Siirry suoraan sisältöön

Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Muusikko (AMK)

Laajuus:
240 op

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, Muusikko (AMK)

Yhteystiedot

Osaamispäällikkö Timo Salo, 050 441 3243
Tutkintovastaava, lehtori Hanna Hurskainen, 040 630 2457
Opinto-ohjaaja Sirpa Levo-Aaltonen 040 837 6065


Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tuni.fi

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut
- lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
- International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
- Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
- Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
- 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuisen ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat aikaisemmat opinnot
- näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
- ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.
Haku koulutukseen on keväällä korkeakoulujen yhteishaussa.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelija voi ehdottaa hyväksilukemisia aikaisempien opintojensa ja osaamisensa perusteella.
Opintojen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi hyväksilukea korkeakouluissa suoritettuja opintoja opiskelemaansa tutkintoon, mikäli ne vastaavat ao. koulutuksen osaamistavoitteita. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää mitä tahansa muissa korkeakouluissa suoritettuja opintoja.
Osaamisen hyväksilukeminen tarkoittaa, että opiskelija voi ehdottaa suorittavansa näytöin esim. työkokemuksen, työpaikkaopintojen, kurssien tai harrastusten avulla hankkimaansa osaamista. Näytön antamiseksi opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan, joka päättää, miten aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan.

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.
Lisätietoja: TAMKin tutkintosääntö ja ammattikorkeakoululaki.
TAMKin tutkintosääntö
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon profiili

Tutkinto on ammatillisesti suuntautunut Bachelor-tason korkeakoulututkinto.
Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaisen viitekehystä.
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Muusikon tutkinto-ohjelman musiikkiteatterin suuntautuminen keskittyy erityisesti musiikkiteatterin esiintyjien, eli musikaaliartistien, kouluttamiseen.

Suuntautumisen tuottaman osaamisen ytimessä ovat musiikkiteatterin tyylilajien monipuolinen hallinta huomioiden alan osaamisvaatimukset substanssissa eli laulamisessa, näyttelijäntyössä ja tanssissa (Triple Threat Performer, nk. kolmikärkiosaajuus). Osaaminen sisältää lisäksi substanssia tukevia aineita, kuten ensemble opintoja, puheen ja äänenkäytön opintoja, ohjelmistotuntemusta, musiikin teoriaa, sekä musikaalin, teatterin ja tanssin historiaa ja TAMKin yhteisiä aineita. Muusikon fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi kuuluvat tutkinto-ohjelman tavoitteisiin.

Harjoittelu ja osa opetuksesta toteutetaan yhteistyössä ammattiteattereiden ja muiden teatterialan toimijoiden kanssa. Osallistuminen eri produktioihin on oleellinen osa opiskelua. Opiskelijoiden osallistuminen koulutuksen aikana yhteistyössä työelämätoimijoiden kanssa mahdollistaa oppimisen aidossa ammattiteatteriympäristössä. TAMK Musiikki tekee produktio- ja harjoitteluyhteistyötä laajasti Suomen ammattiteatterikentällä.

Koulutuksen rakenne

Perusopinnot ja ammattiopinnot 174 op
Harjoittelu 30 op
Valinnaiset ammattiopinnot 6 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Opinnäytetyö 15 op
Yhteensä 240 op

Opintojen valinnaisuus

Muusikon tutkinto-ohjelma sisältää vaihtoehtoisia ammattiopintoja ja vapaasti valittavia opintoja, joihin voi liittää syventäviä musiikkialan opintoja tai opintoja TAMKin muista tutkinto-ohjelmista tai muista korkeakouluista. Opiskelija voi näin laajentaa ja profiloida osaamistaan oman kiinnostuksensa ja suuntautumisensa mukaan ja tukea näin työllistymistään.

Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suorittamiaan opintoja tai harjoittelua tutkintoonsa. Kansainvälinen opiskelijavaihto on mahdollinen toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. Saapuvilla vaihto-opiskelijoilla on joustavat mahdollisuudet opiskella instrumentti- ja yhteismusisointiopintoja sekä muita musiikillisia opintoja.

Opiskelijan osaamisen kehittymistä voidaan kuvata seuraavilla vuositeemoilla:
1. opiskeluvuosi: Perusosaaminen ja orientoituminen ammatillisiin opintoihin
2. opiskeluvuosi: Ammatillisen osaamisperustan rakentuminen
3. opiskeluvuosi: Osaamisen profiloituminen ja syventyminen
4. opiskeluvuosi: Ammatillisen identiteetin (professioidentiteetin) vahvistuminen sekä tutkivan ja kehittävän työotteen hahmottuminen

Ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset kompetenssit integroituvat musiikin tutkinto-ohjelman opintojaksoihin ja painottuvat tutkinto-ohjelman vuositeemoissa seuraavasti:
Oppimaan oppiminen, 1.-4. opiskeluvuosi
Eettisyys, 1.-4. opiskeluvuosi
Kestävä kehitys, 1.-4. opiskeluvuosi
Kansainvälisyys ja monikuttuurisuus, 1.-3. opiskeluvuosi
Työelämässä toimiminen, 3.-4. opiskeluvuosi
Ennakoiva kehittäminen, 3.-4 opiskeluvuosi

Sijoittuminen työelämään

Musiikkiteatteriin suuntautuneiden muusikoiden eli musikaaliartistien, työkenttänä ovat teatterit (roolit, understudy- ja ensembletehtävät), musiikkiteatteriproduktiot, solistitehtävät sekä erilaiset oman alansa asiantuntija- ja kehittämistehtävät.

Ammattitaitovaatimukset painottuvat laulamiseen, näyttelemiseen ja tanssiin sekä näiden osaamisalueiden monipuoliseen yhdistämiseen (Triple Threat Performer, kolmikärkiosaajuus).

Jatko-opintomahdollisuudet

Kahden vuoden vuoden työelämäjakson jälkeen mahdollisuus hakea ylempään AMK-tutkintoon, Tutkinto antaa hakukelpoisuuden myös soveltuviin yliopiston maisteriohjelmiin.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä
Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.
TAMKin tutkintosääntö

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Musiikin tutkinto-ohjelmassa painotetaan teoreettiseen tietoon tukeutuvaa käytännön oppimistyöskentelyä ja taitojen harjaannuttamista. Musiikin oppimistavat noudattelevat alan korkeakoulutuksen kansainvälisiä käytäntöjä. Osa opintojaksoista toteutetaan yksilöopetuksena. Merkittävä osa opinnoista toteutuu ryhmäopetuksena, joka koostuu pienryhmäopetuksesta, suurryhmäopetuksesta tai opiskelijan toimimisesta jonkin musiikillisen kokoonpanon tai teatteri ensemblen jäsenenä. Suuri osa taitoja harjaannuttavista musiikillisista sekä teatteri ja tanssin alan opinnoista edellyttää pääsääntöisesti lähiopetusta. Tietyissä teoreettisissa opinnoissa etäopetus ja soveltuvin osin myös itseopiskelu verkossa on mahdollista. Nopeat videoyhteydet (LowLatency) mahdollistavat soittamiseen ja laulamiseen liittyvien opintojen toteuttamisen erityistilanteissa (esim. kansainväliset mestarikurssit tai korkeakoulujen välinen opetusvaihto) etäopetuksena.

Taitojen oppimisen vaatima pitkäjänteinen opiskelu edellyttää säännöllistä, pitkälle aikavälille jakautuvaa opetusta, jossa taitojen omaksumiselle ja itsenäiselle työskentelylle jää riittävästi aikaa. Tällaiset opinnot (instrumenttiosaaminen: laulu, näyttelijäntyö, tanssi ja muut substanssia tukevat opinnot) muodostavat useita vuosia kestäviä juonteita. Opintoja, joiden sisältö ja luonne mahdollistaa intensiivisen opiskelun lyhyellä aikavälillä, toteutetaan myös periodiopetuksena. Teoreettinen tieto liittyy vahvasti käytännön tekemisen kautta saavutettavaan oppimiseen, jota reflektoidaan opintojen kuluessa

Koulutuksessa olennaista on opiskelijoiden mahdollisuus itsenäiseen soiton, laulun ja liikkeen harjoitteluun korkeakoulun tiloissa.

Osallistuminen yhteistyössä työelämän kanssa toteutettaviin produktioihin, projekteihin ja harjoitteluun ovat keskeinen osa oppimisprosessia. 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu toteutuu projekteina koulutuksen kestäessä.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset sekä TAMKin strategia.

Muusikon tutkinto-ohjelma, esittävä ja luova säveltaide
Tunnus
(24MU)

Muusikon tutkinto-ohjelma, musiikkiteatteri
Tunnus
(24MUSTE)

Opintosuuntien ajoitukset

Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko (AMK)
Tunnus
(19MU)

Opintosuuntien ajoitukset

Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko (AMK)
Tunnus
(19MU)

Opintosuuntien ajoitukset

Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko (AMK)
Tunnus
(19MU)

Opintosuuntien ajoitukset

Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko (AMK)
Tunnus
(19MU)

Opintosuuntien ajoitukset

Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko (AMK)
Tunnus
(19MU)

Opintosuuntien ajoitukset

Ilmoittautumisaika

03.07.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 31.05.2024

Laajuus

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
Opettaja
 • Matti Ruippo
Ryhmät
 • AVOINAMK
  Avoin amk

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija osaa digitaalisen videon ja audion käsittelyprosessin ja siinä käytettävät perustekniikat. Lisäksi hän osaa julkaista ääni- ja/tai videoleikkeen julkiseen internetiin.

Sisältö (OJ)

– Analogisen ja digitaalisen äänen perusteet ja editointi
– Äänen dynamiikan ja sävyn muokkaus teoriassa ja käytännössä
– Äänitiedostoformaatit ja julkaisu eri käyttötarkoituksiin
– Digitaalisen videon peruskäsitteet
– Videon editointi ja julkaisu eri formaatteihin

Lisätiedot (OJ)

Opintojakso on osa Musiikin hahmottaminen ja historia 1 ( 2X00ER47) opintojaksoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Opiskelija on osallistunut opintoihin, mutta tehtävien suoritus ja raportointi on puutteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Opiskelija on sallistunut opintoihin ja osaa audio- sekä videostandardit. Hän osaa audion ja videon julkaisun eri käyttötarkoituksiin. Harjoitustyö on dokumentoitu vaatimusten mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Opiskelija osaa kattavasti video- ja audiostandardit ja osaa monipuolisesti video- ja audioeditoinnin. Osaat toteuttaa luovasti näyttäviä (kattaen äänimaiseman, sommittelun, grafiikan, animaatiot, kirjasimet, ym.) videoleikkeitä eri käyttötarkoituksiin. Harjoitustyö on dokumentoitu kattavasti ja virheettömästi.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Hylätty: Opiskelija on osallistunut opintoihin ja tehtävien tekoon puutteellisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu tehtävien suoritusten perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan kokonisuudessaan verkossa.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali julkaistaan Moodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 h.

Arviointikriteerit - hylätty (0) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Opiskelija on osallistunut opintoihin ja tehtävien tekoon puutteellisesti.

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Opiskelija on osallistunut opintoihin, mutta tehtävien suoritus ja raportointi on puutteellista.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Opiskelija on osallistunut opintoihin ja osaa audio- sekä videostandardit. Hän osaa audion ja videon julkaisun eri käyttötarkoituksiin. Harjoitustyö on dokumentoitu vaatimusten mukaisesti.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Opiskelija osaa kattavasti video- ja audiostandardit ja osaa monipuolisesti video- ja audioeditoinnin. Osaat toteuttaa luovasti näyttäviä (kattaen äänimaiseman, sommittelun, grafiikan, animaatiot, kirjasimet, ym.) videoleikkeitä eri käyttötarkoituksiin. Harjoitustyö on dokumentoitu kattavasti ja virheettömästi.

Ilmoittautumisaika

10.06.2023 - 25.08.2023

Ajoitus

25.08.2023 - 03.11.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

TAMK Kielet ja viestintä

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

6 - 25

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Katja Kärki
Vastuuhenkilö

Katja Kärki

Ryhmät
 • 23MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 23MUSTE
  Musiikkiteatteri

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija
- osaa kommunikoida tarkoituksenmukaisesti erilaisissa ammatillisissa viestintätilanteissa
- osaa ottaa huomioon vastapuolen kulttuuritaustan ja sen vaikutuksen kommunikointi- ja työskentelytapoihin monikulttuurisissa työryhmissä
- osaa musiikkialan keskeisen termistön
- osaa kertoa omasta ammattialan osaamisestaan ja tavoitteistaan
- osaa kirjoittaa työhönsä liittyviä asiatyylisiä tekstejä
- osaa hakea ja tulkita oman alansa ammatillista tietoa englanninkielisistä lähteistä
- pystyy seuraamaan oman alansa kehitystä englanninkielisistä julkaisuista
- osaa arvioida, ylläpitää ja kehittää omaa kielitaitoaan ja kielen oppimistaitojaan

Sisältö (OJ)

- autenttiset ammatilliset tekstit, musiikkialan sanasto
- alan työtehtävät
- omasta koulutuksesta ja omista tavoitteista kertominen
- oman alan tuotantojen ja teoksien kuvaaminen
- erilaiset viestintätilanteet: opetustilanteet ja neuvottelutilanteet
- asiatyylinen kirje, sähköposti ja ansioluettelo
- kilpailu- ja apurahatekstit

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Opiskelija
- osaa pitää yksinkertaisen ja ymmärrettävän esityksen valmista materiaalia ja apuneuvoja käyttäen
- osaa kertoa omasta instrumentistaan suppeasti sekä opettamaan sen soittoa toisille ymmärrettävästi
- selviytyy yksinkertaisista keskustelutilanteista
- reagoi yleensä jollakin tavalla keskustelukumppanin sanomisiin
- tiedostaa jossain määrin erityyppisten tekstien asettamat vaatimukset tyylille
- kirjoittaa jotakuinkin ymmärrettävästi
- ymmärtää pääasiat normaalitempoisesta puheesta tutussa asiayhteydessä, kun viesti toistetaan tarvittaessa
- ääntää useimmiten ymmärrettävästi
- löytää etsimänsä tiedon teksteistä, jotka käsittelevät tuttuja aiheita
- käyttää alan perussanastoa niin, että olennainen viesti välittyy
- käyttää yksinkertaisia kieliopin perusrakenteita
- käyttää helpoimmin saatavilla olevia apuvälineitä kuten ilmaiset sanakirjat

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Opiskelija
- osaa valmistella ja pitää suppean mutta selkeän esityksen alansa aiheesta
- osaa kertoa omasta instrumentistaan sekä opettamaan sen soittoa toisille
- keskustelee alaansa liittyvistä aiheista melko sujuvasti
- reagoi keskustelukumppaninsa sanomisiin pääosin asianmukaisesti
- viestii useimmiten tilanteen edellyttämällä tyylillä
- kirjoittaa melko sujuvasti ja selkeästi
- ymmärtää eri korostuksilla puhuvia ihmisiä, kun aihe on tuttu
- ääntää melko luontevasti ja selkeästi
- ymmärtää lukemansa tekstin pääasiat ja useimmat yksityiskohdat
- osaa tarvittaessa ilmaista asian toisin sanoin
- ymmärtää ja käyttää alan sanastoa melko täsmällisesti
- osaa käyttää apuna eri lähteitä ja sanakirjoja
- käyttää rakenteita pääosin oikein ja korjaa itse kielenkäytön virheitä jos ne ovat johtaneet väärinkäsityksiin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Opiskelija
- osaa valmistella ja pitää vakuuttavan, jäsennellyn esityksen tarvittavine materiaaleineen
- osaa kertoa omasta instrumentistaan monipuolisesti ja sujuvasti sekä opettamaan sen soittoa toisille vivahteikkaasti
- keskustelee sujuvasti ammattialaansa liittyvistä aiheista
- reagoi nopeasti ja asianmukaisesti keskustelukumppanin sanomisiin
- viestii tilanteen edellyttämällä tyylillä
- kirjoittaa sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti lähes ilman kielivirheitä
- ymmärtää suhteellisen vaivattomasti myös eri korostuksilla puhuvia ihmisiä
- ääntää luontevasti ja selkeästi
- ymmärtää sekä pääasiat että yksityiskohdat vaativastakin ammatillisesta tekstistä ja pystyy soveltamaan lukemaansa
- selittää toisin sanoin ja korvaa sanaston puutteet huomaamattomasti
- ymmärtää ja käyttää taitavasti ja täsmällisesti alan sanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä
- löytää yleensä erilaisia lähteitä käyttämällä asianmukaiset termit
- käyttää monipuolisia kielioppirakenteita ja hallitsee ne lähes virheettömästi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Opiskelija
- osaa pitää yksinkertaisen ja ymmärrettävän esityksen valmista materiaalia ja apuneuvoja käyttäen
- osaa kertoa omasta instrumentistaan suppeasti sekä opettamaan sen soittoa toisille ymmärrettävästi
- selviytyy yksinkertaisista keskustelutilanteista
- reagoi yleensä jollakin tavalla keskustelukumppanin sanomisiin
- tiedostaa jossain määrin erityyppisten tekstien asettamat vaatimukset tyylille
- kirjoittaa jotakuinkin ymmärrettävästi
- ymmärtää pääasiat normaalitempoisesta puheesta tutussa asiayhteydessä, kun viesti toistetaan tarvittaessa
- ääntää useimmiten ymmärrettävästi
- löytää etsimänsä tiedon teksteistä, jotka käsittelevät tuttuja aiheita
- käyttää alan perussanastoa niin, että olennainen viesti välittyy
- käyttää yksinkertaisia kieliopin perusrakenteita
- käyttää helpoimmin saatavilla olevia apuvälineitä kuten ilmaiset sanakirjat

Arviointikriteerit - hyvä (3-4) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Opiskelija
- osaa valmistella ja pitää suppean mutta selkeän esityksen alansa aiheesta
- osaa kertoa omasta instrumentistaan sekä opettamaan sen soittoa toisille
- keskustelee alaansa liittyvistä aiheista melko sujuvasti
- reagoi keskustelukumppaninsa sanomisiin pääosin asianmukaisesti
- viestii useimmiten tilanteen edellyttämällä tyylillä
- kirjoittaa melko sujuvasti ja selkeästi
- ymmärtää eri korostuksilla puhuvia ihmisiä, kun aihe on tuttu
- ääntää melko luontevasti ja selkeästi
- ymmärtää lukemansa tekstin pääasiat ja useimmat yksityiskohdat
- osaa tarvittaessa ilmaista asian toisin sanoin
- ymmärtää ja käyttää alan sanastoa melko täsmällisesti
- osaa käyttää apuna eri lähteitä ja sanakirjoja
- käyttää rakenteita pääosin oikein ja korjaa itse kielenkäytön virheitä jos ne ovat johtaneet väärinkäsityksiin

Arviointikriteerit - kiitettävä (5) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Opiskelija
- osaa valmistella ja pitää vakuuttavan, jäsennellyn esityksen tarvittavine materiaaleineen
- osaa kertoa omasta instrumentistaan monipuolisesti ja sujuvasti sekä opettamaan sen soittoa toisille vivahteikkaasti
- keskustelee sujuvasti ammattialaansa liittyvistä aiheista
- reagoi nopeasti ja asianmukaisesti keskustelukumppanin sanomisiin
- viestii tilanteen edellyttämällä tyylillä
- kirjoittaa sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti lähes ilman kielivirheitä
- ymmärtää suhteellisen vaivattomasti myös eri korostuksilla puhuvia ihmisiä
- ääntää luontevasti ja selkeästi
- ymmärtää sekä pääasiat että yksityiskohdat vaativastakin ammatillisesta tekstistä ja pystyy soveltamaan lukemaansa
- selittää toisin sanoin ja korvaa sanaston puutteet huomaamattomasti
- ymmärtää ja käyttää taitavasti ja täsmällisesti alan sanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä
- löytää yleensä erilaisia lähteitä käyttämällä asianmukaiset termit
- käyttää monipuolisia kielioppirakenteita ja hallitsee ne lähes virheettömästi

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 26.01.2024

Ajoitus

02.02.2024 - 17.05.2024

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

TAMK Kielet ja viestintä

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

6 - 45

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Henri Annala
Vastuuhenkilö

Henri Annala

Ryhmät
 • 23MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 23MUSTE
  Musiikkiteatteri

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija
- osaa kommunikoida tarkoituksenmukaisesti erilaisissa ammatillisissa viestintätilanteissa
- osaa ottaa huomioon vastapuolen kulttuuritaustan ja sen vaikutuksen kommunikointi- ja työskentelytapoihin monikulttuurisissa työryhmissä
- osaa musiikkialan keskeisen termistön
- osaa kertoa omasta ammattialan osaamisestaan ja tavoitteistaan
- osaa kirjoittaa työhönsä liittyviä asiatyylisiä tekstejä
- osaa hakea ja tulkita oman alansa ammatillista tietoa englanninkielisistä lähteistä
- pystyy seuraamaan oman alansa kehitystä englanninkielisistä julkaisuista
- osaa arvioida, ylläpitää ja kehittää omaa kielitaitoaan ja kielen oppimistaitojaan

Sisältö (OJ)

- autenttiset ammatilliset tekstit, musiikkialan sanasto
- alan työtehtävät
- omasta koulutuksesta ja omista tavoitteista kertominen
- oman alan tuotantojen ja teoksien kuvaaminen
- erilaiset viestintätilanteet: opetustilanteet ja neuvottelutilanteet
- asiatyylinen kirje, sähköposti ja ansioluettelo
- kilpailu- ja apurahatekstit

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Opiskelija
- osaa pitää yksinkertaisen ja ymmärrettävän esityksen valmista materiaalia ja apuneuvoja käyttäen
- osaa kertoa omasta instrumentistaan suppeasti sekä opettamaan sen soittoa toisille ymmärrettävästi
- selviytyy yksinkertaisista keskustelutilanteista
- reagoi yleensä jollakin tavalla keskustelukumppanin sanomisiin
- tiedostaa jossain määrin erityyppisten tekstien asettamat vaatimukset tyylille
- kirjoittaa jotakuinkin ymmärrettävästi
- ymmärtää pääasiat normaalitempoisesta puheesta tutussa asiayhteydessä, kun viesti toistetaan tarvittaessa
- ääntää useimmiten ymmärrettävästi
- löytää etsimänsä tiedon teksteistä, jotka käsittelevät tuttuja aiheita
- käyttää alan perussanastoa niin, että olennainen viesti välittyy
- käyttää yksinkertaisia kieliopin perusrakenteita
- käyttää helpoimmin saatavilla olevia apuvälineitä kuten ilmaiset sanakirjat

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Opiskelija
- osaa valmistella ja pitää suppean mutta selkeän esityksen alansa aiheesta
- osaa kertoa omasta instrumentistaan sekä opettamaan sen soittoa toisille
- keskustelee alaansa liittyvistä aiheista melko sujuvasti
- reagoi keskustelukumppaninsa sanomisiin pääosin asianmukaisesti
- viestii useimmiten tilanteen edellyttämällä tyylillä
- kirjoittaa melko sujuvasti ja selkeästi
- ymmärtää eri korostuksilla puhuvia ihmisiä, kun aihe on tuttu
- ääntää melko luontevasti ja selkeästi
- ymmärtää lukemansa tekstin pääasiat ja useimmat yksityiskohdat
- osaa tarvittaessa ilmaista asian toisin sanoin
- ymmärtää ja käyttää alan sanastoa melko täsmällisesti
- osaa käyttää apuna eri lähteitä ja sanakirjoja
- käyttää rakenteita pääosin oikein ja korjaa itse kielenkäytön virheitä jos ne ovat johtaneet väärinkäsityksiin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Opiskelija
- osaa valmistella ja pitää vakuuttavan, jäsennellyn esityksen tarvittavine materiaaleineen
- osaa kertoa omasta instrumentistaan monipuolisesti ja sujuvasti sekä opettamaan sen soittoa toisille vivahteikkaasti
- keskustelee sujuvasti ammattialaansa liittyvistä aiheista
- reagoi nopeasti ja asianmukaisesti keskustelukumppanin sanomisiin
- viestii tilanteen edellyttämällä tyylillä
- kirjoittaa sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti lähes ilman kielivirheitä
- ymmärtää suhteellisen vaivattomasti myös eri korostuksilla puhuvia ihmisiä
- ääntää luontevasti ja selkeästi
- ymmärtää sekä pääasiat että yksityiskohdat vaativastakin ammatillisesta tekstistä ja pystyy soveltamaan lukemaansa
- selittää toisin sanoin ja korvaa sanaston puutteet huomaamattomasti
- ymmärtää ja käyttää taitavasti ja täsmällisesti alan sanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä
- löytää yleensä erilaisia lähteitä käyttämällä asianmukaiset termit
- käyttää monipuolisia kielioppirakenteita ja hallitsee ne lähes virheettömästi

Aika ja paikka

On Fridays at 13:00-15:15 in room F2-07 starting on the 2nd of February (not every Friday).

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Final exam on the 17th of May 2024 at 13:00-15:15.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The student has to be present on at least 80% of the lessons i.e. three absences are allowed including the final exam. Failure to attend enough classes may affect final grade or prevent you from sitting the final exam.

The grade is based on oral competence (presentation, video CV) and written competence (grant application, written exam). Failing to adhere to deadlines may affect your grade. Submitting homework during the course also affects your grade.

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Classroom teaching, group and pair work, online learning on Moodle.

This course is taught in English (Finnish as support language if needed).

Oppimateriaalit

Materials on Moodle page.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Contact teaching 9 x 2,25 hours = 20,25 hours
Independent work includes weekly homework, either reading or exercises.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Independent portfolio for those with proficiency and prior experience in professional English. The portfolio must be submitted by the last day of the course.

If you have a Proposal for Individual Study Arrangements, please let the teacher know at the start of the course.

If you have prior studier in higher education, you might be entitled to credit transfer. Read more: https://intra.tuni.fi/en/studying/studying-0/studying-languages#credit

Kansainvälisyys

International students in the course if possible.

Lisätietoja opiskelijoille

Prerequisites
A-level upper secondary school English or equivalent skills, a passed TAMK skill level test, or a passed preparatory course.

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 10.05.2024

Laajuus

1 - 5

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Vastuuhenkilö

Pekka Ahonen

Ryhmät
 • 23MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 23MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 22MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 22MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 21MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 20MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 21MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 20MUPE
  Musiikkipedagogi

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 15.12.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

3 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Kalle Elkomaa
Vastuuhenkilö

Kalle Elkomaa

Ryhmät
 • 23MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 23MUSTE
  Musiikkiteatteri

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija on tutustunut improvisoinnin perusteisiin. Hän pystyy musisoimaan ilman nuottikuvaa käyttämällä hyväkseen improvisointiin tarvittavia teoreettisia ja käytännön tietoja ja taitoja.

Sisältö (OJ)

- prima vista-soitto
- tutustuminen erilaisiin materiaaleihin ja niiden analysointi
- improvisointiharjoitukset

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija on tutustunut improvisoinnin perusteisiin. Hän pystyy musisoimaan ilman nuottikuvaa käyttämällä hyväkseen improvisointiin tarvittavia teoreettisia ja käytännön tietoja ja taitoja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

- prima vista-soitto
- tutustuminen erilaisiin materiaaleihin ja niiden analysointi
- improvisointiharjoitukset

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 15.12.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

3 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Kalle Elkomaa
Vastuuhenkilö

Kalle Elkomaa

Ryhmät
 • 22MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 22MUSTE
  Musiikkiteatteri

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija on perehtynyt erilaisiin ryhmädynaamisiin menetelmiin, joiden avulla vapautetaan musiikillista ilmaisua ja luomisvoimaa.

Sisältö (OJ)

- improvisointiharjoituksia
- erilaisia tyyliharjoituksia
- liikkeen ja teatterin ilmaisukeinojen käyttö

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 15.12.2023

Ajoitus

22.01.2024 - 10.05.2024

Laajuus

3 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Kalle Elkomaa
Vastuuhenkilö

Kalle Elkomaa

Ryhmät
 • 21MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 21MUPE
  Musiikkipedagogi

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä improvisaatiotiotilanteessa muusikkona tai esimerkiksi tanssin ja teatteri-ilmaisun kautta. Opiskelija pystyy toimimaan ryhmänsä ohjaajana ja produktion tuottajana.

Sisältö (OJ)

- improvisointiharjoituksia
- erilaisia tyyliharjoituksia
- liikkeen ja teatterin ilmaisukeinojen käyttö
- produktiotyö

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

15.03.2019 - 31.10.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 10.05.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Heini Kärkkäinen
 • Heini Kärkkäinen
 • Laura Vikman
 • Petri Antikainen
 • Markus Hohti
 • Jari Salmela
 • Pekka Ahonen
 • Dimas Ruiz Santos
 • Risto Kyrö
 • Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch
 • Hanna Hurskainen
 • Pauliina Paasila
Vastuuhenkilö

Pekka Ahonen

Ryhmät
 • 23MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 23MUSTE
  Musiikkiteatteri

Tavoitteet (OJ)

Musiikkipedagogi: Opiskelijan soitto- tai laulutekninen ja tulkinnallinen taso on kehittynyt siten, että hänellä on osaamista persoonalliseen taiteelliseen ilmaisuun ja laajojen muotokokonaisuuksien hallintaan. Opiskelija hallitsee eri musiikkityylejä edustavaa oman instrumenttinsa ohjelmistoa ja on tutustunut myös kamarimusiikkiohjelmistoon.
Opiskelija kykenee esiintymään julkisessa konsertissa.

Musiikkiteatteri:
Opiskelija tuntee keskeisen musiikkiteatteriohjelmiston ja rytmimusiikin eri tyylilajien ominaispiirteet ja keskeiset tyylikeinot. Opiskelija kykenee esiintymään julkisessa konsertissa.

Sisältö (OJ)

Musiikkipedagogi:
- monipuolinen pääinstrumentin ohjelmiston soitto- tai laulutekninen ja ilmaisullinen hallinta
- tutustuminen kamarimusiikkiohjelmistoon

Musiikkiteatteri:
- keskeiseen musiikkiteatteriohjelmistoon ja rytmimusiikin eri tyylilajeihin ja näiden tunnusomaisiin tyylipiirteisiin tutustuminen ja omaksuminen

Lisätiedot (OJ)

Opintojakso on mahdollista toteuttaa englannin kielellä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Opiskelija kykenee esittämään vaadittavan ammattitason ohjelmiston.
Taiteellinen ja tekninen instrumentin hallinta on tyydyttävää. Sointikulttuuri on rajoittunut. Musiikillisten kokonaisuuksien hallinta on välttävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Opiskelija hallitsee ohjelman teknisesti ja taiteellisesti sekä tuo esiin eri tyylisuuntien erityispiirteitä.Opiskelijan sointikulttuuri on kohtalaisen monipuolinen ja musiikillisten kokonaisuuksien hallinta on hyvä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Opiskelija osoittaa ohjelman erinomaisen teknisen hallinnan lisäksi taiteellista ja persoonallista ilmaisuvoimaa. Opiskelija tuo esiin erityisen vakuuttavasti eri tyylisuuntien ominaispiirteitä. Opiskelija on omaksunut rikkaan sointikulttuurin sekä kykenee luomaan hallittuja muotokokonaisuuksia.

Aika ja paikka

Musiikkiteatteri:
Tunniit sovitaan henkilökohtaisesti opettajan kanssa. Oppitunteja on 27 kertaa lukuvuodessa, tunnin kesto on 60 min.
Musiikkipedagogi:
Tunnit sovitaan henkilökohtaisesti opettajan kanssa.
Oppitunteja on 27 kertaa lukukaudessa ja tunnin kesto on 75 minuuttia.

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Musiikkiteatteri:
Sovitaan erikseen vastaavan opettajan kanssa.
Musiikkipedagogi:
Kevätlukukaudella esiintyminen opiskelijakonsertissa tai muussa julkisessa tilaisuudessa, jonka asiantuntija arvioi
numeraalisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Musiikkiteatteri:
Osallistuminen opetukseen ja järjestetyille mestarikursseille sekä konsertteihin. Esiintyminen syyslukukaudella konsertissa, josta saadaan kirjallinen palaute. Instrumenttiosaaminen 1 suoritus tapahtuu kevätlukukaudella konsertissa, joka arvioidaan.

Musiikkipedagogi:
Asiantuntija arvioi yhdessä opettajan kanssa lukuvuoden aikaisen kehitysen ja tuntiaktiivisuuden numeraalisesti kevätlukukauden loppuun mennessä.

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Musiikkiteatteri:
Yksilöopetus sekä mestarikurssit. Ryhmäopetusta mahdollisuuksien mukaan.
Keskeiseen musiikkiteatteriohjelmistoon ja rytmimusiikin eri tyylilajeihin ja näiden tunnusomaisiin tyylipiirteisiin tutustuminen ja omaksuminen.
Musiikkipedagogit:
Yksilöopetus sekä mestarikurssit, ryhmäopetus sekä oma itsenäinen työ.
Keskeiseen opetusmateriaaliin sekä tyylilajeihin tutustuminen sekä niiden omaksuminen ja hallinta.

Oppimateriaalit

Musiikkiteatteri:
Ohjelmistosta sovitaan opettajan kanssa.

Musiikkipedagogi:
Ohjelmistosta sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Musiikkiteatteri:
Vaatii sitoutumista ja säännöllistä osallistumista opetukseen, sekä säännöllistä henkilökohtaista harjoittelua. Osallistuminen konsertteihin ja mestarikursseihin kuuluu opetukseen.
Musiikkipedagogi:
Sitoutunut ajankäyttö päivittäin lukukauden aikana,
Osallistuminen konsertteihin sekä muihin järjestettyihin tilaisuuksiin kuuluu opetukseen.

Sisällön jaksotus

Musiikkiteatteri:
Opetus jatkuu tasaisesti läpi lukuvuoden. Produktioviikoilla syksy 46-48 ja kevät 6-8 ei ole opetusta.
Musiikkipedagogi:
Opetus jatkuu tasaisesti läpi lukuvuoden lukuunottamatta produktioitten aiheuttamia opetuskatkoja.
Niistä ilmoitetaan erikseen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Musiikkiteatteri:
Konsertit ja esiintymiset.
Musiikkipedagogi:
Konsertit ja esiintymiset yhteistyötahojen järjestämissä tilaisuuksissa.

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Opiskelija kykenee esittämään vaadittavan ammattitason ohjelmiston.
Taiteellinen ja tekninen instrumentin hallinta on tyydyttävää. Sointikulttuuri on rajoittunut. Musiikillisten kokonaisuuksien hallinta on välttävää.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Opiskelija hallitsee ohjelman teknisesti ja taiteellisesti sekä tuo esiin eri tyylisuuntien erityispiirteitä.Opiskelijan sointikulttuuri on kohtalaisen monipuolinen ja musiikillisten kokonaisuuksien hallinta on hyvä.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Opiskelija osoittaa ohjelman erinomaisen teknisen hallinnan lisäksi taiteellista ja persoonallista ilmaisuvoimaa. Opiskelija tuo esiin erityisen vakuuttavasti eri tyylisuuntien ominaispiirteitä. Opiskelija on omaksunut rikkaan sointikulttuurin sekä kykenee luomaan hallittuja muotokokonaisuuksia.

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 10.05.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Heini Kärkkäinen
 • Heini Kärkkäinen
 • Laura Vikman
 • Petri Antikainen
 • Jari Salmela
 • Markus Hohti
 • Pekka Ahonen
 • Risto Kyrö
 • Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch
 • Hanna Hurskainen
 • Pauliina Paasila
Vastuuhenkilö

Pekka Ahonen

Ryhmät
 • 21MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 21MUPE
  Musiikkipedagogi

Tavoitteet (OJ)

Musiikkipedagogi:
Opiskelija on syventänyt tavoitetasoaan vastaavan ohjelmiston musiikkityylien ja niiden tulkitsemisen, teosten muotojen, taiteellisen ilmaisun sekä soitto- tai laulutekniikan osaamistaan. Hän on myös tutustunut kamarimusiikkiohjelmistoon.

Musiikkiteatteri:
Opiskelija on syventänyt tavoitetasoaan vastaavan ohjelmiston musiikkityylien ja niiden tulkitsemisen, taiteellisen ilmaisun ja laulutekniikan osaamistaan. Hän on tutustunut monipuolisesti musiikkiteatterin ohjelmistoon.

Sisältö (OJ)

Musiikkipedagogi:
Monipuolinen pääinstrumentin ohjelmiston harjoittaminen sekä tyylintuntemuksen ja toteutustaitojen syventäminen. Itsenäisen työskentelyn suunnitelmallinen toteuttaminen.

Musiikkiteatteri:
Monipuolinen lauluohjelmiston harjoittaminen sekä tyylintuntemuksen ja toteutustaitojen syventäminen. Itsenäisen työskentelyn suunnitelmallinen toteuttaminen.

Lisätiedot (OJ)

Opintojakso on mahdollista toteuttaa englannin kielellä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Opiskelija kykenee esittämään vaadittavan ammattitason ohjelmiston.
Taiteellinen ja tekninen hallinta on tyydyttävää. Sointikulttuuri ei ole riittävän monipuolinen. Musiikillisten kokonaisuuksien hallinta on välttävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Opiskelija hallitsee ohjelman teknisesti ja taiteellisesti sekä tuo esiin eri tyylisuuntien erityispiirteitä.Opiskelijan sointikulttuuri on kohtalaisen monipuolinen ja musiikillisten kokonaisuuksien hallinta on hyvä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Opiskelija osoittaa ohjelman erinomaisen teknisen hallinnan lisäksi taiteellista ja persoonallista ilmaisuvoimaa. Opiskelija tuo esiin erityisen vakuuttavasti eri tyylisuuntien ominaispiirteitä. Opiskelija on omaksunut rikkaan sointikulttuurin sekä kykenee luomaan hallittuja muotokokonaisuuksia.

Aika ja paikka

Musiikkiteatteri:
Sovitaan opettajan kanssa
Instrumenttipedagogi:
lukuvuoden ajan, TAMK. Pääcampus, Pianolaboratorio (Hämeenpuisto)

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Musiikkiteatteri:
Tutkinnot sijoittuvat lukukausien loppuun
Instrumenttipedagogi:
ei tenttiä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen opetukseen, läsnäolo 80%
Osallituminen mestarikursseille
Osallistuminen konsertteihin ja tutkintokonserttiin

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Musiikkiteatteri:
Tunnit sovitaan henkilökohtaisesti opettajan kanssa. Oppitunteja on 26 kertaa lukuvuodessa, tunnin kesto on 60 min. Myös mestarikurssit ja luennot ovat osa opetusta.
Instrumenttipedagogi:
yksilöopetus, ryhmätunnit, mestarikurssit.

Oppimateriaalit

Musiikkiteatteri:
Musikaaliohjelmisto
Instrumenttipedagogi:
oman substanssialueen ohjelmistoa monipulisesti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Musiikkiteatteri:
Vaatii sitoutumista ja säännöllistä osallistumista opetukseen, sekä säännöllistä henkilökohtaista harjoittelua. Osallistuminen konsertteihin ja mestarikursseihin kuuluu opetukseen.
Instrumenttipedagogi:
osallistuminen opetukseen, henkilökohtainen harjoittelu, konsertit ja produktiot

Sisällön jaksotus

Musiikkiteatteri:
Opetus jatkuu tasaisesti läpi lukuvuoden. Produktioviikoilla, jotka ilmoitetaan lukukauden alussa, ei ole opetusta.
Instrumenttipedagogi:
lukuvuoden ajan

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Musiikkiteatteri:
Esiintymistilanteet ja konsertit
Instrumenttipedagogi:
konsertiti, produktiot

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Opiskelija kykenee esittämään vaadittavan ammattitason ohjelmiston.
Taiteellinen ja tekninen hallinta on tyydyttävää. Sointikulttuuri ei ole riittävän monipuolinen. Musiikillisten kokonaisuuksien hallinta on välttävää.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Opiskelija hallitsee ohjelman teknisesti ja taiteellisesti sekä tuo esiin eri tyylisuuntien erityispiirteitä.Opiskelijan sointikulttuuri on kohtalaisen monipuolinen ja musiikillisten kokonaisuuksien hallinta on hyvä.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Opiskelija osoittaa ohjelman erinomaisen teknisen hallinnan lisäksi taiteellista ja persoonallista ilmaisuvoimaa. Opiskelija tuo esiin erityisen vakuuttavasti eri tyylisuuntien ominaispiirteitä. Opiskelija on omaksunut rikkaan sointikulttuurin sekä kykenee luomaan hallittuja muotokokonaisuuksia.

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 25.08.2023

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 20

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
Opettaja
 • Hanna Hurskainen
 • Pauliina Paasila
Vastuuhenkilö

Hanna Hurskainen

Ryhmät
 • 22MUSTE
  Musiikkiteatteri

Aika ja paikka

Tarkka aikataulu annetaan syksyn alussa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Riittävä läsnäolo 100% ja osallistuminen opetukseen. Annettujen tehtävien tekeminen.
Hyväksytty merkintä edellyttää sitoutumista ja läsnäoloa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Toteutus toimii jatkona keväällä alkaneelle Workshop tiiviskurssille. Se toteutetaan yhteystyössä "Kaikki minkä irti saa" -taiteellisen tiimin kanssa.
Lähiopetusta, jossa hyödynnetään musikaalin valmistamiseen liittyviä työskentelytapoja.

Oppimateriaalit

Materiaali annetaan kurssin yhteydessä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Vaatii sitoutumista ja läsnäoloa, 100% osallistuminen. Paljon itsenäistä ja ryhmässä tapahtuvaa harjoittelua. Saattaa sisältää poikkeusaikatauluja.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tampereen Työväen Teatteri

Lisätietoja opiskelijoille

Vain musiikkiteatterin opiskelijoille. Opintojaksolle ilmoittautumisesta on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa.

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 10.05.2024

Laajuus

1 - 2

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Markus Yli-Jokipii
Vastuuhenkilö

Markus Yli-Jokipii

Ryhmät
 • 23MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 23MUSTE
  Musiikkiteatteri

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 10.05.2024

Laajuus

1 - 2

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 20

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Markus Yli-Jokipii
Vastuuhenkilö

Markus Yli-Jokipii

Ryhmät
 • 22MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 22MUSTE
  Musiikkiteatteri

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 10.05.2024

Laajuus

1 - 2

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 20

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Markus Yli-Jokipii
Vastuuhenkilö

Markus Yli-Jokipii

Ryhmät
 • 21MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 21MUPE
  Musiikkipedagogi

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 10.05.2024

Laajuus

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 20

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Markus Yli-Jokipii
Vastuuhenkilö

Markus Yli-Jokipii

Ryhmät
 • 20MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 20MUPE
  Musiikkipedagogi

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 30

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
Opettaja
 • Kalle Elkomaa
 • Musiikki Virtuaalihenkilö
Vastuuhenkilö

Hannu Pohjannoro

Pienryhmät
 • Dramaturgia, 2 op (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pop-jazzteoria ja säveltapailu, 3 op (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • 21MUSTE
  Musiikkiteatteri
Pienryhmät
 • Dramaturgia, 2 op
 • Pop-jazzteoria ja säveltapailu, 3 op

Tavoitteet (OJ)

Musiikkipedagogi:

Säveltapailu, 3 op
Musikin historia ja analyysi, 2 op

Opiskelija on syventänyt tiedollista, analyyttista sekä käytännöllistä osaamistaan säveltapailun, musiikin historian ja musiikkianalyysin alueilla.

Opiskelija hahmottaa musisoiden ja kuullun perusteella kirjoittaen tonaalisia ja vapaatonaalisia melodioita ja harmonioita. Hän hallitsee vaihtojakoisiin ja vaihtuviin tahtilajeihin pohjautuvan rytmiikan ja on tutustunut polyrytmiikkaan. Opiskelija kykenee kuulonvaraisesti havainnoimaan eri tyylikausien musiikkia hyödyntäen teoreettista tietoa. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa käytännön työssä.

Musiikkiteatteri:
Pop-jazz-teoria ja säveltapailu, 3 op
Dramaturgia, 2 op

Opiskelija hallitsee afroamerikkalaisen musiikin peruskäsitteistön ja yleisen terminologian. Hän kykenee analysoimaan ja kirjoittamaan tyylinmukaista sointusatsia sointumerkein ja nuotein. Hän on tutustunut improvisoinnin perusteisiin, jazzfraseerauksen periaatteisiin sekä tyylinmukaisen melodialinjan hallintaan. Opiskelija hallitsee perustonaliteetin sekä jazzmusiikki muunnesäveliä ja muunnesointuja sisältävän tonaliteetin, opiskelijalla on valmiuksia jazzfraseeraukseen ja esitykseen. Hän on perehtynyt afroamerikkalaisen musiikin rytmiikkaan.

Opiskelija osaa ja ymmärtää dramaturgian peruskäsitteitä ja näytelmän analyyttistä lukemista. Opiskelija osaa erotella ja vertailla erilaisia tapoja rakentaa näytelmä, hahmottaa aihe, perustilanne ja juoni.

Sisältö (OJ)

Musiikkipedagogi:

Säveltapailu
Melodian hahmottaminen
- vapaatonaalisten, synteettisiin asteikkoihin ja vapaisiin sointuyhdistelmiin pohjautuvien melodioiden hahmottaminen laulaen ja kirjoittaen
- moniäänisen kudoksen hahmottaminen
Harmonian hahmottaminen
- tonaalisen moduloivan harmonian hahmottaminen sointudiktaateista ja musiikkiesimerkeistä
- tutustuminen vapaatonaalisuuteen
Rytmin hahmottaminen
- vaihtojakoisiin ja vaihtuviin tahtilajeihin pohjautuvaa rytmiikkaa musisoiden ja kirjoittaen
- polyrytmiikan perusteet

Musiikkianalyysi ja historia
Vaihtuva-aiheinen kokonaisuus, jossa syvennytään historiallisesti ja musiikkianalyyttisesti johonkin erikseen ilmoitettavaan ohjelmistokokonaisuuteen tai tyylialueeseen.

Musiikkiteatteri:

Pop-jazz-teoria ja säveltapailu
- kolmi-, neli- sekä laajemmat soinnut
- tavallisimmat muunnesoinnut
- tavallisimmat sointuyhdistelmät sekä sointupurkaukset
- yksinkertaisten melodioiden soinnuttamista tyylinmukaisesti
- rytmien kolmimuunteisuusharjoituksia
- tyylinmukaisten melodialinjojen hahmotus ja kirjoittaminen
- perustonaliteettiin pohjautuvia melodioita laulaen ja kirjoittaen
- muunnesäveliä ja -sointuja sekä jazzskaaloihin perustuvia melodioita laulaen ja kirjoittaen
- nelisointuihin perustuvien tonaalisten ja modaalisten sointukulkujen tunnistamista
- jazzrytmiikan sekä polyrytmiikan harjoittamista lukien ja kirjoittaen

Dramaturgia
- dramaturgian peruskäsitteet ja niiden soveltaminen
- näytelmien ja käsikirjoitusten analyyttinen lukeminen
- elokuvien kriittinen, tutkiva katseleminen

Esitietovaatimukset (OJ)

Musiikin hahmottaminen ja historia 2 tai vastaava osaaminen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Säveltapailu
Pop-jazz-teoria ja säveltapailu
Opiskelija pystyy suorittamaan tehtävät kutakuinkin sujuvasti. Virheitä esiintyy, mutta suoritus muodostaa silti tyydyttävän kokonaisuuden (mm. tempo pysyy, tonaaliset keskukset ovat tunnistettavissa)

Musiikkianalyysi ja historia
Dramaturgia
Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata joitakin musiikillisia rakenteita ja jossain määrin soveltaa musiikinteorian käsitteitä analyyttisiin havaintoihinsa. Opiskelijan esittämät analyyttiset havainnot ovat jossain määrin hajanaisia ja muodostavat puutteellisen kokonaisuuden.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Säveltapailu
Pop-jazz-teoria ja säveltapailu
Opiskelija pystyy suorittamaan tehtävät sujuvasti. Virheitä esiintyy, mutta suoritus muodostaa silti yhtenäisen kokonaisuuden.

Musiikkianalyysi ja historia
Dramaturgia
Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata musiikillisia rakenteita muodon eri tasoilla, abstrahoida analyyttisia havaintojaan ja soveltaa niihin musiikinteorian käsitteitä. Opiskelija osaa perustella analyyttisia ratkaisujaan. Opiskelijan esittämät analyyttiset havainnot ovat pääosin relevantteja ja muodostavat kokonaisuuden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Säveltapailu
Pop-jazz-teoria ja säveltapailu
Opiskelija pystyy suorittamaan tehtävät sujuvasti ja oikein; mahdolliset vähäiset virheet eivät vaikuta häiritsevästi kokonaisuuteen.

Musiikkianalyysi ja historia
Dramaturgia
Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata musiikillisia rakenteita muodon eri tasoilla, abstrahoida analyyttisia havaintojaan ja soveltaa niihin musiikinteorian käsitteitä. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan myös tavanomaisesta poikkeavien tapausten analyysiin ja perustella analyyttisiä ratkaisujaan. Opiskelijan esittämät analyyttiset havainnot ovat relevantteja ja muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Säveltapailu: tentti.
Musiikin historia ja analyysi: palautettava essee.

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Opintojakson osat:
- Säveltapailu (3 op); ryhmäopetus.
- Musikin historia ja analyysi (2 op); ryhmäopetus, itsenäinen työskentely.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

HyväHot

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä toteutus on tarkoitettu Musiikkipedagogin tutkintoa suorittaville.

Ilmoittautumisaika

10.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.05.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 25

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Matti Ruippo
 • Jussi-Pekka Nuto
 • Susanna Vainio
 • Leeni Pukkinen
 • Markus Yli-Jokipii
Vastuuhenkilö

Hannu Pohjannoro

Pienryhmät
 • Tiedonhankinta (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Musiikin historia 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Musiikin historia, syventävä 1, Pop- ja jazz-musiikin historia (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Musiikin historia, syventävä 2, suomalaisen musiikin historia (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Informaatioteknologia, ryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Informaatioteknologia, ryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Musiikinteoria ja harmonia (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Säveltapailu 1, kevät (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Musiikkianalyysi 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Säveltapailu 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • 23MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 23MUSTE
  Musiikkiteatteri
Pienryhmät
 • Tiedonhankinta
 • Musiikin historia 1
 • Musiikin historia, syventävä 1, Pop- ja jazz-musiikin historia
 • Musiikin historia, syventävä 2, suomalaisen musiikin historia
 • Informaatioteknologia, ryhmä 1
 • Informaatioteknologia, ryhmä 2
 • Musiikinteoria ja harmonia
 • Säveltapailu 1, kevät
 • Musiikkianalyysi 1
 • Säveltapailu 1

Tavoitteet (OJ)

Opiskelijalla on tiedolliset, analyyttiset sekä käytännölliset perusvalmiudet informaatioteknologiassa, säveltapailussa, musiikin historiassa, musiikkianalyysissä, harmoniassa. Hän osaa soveltaa osaamistaan käytännössä.

Informaatioteknologia
Opiskelija osaa käyttää tietokonelaitteistoja ja toimistosovelluksia työelämän tarpeita vastaavasti. Opiskelija osaa digitaalisen äänen, valokuvan ja videon tallentamisen perusteet ja niiden muokkausta ammattinsa edellyttämässä määrin. Hän ymmärtää eri musiikin jakeluteiden vaikutuksen äänitteen laatuun ja kuulokuvaan. Opiskelijalla on perustaitoja hyödyntää informaatioteknologiaa kansainvälisen kommunikoinnin välineenä.

Musiikinteoria ja harmonia
Opiskelija tuntee musiikinteorian peruskäsitteistön ja tonaalisen musiikin perusrakenteet, äänenkuljetuksen peruskäsitteet ja periaatteet sekä osaa soveltaa näitä musiikkia kirjoittaessaan.

Musiikin historia
Opiskelija tuntee länsimaisen taidemusiikin historian päälinjat ja estetiikan perusteet renessanssista klassismiin. Hän tunnistaa aikakausille ominaisia tyylipiirteitä sekä hahmottaa tyylikausien kokonaisuuksia ja kehityslinjoja. Lisäksi opiskelija syventyy tietyn musiikin historian aikakauden, musiikin lajin tai muun historiallisen kokonaisuuden tyylipiirteisiin, kehityslinjoihin ja ohjelmiston tuntemukseen. Hän osaa soveltaa musiikin historian tuntemusta käytännön työhön muusikkona tai musiikkipedagogina.

Musiikkianalyysi
Opiskelija hallitsee musiikkianalyysin peruskäsitteet ja osaa hahmottaa, analysoida ja kuvata musiikin pienimuotoisia rakenteita eri tyylikausilta.

Säveltapailu
Opiskelija hahmottaa musisoiden ja kuullun perusteella kirjoittaen tonaalista musiikkia ja sen keskeisiä ilmiöitä.

Sisältö (OJ)

Informaatioteknologia, 1 op
- muusikon työaseman kokoonpano
- toimistosovellukset, sähköposti, verkkosivut
- digitaalinen ääni, valokuvaa ja video
- erilaisten ohjelmien keskinäinen integraatio

Musiikinteoria ja harmonia, 3 op
- musiikinteorian ja äänenkuljetuksen peruskäsitteet
- tonaalisen soinnutuksen perusteet
- harjoitukset
- kirjallisuutta

Musiikin historia, 5 op
- musiikin historian päälinjat renessanssista klassimiin.
- eri aikakausien musiikkia edustavien kuunneltavien musiikkinäytteiden tunnistaminen
- kirjallisuutta
Osa musiikin historian osuudesta toteutetaan vaihtelevin sisällöin. Mahdollisia sisältökokonaisuuksia:
- näyttämömusiikin historia
- uuden musiikin historia
- kamarimusiikin historia
- orkesterimusiikin historia
- pop- ja jazz-musiikin historia
- muu erityinen teema

Musiikkianalyysi, 3 op
- musiikkianalyysin peruskäsitteet
- analyysiharjoituksia tonaalisen ja modaalisen musiikin eri tyylilajeissa
- kirjallisuutta

Sävetapailu, 3 op
Melodian hahmottaminen
- diatonisuutta, muunnesäveliä, murrettuja kanta- ja muunnesointuja sisältäviä tonaalisia melodioita laulaen ja kirjoittaen
- asteikkojen sekä kolmi- ja nelisointujen hahmottaminen laulaen ja kuulonvaraisesti
- transponointia
Harmonian hahmottaminen
- tonaalisen kantasointuja, välidominanttisointuja sekä modaalisia muunnesointuja sisältävän harmonian hahmottaminen sointudiktaateista ja musiikkiesimerkeistä
Rytmin hahmottaminen
- perusrytmiikan ja poikkeusjakoisten rytmikuvioiden hahmottaminen musisoiden ja kirjoittaen

Esitietovaatimukset (OJ)

Musiikkiopiston syventäviä opintoja vastaava osaamistaso.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Opintojakson arvosana on toteutusosien laajuuksien mukaan painotettu arvosanojen keskiarvo.

Informaatioteknologia
Opiskelija tuntee toimistosovelluksien, sähköpostin ja verkkosivujen käyttöä. Hän osaa käsitellä digitaalisesti ääntä ja videota.

Musiikin teoria ja harmonia
Opiskelija osallistuu opetukseen. Harjoitustehtävät osoittavat puutteellista tonaalisen soinnutuksen periaatteiden hallintaa ja niissä on huomattavia äänenkuljetusvirheitä.

Säveltapailu
Opiskelija pystyy suorittamaan tehtävät kutakuinkin sujuvasti. Virheitä esiintyy, mutta suoritus muodostaa silti tyydyttävän kokonaisuuden (mm. tempo pysyy, toonika on tunnistettavissa).

Musiikin historia
Opiskelija hallitsee kurssin asiakokonaisuudet tyydyttävästi, mutta musiikinhistoriallisten asiakokonaisuuksien johdonmukaisessa käsittelemisessä on puutteita. Opiskelijan kirjallinen ilmaisu on heikkoa.

Musiikkianalyysi
Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata musiikillisia perusrakenteita ja jossain määrin soveltaa musiikinteorian käsitteitä analyyttisiin havaintoihinsa. Opiskelijan esittämät analyyttiset havainnot ovat jossain määrin hajanaisia ja muodostavat puutteellisen kokonaisuuden.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Opintojakson arvosana on toteutusosien laajuuksien mukaan painotettu arvosanojen keskiarvo.

Informaatioteknologia
Opiskelija osaa sujuvasti toimistosovelluksien, sähköpostin ja verkkosivujen käytön. Hän osaa käsitellä digitaalisesti ääntä ja videota ammattinsa edellyttämässä määrin. Opiskelija ymmärtää eri musiikin jakeluteiden vaikutuksen äänitteen laatuun ja kuulokuvaan. Hän pystyy siirtämään tiedostoja ohjelmatyypistä toiseen.

Musiikinteoria ja harmonia
Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen. Harjoitustehtävät osoittavat tonaalisen soinnutuksen periaatteiden ja äänenkuljetuksen hallintaa, eikä niissä ole merkittävästi äänenkuljetusvirheitä.

Musiikin historia
Opiskelija hallitsee kurssin asiakokonaisuudet ja niiden yksityiskohtia ja osaa käsitellä kriittisesti historiankirjoitusta. Opiskelija osaa vertailla musiikinhistoriallisten aikakausien ominaisuuksia ja tyylipiirteitä sekä osaa käsitellä asiakokonaisuuksia erilaisten musiikinhistorian tutkimuksen näkökulmien kautta.

Musiikkianalyysi
Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata musiikillisia rakenteita muodon eri tasoilla, abstrahoida analyyttisia havaintojaan ja soveltaa niihin musiikinteorian käsitteitä. Opiskelija osaa perustella analyyttisia ratkaisujaan. Opiskelijan esittämät analyyttiset havainnot ovat pääosin relevantteja ja muodostavat kokonaisuuden.

Säveltapailu
Opiskelija pystyy suorittamaan tehtävät sujuvasti. Virheitä esiintyy, mutta suoritus muodostaa silti yhtenäisen kokonaisuuden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Opintojakson arvosana on toteutusosien laajuuksien mukaan painotettu arvosanojen keskiarvo.

Informaatioteknologia
Opiskelija osaa käyttää sujuvasti tietokonelaitteistoja ja toimistosovelluksia. Opiskelija osaa digitaalisen äänen, valokuvan ja videon tallentamisen perusteet ja niiden muokkausta ammattinsa edellyttämässä määrin. Opiskelija ymmärtää eri musiikin jakeluteiden vaikutuksen äänitteen laatuun ja kuulokuvaan. Opiskelijalla on perustaitoja hyödyntää informaatioteknologiaa kansainvälisen kommunikoinnin välineenä.

Musiikinteoria ja harmonia
Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen. Harjoitustehtävät osoittavat tonaalisen soinnutuksen periaatteiden ja äänenkuljetuksen erinomaista hallintaa, eikä niissä ole äänenkuljetusvirheitä.

Musiikkianalyysi
Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata musiikillisia rakenteita muodon eri tasoilla, abstrahoida analyyttisia havaintojaan ja soveltaa niihin musiikinteorian käsitteitä. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan myös tavanomaisesta poikkeavien tapausten analyysiin ja perustella analyyttisiä ratkaisujaan. Opiskelijan esittämät analyyttiset havainnot ovat relevantteja ja muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Musiikin historia
Opiskelija osoittaa erinomaista asiakokonaisuuksien ja niiden yksityiskohtien hallintaa. Hän osaa käsitellä historiallista tietoa kriittisesti ja monipuolisesti omaan ammatilliseen substanssiosaamiseensa soveltaen. Opiskelija osaa vertailla musiikinhistoriallisten aikakausien ominaisuuksia ja tyylipiirteitä sekä osaa käsitellä asiakokonaisuuksia erilaisten musiikinhistorian tutkimuksen näkökulmien kautta.

Musiikkianalyysi
Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata musiikillisia rakenteita muodon eri tasoilla, abstrahoida analyyttisia havaintojaan ja soveltaa niihin musiikinteorian käsitteitä. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan myös tavanomaisesta poikkeavien tapausten analyysiin ja perustella analyyttisiä ratkaisujaan. Opiskelijan esittämät analyyttiset havainnot ovat relevantteja ja muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden

Säveltapailu
Opiskelija pystyy suorittamaan tehtävät sujuvasti ja oikein; mahdolliset vähäiset virheet eivät vaikuta häiritsevästi kokonaisuuteen.

Aika ja paikka

Informaatiotekniikka: P2-01, Kuntokatu 4

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Musiikin historia: Tentti viimeisellä opetuskerralla.
Säveltapailu: Kirjallinen ja suullinen tentti viimeisillä opetuskerroilla.

Uusintatentti yleisenä tenttipäivänä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen lähiopetukseen ja annettujen tehtävien tekeminen ovat arvostelun lähtökohtina.
Musiikin historia: Tentti, jossa kirjallinen osuus ja kuunteluohjelmiston tentti.
Säveltapailu: Kirjallinen ja suullinen tentti.

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

- lähiopetus
- demonstraatiot
- opetuskeskustelut
- harjoitukset, harjoitustyöt
- työpajatyöskentely
- ohjattu verkko-opiskelu
- ongelmalähtöinen opiskelu
- kertaussuoritus

Säveltapailu:
-lähiopetus

Oppimateriaalit

Sovitaan erikseen.
Musiikin historia:
Opiskelija tuntee länsimaisen taidemusiikin historian aikakausien estetiikan perusteet varhaisesta renessanssista klassismin musiikkiin. Hän tunnistaa aikakausille ominaisia tyylipiirteitä sekä hahmottaa tyylikausien kokonaisuuksia ja kehityslinjoja.
Kurssimateriaali jaetaan OneDrive-kansioon kurssin yhteydessä.
Säveltapailu:
Materiaali jaetaan oppituntien yhteydessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson osilla informaatioteknologia, musiikinteoria ja harmonia, musiikkianalyysi ja säveltapailu edellytetään läsnäoloa 80 % lähiopetuksesta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Lisätietoja opiskelijoille

Edellyttää pohjaosaamiseksi musiikkiopiston oppimäärää vastaavaa osaamista. Pohjaosaaminen testataan opintojakson alkaessa.

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Informaatiotekniikka: Opiskelija tuntee toimistosovelluksien, sähköpostin ja verkkosivujen käyttöä. Osaa käsitellä digitaalisesti ääntä ja videota.
Musiikin historia: Opiskelija hallitsee kurssin asiakokonaisuudet tyydyttävästi, mutta musiikinhistoriallisten asiakokonaisuuksien johdonmukaisessa käsittelemisessä on puutteita. Opiskelijan kirjallinen ilmaisu on heikkoa.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Informaatiotekniikka: Opiskelija osaa sujuvasti toimistosovelluksien, sähköpostin ja verkkosivujen käytön. Osaa käsitellä digitaalisesti ääntä ja videota ammattinsa edellyttämässä määrin. Opiskelija ymmärtää eri musiikin jakeluteiden vaikutuksen äänitteen laatuun ja kuulokuvaan.
Musiikin historia: Opiskelija hallitsee kurssin asiakokonaisuudet ja niiden yksityiskohtia ja osaa käsitellä kriittisesti historiankirjoitusta. Opiskelija osaa vertailla musiikinhistoriallisten aikakausien ominaisuuksia ja tyylipiirteitä sekä osaa käsitellä asiakokonaisuuksia erilaisten musiikinhistorian tutkimuksen näkökulmien kautta.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Informaatiotekniikka: Opiskelija osaa käyttää sujuvasti tietokonelaitteistoja ja toimistosovelluksia. Opiskelija osaa digitaalisen äänen, valokuvan ja videon tallentamisen perusteet ja niiden muokkausta ammattinsa edellyttämässä määrin. Opiskelija ymmärtää eri musiikin jakeluteiden vaikutuksen äänitteen laatuun ja kuulokuvaan.
Musiikin historia:Opiskelija osoittaa erinomaista asiakokonaisuuksien ja niiden yksityiskohtien hallintaa. Hän osaa käsitellä historiallista tietoa kriittisesti ja monipuolisesti omaan ammatilliseen substanssiosaamiseensa soveltaen. Opiskelija osaa vertailla musiikinhistoriallisten aikakausien ominaisuuksia ja tyylipiirteitä sekä osaa käsitellä asiakokonaisuuksia erilaisten musiikinhistorian tutkimuksen näkökulmien kautta

Ilmoittautumisaika

10.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.05.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 25

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Matti Ruippo
 • Jussi-Pekka Nuto
 • Susanna Vainio
 • Leeni Pukkinen
 • Markus Yli-Jokipii
Vastuuhenkilö

Hannu Pohjannoro

Pienryhmät
 • Informaatioteknologia, ryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Informaatioteknologia, ryhmä 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Säveltapailu 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Musiikin historia 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Musiikkinalyysi 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Musiikinteoria ja harmonia (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tiedonhankinta (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Musiikin historia, syventävä 1, pop- ja jazz-musiikin historia (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Musiikin historia, syventävä 2, suomalaisen musiikin historia (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • 23MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 23MUSTE
  Musiikkiteatteri
Pienryhmät
 • Informaatioteknologia, ryhmä 3
 • Informaatioteknologia, ryhmä 4
 • Säveltapailu 1
 • Musiikin historia 1
 • Musiikkinalyysi 1
 • Musiikinteoria ja harmonia
 • Tiedonhankinta
 • Musiikin historia, syventävä 1, pop- ja jazz-musiikin historia
 • Musiikin historia, syventävä 2, suomalaisen musiikin historia

Tavoitteet (OJ)

Opiskelijalla on tiedolliset, analyyttiset sekä käytännölliset perusvalmiudet informaatioteknologiassa, säveltapailussa, musiikin historiassa, musiikkianalyysissä, harmoniassa. Hän osaa soveltaa osaamistaan käytännössä.

Informaatioteknologia
Opiskelija osaa käyttää tietokonelaitteistoja ja toimistosovelluksia työelämän tarpeita vastaavasti. Opiskelija osaa digitaalisen äänen, valokuvan ja videon tallentamisen perusteet ja niiden muokkausta ammattinsa edellyttämässä määrin. Hän ymmärtää eri musiikin jakeluteiden vaikutuksen äänitteen laatuun ja kuulokuvaan. Opiskelijalla on perustaitoja hyödyntää informaatioteknologiaa kansainvälisen kommunikoinnin välineenä.

Musiikinteoria ja harmonia
Opiskelija tuntee musiikinteorian peruskäsitteistön ja tonaalisen musiikin perusrakenteet, äänenkuljetuksen peruskäsitteet ja periaatteet sekä osaa soveltaa näitä musiikkia kirjoittaessaan.

Musiikin historia
Opiskelija tuntee länsimaisen taidemusiikin historian päälinjat ja estetiikan perusteet renessanssista klassismiin. Hän tunnistaa aikakausille ominaisia tyylipiirteitä sekä hahmottaa tyylikausien kokonaisuuksia ja kehityslinjoja. Lisäksi opiskelija syventyy tietyn musiikin historian aikakauden, musiikin lajin tai muun historiallisen kokonaisuuden tyylipiirteisiin, kehityslinjoihin ja ohjelmiston tuntemukseen. Hän osaa soveltaa musiikin historian tuntemusta käytännön työhön muusikkona tai musiikkipedagogina.

Musiikkianalyysi
Opiskelija hallitsee musiikkianalyysin peruskäsitteet ja osaa hahmottaa, analysoida ja kuvata musiikin pienimuotoisia rakenteita eri tyylikausilta.

Säveltapailu
Opiskelija hahmottaa musisoiden ja kuullun perusteella kirjoittaen tonaalista musiikkia ja sen keskeisiä ilmiöitä.

Sisältö (OJ)

Informaatioteknologia, 1 op
- muusikon työaseman kokoonpano
- toimistosovellukset, sähköposti, verkkosivut
- digitaalinen ääni, valokuvaa ja video
- erilaisten ohjelmien keskinäinen integraatio

Musiikinteoria ja harmonia, 3 op
- musiikinteorian ja äänenkuljetuksen peruskäsitteet
- tonaalisen soinnutuksen perusteet
- harjoitukset
- kirjallisuutta

Musiikin historia, 5 op
- musiikin historian päälinjat renessanssista klassimiin.
- eri aikakausien musiikkia edustavien kuunneltavien musiikkinäytteiden tunnistaminen
- kirjallisuutta
Osa musiikin historian osuudesta toteutetaan vaihtelevin sisällöin. Mahdollisia sisältökokonaisuuksia:
- näyttämömusiikin historia
- uuden musiikin historia
- kamarimusiikin historia
- orkesterimusiikin historia
- pop- ja jazz-musiikin historia
- muu erityinen teema

Musiikkianalyysi, 3 op
- musiikkianalyysin peruskäsitteet
- analyysiharjoituksia tonaalisen ja modaalisen musiikin eri tyylilajeissa
- kirjallisuutta

Sävetapailu, 3 op
Melodian hahmottaminen
- diatonisuutta, muunnesäveliä, murrettuja kanta- ja muunnesointuja sisältäviä tonaalisia melodioita laulaen ja kirjoittaen
- asteikkojen sekä kolmi- ja nelisointujen hahmottaminen laulaen ja kuulonvaraisesti
- transponointia
Harmonian hahmottaminen
- tonaalisen kantasointuja, välidominanttisointuja sekä modaalisia muunnesointuja sisältävän harmonian hahmottaminen sointudiktaateista ja musiikkiesimerkeistä
Rytmin hahmottaminen
- perusrytmiikan ja poikkeusjakoisten rytmikuvioiden hahmottaminen musisoiden ja kirjoittaen

Esitietovaatimukset (OJ)

Musiikkiopiston syventäviä opintoja vastaava osaamistaso.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Opintojakson arvosana on toteutusosien laajuuksien mukaan painotettu arvosanojen keskiarvo.

Informaatioteknologia
Opiskelija tuntee toimistosovelluksien, sähköpostin ja verkkosivujen käyttöä. Hän osaa käsitellä digitaalisesti ääntä ja videota.

Musiikin teoria ja harmonia
Opiskelija osallistuu opetukseen. Harjoitustehtävät osoittavat puutteellista tonaalisen soinnutuksen periaatteiden hallintaa ja niissä on huomattavia äänenkuljetusvirheitä.

Säveltapailu
Opiskelija pystyy suorittamaan tehtävät kutakuinkin sujuvasti. Virheitä esiintyy, mutta suoritus muodostaa silti tyydyttävän kokonaisuuden (mm. tempo pysyy, toonika on tunnistettavissa).

Musiikin historia
Opiskelija hallitsee kurssin asiakokonaisuudet tyydyttävästi, mutta musiikinhistoriallisten asiakokonaisuuksien johdonmukaisessa käsittelemisessä on puutteita. Opiskelijan kirjallinen ilmaisu on heikkoa.

Musiikkianalyysi
Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata musiikillisia perusrakenteita ja jossain määrin soveltaa musiikinteorian käsitteitä analyyttisiin havaintoihinsa. Opiskelijan esittämät analyyttiset havainnot ovat jossain määrin hajanaisia ja muodostavat puutteellisen kokonaisuuden.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Opintojakson arvosana on toteutusosien laajuuksien mukaan painotettu arvosanojen keskiarvo.

Informaatioteknologia
Opiskelija osaa sujuvasti toimistosovelluksien, sähköpostin ja verkkosivujen käytön. Hän osaa käsitellä digitaalisesti ääntä ja videota ammattinsa edellyttämässä määrin. Opiskelija ymmärtää eri musiikin jakeluteiden vaikutuksen äänitteen laatuun ja kuulokuvaan. Hän pystyy siirtämään tiedostoja ohjelmatyypistä toiseen.

Musiikinteoria ja harmonia
Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen. Harjoitustehtävät osoittavat tonaalisen soinnutuksen periaatteiden ja äänenkuljetuksen hallintaa, eikä niissä ole merkittävästi äänenkuljetusvirheitä.

Musiikin historia
Opiskelija hallitsee kurssin asiakokonaisuudet ja niiden yksityiskohtia ja osaa käsitellä kriittisesti historiankirjoitusta. Opiskelija osaa vertailla musiikinhistoriallisten aikakausien ominaisuuksia ja tyylipiirteitä sekä osaa käsitellä asiakokonaisuuksia erilaisten musiikinhistorian tutkimuksen näkökulmien kautta.

Musiikkianalyysi
Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata musiikillisia rakenteita muodon eri tasoilla, abstrahoida analyyttisia havaintojaan ja soveltaa niihin musiikinteorian käsitteitä. Opiskelija osaa perustella analyyttisia ratkaisujaan. Opiskelijan esittämät analyyttiset havainnot ovat pääosin relevantteja ja muodostavat kokonaisuuden.

Säveltapailu
Opiskelija pystyy suorittamaan tehtävät sujuvasti. Virheitä esiintyy, mutta suoritus muodostaa silti yhtenäisen kokonaisuuden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Opintojakson arvosana on toteutusosien laajuuksien mukaan painotettu arvosanojen keskiarvo.

Informaatioteknologia
Opiskelija osaa käyttää sujuvasti tietokonelaitteistoja ja toimistosovelluksia. Opiskelija osaa digitaalisen äänen, valokuvan ja videon tallentamisen perusteet ja niiden muokkausta ammattinsa edellyttämässä määrin. Opiskelija ymmärtää eri musiikin jakeluteiden vaikutuksen äänitteen laatuun ja kuulokuvaan. Opiskelijalla on perustaitoja hyödyntää informaatioteknologiaa kansainvälisen kommunikoinnin välineenä.

Musiikinteoria ja harmonia
Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen. Harjoitustehtävät osoittavat tonaalisen soinnutuksen periaatteiden ja äänenkuljetuksen erinomaista hallintaa, eikä niissä ole äänenkuljetusvirheitä.

Musiikkianalyysi
Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata musiikillisia rakenteita muodon eri tasoilla, abstrahoida analyyttisia havaintojaan ja soveltaa niihin musiikinteorian käsitteitä. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan myös tavanomaisesta poikkeavien tapausten analyysiin ja perustella analyyttisiä ratkaisujaan. Opiskelijan esittämät analyyttiset havainnot ovat relevantteja ja muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Musiikin historia
Opiskelija osoittaa erinomaista asiakokonaisuuksien ja niiden yksityiskohtien hallintaa. Hän osaa käsitellä historiallista tietoa kriittisesti ja monipuolisesti omaan ammatilliseen substanssiosaamiseensa soveltaen. Opiskelija osaa vertailla musiikinhistoriallisten aikakausien ominaisuuksia ja tyylipiirteitä sekä osaa käsitellä asiakokonaisuuksia erilaisten musiikinhistorian tutkimuksen näkökulmien kautta.

Musiikkianalyysi
Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata musiikillisia rakenteita muodon eri tasoilla, abstrahoida analyyttisia havaintojaan ja soveltaa niihin musiikinteorian käsitteitä. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan myös tavanomaisesta poikkeavien tapausten analyysiin ja perustella analyyttisiä ratkaisujaan. Opiskelijan esittämät analyyttiset havainnot ovat relevantteja ja muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden

Säveltapailu
Opiskelija pystyy suorittamaan tehtävät sujuvasti ja oikein; mahdolliset vähäiset virheet eivät vaikuta häiritsevästi kokonaisuuteen.

Aika ja paikka

Informaatiotekniikka: P2-01, Kuntokatu 4

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Musiikin historia: Tentti viimeisellä opetuskerralla.
Säveltapailu: Kirjallinen ja suullinen tentti viimeisillä opetuskerroilla.

Uusintatentti yleisenä tenttipäivänä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen lähiopetukseen ja annettujen tehtävien tekeminen ovat arvostelun lähtökohtina.
Musiikin historia: Tentti, jossa kirjallinen osuus ja kuunteluohjelmiston tentti.
Säveltapailu: Kirjallinen ja suullinen tentti.

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

- lähiopetus
- demonstraatiot
- opetuskeskustelut
- harjoitukset, harjoitustyöt
- työpajatyöskentely
- ohjattu verkko-opiskelu
- ongelmalähtöinen opiskelu
- kertaussuoritus

Säveltapailu:
-lähiopetus

Oppimateriaalit

Sovitaan erikseen.
Musiikin historia:
Opiskelija tuntee länsimaisen taidemusiikin historian aikakausien estetiikan perusteet varhaisesta renessanssista klassismin musiikkiin. Hän tunnistaa aikakausille ominaisia tyylipiirteitä sekä hahmottaa tyylikausien kokonaisuuksia ja kehityslinjoja.
Kurssimateriaali jaetaan OneDrive-kansioon kurssin yhteydessä.
Säveltapailu:
Materiaali jaetaan oppituntien yhteydessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson osilla informaatioteknologia, musiikinteoria ja harmonia, musiikkianalyysi ja säveltapailu edellytetään läsnäoloa 80 % lähiopetuksesta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Lisätietoja opiskelijoille

Edellyttää pohjaosaamiseksi musiikkiopiston oppimäärää vastaavaa osaamista. Pohjaosaaminen testataan opintojakson alkaessa.

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Informaatiotekniikka: Opiskelija tuntee toimistosovelluksien, sähköpostin ja verkkosivujen käyttöä. Osaa käsitellä digitaalisesti ääntä ja videota.
Musiikin historia: Opiskelija hallitsee kurssin asiakokonaisuudet tyydyttävästi, mutta musiikinhistoriallisten asiakokonaisuuksien johdonmukaisessa käsittelemisessä on puutteita. Opiskelijan kirjallinen ilmaisu on heikkoa.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Informaatiotekniikka: Opiskelija osaa sujuvasti toimistosovelluksien, sähköpostin ja verkkosivujen käytön. Osaa käsitellä digitaalisesti ääntä ja videota ammattinsa edellyttämässä määrin. Opiskelija ymmärtää eri musiikin jakeluteiden vaikutuksen äänitteen laatuun ja kuulokuvaan.
Musiikin historia: Opiskelija hallitsee kurssin asiakokonaisuudet ja niiden yksityiskohtia ja osaa käsitellä kriittisesti historiankirjoitusta. Opiskelija osaa vertailla musiikinhistoriallisten aikakausien ominaisuuksia ja tyylipiirteitä sekä osaa käsitellä asiakokonaisuuksia erilaisten musiikinhistorian tutkimuksen näkökulmien kautta.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Informaatiotekniikka: Opiskelija osaa käyttää sujuvasti tietokonelaitteistoja ja toimistosovelluksia. Opiskelija osaa digitaalisen äänen, valokuvan ja videon tallentamisen perusteet ja niiden muokkausta ammattinsa edellyttämässä määrin. Opiskelija ymmärtää eri musiikin jakeluteiden vaikutuksen äänitteen laatuun ja kuulokuvaan.
Musiikin historia:Opiskelija osoittaa erinomaista asiakokonaisuuksien ja niiden yksityiskohtien hallintaa. Hän osaa käsitellä historiallista tietoa kriittisesti ja monipuolisesti omaan ammatilliseen substanssiosaamiseensa soveltaen. Opiskelija osaa vertailla musiikinhistoriallisten aikakausien ominaisuuksia ja tyylipiirteitä sekä osaa käsitellä asiakokonaisuuksia erilaisten musiikinhistorian tutkimuksen näkökulmien kautta

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 10.05.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 60

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Jussi-Pekka Nuto
 • Matti Ruippo
 • Susanna Vainio
 • Paavo Korpijaakko
 • Markus Yli-Jokipii
Vastuuhenkilö

Hannu Pohjannoro

Pienryhmät
 • Sovitus ja soitinnuksen perusteet (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Musiikin historia 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Musiikin tietotekniikka 2, ryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Musiikin tietotekniikka 2, ryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Säveltapailu 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Säveltapailu 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Musiikkianalyysi 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • 22MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 22MUSTE
  Musiikkiteatteri
Pienryhmät
 • Sovitus ja soitinnuksen perusteet
 • Musiikin historia 2
 • Musiikin tietotekniikka 2, ryhmä 1
 • Musiikin tietotekniikka 2, ryhmä 2
 • Säveltapailu 2
 • Säveltapailu 2
 • Musiikkianalyysi 2

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija on laajentanut tiedollista, analyyttista ja käytännöllistä musiikin tietotekniikan, musiikin historian, sovittamisen, musiikkianalyysin ja säveltapailun osaamistaan ja käytännön soveltamistaitojaan.

Musiikin tietotekniikka, 3 op
Opiskelija osaa hyödyntää musiikkiteknologian työvälineitä tulevassa ammatissaan. Näitä ovat musiikin komponointiin liittyvät työkalut, kuten nuotinkirjoitus-, sekvensseri- ja muut moniraitatyöskentelyyn liityvät ohjelmat. Erityisesti kiinnitetään huomiota musiikin julkaisun eri kanavien mahdollisuuksiin.

Musiikin historia, 3 op
Opiskelija tuntee länsimaisen taidemusiikin historian päälinjat romantiikasta aikamme musiikkiin, tunnistaa aikakausille ominaisia tyylipiirteitä sekä hahmottaa tyylikausien kokonaisuuksia ja kehityslinjoja.

Sovittaminen, 3 op
Opiskelija tuntee eri soittimien ja lauluäänen ominaisuuksia sekä niille kirjoittamisen käytäntöjä. Opiskelija tuntee sovittamisen periaatteita ja käytäntöjä ja osaa soveltaa niitä musiikkia kirjoittaessaan.

Säveltapailu, 3 op
Opiskelija hahmottaa musisoiden ja kuullun perusteella kirjoittaen musiikkia vanhasta musiikista myöhäisromantiikkaan sekä hallitsee perusrytmiikan poikkeusjakoisine rytmikuvioineen.

Musiikkipedagogi: Musiikkianalyysi, 3 op
Opiskelija osaa analysoida ja kuvata laajamuotoisia länsimaisen taidemusiikin rakenteita eri tyylikausilta.

Musiikkiteatteri: Ohjelmistopraktikum, 3 op
Opiskelija tuntee keskeisimmän musiikkiteatteriohjelmiston eri tyylikausilta, keskiössä erityisesti angloamerikkalainen musiikkiteatteriperinne. Opiskelija tuntee laajasti musiikkiteatterin teknisiä-, tyylillisiä-, ja tulkinnallisia kysymyksiä. Opiskelija ymmärtää ja osaa hyödyntää kirjallisuutta musiikkiteatterin alueelta, analysoida ja sekä itsenäisesti laajentaa ja syventää omaa musiikkianalyyttistä tuntemustaan ja ohjelmistotuntemustaan.

Sisältö (OJ)

Musiikin tietotekniikka
- nuotinkirjoitus tietokoneella
- sekvensseri- ja muut tallennusohjelmat
- jakelukanavat ja julkaisu musiikkiyhteisöissä
- ilmaiset verkkotyökalut musiikin tekemisessä

Musiikin historia
- romantiikan ajan musiikki
- 1900-2000-luvun musiikki

Sovittaminen ja soitinnuksen perusteet
- yleisesti käytössä olevien soittimien ominaisuudet ja niille kirjoittamisen käytännöt
- sovitusharjoituksia yhtyeille ja kuorolle
Sisältö voidaan painottaa klassisen tai pop-jazz-musiikin mukaisiin käytäntöihin. Sävellysopintojen pohjaosaamisvaatimuksena on klassiseen musiikkiin painottunut sisältö.

Säveltapailu
Melodian hahmottaminen
- tonaalisia, muunnesäveliä ja -sointuja sekä modulaatioita sisältäviä ja kirkkosävellajeihin pohjautuvia melodioita laulaen
- tonaalisen 2-äänisen musiikin hahmottaminen kirjoittaen
- tonaalisia ja modaalisia melodioita laulaen ja kirjoittaen
- asteikkojen ja sointujen hahmottaminen laulaen ja kuulonvaraisesti
- transponointia
Harmonian hahmottaminen
- tonaalisen muunnesointuja monipuolisesti sisältävän harmonian hahmottaminen sointudiktaateista ja musiikkiesimerkeistä
Rytmin hahmottaminen
- perusrytmiikan ja poikkeusjakoisten rytmikuvioiden hahmottaminen musisoiden ja kirjoittaen

Musiikkipedagogi: Musiikkianalyysi
- analyysiharjoituksia
- musiikkianalyyttista kirjalisuutta

Musiikkiteatteri: Ohjelmistopraktikum
- musiikkiteatterin ohjelmistotuntemuksen kartuttaminen ja syventäminen
- analyysi harjoituksia musiikkiteatteriohjelmistosta
- harjoitustyö (esitelmä tms.) johonkin musiikkiteatterin osa-alueeseen syventyen

Esitietovaatimukset (OJ)

Musiikin hahmottaminen ja historia 1 tai vastaava osaaminen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Opintojakson arvosana on toteutusosien laajuuksien mukaan painotettu arvosanojen keskiarvo.

Musiikin tietotekniikka
Opiskelija osaa välttävästi käyttää musiikin tietotekniikkaa oman ammattiosaamisensa apuna.

Musiikin historia
Opiskelija hallitsee kurssin asiakokonaisuudet tyydyttävästi, mutta musiikinhistoriallisten asiakokonaisuuksien johdonmukaisessa käsittelemisessä on puutteita. Opiskelijan kirjallinen ilmaisu on heikkoa.

Sovittaminen ja soitinnuksen perusteet
Opiskelijan tuntemus soitinten ominaisuuksista ja tyypillisisitä käyttötavoista on vaatimatonta. Opiskelija osaa pääpiirteittäin lukea orkesteripartituuria. Harjoitustehtävät noudattavat perusratkaisuja eivätkä kaikilta osin ota huomioon soitinten ominaisuuksia. Esitysmerkinnät ovat puutteellisia.

Säveltapailu
Opiskelija pystyy suorittamaan tehtävät kutakuinkin sujuvasti. Virheitä esiintyy, mutta suoritus muodostaa silti tyydyttävän kokonaisuuden (mm. tempo pysyy, toonika on tunnistettavissa).

Musiikkianalyysi ja ohjelmistopraktikum
Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata joitakin musiikillisia rakenteita ja jossain määrin soveltaa musiikinteorian käsitteitä analyyttisiin havaintoihinsa. Opiskelijan esittämät analyyttiset havainnot ovat jossain määrin hajanaisia ja muodostavat puutteellisen kokonaisuuden.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Opintojakson arvosana on toteutusosien laajuuksien mukaan painotettu arvosanojen keskiarvo.

Musiikin tietotekniikka
Opiskelija osaa käyttää nuotinkirjoitus- ja äänitysohjelmia oman ammattiosaamisensa tukena. Hän osaa julkaista musiikillista materiaalia sähköisesti.

Musiikin historia
Opiskelija hallitsee kurssin asiakokonaisuudet ja niiden yksityiskohtia ja osaa käsitellä kriittisesti historiankirjoitusta. Opiskelija osaa vertailla musiikinhistoriallisten aikakausien ominaisuuksia ja tyylipiirteitä sekä osaa käsitellä asiakokonaisuuksia erilaisten musiikin historian tutkimuksen näkökulmien kautta.

Sovittaminen ja soitinnuksen perusteet
Opiskelija tuntee yleisesti käytössä olevien soitinten ominaisuuksia ja tyypillisiä käyttötapoja. Opiskelija osaa lukea orkesteripartituuria ja tuntee niissä yleisimmin esiintyviä lyhenteitä ja merkintöjä. Harjoitustehtävät osoittavat erilaisten soitinnus- ja sovitusratkaisujen tuntemusta. Esitysmerkinnöissä ei ole merkittäviä puutteita ja nuottikuva on selkeä.

Säveltapailu
Opiskelija pystyy suorittamaan tehtävät sujuvasti. Virheitä esiintyy, mutta suoritus muodostaa silti yhtenäisen kokonaisuuden.

Musiikkianalyysi ja ohjelmistopraktikum
Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata musiikillisia rakenteita muodon eri tasoilla, abstrahoida analyyttisia havaintojaan ja soveltaa niihin musiikinteorian käsitteitä. Opiskelija osaa perustella analyyttisia ratkaisujaan. Opiskelijan esittämät analyyttiset havainnot ovat pääosin relevantteja ja muodostavat kokonaisuuden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Opintojakson arvosana on toteutusosien laajuuksien mukaan painotettu arvosanojen keskiarvo.

Musiikin tietotekniikka
Opiskelija osaa käyttää erinomaisesti nuotinkirjoitus- ja äänitysohjelmia oman ammattiosaamisensa tukena. Hän osaa julkaista musiikillista materiaalia, eri kanavia käyttäen sähköisesti.

Musiikin historia
Opiskelija osoittaa erinomaista asiakokonaisuuksien ja niiden yksityiskohtien hallintaa. Hän osaa käsitellä historiallista tietoa kriittisesti ja monipuolisesti omaan ammatilliseen substanssiosaamiseensa soveltaen. Opiskelija osaa vertailla musiikinhistoriallisten aikakausien ominaisuuksia ja tyylipiirteitä sekä osaa käsitellä asiakokonaisuuksia erilaisten musiikin historian tutkimuksen näkökulmien kautta.

Sovittaminen ja soitinnuksen perusteet
Opiskelija tuntee yleisesti käytössä olevien soitinten ominaisuudet ja tyypilliset käyttötavat. Opiskelija osaa sujuvasti lukea orkesteripartituuria ja tuntee niissä esiintyvät lyhenteet ja merkinnät.
Harjoitustehtävät osoittavat erilaisten soitinnus- ja sovitusratkaisujen monipuolista hallintaa. Esitysmerkinnät ovat asianmukaiset ja nuottikuva on viimeistelty.

Säveltapailu
Opiskelija pystyy suorittamaan tehtävät sujuvasti ja oikein; mahdolliset vähäiset virheet eivät vaikuta häiritsevästi kokonaisuuteen.

Musiikkianalyysi ja ohjelmistopraktikum
Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata musiikillisia rakenteita muodon eri tasoilla, abstrahoida analyyttisia havaintojaan ja soveltaa niihin musiikinteorian käsitteitä. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan myös tavanomaisesta poikkeavien tapausten analyysiin ja perustella analyyttisiä ratkaisujaan. Opiskelijan esittämät analyyttiset havainnot ovat relevantteja ja muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Musiikin historia: Tentti exam roomissa kurssin lopussa.

Säveltapailu: Kirjallinen ja suullinen tentti viimeisillä opetuskerroilla.

Uusintatentti yleisenä tenttipäivänä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Musiikin historia: Tentti, jossa kirjallinen osuus ja kuunteluohjelmiston tentti.

Säveltapailu: Kirjallinen ja suullinen tentti.

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Musiikin historia: Luento-opetus ja itsenäinen työskentely.

Säveltapailu: Lähiopetus

Oppimateriaalit

Musiikin historia:
Opiskelija tuntee länsimaisen taidemusiikin historian aikakausien estetiikan perusteet romantiikasta aikamme musiikkiin. Hän tunnistaa aikakausille ominaisia tyylipiirteitä sekä hahmottaa tyylikausien kokonaisuuksia ja kehityslinjoja.
Kurssimateriaali jaetaan OneDrive-kansioon kurssin yhteydessä.

Säveltapailu:
Materiaali jaetaan oppituntien yhteydessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Musiikin historia: Opiskelija hallitsee kurssin asiakokonaisuudet tyydyttävästi, mutta musiikinhistoriallisten asiakokonaisuuksien johdonmukaisessa käsittelemisessä on puutteita. Opiskelijan kirjallinen ilmaisu on heikkoa.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Musiikin historia: Opiskelija hallitsee kurssin asiakokonaisuudet ja niiden yksityiskohtia ja osaa käsitellä kriittisesti historiankirjoitusta. Opiskelija osaa vertailla musiikinhistoriallisten aikakausien ominaisuuksia ja tyylipiirteitä sekä osaa käsitellä asiakokonaisuuksia erilaisten musiikinhistorian tutkimuksen näkökulmien kautta.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Musiikin historia:Opiskelija osoittaa erinomaista asiakokonaisuuksien ja niiden yksityiskohtien hallintaa. Hän osaa käsitellä historiallista tietoa kriittisesti ja monipuolisesti omaan ammatilliseen substanssiosaamiseensa soveltaen. Opiskelija osaa vertailla musiikinhistoriallisten aikakausien ominaisuuksia ja tyylipiirteitä sekä osaa käsitellä asiakokonaisuuksia erilaisten musiikinhistorian tutkimuksen näkökulmien kautta

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 10.05.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 60

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Matti Ruippo
 • Susanna Vainio
 • Kalle Elkomaa
 • Musiikki Virtuaalihenkilö
 • Markus Yli-Jokipii
Vastuuhenkilö

Hannu Pohjannoro

Pienryhmät
 • Säveltapailu 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Sovitus ja soitinnuksen perusteet (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Musiikin historia 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Musiikin tietotekniikka, ryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Musiikin tietotekniikka, ryhmä 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • 22MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 22MUSTE
  Musiikkiteatteri
Pienryhmät
 • Säveltapailu 2
 • Sovitus ja soitinnuksen perusteet
 • Musiikin historia 2
 • Musiikin tietotekniikka, ryhmä 3
 • Musiikin tietotekniikka, ryhmä 4

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija on laajentanut tiedollista, analyyttista ja käytännöllistä musiikin tietotekniikan, musiikin historian, sovittamisen, musiikkianalyysin ja säveltapailun osaamistaan ja käytännön soveltamistaitojaan.

Musiikin tietotekniikka, 3 op
Opiskelija osaa hyödyntää musiikkiteknologian työvälineitä tulevassa ammatissaan. Näitä ovat musiikin komponointiin liittyvät työkalut, kuten nuotinkirjoitus-, sekvensseri- ja muut moniraitatyöskentelyyn liityvät ohjelmat. Erityisesti kiinnitetään huomiota musiikin julkaisun eri kanavien mahdollisuuksiin.

Musiikin historia, 3 op
Opiskelija tuntee länsimaisen taidemusiikin historian päälinjat romantiikasta aikamme musiikkiin, tunnistaa aikakausille ominaisia tyylipiirteitä sekä hahmottaa tyylikausien kokonaisuuksia ja kehityslinjoja.

Sovittaminen, 3 op
Opiskelija tuntee eri soittimien ja lauluäänen ominaisuuksia sekä niille kirjoittamisen käytäntöjä. Opiskelija tuntee sovittamisen periaatteita ja käytäntöjä ja osaa soveltaa niitä musiikkia kirjoittaessaan.

Säveltapailu, 3 op
Opiskelija hahmottaa musisoiden ja kuullun perusteella kirjoittaen musiikkia vanhasta musiikista myöhäisromantiikkaan sekä hallitsee perusrytmiikan poikkeusjakoisine rytmikuvioineen.

Musiikkipedagogi: Musiikkianalyysi, 3 op
Opiskelija osaa analysoida ja kuvata laajamuotoisia länsimaisen taidemusiikin rakenteita eri tyylikausilta.

Musiikkiteatteri: Ohjelmistopraktikum, 3 op
Opiskelija tuntee keskeisimmän musiikkiteatteriohjelmiston eri tyylikausilta, keskiössä erityisesti angloamerikkalainen musiikkiteatteriperinne. Opiskelija tuntee laajasti musiikkiteatterin teknisiä-, tyylillisiä-, ja tulkinnallisia kysymyksiä. Opiskelija ymmärtää ja osaa hyödyntää kirjallisuutta musiikkiteatterin alueelta, analysoida ja sekä itsenäisesti laajentaa ja syventää omaa musiikkianalyyttistä tuntemustaan ja ohjelmistotuntemustaan.

Sisältö (OJ)

Musiikin tietotekniikka
- nuotinkirjoitus tietokoneella
- sekvensseri- ja muut tallennusohjelmat
- jakelukanavat ja julkaisu musiikkiyhteisöissä
- ilmaiset verkkotyökalut musiikin tekemisessä

Musiikin historia
- romantiikan ajan musiikki
- 1900-2000-luvun musiikki

Sovittaminen ja soitinnuksen perusteet
- yleisesti käytössä olevien soittimien ominaisuudet ja niille kirjoittamisen käytännöt
- sovitusharjoituksia yhtyeille ja kuorolle
Sisältö voidaan painottaa klassisen tai pop-jazz-musiikin mukaisiin käytäntöihin. Sävellysopintojen pohjaosaamisvaatimuksena on klassiseen musiikkiin painottunut sisältö.

Säveltapailu
Melodian hahmottaminen
- tonaalisia, muunnesäveliä ja -sointuja sekä modulaatioita sisältäviä ja kirkkosävellajeihin pohjautuvia melodioita laulaen
- tonaalisen 2-äänisen musiikin hahmottaminen kirjoittaen
- tonaalisia ja modaalisia melodioita laulaen ja kirjoittaen
- asteikkojen ja sointujen hahmottaminen laulaen ja kuulonvaraisesti
- transponointia
Harmonian hahmottaminen
- tonaalisen muunnesointuja monipuolisesti sisältävän harmonian hahmottaminen sointudiktaateista ja musiikkiesimerkeistä
Rytmin hahmottaminen
- perusrytmiikan ja poikkeusjakoisten rytmikuvioiden hahmottaminen musisoiden ja kirjoittaen

Musiikkipedagogi: Musiikkianalyysi
- analyysiharjoituksia
- musiikkianalyyttista kirjalisuutta

Musiikkiteatteri: Ohjelmistopraktikum
- musiikkiteatterin ohjelmistotuntemuksen kartuttaminen ja syventäminen
- analyysi harjoituksia musiikkiteatteriohjelmistosta
- harjoitustyö (esitelmä tms.) johonkin musiikkiteatterin osa-alueeseen syventyen

Esitietovaatimukset (OJ)

Musiikin hahmottaminen ja historia 1 tai vastaava osaaminen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Opintojakson arvosana on toteutusosien laajuuksien mukaan painotettu arvosanojen keskiarvo.

Musiikin tietotekniikka
Opiskelija osaa välttävästi käyttää musiikin tietotekniikkaa oman ammattiosaamisensa apuna.

Musiikin historia
Opiskelija hallitsee kurssin asiakokonaisuudet tyydyttävästi, mutta musiikinhistoriallisten asiakokonaisuuksien johdonmukaisessa käsittelemisessä on puutteita. Opiskelijan kirjallinen ilmaisu on heikkoa.

Sovittaminen ja soitinnuksen perusteet
Opiskelijan tuntemus soitinten ominaisuuksista ja tyypillisisitä käyttötavoista on vaatimatonta. Opiskelija osaa pääpiirteittäin lukea orkesteripartituuria. Harjoitustehtävät noudattavat perusratkaisuja eivätkä kaikilta osin ota huomioon soitinten ominaisuuksia. Esitysmerkinnät ovat puutteellisia.

Säveltapailu
Opiskelija pystyy suorittamaan tehtävät kutakuinkin sujuvasti. Virheitä esiintyy, mutta suoritus muodostaa silti tyydyttävän kokonaisuuden (mm. tempo pysyy, toonika on tunnistettavissa).

Musiikkianalyysi ja ohjelmistopraktikum
Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata joitakin musiikillisia rakenteita ja jossain määrin soveltaa musiikinteorian käsitteitä analyyttisiin havaintoihinsa. Opiskelijan esittämät analyyttiset havainnot ovat jossain määrin hajanaisia ja muodostavat puutteellisen kokonaisuuden.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Opintojakson arvosana on toteutusosien laajuuksien mukaan painotettu arvosanojen keskiarvo.

Musiikin tietotekniikka
Opiskelija osaa käyttää nuotinkirjoitus- ja äänitysohjelmia oman ammattiosaamisensa tukena. Hän osaa julkaista musiikillista materiaalia sähköisesti.

Musiikin historia
Opiskelija hallitsee kurssin asiakokonaisuudet ja niiden yksityiskohtia ja osaa käsitellä kriittisesti historiankirjoitusta. Opiskelija osaa vertailla musiikinhistoriallisten aikakausien ominaisuuksia ja tyylipiirteitä sekä osaa käsitellä asiakokonaisuuksia erilaisten musiikin historian tutkimuksen näkökulmien kautta.

Sovittaminen ja soitinnuksen perusteet
Opiskelija tuntee yleisesti käytössä olevien soitinten ominaisuuksia ja tyypillisiä käyttötapoja. Opiskelija osaa lukea orkesteripartituuria ja tuntee niissä yleisimmin esiintyviä lyhenteitä ja merkintöjä. Harjoitustehtävät osoittavat erilaisten soitinnus- ja sovitusratkaisujen tuntemusta. Esitysmerkinnöissä ei ole merkittäviä puutteita ja nuottikuva on selkeä.

Säveltapailu
Opiskelija pystyy suorittamaan tehtävät sujuvasti. Virheitä esiintyy, mutta suoritus muodostaa silti yhtenäisen kokonaisuuden.

Musiikkianalyysi ja ohjelmistopraktikum
Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata musiikillisia rakenteita muodon eri tasoilla, abstrahoida analyyttisia havaintojaan ja soveltaa niihin musiikinteorian käsitteitä. Opiskelija osaa perustella analyyttisia ratkaisujaan. Opiskelijan esittämät analyyttiset havainnot ovat pääosin relevantteja ja muodostavat kokonaisuuden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Opintojakson arvosana on toteutusosien laajuuksien mukaan painotettu arvosanojen keskiarvo.

Musiikin tietotekniikka
Opiskelija osaa käyttää erinomaisesti nuotinkirjoitus- ja äänitysohjelmia oman ammattiosaamisensa tukena. Hän osaa julkaista musiikillista materiaalia, eri kanavia käyttäen sähköisesti.

Musiikin historia
Opiskelija osoittaa erinomaista asiakokonaisuuksien ja niiden yksityiskohtien hallintaa. Hän osaa käsitellä historiallista tietoa kriittisesti ja monipuolisesti omaan ammatilliseen substanssiosaamiseensa soveltaen. Opiskelija osaa vertailla musiikinhistoriallisten aikakausien ominaisuuksia ja tyylipiirteitä sekä osaa käsitellä asiakokonaisuuksia erilaisten musiikin historian tutkimuksen näkökulmien kautta.

Sovittaminen ja soitinnuksen perusteet
Opiskelija tuntee yleisesti käytössä olevien soitinten ominaisuudet ja tyypilliset käyttötavat. Opiskelija osaa sujuvasti lukea orkesteripartituuria ja tuntee niissä esiintyvät lyhenteet ja merkinnät.
Harjoitustehtävät osoittavat erilaisten soitinnus- ja sovitusratkaisujen monipuolista hallintaa. Esitysmerkinnät ovat asianmukaiset ja nuottikuva on viimeistelty.

Säveltapailu
Opiskelija pystyy suorittamaan tehtävät sujuvasti ja oikein; mahdolliset vähäiset virheet eivät vaikuta häiritsevästi kokonaisuuteen.

Musiikkianalyysi ja ohjelmistopraktikum
Opiskelija osaa tunnistaa ja kuvata musiikillisia rakenteita muodon eri tasoilla, abstrahoida analyyttisia havaintojaan ja soveltaa niihin musiikinteorian käsitteitä. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan myös tavanomaisesta poikkeavien tapausten analyysiin ja perustella analyyttisiä ratkaisujaan. Opiskelijan esittämät analyyttiset havainnot ovat relevantteja ja muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Musiikin historia: Tentti exam roomissa kurssin lopussa.

Säveltapailu: Kirjallinen ja suullinen tentti viimeisillä opetuskerroilla.

Uusintatentti yleisenä tenttipäivänä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Musiikin historia: Tentti, jossa kirjallinen osuus ja kuunteluohjelmiston tentti.

Säveltapailu: Kirjallinen ja suullinen tentti viimeisillä opetuskerroilla.

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Musiikin historia: Luento-opetus ja itsenäinen työskentely.

Säveltapailu: Lähiopetus.

Oppimateriaalit

Musiikin historia:
Opiskelija tuntee länsimaisen taidemusiikin historian aikakausien estetiikan perusteet romantiikasta aikamme musiikkiin. Hän tunnistaa aikakausille ominaisia tyylipiirteitä sekä hahmottaa tyylikausien kokonaisuuksia ja kehityslinjoja.
Kurssimateriaali jaetaan OneDrive-kansioon kurssin yhteydessä.

Säveltapailu:
Materiaali jaetaan oppituntien yhteydessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Musiikin historia: Opiskelija hallitsee kurssin asiakokonaisuudet tyydyttävästi, mutta musiikinhistoriallisten asiakokonaisuuksien johdonmukaisessa käsittelemisessä on puutteita. Opiskelijan kirjallinen ilmaisu on heikkoa.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Musiikin historia: Opiskelija hallitsee kurssin asiakokonaisuudet ja niiden yksityiskohtia ja osaa käsitellä kriittisesti historiankirjoitusta. Opiskelija osaa vertailla musiikinhistoriallisten aikakausien ominaisuuksia ja tyylipiirteitä sekä osaa käsitellä asiakokonaisuuksia erilaisten musiikinhistorian tutkimuksen näkökulmien kautta.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Musiikin historia:Opiskelija osoittaa erinomaista asiakokonaisuuksien ja niiden yksityiskohtien hallintaa. Hän osaa käsitellä historiallista tietoa kriittisesti ja monipuolisesti omaan ammatilliseen substanssiosaamiseensa soveltaen. Opiskelija osaa vertailla musiikinhistoriallisten aikakausien ominaisuuksia ja tyylipiirteitä sekä osaa käsitellä asiakokonaisuuksia erilaisten musiikinhistorian tutkimuksen näkökulmien kautta

Ilmoittautumisaika

08.06.2023 - 15.12.2023

Ajoitus

17.01.2024 - 24.04.2024

Laajuus

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 50

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Matti Ruippo
 • Markus Yli-Jokipii
Vastuuhenkilö

Markus Yli-Jokipii

Ryhmät
 • 23MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 23MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 22MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 22MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 21MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 20MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 21MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 20MUPE
  Musiikkipedagogi

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija syventyy tietyn musiikin historian aikakauden, musiikin lajin tai muun historiallisen kokonaisuuden tyylipiirteisiin, kehityslinjoihin ja ohjelmiston tuntemukseen. Hän osaa soveltaa musiikin historian tuntemusta käytännön työhön muusikkona tai musiikkipedagogina.

Sisältö (OJ)

Opintojakso toteutetaan vaihtelevin sisällöin. Mahdollisia sisältökokonaisuuksia:
- näyttämömusiikin historia
- uuden musiikin historia
- kamarimusiikin historia
- orkesterimusiikin historia
- pop- ja jazz-musiikin historia
- muu erityinen teema

Aika ja paikka

4.-11.3.2024
klo 9-12
P2-02

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Ei tenttiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty: osallistuu luennoille ja päätöskonserttiin

Hylätty: ei osallistu luennoille eikä päätöskonserttiin

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Luento-opetus

Yhteysmusisointi

Itsenäinen työskentely

Oppimateriaalit

Luennoilla jaettava materiaali
Käsikirjoitusten verkkotietokannat

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työtä 54h, joista luento-osuus noin puolet.

Lisätietoja opiskelijoille

Mensuraalinotaation lukemisen perusteet
Käsikirjoitusten opiskelu
Trankriptioiden valmistaminen
Vanha musiikin improvisointitekniikoiden opiskelu

riku.puumalainen@tuni.fi

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Opiskelija hallitsee kurssin asiakokonaisuudet tyydyttävästi, mutta musiikinhistoriallisten asiakokonaisuuksien johdonmukaisessa käsittelemisessä on puutteita. Opiskelijan kirjallinen ilmaisu on heikkoa.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Opiskelija hallitsee kurssin asiakokonaisuudet ja niiden yksityiskohtia ja osaa käsitellä kriittisesti historiankirjoitusta. Opiskelija osaa vertailla musiikinhistoriallisten aikakausien ominaisuuksia ja tyylipiirteitä sekä osaa käsitellä asiakokonaisuuksia erilaisten musiikinhistorian tutkimuksen näkökulmien kautta.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Opiskelija osoittaa erinomaista asiakokonaisuuksien ja niiden yksityiskohtien hallintaa. Hän osaa käsitellä historiallista tietoa kriittisesti ja monipuolisesti omaan ammatilliseen substanssiosaamiseensa soveltaen. Opiskelija osaa vertailla musiikinhistoriallisten aikakausien ominaisuuksia ja tyylipiirteitä sekä osaa käsitellä asiakokonaisuuksia erilaisten musiikinhistorian tutkimuksen näkökulmien kautta.

Ilmoittautumisaika

08.06.2023 - 15.12.2023

Ajoitus

17.01.2024 - 24.04.2024

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 50

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Matti Ruippo
 • Markus Yli-Jokipii
Vastuuhenkilö

Markus Yli-Jokipii

Ryhmät
 • 23MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 23MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 22MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 22MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 21MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 20MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 21MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 20MUPE
  Musiikkipedagogi

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija syventyy tietyn musiikin historian aikakauden, musiikin lajin tai muun historiallisen kokonaisuuden tyylipiirteisiin, kehityslinjoihin ja ohjelmiston tuntemukseen. Hän osaa soveltaa musiikin historian tuntemusta käytännön työhön muusikkona tai musiikkipedagogina.

Sisältö (OJ)

Opintojakso toteutetaan vaihtelevin sisällöin. Mahdollisia sisältökokonaisuuksia:
- näyttämömusiikin historia
- uuden musiikin historia
- kamarimusiikin historia
- orkesterimusiikin historia
- muu erityinen teema

Aika ja paikka

4.-11.3.2024
klo 9-12
P2-02

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Ei tenttiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty:
Osallistuu luennoille ja päätöskonserttiin.

Hylätty:
Ei osallistu luennoille eikä päätöskonserttiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Luento-opetus

Yhteismusisointi

Itsenäinen työskentely

Oppimateriaalit

Luennoilla jaettava materiaali.
Käsikirjoitusten verkkotietokannat.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työtä 54h, joista luento-osuus noin puolet.

Lisätietoja opiskelijoille

Mensuraalinotaation lukemisen perusteet
Käsikirjoitusten opiskelu
Trankriptioiden valmistaminen
Vanha musiikin improvisointitekniikoiden opiskelu

riku.puumalainen@tuni.fi

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 30.04.2024

Laajuus

1 - 5

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Jari Salmela
 • Pekka Ahonen
 • Dimas Ruiz Santos
 • Kalle Elkomaa
 • Markus Yli-Jokipii
Vastuuhenkilö

Kalle Elkomaa

Ryhmät
 • 23MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 23MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 22MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 22MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 21MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 20MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 21MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 20MUPE
  Musiikkipedagogi

Aika ja paikka

TAMK, musiikin produktiot, erityisesti osallistuminen kurssitutkintojen toteuttamiseen.

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija saa opintopisteitä produktiossa toimisesta muusikkona tai muussa roolissa. Yksi opintopiste vastaa 27 tunnin työpanosta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Opiskelija toimii muusikkona tai muussa produktioon liittyvässä roolissa. Produktio voi olla isompi tutkinto, esim. B4-resitaali. Opiskelija pitää kirjaa produktion aikana tehdyistä työtunneista, ja kertoo työn sisällön.

Oppimateriaalit

Opintojakso ei edellytä oppimateriaalin käyttöä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija saa opintopisteitä produktiossa, tässä tapauksessa erityisesti musiikin laajemmissa tutkinnoista, tekemästään työstä. Yksi opintopiste vastaa 27 tunnin työtä. Opintopisteitä voi saada useasta eri produktiosta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan täytyy tehdä kirjallinen raportti, josta ilmenee opiskelijan rooli produktiossa sekä siihen käytetty tuntimäärä. Tämä toteutus on tarkoitettu TAMKin musiikin opiskelijoille.

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Hyväksytty suoritus edellyttää tietoa siitä, mitä opiskelija on tehnyt produktiossa ja kuinka paljon siihen on käytetty aikaa. Tiedot pitää toimittaa vastaavalle opettajalle kirjallisessa muodossa esim. sähköpostilla, jonka jälkeen opettaja hyväksyy suorituksen ja laittaa suoritusmerkinnän.

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 10.05.2024

Laajuus

1 - 5

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 160

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Jari Salmela
 • Dimas Ruiz Santos
 • Hannu Pohjannoro
 • Hanna Hurskainen
 • Markus Yli-Jokipii
 • Pauliina Paasila
Vastuuhenkilö

Pekka Ahonen

Ryhmät
 • 23MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 22MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 23MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 22MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 20MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 21MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 20MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 21MUPE
  Musiikkipedagogi

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija osaa toimia erilaisissa oppimisympäristöissä ja oppilaitoksissa sekä sopeuttaa oman toimintansa kyseisen työpaikan mukaisiin vaatimuksiin. Opiskelija kykenee itsenäisesti hoitamaan opetukseen liittyviä, opettajia koskevia hallinnollisia tehtäviä. Hän voi myös toimia muusikon tehtävissä työelämäkontaktissa.

Sisältö (OJ)

Opetustyö vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, ammatillisen II asteen tai muussa musiikinopetusta tarjoavassa oppilaitoksessa tai musiikkialaa sivuavassa projektissa. Opintojakson osa voi olla myös muusikon tai tuottajan tehtävissä toimimista. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan suunnitelma opintojakson toteuttamisesta.

Aika ja paikka

Opintojakson toteutus on mahdollista joko kokonaisena tai osina koko lukuvuoden aikana. Paikka määräytyy työelämän yhteistyökumppanin mukaisesti.

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Ei tenttejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan toimintaa arvioidaan seuraamalla. Arvioinnin perusteina käytetään havainnointia ja harjoittelusopimuksessa esitettyjen tavoitteiden toteutumista.

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Opiskelija oppii työskentelemällä erilaisissa työympäristöissä ja reflektoimalla omaa toimintaansa. Lisäksi hän käy ohjaajiensa kanssa keskusteluja, joiden pohjalta hän voi muokata omaa toimintaansa.

Oppimateriaalit

Sovitaan työpaikan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suunnitteluun, reflektointiin ja jälkitöihin varataan noin 2 op, muu kontaktia.

Sisällön jaksotus

Sovitaan yhteistyökumppanin kanssa yksilökohtaisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutuksessa on runsaasti erilaisia valinnan mahdollisuuksia. AHOT on myös mahdollista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan työelämässä.

Kansainvälisyys

Työelämäyhteys voi olla myös ulkomailla.

Ilmoittautumisaika

15.06.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 20.04.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
Opettaja
 • Mariikka Santaharju
 • Sanna Majanlahti
Vastuuhenkilö

Hanna Hurskainen

Pienryhmät
 • Näyttelijäntyö 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tanssi, taso 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • 23MUSTE
  Musiikkiteatteri
Pienryhmät
 • Näyttelijäntyö 1
 • Tanssi, taso 1

Tavoitteet (OJ)

Näyttelijäntyö, 9 op
Opiskelija on tutustunut näyttelijäntyön perusteisiin. Hänellä on käsitys puheäänen tuottamisesta sekä perusteet käyttää ääntä puheilmaisun välineenä. Opiskelija on perehtynyt roolin musiikilliseen ja näyttämölliseen valmistamiseen ja hänellä on valmiudet roolityöskentelyyn.

Tanssi, 6 op
Opiskelija on kehittänyt tanssitekniikkaansa ja kehonsa hallintaa.

Sisältö (OJ)

Näyttelijäntyö
- näyttelijäntyön perusteet
- roolianalyysi
- puhetekniikka
- otteita keskeisestä musikaali- ja musiikkiteatterikirjallisuudesta
- fragmentteja eri teoksista

Tanssi
- tanssitekniikka ja tanssitekniikan ammattisanasto
- voima- ja liikkuvuusharjoituksia
- liikemuistia ja koordinaatiota kehittäviä harjoituksia
- työskentelyä yksin, pareittain ja ryhmässä

Lisätiedot (OJ)

Läsnäolo 80%
Poissaoloista on neuvoteltava opettajan kanssa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Näyttelijäntyö
Opiskelija kykenee eläytymään ja esittämään vaadittavan ammattitason ohjelmistoa kohtalaisesti.
Taiteellinen ja tekninen hallinta on tyydyttävää. Ilmaisu ja tekeminen ei ole riittävän monipuolista. Taiteellisten kokonaisuuksien hallinta on välttävää.

Tanssi
Opiskelija kykenee esittämään vaadittavan ammattitason koreografian kohtalaisesti.
Taiteellinen ja tekninen ilmaisu ja kehonhallinta on tyydyttävää. Kehonkäyttö liikkeessä ei ole riittävän monipuolista. Tekninen ja ilmaisullinen kokonaisuuksien hallinta on välttävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Näyttelijäntyö
Opiskelija hallitsee ja osaa soveltaa näyttelijäntyössään eri tekniikkoja sekä tuo esiin eri tyylisuuntien erityispiirteitä. Opiskelijan ilmaisu on kohtalaisen monipuolista ja persoonallista ja taiteellisten kokonaisuuksien hallinta on hyvä.

Tanssi
Opiskelija hallitsee kehonkäytön teknisesti ja taiteellisesti sekä tuo esiin eri tyylisuuntien erityispiirteitä.
Opiskelijan kehonhallinta ja ilmaisu on kohtalaisen monipuolinen ja liikkeellisten kokonaisuuksien hallinta ja hahmottaminen on hyvä. Läsnäolo on luontevaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Näyttelijäntyö
Opiskelija osoittaa laaja-alaisen näyttämöilmaisun ja erinomaisen teknisen hallinnan lisäksi taiteellista ja persoonallista ilmaisuvoimaa. Opiskelija tuo esiin erityisen vakuuttavasti eri tyylisuuntien ominaispiirteitä. Opiskelija on omaksunut rikkaan ilmaisuvoiman näyttelijäntyössään sekä kykenee luomaan hallittuja taiteellisia kokonaisuuksia. Opiskelija osaa yhdistää fyysisen ilmaisun, puhetekniikan sekä näyttelijäntyön ja kykenee tulkitsemaan monipuolisesti roolihenkilön ajatusmaailmaa.

Tanssi
Opiskelija osoittaa kehonkäytön erinomaisen teknisen hallinnan lisäksi taiteellista ja persoonallista ilmaisuvoimaa. Opiskelija tuo esiin liikekielessään erityisen vakuuttavasti eri tyylisuuntien ominaispiirteitä. Opiskelija on omaksunut rikkaan ilmaisun sekä kykenee toteuttamaan haastavia koreografisia kokonaisuuksia. Läsnäolo on vahvaa, esiintyminen varmaa ja luontevaa. Opiskelija pystyy tuottamaan omaa solistista liikemateriaalia.

Aika ja paikka

Katso lukkarikone.

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Erikseen opettajan kanssa sovittuina ajankohtina

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo 80%. Poissaoloista (ja korvaustehtävistä) sovittava kertakohtaisesti vastaavan opettajan/ ohjaajan kanssa.

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Pienryhmä ja ryhmäopetus ja yksilöohjaus.
Näyttelijäntyö
- näyttelijäntyön perusteet
- roolianalyysi
- puhetekniikka
- otteita keskeisestä musikaali- ja musiikkiteatterikirjallisuudesta
- fragmentteja eri teoksista

Tanssi
Opintojakso koostuu erilaisista opetuskokonaisuuksista, joissa tavoitteena on lisätä opiskelijan perusymmärrystä kehon hallinnasta, perustanssitekniikoista eri tyylilajien välillä sekä liikemuisti- ja koordinaatio harjoitteista.
Opintojaksolla perehdytään erilaisiin tanssilajeihin: jazz, baletti, nykytanssi sekä kehonhuollon menetelmiin.
Opintojakson oppisisältöä lähestytään erilaisten tanssin tekniikkaharjoitteiden, koreografia- ja improvisaatioharjoitteiden kautta. Työstetään edellä mainittujen eri tanssilajien keskeisiä elementtejä ja liikemateriaalia.
Itsereflektointi, vuorovaikutteisuus sekä aktiivisuus ovat osa opintojaksoa.
Lähiopetus tapahtuu käytännön fyysisenä salityöskentelynä yksin, pareittain, ryhmässä.

Opintojakson teemoja tuntityöskentelyssä ovat: perustanssitekniikan kehittäminen, kehonhallinta ja hahmottaminen liikkeessä, heittäytyminen ja oman kehoilmaisun työstäminen, tutustuminen eri tanssitekniikoiden perusteisiin, liikemuistin kehittäminen, rytmin ja musiikin hahmottaminen liikkeessä, ongelmanratkaisu ja itsenäiset oppimistehtävät yksin, pareittain ja ryhmässä. Vuorovaikutus ryhmässä.

Mestarikursseilla täydennetään eri tyylilajeja. Mestarikurssiopetus on osa opintojaksoa.

Oppimateriaalit

Sovitaan ohjaavan opettajan kanssa.

Tanssi: Opintojakson materiaali koostuu opettajan antamasta liikemateriaalista, erilaisista tanssin tekniikka- ja kehonhallinta harjoitteista, improvisaatioharjoituksista, sekä opiskelijoiden luomasta materiaalista. Opintojaksolla perehdytään erilaisiin tanssityyleihin; jazz, baletti, nykytanssi sekä kehonhuollon menetelmiin. Suositeltava kirjallisuus sovitaan opettajan kanssa kurssin alussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Vaatii sitoutumista ja läsnäoloa. Opintojaksolla edellytetään läsnäoloa 80 % lähiopetuksesta. Sisältää myös kotitehtäviä ja omalla ajalla tapahtuvaa säännöllistä harjoittelua. Harjoittelusta sovitaan tarkemmin ja ryhmäkohtaisesti opettajan kanssa. Osallistuminen mestarikursseihin kuuluu opetukseen.
TÄRKEÄÄ! Opinnot edellyttävät vahvaa sitoutumista opiskeluun. Opiskelijan ottaa vastuun omista opinnoistaan ja reflektoi omaa työskentelyään ja edistymistään siihen osoitetuilla/ ohjeistetuilla tavoilla (esim. Oppimispäiväkirja, itsenäinen harjoittelu, annettuun materiaaliin tutustuminen omaehtoisesti ja tarvittaessa sen tuottaminen/ kartuttaminen yms)
Jos sinulla on kysyttävää tanssista tai nätystä, ole ensin yhteydessä sähköpostitse opettajaasi
Tanssi- ja nätytunnille tullaan ajoissa, sopivissa varusteissa ja lämmiteltynä, jotta työskentely voidaan aloittaa täysipainoisesti heti tunnin alusta.

Sisällön jaksotus

Sisältö jaksotetaan lukuvuoden ajalle. Tiiviskurssit ja mahdolliset mestarikurssit kuuluvat opintoihin.
Opetus jatkuu tasaisesti läpi lukuvuoden. Produktioviikoilla opetuksessa saattaa olla katkoja, tästä ilmoitetaan erikseen.

Opiskelijoiden palautekeskustelut käydään puolivuosittain.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Produktiot, esitykset ja demot.

Kansainvälisyys

Kansainvälinen materiaali ja mahdolliset mestarikurssit.

Lisätietoja opiskelijoille

Vain musiikkiteatterin opiskelijoille. Opintojaksolle ilmoittautumisesta on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa.
HUOM!
Tanssinopetus toteutetaan tasoryhmissä, joita on kolme.
I-taso on perustaso/ alkeet
II-taso on keskitaso
III-taso on edistyneet/ mahdollisesti ammattiopinnot tai vastaavat suorittaneet.
Opiskelija toteuttaa tanssin opintonsa omaa osaamistaan vastaavassa tasoryhmässä, jonka tanssiopettaja hänelle määrittelee. Opiskelija voi vaihtaa tasoryhmää opettajan suostumuksella, mutta välttämättä tasoryhmä ei muutu opintojen aikana.
4. vsk HUOM!: Opintojakso totetutetaan syyslukukaudella 2023. Opiskelija voi osallistua myös kevään opetukseen. Osallistumisesta tulee ilmoittaa opettajalle joulukuun 2023 alussa.

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Näyttelijäntyö
Opiskelija kykenee eläytymään ja esittämään vaadittavan ammattitason ohjelmistoa kohtalaisesti.
Taiteellinen ja tekninen hallinta on tyydyttävää. Ilmaisu ja tekeminen ei ole riittävän monipuolista. Taiteellisten kokonaisuuksien hallinta on välttävää.
Tanssi
Opiskelija kykenee esittämään vaadittavan ammattitason koreografian kohtalaisesti.
Taiteellinen ja tekninen ilmaisu ja kehonhallinta on tyydyttävää. Kehonkäyttö liikkeessä ei ole riittävän monipuolista. Tekninen ja ilmaisullinen kokonaisuuksien hallinta on välttävää.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Näyttelijäntyö
Opiskelija kykenee eläytymään ja esittämään vaadittavan ammattitason ohjelmistoa kohtalaisesti.
Taiteellinen ja tekninen hallinta on tyydyttävää. Ilmaisu ja tekeminen ei ole riittävän monipuolista. Taiteellisten kokonaisuuksien hallinta on välttävää.
Tanssi
Opiskelija hallitsee kehonkäytön teknisesti ja taiteellisesti sekä tuo esiin eri tyylisuuntien erityispiirteitä.
Opiskelijan kehonhallinta ja ilmaisu on kohtalaisen monipuolinen ja liikkeellisten kokonaisuuksien hallinta ja hahmottaminen on hyvä. Läsnäolo on luontevaa.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Näyttelijäntyö
Opiskelija osoittaa laaja-alaisen näyttämöilmaisun ja erinomaisen teknisen hallinnan lisäksi taiteellista ja persoonallista ilmaisuvoimaa. Opiskelija tuo esiin erityisen vakuuttavasti eri tyylisuuntien ominaispiirteitä. Opiskelija on omaksunut rikkaan ilmaisuvoiman näyttelijäntyössään sekä kykenee luomaan hallittuja taiteellisia kokonaisuuksia. Opiskelija osaa yhdistää fyysisen ilmaisun, puhetekniikan sekä näyttelijäntyön ja kykenee tulkitsemaan monipuolisesti roolihenkilön ajatusmaailmaa.
Tanssi
Opiskelija osoittaa kehonkäytön erinomaisen teknisen hallinnan lisäksi taiteellista ja persoonallista ilmaisuvoimaa. Opiskelija tuo esiin liikekielessään erityisen vakuuttavasti eri tyylisuuntien ominaispiirteitä. Opiskelija on omaksunut rikkaan ilmaisun sekä kykenee toteuttamaan haastavia koreografisia kokonaisuuksia. Läsnäolo on vahvaa, esiintyminen varmaa ja luontevaa. Opiskelija pystyy tuottamaan omaa solistista liikemateriaalia.

Ilmoittautumisaika

15.06.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 20.04.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 20

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
Opettaja
 • Mariikka Santaharju
 • Sanna Majanlahti
Vastuuhenkilö

Hanna Hurskainen

Pienryhmät
 • Näyttelijäntyö 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tanssi, taso 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • 22MUSTE
  Musiikkiteatteri
Pienryhmät
 • Näyttelijäntyö 2
 • Tanssi, taso 2

Tavoitteet (OJ)

Näyttelijäntyö, 9 op
Opiskelija on syventänyt osaamistaan näyttelijäntyössä. Hän on perehtynyt tekstin tulkintaan ja esittämiseen vaikuttaviin ilmaisukeinoihin.

Tanssi, 6 op
Opiskelija on kehittänyt tanssitekniikkaansa ja kehonsa hallintaa. Hän toteuttaa ja tunnistaa tanssin perusteknisiä asioita sekä tanssin termistöä.

Sisältö (OJ)

Näyttelijäntyö
- näyttelijäntyön yksilö- ja ryhmäharjoitukset
- puheilmaisun teoria ja harjoitukset
- luova ongelmanratkaisu ja työtapojen kehittäminen
- tutustuminen projektityöskentelyyn
- oman osaamisen ja oppimistapojen arviointi ja kehittäminen
- vastuun ottaminen ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Tanssi
- tanssitekniikka
- voima- ja liikkuvuusharjoituksia
- liikemuistia ja koordinaatiota kehittäviä harjoituksia
- työskentelyä yksin, pareittain ja ryhmässä

Esitietovaatimukset (OJ)

Näyttelijäntyö ja tanssi 1

Lisätiedot (OJ)

Läsnäolo 80%
Poissaoloista on neuvoteltava opettajan kanssa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Näyttelijäntyö
Opiskelija kykenee eläytymään ja esittämään vaadittavan ammattitason ohjelmistoa kohtalaisesti.
Taiteellinen ja tekninen hallinta on tyydyttävää. Ilmaisu ja tekeminen ei ole riittävän monipuolista. Taiteellisten kokonaisuuksien hallinta on välttävää.

Tanssi
Opiskelija kykenee esittämään vaadittavan ammattitason koreografian kohtalaisesti.
Taiteellinen ja tekninen ilmaisu ja kehonhallinta on tyydyttävää. Kehonkäyttö liikkeessä ei ole riittävän monipuolista. Tekninen ja ilmaisullinen kokonaisuuksien hallinta on välttävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Näyttelijäntyö
Opiskelija hallitsee ja osaa soveltaa näyttelijäntyössään eri tekniikkoja sekä tuo esiin eri tyylisuuntien erityispiirteitä. Opiskelijan ilmaisu on kohtalaisen monipuolista ja persoonallista ja taiteellisten kokonaisuuksien hallinta on hyvä.

Tanssi
Opiskelija hallitsee kehonkäytön teknisesti ja taiteellisesti sekä tuo esiin eri tyylisuuntien erityispiirteitä.
Opiskelijan kehonhallinta ja ilmaisu on kohtalaisen monipuolinen ja liikkeellisten kokonaisuuksien hallinta ja hahmottaminen on hyvä. Läsnäolo on luontevaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Näyttelijäntyö
Opiskelija osoittaa laaja-alaisen näyttämöilmaisun ja erinomaisen teknisen hallinnan lisäksi taiteellista ja persoonallista ilmaisuvoimaa. Opiskelija tuo esiin erityisen vakuuttavasti eri tyylisuuntien ominaispiirteitä. Opiskelija on omaksunut rikkaan ilmaisuvoiman näyttelijäntyössään sekä kykenee luomaan hallittuja taiteellisia kokonaisuuksia. Opiskelija osaa yhdistää fyysisen ilmaisun, puhetekniikan sekä näyttelijäntyön ja kykenee tulkitsemaan monipuolisesti roolihenkilön ajatusmaailmaa

Tanssi
Opiskelija osoittaa kehonkäytön erinomaisen teknisen hallinnan lisäksi taiteellista ja persoonallista ilmaisuvoimaa. Opiskelija tuo esiin liikekielessään erityisen vakuuttavasti eri tyylisuuntien ominaispiirteitä. Opiskelija on omaksunut rikkaan ilmaisun sekä kykenee toteuttamaan haastavia koreografisia kokonaisuuksia. Läsnäolo on vahvaa, esiintyminen varmaa ja luontevaa. Opiskelija pystyy tuottamaan omaa solistista liikemateriaalia.

Aika ja paikka

Tarkista ajankohta Lukkarikoneesta.

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Erikseen opettajan kanssa sovittuina ajankohtina

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija on osallistunut opetukseen ja on ollut läsnä tunneilla 80%. Hän on saavuttanut kurssin tavoitteet.

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Näty:
- näyttelijäntyön yksilö- ja ryhmäharjoitukset
- puheilmaisun teoria ja harjoitukset
- luova ongelmanratkaisu ja työtapojen kehittäminen
- tutustuminen projektityöskentelyyn
- oman osaamisen ja oppimistapojen arviointi ja kehittäminen
- vastuun ottaminen ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta


Tanssi
Opintojakso koostuu erilaisista opetuskokonaisuuksista, joissa tavoitteena on lisätä opiskelijan hahmottamista kehon hallinnasta, eri tyylilajien tanssitekniikoista, kehittää liikemuisti -ja kehon koordinaatiota erilaisin tanssiteknisten ja ilmaisu harjoitteiden avulla.

Opintojakson oppisisältöä lähestytään tanssissa käytännön harjoitteiden kautta.
Erityylisien liikesarjojen avulla harjoitetaan kehon hallintaa ja liikkeen hahmottamista. Erilaisten tanssintekniikka harjoitteiden lisäksi kehitetään ja työstetään erityylisiä koreografioita, kehollista ilmaisua sekä liikeimprovisaatiota.
Tutustutaan tanssin- ja liikkeen perustermistöön ja ammattisanastoon. Opiskelija työstää eri tanssilajien (jazz, nykytanssi, baletti) keskeisiä elementtejä ja liikemateriaalia. Musikaalisuus ja ilmaisu kehittyvät eri tanssin tyylilajien sarjoissa.

Reflektointi, rakentava vuorovaikutteisuus sekä aktiivisuus ovat osa opintojaksoa.
Lähiopetus tapahtuu käytännön fyysisenä salityöskentelynä yksin, pareittain, ryhmässä

Mestarikursseilla täydennetään eri tyylilajeja. Mestarikurssiopetus on osa opintojaksoa.

Oppimateriaalit

Sovitaan opettajan kanssa kurssin alussa

Tanssi: Opintojakson materiaali koostuu opettajan antamasta liikemateriaalista, erilaisista tanssin tekniikka- ja kehonhallinta harjoitteista, improvisaatioharjoituksista, sekä opiskelijoiden luomasta materiaalista. Opintojaksolla perehdytään erilaisiin tanssilajeihin: jazz, baletti, nykytanssi ja edellä mainittujen eri tyylisuuntiin. Suositeltava kirjallisuus sovitaan opettajan kanssa kurssin alussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Läsnäolo 80%, poissaoloista sovittava opettajan kanssa. Vaatii sitoutumista ja säännöllistä osallistumista opetukseen, sekä säännöllistä henkilökohtaista harjoittelua. Harjoittelusta sovitaan tarkemmin ja ryhmäkohtaisesti opettajan kanssa. Osallistuminen mestarikursseihin kuuluu opetukseen.
TÄRKEÄÄ! Opinnot edellyttävät vahvaa sitoutumista opiskeluun. Opiskelijan ottaa vastuun omista opinnoistaan ja reflektoi omaa työskentelyään ja edistymistään siihen osoitetuilla/ ohjeistetuilla tavoilla (esim. Oppimispäiväkirja, itsenäinen harjoittelu, annettuun materiaaliin tutustuminen omaehtoisesti ja tarvittaessa sen tuottaminen/ kartuttaminen yms)
Jos sinulla on kysyttävää tanssista tai nätystä, ole ensin yhteydessä sähköpostitse opettajaasi
Tanssi- ja nätytunnille tullaan ajoissa, sopivissa varusteissa ja lämmiteltynä, jotta työskentely voidaan aloittaa täysipainoisesti heti tunnin alusta.

Sisällön jaksotus

Opetus jatkuu tasaisesti läpi lukuvuoden. Produktioviikoilla opetuksessa saattaa olla katkoja, tästä ilmoitetaan erikseen.

Opiskelijoiden palautekeskustelut käydään puolivuosittain.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Kansainvälisyys

Kansainvälinen materiaali ja mahdolliset mestarikurssit.

Lisätietoja opiskelijoille

Vain musiikkiteatterin opiskelijoille. Opintojaksolle ilmoittautumisesta on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa. Poissaoloista (ja korvaustehtävistä) sovittava kertakohtaisesti vastaavan opettajan/ ohjaajan kanssa
NÄTY: Kurssin opettajana toimii Sanna Majanlahti
Tanssi: Kurssin opettajana toimii Mariikka Santaharju

HUOM!
Tanssinopetus toteutetaan tasoryhmissä, joita on kolme.
I-taso on perustaso/ alkeet
II-taso on keskitaso
III-taso on edistyneet/ mahdollisesti ammattiopinnot tai vastaavat suorittaneet.
Opiskelija toteuttaa tanssin opintonsa omaa osaamistaan vastaavassa tasoryhmässä, jonka tanssiopettaja hänelle määrittelee. Opiskelija voi vaihtaa tasoryhmää opettajan suostumuksella, mutta välttämättä tasoryhmä ei muutu opintojen aikana.
4. vsk HUOM!: Opintojakso totetutetaan syyslukukaudella 2023. Opiskelija voi osallistua myös kevään opetukseen. Osallistumisesta tulee ilmoittaa opettajalle joulukuun 2023 alussa.

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Näyttelijäntyö
Opiskelija kykenee eläytymään ja esittämään vaadittavan ammattitason ohjelmistoa kohtalaisesti.
Taiteellinen ja tekninen hallinta on tyydyttävää. Ilmaisu ja tekeminen ei ole riittävän monipuolista. Taiteellisten kokonaisuuksien hallinta on välttävää.

Tanssi
Opiskelija kykenee esittämään vaadittavan ammattitason koreografian kohtalaisesti.
Taiteellinen ja tekninen ilmaisu ja kehonhallinta on tyydyttävää. Kehonkäyttö liikkeessä ei ole riittävän monipuolista. Tekninen ja ilmaisullinen kokonaisuuksien hallinta on välttävää

Arviointikriteerit - hyvä (3-4) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Näyttelijäntyö
Opiskelija hallitsee ja osaa soveltaa näyttelijäntyössään eri tekniikkoja sekä tuo esiin eri tyylisuuntien erityispiirteitä. Opiskelijan ilmaisu on kohtalaisen monipuolista ja persoonallista ja taiteellisten kokonaisuuksien hallinta on hyvä.

Tanssi
Opiskelija hallitsee kehonkäytön teknisesti ja taiteellisesti sekä tuo esiin eri tyylisuuntien erityispiirteitä.
Opiskelijan kehonhallinta ja ilmaisu on kohtalaisen monipuolinen ja liikkeellisten kokonaisuuksien hallinta ja hahmottaminen on hyvä. Läsnäolo on luontevaa.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Näyttelijäntyö
Opiskelija osoittaa laaja-alaisen näyttämöilmaisun ja erinomaisen teknisen hallinnan lisäksi taiteellista ja persoonallista ilmaisuvoimaa. Opiskelija tuo esiin erityisen vakuuttavasti eri tyylisuuntien ominaispiirteitä. Opiskelija on omaksunut rikkaan ilmaisuvoiman näyttelijäntyössään sekä kykenee luomaan hallittuja taiteellisia kokonaisuuksia. Opiskelija osaa yhdistää fyysisen ilmaisun, puhetekniikan sekä näyttelijäntyön ja kykenee tulkitsemaan monipuolisesti roolihenkilön ajatusmaailmaa

Tanssi
Opiskelija osoittaa kehonkäytön erinomaisen teknisen hallinnan lisäksi taiteellista ja persoonallista ilmaisuvoimaa. Opiskelija tuo esiin liikekielessään erityisen vakuuttavasti eri tyylisuuntien ominaispiirteitä. Opiskelija on omaksunut rikkaan ilmaisun sekä kykenee toteuttamaan haastavia koreografisia kokonaisuuksia. Läsnäolo on vahvaa, esiintyminen varmaa ja luontevaa. Opiskelija pystyy tuottamaan omaa solistista liikemateriaalia.

Ilmoittautumisaika

15.06.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 20.04.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 20

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
Opettaja
 • Mariikka Santaharju
 • Jermo Grundström
Vastuuhenkilö

Hanna Hurskainen

Pienryhmät
 • Näyttelijäntyö 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tanssi, taso 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • 21MUSTE
  Musiikkiteatteri
Pienryhmät
 • Näyttelijäntyö 3
 • Tanssi, taso 3

Tavoitteet (OJ)

Näyttelijäntyö, 9 op
Opiskelija on syventänyt näyttelijäntyön osaamistaan ja osaa hyödyntää taitojaan produktioissa.

Tanssi, 6 op
Opiskelijan tanssitekniikan ja kehon hallinnan osaaminen on syventynyt. Opiskelija hahmottaa omaa tanssi-ilmaisuaan.

Sisältö (OJ)

Näyttelijäntyö
- näyttelijäntyön yksilö- ja ryhmäharjoitukset
- puhetekniikka
- harjoitusten omaksuminen ja soveltaminen käytännön työhön
- luova ongelmanratkaisu ja työtapojen kehittäminen
- projektityöskentely

Tanssi
- liikemuistia ja koordinaatiota kehittäviä harjoituksia
- liikemprovisointi
- erilaisten tanssitekniikoiden osaamisen syventäminen
- soolo koreografian valmistaminen
- ryhmä-ja parityöskentelyä (ensemble työskentely)

Esitietovaatimukset (OJ)

Näyttelijäntyö ja tanssi 2

Lisätiedot (OJ)

Läsnäolo 80%
Poissaoloista on neuvoteltava opettajan kanssa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Näyttelijäntyö
Opiskelija kykenee eläytymään ja esittämään vaadittavan ammattitason ohjelmistoa kohtalaisesti.
Taiteellinen ja tekninen hallinta on tyydyttävää. Ilmaisu ja tekeminen ei ole riittävän monipuolista. Taiteellisten kokonaisuuksien hallinta on välttävää.

Tanssi
Opiskelija kykenee esittämään vaadittavan ammattitason koreografian kohtalaisesti.
Taiteellinen ja tekninen ilmaisu ja kehonhallinta on tyydyttävää. Kehonkäyttö liikkeessä ei ole riittävän monipuolista. Tekninen ja ilmaisullinen kokonaisuuksien hallinta on välttävää

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Näyttelijäntyö
Opiskelija hallitsee ja osaa soveltaa näyttelijäntyössään eri tekniikkoja sekä tuo esiin eri tyylisuuntien erityispiirteitä. Opiskelijan ilmaisu on kohtalaisen monipuolista ja persoonallista ja taiteellisten kokonaisuuksien hallinta on hyvä.

Tanssi
Opiskelija hallitsee kehonkäytön teknisesti ja taiteellisesti sekä tuo esiin eri tyylisuuntien erityispiirteitä.
Opiskelijan kehonhallinta ja ilmaisu on kohtalaisen monipuolinen ja liikkeellisten kokonaisuuksien hallinta ja hahmottaminen on hyvä. Läsnäolo on luontevaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Näyttelijäntyö
Opiskelija osoittaa laaja-alaisen näyttämöilmaisun ja erinomaisen teknisen hallinnan lisäksi taiteellista ja persoonallista ilmaisuvoimaa. Opiskelija tuo esiin erityisen vakuuttavasti eri tyylisuuntien ominaispiirteitä. Opiskelija on omaksunut rikkaan ilmaisuvoiman näyttelijäntyössään sekä kykenee luomaan hallittuja taiteellisia kokonaisuuksia. Opiskelija osaa yhdistää fyysisen ilmaisun, puhetekniikan sekä näyttelijäntyön ja kykenee tulkitsemaan monipuolisesti roolihenkilön ajatusmaailmaa.

Tanssi
Opiskelija osoittaa kehonkäytön erinomaisen teknisen hallinnan lisäksi taiteellista ja persoonallista ilmaisuvoimaa. Opiskelija tuo esiin liikekielessään erityisen vakuuttavasti eri tyylisuuntien ominaispiirteitä. Opiskelija on omaksunut rikkaan ilmaisun sekä kykenee toteuttamaan haastavia koreografisia kokonaisuuksia. Läsnäolo on vahvaa, esiintyminen varmaa ja luontevaa. Opiskelija pystyy tuottamaan omaa solistista liikemateriaalia.

Aika ja paikka

Katso Lukkarikone

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Sovitaan opettajan kanssa erikseen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija on osallistunut opetukseen ja on ollut läsnä tunneilla 80%. Hän on saavuttanut kurssin tavoitteet.

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Näyttelijäntyö
- näyttelijäntyön yksilö- ja ryhmäharjoitukset
- puhetekniikka
- harjoitusten omaksuminen ja soveltaminen käytännön työhön
- luova ongelmanratkaisu ja työtapojen kehittäminen
- projektityöskentely


Tanssi
Opintojakso koostuu erilaisista opetuskokonaisuuksista. Osa-alueisiin kuuluu erilaisten tanssitekniikoiden osaamisen syventäminen ja tanssin eri tyylilajien syventävä hahmottaminen. Tanssitekniikan, ilmaisun sekä koreografian yhdistäminen ja soveltaminen syvenee. Opiskelija hahmottaa ja osaa soveltaa aikaisemmin opittua tanssin tietotaitoaan ilmaisun ja sisällön välittämisen työkaluna. Taiteellisena työnä opiskelija toteuttaa itselleen liikkeellisen soolo koreografian.
Opintojakson oppisisältöä lähestytään ja syvennytään erityylisien tanssin tekniikkaharjoitteiden, liikemuisti- ja koordinaatio harjoitteiden sekä erilaisten koreografia- ja liikeimprovisaatioharjoitteiden kautta. Opiskelija työstää ja syventää eri tanssilajien (jazz, nykytanssi, baletti ja näiden eri tyylilajeja) keskeisiä elementtejä ja liikemateriaalia. Musikaalisuus ja ilmaisu kehittyvät eri tanssin tyylilajien sarjoissa. Tanssiteknisten, liikelaadullisten sekä koreografia harjoitteiden avulla kehonhallinta ja kokonaisvaltainen kehon ilmaisu syvenee.
Taiteellista työskentelyä opiskelija toteuttaa työstämällä itselleen liikkeellisen soolo koreografian ja esittämällä sen erikseen sovittuna ajankohtana. Sooloprosessin ohjeistus ja aikataulutus sovitaan opettajan kanssa kurssin alussa.
Vertaispalaute, itsereflektointi, vuorovaikutteisuus sekä aktiivisuus ovat osa opintojaksoa.
Lähiopetus tapahtuu käytännön fyysisenä salityöskentelynä yksin, pareittain, ryhmässä.

Oppimateriaalit

Sovitaan opettajan kanssa kurssin alussa

Tanssi: Opintojakson materiaali koostuu opettajan antamasta liikemateriaalista, erilaisista tanssin tekniikka- ja kehonhallinta harjoitteista, improvisaatioharjoituksista, sekä opiskelijoiden luomasta materiaalista. Opintojaksolla perehdytään erilaisiin tanssilajeihin: jazz, baletti, nykytanssi ja edellä mainittujen eri tyylisuuntiin. Suositeltava kirjallisuus sovitaan opettajan kanssa kurssin alussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Vaatii sitoutumista ja läsnäoloa. Opintojaksolla edellytetään läsnäoloa 80 % lähiopetuksesta. Sisältää myös kotitehtäviä ja omalla ajalla tapahtuvaa säännöllistä harjoittelua. Harjoittelusta sovitaan tarkemmin ja ryhmäkohtaisesti opettajan kanssa. Osallistuminen mestarikursseihin kuuluu opetukseen.
TÄRKEÄÄ! Opinnot edellyttävät vahvaa sitoutumista opiskeluun. Opiskelijan ottaa vastuun omista opinnoistaan ja reflektoi omaa työskentelyään ja edistymistään siihen osoitetuilla/ ohjeistetuilla tavoilla (esim. Oppimispäiväkirja, itsenäinen harjoittelu, annettuun materiaaliin tutustuminen omaehtoisesti ja tarvittaessa sen tuottaminen/ kartuttaminen yms)
Jos sinulla on kysyttävää tanssista tai nätystä, ole ensin yhteydessä sähköpostitse opettajaasi
Tanssi- ja nätytunnille tullaan ajoissa, sopivissa varusteissa ja lämmiteltynä, jotta työskentely voidaan aloittaa täysipainoisesti heti tunnin alusta.

Sisällön jaksotus

Opetus jatkuu tasaisesti läpi lukuvuoden. Produktioviikoilla, jotka ilmoitetaan lukukauden alussa, ei ole opetusta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Lisätietoja opiskelijoille

Näyttelijäntyö:
Kurssin opettajana on lv. 2023 - 2024Jermo Grundström

Tanssi:
Opettajana on lv. 2023 - 2024 Mariikka Santaharju.
HUOM!
Tanssinopetus toteutetaan tasoryhmissä, joita on kolme.
I-taso on perustaso/ alkeet
II-taso on keskitaso
III-taso on edistyneet/ mahdollisesti ammattiopinnot tai vastaavat suorittaneet.
Opiskelija toteuttaa tanssin opintonsa omaa osaamistaan vastaavassa tasoryhmässä, jonka tanssiopettaja hänelle määrittelee. Opiskelija voi vaihtaa tasoryhmää opettajan suostumuksella, mutta välttämättä tasoryhmä ei muutu opintojen aikana.

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Näyttelijäntyö:
Opiskelija kykenee eläytymään ja esittämään vaadittavan ammattitason ohjelmistoa kohtalaisesti.
Taiteellinen ja tekninen hallinta on tyydyttävää. Ilmaisu ja tekeminen ei ole riittävän monipuolista. Taiteellisten kokonaisuuksien hallinta on välttävää.

Tanssi:
Opiskelija kykenee esittämään vaadittavan ammattitason koreografian kohtalaisesti.
Taiteellinen ja tekninen ilmaisu ja kehonhallinta on tyydyttävää. Kehonkäyttö liikkeessä ei ole riittävän monipuolista. Tekninen ja ilmaisullinen kokonaisuuksien hallinta on välttävää

Arviointikriteerit - hyvä (3-4) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Näyttelijäntyö:
Opiskelija hallitsee ja osaa soveltaa näyttelijäntyössään eri tekniikkoja sekä tuo esiin eri tyylisuuntien erityispiirteitä. Opiskelijan ilmaisu on kohtalaisen monipuolista ja persoonallista ja taiteellisten kokonaisuuksien hallinta on hyvä.

Tanssi:
Opiskelija hallitsee kehonkäytön teknisesti ja taiteellisesti sekä tuo esiin eri tyylisuuntien erityispiirteitä.
Opiskelijan kehonhallinta ja ilmaisu on kohtalaisen monipuolinen ja liikkeellisten kokonaisuuksien hallinta ja hahmottaminen on hyvä. Läsnäolo on luontevaa.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Näyttelijäntyö:
Opiskelija osoittaa laaja-alaisen näyttämöilmaisun ja erinomaisen teknisen hallinnan lisäksi taiteellista ja persoonallista ilmaisuvoimaa. Opiskelija tuo esiin erityisen vakuuttavasti eri tyylisuuntien ominaispiirteitä. Opiskelija on omaksunut rikkaan ilmaisuvoiman näyttelijäntyössään sekä kykenee luomaan hallittuja taiteellisia kokonaisuuksia. Opiskelija osaa yhdistää fyysisen ilmaisun, puhetekniikan sekä näyttelijäntyön ja kykenee tulkitsemaan monipuolisesti roolihenkilön ajatusmaailmaa.

Tanssi:
Opiskelija osoittaa kehonkäytön erinomaisen teknisen hallinnan lisäksi taiteellista ja persoonallista ilmaisuvoimaa. Opiskelija tuo esiin liikekielessään erityisen vakuuttavasti eri tyylisuuntien ominaispiirteitä. Opiskelija on omaksunut rikkaan ilmaisun sekä kykenee toteuttamaan haastavia koreografisia kokonaisuuksia. Läsnäolo on vahvaa, esiintyminen varmaa ja luontevaa. Opiskelija pystyy tuottamaan omaa solistista liikemateriaalia.

Ilmoittautumisaika

15.06.2023 - 20.04.2024

Ajoitus

28.08.2023 - 20.04.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 20

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
Opettaja
 • Mariikka Santaharju
 • Jermo Grundström
Vastuuhenkilö

Hanna Hurskainen

Pienryhmät
 • Näyttelijäntyö 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tanssi, taso 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • 20MUSTE
  Musiikkiteatteri
Pienryhmät
 • Näyttelijäntyö 4
 • Tanssi, taso 4

Tavoitteet (OJ)

Näyttelijäntyö, 3 op
Opiskelija on syventänyt näyttelijäntyön osaamistaan ja osaa hyödyntää taitojaan produktioissa. Hän on saavuttanut musiikkiteatterissa vaadittavan osaamistason näyttelijäntyön alueella.

Tanssi, 2 op
Opiskelija on perehtynyt tanssijan työhön musiikiteatterin aluella, sekä syventänyt kehollista ilmaisuaan. Hän on saavuttanut musiikkiteatterissa vaadittavan tanssin osaamistason.

Sisältö (OJ)

Näyttelijäntyö
- näyttelijäntyön yksilö- ja ryhmäharjoitukset.

Tanssi
- oman työskentelyn analyyttinen reflektointi ja syventäminen
- tanssi-ilmaisun ja improvisaation syventäminen

Esitietovaatimukset (OJ)

Näyttelijäntyö ja tanssi 3

Lisätiedot (OJ)

Läsnäolo 80%
Poissaoloista on neuvoteltava opettajan kanssa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Näyttelijäntyö
Opiskelija kykenee eläytymään ja esittämään vaadittavan ammattitason ohjelmistoa kohtalaisesti.
Taiteellinen ja tekninen hallinta on tyydyttävää. Ilmaisu ja tekeminen ei ole riittävän monipuolista. Taiteellisten kokonaisuuksien hallinta on välttävää.

Tanssi
Opiskelija kykenee esittämään vaadittavan ammattitason koreografian kohtalaisesti.
Taiteellinen ja tekninen ilmaisu ja kehonhallinta on tyydyttävää. Kehonkäyttö liikkeessä ei ole riittävän monipuolista. Tekninen ja ilmaisullinen kokonaisuuksien hallinta on välttävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Näyttelijäntyö
Opiskelija hallitsee ja osaa soveltaa näyttelijäntyössään eri tekniikkoja sekä tuo esiin eri tyylisuuntien erityispiirteitä. Opiskelijan ilmaisu on kohtalaisen monipuolista ja persoonallista ja taiteellisten kokonaisuuksien hallinta on hyvä.

Tanssi
Opiskelija hallitsee kehonkäytön teknisesti ja taiteellisesti sekä tuo esiin eri tyylisuuntien erityispiirteitä.
Opiskelijan kehonhallinta ja ilmaisu on kohtalaisen monipuolinen ja liikkeellisten kokonaisuuksien hallinta ja hahmottaminen on hyvä. Läsnäolo on luontevaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Näyttelijäntyö:
Opiskelija osoittaa laaja-alaisen näyttämöilmaisun ja erinomaisen teknisen hallinnan lisäksi taiteellista ja persoonallista ilmaisuvoimaa. Opiskelija tuo esiin erityisen vakuuttavasti eri tyylisuuntien ominaispiirteitä. Opiskelija on omaksunut rikkaan ilmaisuvoiman näyttelijäntyössään sekä kykenee luomaan hallittuja taiteellisia kokonaisuuksia. Opiskelija osaa yhdistää fyysisen ilmaisun, puhetekniikan sekä näyttelijäntyön ja kykenee tulkitsemaan monipuolisesti roolihenkilön ajatusmaailmaa.

Tanssi
Opiskelija osoittaa kehonkäytön erinomaisen teknisen hallinnan lisäksi taiteellista ja persoonallista ilmaisuvoimaa. Opiskelija tuo esiin liikekielessään erityisen vakuuttavasti eri tyylisuuntien ominaispiirteitä. Opiskelija on omaksunut rikkaan ilmaisun sekä kykenee toteuttamaan haastavia koreografisia kokonaisuuksia. Läsnäolo on vahvaa, esiintyminen varmaa ja luontevaa. Opiskelija pystyy tuottamaan omaa solistista liikemateriaalia.

Aika ja paikka

Näyttelijäntyö ja tanssi:
Katso lukkarikone

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Näyttelijäntyö ja tanssi:
Opiskelija on osallistunut opetukseen ja on ollut läsnä tunneilla 80%. Hän on saavuttanut kurssin tavoitteet.

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Näyttelijäntyö:
Opintojakson suunnitelma ja menetelmät ovat opettajan harkinnassa riippuen ryhmän tarpeista
- näyttelijäntyön yksilö- ja ryhmäharjoitukset.

Tanssi:
Opintojakso koostuu erilaisista opetuskokonaisuuksista. Osa-alueita ovat oman työskentelyn analyyttinen reflektointi suhteessa eri tanssitekniikoiden tyyleihin, tanssi-ilmaisuun sekä improvisaatioon.
Tanssin eri tyylilajien sekä liikelaatujen hahmotus ja osaaminen syvenee. Tanssitekniikan ja ilmaisun yhdistäminen ja soveltaminen eri koreografisiin tyylilajeihin syvenee. Opiskelija hahmottaa ja osaa soveltaa aikaisemmin opittua tanssin -ja liikkeen tietotaitoaan ilmaisun ja sisällön välittämisen työkaluna kohti musiikkiteatterin työelämää.

Opintojakson oppisisältöä lähestytään ja syvennytään erityylisien tanssin tekniikkaharjoitteiden sekä erilaisten koreografioiden, liikeimprovisaation ja tanssi-ilmaisun kautta.
Opiskelija työstää ja syventää eri tanssilajien (jazz, nykytanssi, baletti ja näiden eri tyylilajeja) keskeisiä elementtejä ja liikemateriaalia.
- Musikaalisuus ja ilmaisu kehittyy ja syvenee eri tanssin tyylilajien sarjoissa.
- Liikeimprovisaatio harjoitukset kehittävät heittäytymistä ja taiteellista kyvykkyyttä. Opiskelijan reflektointitaito syvenee ja kehittyy tuottamaansa ja näkemäänsä liikemateriaalia kohtaan.
- Tanssitekniikan, keho tietoisuuden ja kehon hallinnan syventämisestä kohti kokonaisvaltaista ilmaisua ja esiintyjyyttä.
- Analyyttinen reflektointi, rakentava vuorovaikutteisuus, vertaispalaute sekä aktiivisuus ovat osa opintojaksoa.
- Lähiopetus tapahtuu käytännön fyysisenä salityöskentelynä yksin, pareittain, ryhmässä

Opintojakson teemoja tunti työskentelyssä ovat: tekniikan syventäminen ja kehittäminen, annetun liikkeen muokkaaminen oman keho instrumentin kautta, kehonhallinan ja kehotietoisuuden syventäminen, liikelaadullisten elementtien hyödyntäminen tanssitekniikan tukena, heittäytyminen ja oman tanssi- ilmaisun työstäminen ja syventäminen, ongelmanratkaisu ja itsenäiset oppimistehtävät yksin, pareittain ja ryhmässä. Vuorovaikutus ryhmässä.

Mestarikursseilla täydennetään eri tyylilajeja. Mestarikurssiopetus on osa opintojaksoa

Oppimateriaalit

Näyttelijäntyö:
Sovitaan opettajan kanssa kurssin alussa.

Tanssi: Opintojakson materiaali koostuu opettajan antamasta liikemateriaalista, erilaisista tanssin tekniikka- ja kehonhallinta harjoitteista, improvisaatioharjoituksista, sekä opiskelijoiden luomasta materiaalista. Opintojaksolla perehdytään erilaisiin tanssilajeihin: jazz, baletti, nykytanssi ja edellä mainittujen eri tyylisuuntiin. Suositeltava kirjallisuus sovitaan opettajan kanssa kurssin alussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Vaatii sitoutumista ja läsnäoloa oppitunneilla. Opintojaksolla edellytetään läsnäoloa vähintään 80 % lähiopetuksesta. Sisältää myös kotitehtäviä ja omalla ajalla tapahtuvaa säännöllistä harjoittelua. Harjoittelusta sovitaan tarkemmin ja ryhmäkohtaisesti opettajan kanssa.
TÄRKEÄÄ! Opinnot edellyttävät vahvaa sitoutumista opiskeluun. Opiskelijan ottaa vastuun omista opinnoistaan ja reflektoi omaa työskentelyään ja edistymistään siihen osoitetuilla/ ohjeistetuilla tavoilla (esim. Oppimispäiväkirja, itsenäinen harjoittelu, annettuun materiaaliin tutustuminen omaehtoisesti ja tarvittaessa sen tuottaminen/ kartuttaminen yms)
Jos sinulla on kysyttävää tanssista tai nätystä, ole ensin yhteydessä sähköpostitse opettajaasi
Tanssi- ja nätytunnille tullaan ajoissa, sopivissa varusteissa ja lämmiteltynä, jotta työskentely voidaan aloittaa täysipainoisesti heti tunnin alusta.

Sisällön jaksotus

Tiiviskurssit ja mahdolliset mestarikurssit kuuluvat opintoihin. Opetus jatkuu tasaisesti läpi lukuvuoden. Produktioviikoilla opetuksessa saattaa olla katkoja, tästä ilmoitetaan erikseen.

Opiskelijoiden palautekeskustelut käydään puolivuosittain.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Lisätietoja opiskelijoille

Vain musiikkiteatterin opiskelijoille. Opintojaksolle ilmoittautumisesta on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa.
Näyttelijäntyö:
Opintojakso totetutetaan syyslukukaudella 2023. Opettajana toimii Jermo Grundström.
Tanssi:
Opettajana toimii Mariikka Santaharju.
HUOM!
Tanssinopetus toteutetaan tasoryhmissä, joita on kolme.
I-taso on perustaso/ alkeet
II-taso on keskitaso
III-taso on edistyneet/ mahdollisesti ammattiopinnot tai vastaavat suorittaneet.
Opiskelija toteuttaa tanssin opintonsa omaa osaamistaan vastaavassa tasoryhmässä, jonka tanssiopettaja hänelle määrittelee. Opiskelija voi vaihtaa tasoryhmää opettajan suostumuksella, mutta välttämättä tasoryhmä ei muutu opintojen aikana.
4. vsk HUOM!: Opintojakso totetutetaan syyslukukaudella 2023. Opiskelija voi osallistua myös kevään opetukseen. Osallistumisesta tulee ilmoittaa opettajalle joulukuun 2023 alussa.

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Näyttelijäntyö:
Opiskelija kykenee eläytymään ja esittämään vaadittavan ammattitason ohjelmistoa kohtalaisesti.
Taiteellinen ja tekninen hallinta on tyydyttävää. Ilmaisu ja tekeminen ei ole riittävän monipuolista. Taiteellisten kokonaisuuksien hallinta on välttävää.
Tanssi:
Opiskelija kykenee esittämään vaadittavan ammattitason koreografian kohtalaisesti.
Taiteellinen ja tekninen ilmaisu ja kehonhallinta on tyydyttävää. Kehonkäyttö liikkeessä ei ole riittävän monipuolista. Tekninen ja ilmaisullinen kokonaisuuksien hallinta on välttävää.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Näyttelijäntyö:
Opiskelija hallitsee ja osaa soveltaa näyttelijäntyössään eri tekniikkoja sekä tuo esiin eri tyylisuuntien erityispiirteitä. Opiskelijan ilmaisu on kohtalaisen monipuolista ja persoonallista ja taiteellisten kokonaisuuksien hallinta on hyvä.
Tanssi:
Opiskelija hallitsee kehonkäytön teknisesti ja taiteellisesti sekä tuo esiin eri tyylisuuntien erityispiirteitä.
Opiskelijan kehonhallinta ja ilmaisu on kohtalaisen monipuolinen ja liikkeellisten kokonaisuuksien hallinta ja hahmottaminen on hyvä. Läsnäolo on luontevaa.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Näyttelijäntyö:
Opiskelija osoittaa laaja-alaisen näyttämöilmaisun ja erinomaisen teknisen hallinnan lisäksi taiteellista ja persoonallista ilmaisuvoimaa. Opiskelija tuo esiin erityisen vakuuttavasti eri tyylisuuntien ominaispiirteitä. Opiskelija on omaksunut rikkaan ilmaisuvoiman näyttelijäntyössään sekä kykenee luomaan hallittuja taiteellisia kokonaisuuksia. Opiskelija osaa yhdistää fyysisen ilmaisun, puhetekniikan sekä näyttelijäntyön ja kykenee tulkitsemaan monipuolisesti roolihenkilön ajatusmaailmaa.
Tanssi:
Opiskelija osoittaa kehonkäytön erinomaisen teknisen hallinnan lisäksi taiteellista ja persoonallista ilmaisuvoimaa. Opiskelija tuo esiin liikekielessään erityisen vakuuttavasti eri tyylisuuntien ominaispiirteitä. Opiskelija on omaksunut rikkaan ilmaisun sekä kykenee toteuttamaan haastavia koreografisia kokonaisuuksia. Läsnäolo on vahvaa, esiintyminen varmaa ja luontevaa. Opiskelija pystyy tuottamaan omaa solistista liikemateriaalia.

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 03.05.2024

Laajuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Mika Väyrynen
 • Mari Leppävuori
 • Hannu Pohjannoro
 • Kalle Elkomaa
Vastuuhenkilö

Hannu Pohjannoro

Ryhmät
 • 21MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 21MUPE
  Musiikkipedagogi

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija tuntee tutkimus- ja kehittämistyön perusteet ja osaa suunnitella työelämälähtöisen opinnäytetyöprojektin.
Hän osaa:
- rajata aiheen, määritellä tavoitteet ja valita toteutustavan tarkoituksenmukaisesti
- aikatauluttaa projektinsa realistisesti
- hankkia aiheeseen liittyvää tietoa eri lähteistä ja soveltaa sitä projektissa yhdessä muun ammatillisen osaamisensa kanssa

Opinnäytetyö voi sisältää taiteellisen tai muun toiminnallisen osuuden (musiikkiesitys, äänite, pedagoginen projekti, opetusmateriaali tms.) tai se voi olla tutkimus- tai selvitystyyppinen työ.

Sisältö (OJ)

- valmistava seminaari
- tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
- ohjaukseen osallistuminen
- opinnäytetyösuunnitelman kirjoittaminen
- opinnäytetyön toteutuksen käynnistäminen

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Opiskelija on osallistunut aiheseminaariin ja tehnyt hyväksytyn opinnäytetyösuunnitelman.

Aika ja paikka

Valmistava seminaari perjantaisin 1.9. - 13.10. 2023 klo 12.00-13.30 lk H4-22
Ohjauksesta sovitaan oman ohjaajan kanssa.

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Valmistava seminaari: ryhmäopetus
Itsenäinen työskentely, ohjauskeskustelut

Oppimateriaalit

Musiikin opinnäytetöiden infosivusto moodlessa:
https://moodle.tuni.fi/course/view.php?id=24031
Kurssiavain: tamk

Sisällön jaksotus

Valmistava seminaari:
1.9. Hannu Pohjannoro
8.9. Hannu Pohjannoro
15.9. Hannu Pohjannoro
22.9. Kalle Elkomaa
29.9. Kalle Elkomaa
6.10. Kalle Elkomaa
13.10. Mari Leppävuori, Kalle Elkomaa, Hannu Pohjannoro.

Viimeisellä seminaarikerralla sovitaan kullekin opiskelijalle opinnäytetyön ohjaaja. Ohjaajat lv 2023-24 Kalle Elkomaa, Mari Leppävuori, Hannu Pohjannoro, Mika Väyrynen.
Seminaarin jälkeen työskentely jatkuu oman ohjaajan johdolla.

Ilmoittautumisaika

29.09.2022 - 28.08.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 05.05.2024

Laajuus

10 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Mari Leppävuori
 • Mika Väyrynen
 • Hannu Pohjannoro
 • Kalle Elkomaa
 • Päivi Suominen-Tontti
 • Risto Kyrö
 • Marita Mäki
 • Marianna Leikomaa
Vastuuhenkilö

Hannu Pohjannoro

Ryhmät
 • 20MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 20MUPE
  Musiikkipedagogi

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija osaa toteuttaa ja dokumentoida työelämälähtöisen opinnäytetyöprojektin suunnitellusti joko itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä. Hän osaa arvioida projektin tuloksia kriittisesti. Opiskelija osaa raportoida kirjallisesti projektin tavoitteista, toteutuksesta ja tuloksista.

Sisältö (OJ)

- opinnäytetyön toteutuksen saattaminen päätökseen
- mahdollinen opinnäytetyön tuotos (esim. musiikkiesitys, oppimateriaali tms.)
- raportin kirjoittaminen
- opponenttina toimiminen
- opinnäytetyön esittely ja valmistavat toimenpiteet
- opinnäytetyön julkaiseminen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

TAMKin yleiset opinnäytetyön arviointikriteerit.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

TAMKin yleiset opinnäytetyön arviointikriteerit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

TAMKin yleiset opinnäytetyön arviointikriteerit.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 10.05.2024

Laajuus

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 20

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Dimas Ruiz Santos
Vastuuhenkilö

Markus Yli-Jokipii

Ryhmät
 • 23MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 22MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 21MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 20MUPE
  Musiikkipedagogi

Aika ja paikka

P-talo, Kuntokatu 4
3t sessiot noin kaksi kertaa kuukaudessa
Aikataulu Pakissa

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Ei tenttiä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksy/hylätty

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Ryhmäopetus

Oppimateriaalit

Sovitaan kurssin yhteydessä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tunnissa käyminen ja harjoittelu-ensemblessa soittaminen

Sisällön jaksotus

-Perustekniikka
-Partituurianalyysi
-Yhteissoitto
-Mahdollinen harjoittelu luokan ensemblen kanssa
-Videoanalyysi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

läsnäolo
aktiivinen osallistuminen
yhteissoitto

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuus seurata oppilaiden harjoittelu omien ryhmien kanssa Tamk:n ulkopuolella

Kansainvälisyys

Mahdollinen työskentely vaihtooppilaiden kanssa

Lisätietoja opiskelijoille

-Mahdollisuus järjestää esitys jos luokasta voidan perustaa sopiva ensemble

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 09.11.2023

Ajoitus

27.11.2023 - 25.03.2024

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 50

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Laura Hilden
Vastuuhenkilö

Hannu Pohjannoro

Ryhmät
 • 23MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 23MUSTE
  Musiikkiteatteri

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija tunnistaa ergonomisen työskentelyasennon omassa kehossaan ja käyttää aktiivisesti kehonhuollon keinoja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Opiskelijalla on tietoa psyykkisen valmentautumisen perusteista ja hän pystyy soveltamaan niitä käytännön työskentelyssään, mm. esiintymistilanteissa

Sisältö (OJ)

- hyvä hengitystekniikka
- kehon rentous eri asennoissa ja liikkeissä
- ergonomiset soitto- ja/tai lauluasennot
- lihastasapainoharjoitukset
- oman työskentelyasennon analysointi
- kuulonhuolto
- itsetuntemuksen kehittäminen
- mielikuvaharjoitteet
- tutustuminen psyykisen valmentautumisen menetelmiin

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Opiskelija saa palautetta toiminnastaan koko opintojakson ajan. Hän myös reflektoi itse oppimaansa. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan opiskelijan osallistuminen opetukseen ja vaadittavien tehtävien suorittaminen määräajassa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Oppimateriaalit

Työhyvinvointi: opintojakson Moodleen liitetty materiaali sekä opiskelijoiden omaan tiedonhakuun perustuva aiheen kannalta relevantti materiaali.

Kirjallisuutta esim.
Hyytinen T. 2018. Soiva keho. Uusi metodi muusikoille kehon ja mielen harjoittamiseen. Blosari Kustannus.
Samama A. 2001. Vireästi musisoimaan. Soita ja laula ilman kipua ja särkyä. Atena Kustannus Oy.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla edellytetään läsnäoloa 80 % lähiopetuksesta.

Lisätietoja opiskelijoille

Työhyvinvointi-osuus: Opiskelijat tekevät opintojakson aikana oman työskentely-/soitto-/lauluasennon kartoituksen ja palauttavat tästä kirjallisen raportin Moodleen.

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 01.11.2023

Ajoitus

27.11.2023 - 10.05.2024

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 50

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Musiikki Virtuaalihenkilö
 • Laura Hilden
Vastuuhenkilö

Hannu Pohjannoro

Ryhmät
 • 21MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 21MUPE
  Musiikkipedagogi

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija tunnistaa ergonomisen työskentelyasennon omassa kehossaan ja käyttää aktiivisesti kehonhuollon keinoja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Opiskelija on lisännyt tietoaan psyykkisen valmentautumisen perusteista ja hän pystyy soveltamaan niitä käytännön työskentelyssään, mm. opetus- ja esiintymistilanteissa.

Sisältö (OJ)

- hyvä hengitystekniikka
- kehon rentous eri asennoissa ja liikkeissä
- ergonomiset soitto- ja/tai lauluasennot
- lihastasapainoharjoitukset
- oman työskentelyasennon analysointi
- itsetuntemuksen kehittäminen
- mielikuvaharjoitteet
- tutustuminen psyykisen valmentautumisen menetelmiin

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Opiskelija saa palautetta toiminnastaan koko opintojakson ajan. Hän myös reflektoi itse oppimaansa. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan opiskelijan osallistuminen opetukseen ja vaadittavien tehtävien suorittaminen määräajassa.

Aika ja paikka

27.11.2024 13-16 Orkesteriakatemian luento
11.4.2024 8-10.15 Työhyvinvointi, Laura Hilden, B4-25
19.4.2024 13-15.15 Työhyvinvointi, Laura Hilden, H4-22
26.4. 2024 13-16 Psyykkinen valmentautuminen, Selina Sillanpää, ETÄ
3.5 2024 13-16 Psyykkinen valmentautuminen, Selina Sillanpää, ETÄ
10.5. 2024 13-16 Psyykkinen valmentautuminen, Selina Sillanpää, ETÄ

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Ei tenttejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnolla 80% läsnäolovaade.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Luennot ja omat harjoitukset, pienryhmätyöskentely.

Oppimateriaalit

Opettajien omat materiaalit.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 27 tuntia, itsenäinen työskentely 27 tuntia x 2

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan erikseen vastaavan opettajan kanssa.

Ilmoittautumisaika

08.06.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 03.05.2024

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Heini Kärkkäinen
 • Laura Vikman
 • Petri Antikainen
 • Jari Salmela
 • Pekka Ahonen
 • Dimas Ruiz Santos
 • Hanna Hurskainen
 • Pauliina Paasila
Vastuuhenkilö

Hanna Hurskainen

Ryhmät
 • 22MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 22MUSTE
  Musiikkiteatteri

Tavoitteet (OJ)

Musiikkipeadgogi:
Opiskelija hallitsee määriteltyä tavoitetasoa edustavien oman instrumenttinsa sekä kamarimusiikkiteosten soittamisen tai laulamisen. Musiikkityylien tuntemukseen perustuva taiteellinen ilmaisu ja laajojen muotokokonaisuuksien hallinta on kehittynyt Resitaali 1:n edellyttämälle tasolle. Opiskelija osaa hyödyntää ammatti- ja tutkimusjulkaisuja sekä musiikin hahmottamistaitojaan instrumenttiosaamisen kehittämisessä.

Musiikkiteatteri:
Opiskelija hallitsee määriteltyä tavoitetasoa edustavien kappaleiden esittämisen. Musiikkityylien tuntemukseen perustuva taiteellinen ilmaisu, musiikillisten kokonaisuuksien sekä lauluinstrumentin hallinta on kehittynyt resitaali 1:n edellyttämälle tasolle. Opiskelija kykenee työskentelemään ja esiintymään yhtyeen solistina. Opiskelija on syventänyt monipuolisesti tuntemustaan vaadituista musiikkityyleistä, jotka edustavat eri aikakausia. Hän osaa hyödyntää ammatti- ja tutkimusjulkaisuja sekä musiikin hahmottamistaitojaan.

Sisältö (OJ)

Musiikkipedagogi:
Tavoitetasoa edustavan ohjelmiston soitto- tai laulutekninen ja ilmaisullinen hallinta sisältäen ergonomiaan liittyvää osaamista sekä vuorovaikutustaitoja yleisön ja tarvittaessa säestäjän ja/tai kamarimusiikkikokoonpanon kanssa. Resitaali on julkinen konsertti, joka sisältää myös kamarimusiikkiosuuden.

Musiikkiteatteri:
Tavoitetasoa edustavan ohjelmiston laulutekninen ja ilmaisullinen hallinta sisältäen ergonomiaan liittyvää osaamista sekä vuorovaikutustaitoja yleisön ja tarvittaessa säestäjän ja/tai yhtyeen kanssa. Resitaali on julkinen konsertti.

Tarkempi ohjeistus Tampereen ammattikorkeakoulun musiikin tutkinto-ohjelman instrumenttiopintojen suoritusvaatimuksissa.

Lisätiedot (OJ)

Opintojakso on mahdollista toteuttaa englannin kielellä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Opiskelija kykenee esittämään henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määritellyn osaamistason ohjelmiston. Taiteellinen ja tekninen hallinta on tyydyttävää ja kehittyvässä vaiheessa. Sointikulttuuri on rajoittunut ja musiikillisten kokonaisuuksien hallinta tyydyttävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Opiskelija hallitsee henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määritellyn osaamistasoa edustavan ohjelman teknisesti ja taiteellisesti sekä tuo esiin eri tyylisuuntien erityispiirteitä.
Opiskelijan sointikulttuuri on monipuolinen ja musiikillisten kokonaisuuksien hallinta on hyvä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Opiskelija hallitsee henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määritellyn osaamistasoa edustavan ohjelman teknisesti ja taiteellisesti korkeatasoisesti sekä tuo esiin eri tyylisuuntien erityispiirteitä monipuolisesti.
Opiskelijan sointikulttuuri on rikas ja musiikillisten kokonaisuuksien hallinta on kiitettävää.

Aika ja paikka

Musiikkiteatteri:
Tunnit sovitaan henkilökohtaisesti opettajan kanssa. Oppitunteja on 26 kertaa lukuvuodessa, tunnin kesto on 60 min.

Musiikkipedagogi
Tunnit sovitaan henkilökohtaisesti opettajan kanssa.. Oppitunteja on 26 kertaa lukuvuodessa. Tunnin kesto 75 min

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Musiikkiteatteri:
Sovitaan erikseen vastaavan opettajan kanssa.
Musiikkipedagogi:
Sovitaan vastaavan opettajan kanssa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Musiikkiteatteri:
Osallistuminen opetukseen ja järjestetyille mestarikursseille sekä konsertteihin. Esiintyminen syyslukukaudella konsertissa, josta saadaan kirjallinen palaute. Resitaali 1 suoritus on konsertti, jossa opiskelija esittää 8 kappaletta valituista tyylilajeista. Tarkempi ohjeistus ohjelmistoon ja tutkinto-ohjelmaan löytyy TAMKin INTRAsta ja omalta instrumenttiopettajalta tai vastuu opettajalta.

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Musiikkiteatteri:
Yksilöopetus sekä mestarikurssit. Ryhmäopetusta mahdollisuuksien mukaan.
Keskeiseen musiikkiteatteriohjelmistoon ja rytmimusiikin eri tyylilajeihin ja näiden tunnusomaisiin tyylipiirteisiin tutustuminen ja omaksuminen ja konsertin valmistaminen.

Musiikkipedagogi:
Yksilöopetus sekä mestarikurssit. Ryhmäopetus mahdollisuuksien mukaan.
Keskeiseen opetusmateriaaliin ja tyylilajeihin tutustuminen, omaksuminen ja konsertin valmistaminen.

Oppimateriaalit

Musiikkiteatteri:
Ohjelmistosta sovitaan opettajan kanssa. Musikaaliohjelmisto kuuluu repertuaariin.

Musiikkipedagogi
Ohjelmistosta sovitaan opettajan kanssa. Ohjelmisto tutkintovaatimusten mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Musiikkiteatteri:
Vaatii sitoutumista ja säännöllistä osallistumista opetukseen, sekä säännöllistä henkilökohtaista harjoittelua. Osallistuminen konsertteihin ja mestarikursseihin kuuluu opetukseen.
Musiikkipedagogi.
15 x 27 t

Sisällön jaksotus

Musiikkiteatteri:
Opetus jatkuu tasaisesti läpi lukuvuoden. Produktioviikoilla, jotka ilmoitetaan lukukauden alussa, ei ole opetusta.
Musiikkipedagogi:
Lukuvuoden ajan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Musiikkiteatteri:
Konsertit ja esiintymiset.
Musiikkipedagogi:
Konsertit, produktiot.

Kansainvälisyys

Ei kv-yhteyksiä

Lisätietoja opiskelijoille

Ole yhteydessä omaan opettajaasi lukukauden alussa.

Arviointikriteerit - hylätty (0) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Kurssisuoritus on hylätty. Tekemisessä on merkittäviä puutteita.

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Opiskelija kykenee esittämään henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määritellyn osaamistason ohjelmiston. Taiteellinen ja tekninen hallinta on tyydyttävää ja kehittyvässä vaiheessa. Sointikulttuuri on rajoittunut ja musiikillisten kokonaisuuksien hallinta tyydyttävää.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Opiskelija hallitsee henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määritellyn osaamistasoa edustavan ohjelman teknisesti ja taiteellisesti sekä tuo esiin eri tyylisuuntien erityispiirteitä.
Opiskelijan sointikulttuuri on monipuolinen ja musiikillisten kokonaisuuksien hallinta on hyvä.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Opiskelija hallitsee henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määritellyn osaamistasoa edustavan ohjelman teknisesti ja taiteellisesti korkeatasoisesti sekä tuo esiin eri tyylisuuntien erityispiirteitä monipuolisesti.
Opiskelijan sointikulttuuri on rikas ja musiikillisten kokonaisuuksien hallinta on kiitettävää.

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 10.05.2024

Laajuus

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 50

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Heini Kärkkäinen
 • Heini Kärkkäinen
 • Laura Vikman
 • Petri Antikainen
 • Markus Hohti
 • Jari Salmela
 • Pekka Ahonen
 • Dimas Ruiz Santos
 • Risto Kyrö
 • Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch
 • Hanna Hurskainen
 • Pauliina Paasila
Vastuuhenkilö

Pekka Ahonen

Ryhmät
 • 20MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 20MUPE
  Musiikkipedagogi

Tavoitteet (OJ)

Musiikkipedagogi:
Opiskelijalla on taidot suoriutua määriteltyä tavoitetasoa vastaavista teoksista konserttitilanteessa solistina ja kamarimusiikkikokoonpanon jäsenenä. Hän kykenee itsenäiseen taiteelliseen ilmaisuun ja laajojen muotokokonaisuuksien hallintaan. Opiskelija pystyy hyödyntämään ammattikirjallisuutta, tutkimusjulkaisuja ja musiikin hahmottamisen, historian ja kirjoittamisen taitojaan instrumenttiosaamisen kehittämisessä. Opiskelija on omaksunut reflektoinnin taidon eli kyvyn tarkastella omaa työtään analyyttisesti. Opiskelijalla on riittävä instrumenttiosaaminen muusikon tai musiikkipedagogin työssä toimimiseen ja jatko-opintoihin.

Musiikkiteatteri:
Opiskelijalla on taidot suoriutua määriteltyä tavoitetasoa vastaavista teoksista solistina ja yhtyeen jäsenenä. Hän kykenee itsenäiseen taiteelliseen ilmaisuun ja taiteellisten kokonaisuuksien hallintaan. Opiskelija pystyy hyödyntämään ammattikirjallisuutta, tutkimusjulkaisuja ja musiikin hahmottamisen, historian ja kirjoittamisen taitojaan instrumenttiosaamisen kehittämisessä. Opiskelija on omaksunut reflektoinnin taidon eli kyvyn tarkastella omaa työtään analyyttisesti. Opiskelijalla on riittävä instrumenttiosaaminen työelämässä toimimiseen ja jatko-opintoihin.

Sisältö (OJ)

Musiikkipedagogi:
Tavoitetasoa edustavan ohjelmiston soitto- tai laulutekninen ja ilmaisullinen hallinta sisältäen ergonomiaan liittyvää osaamista sekä vuorovaikutustaitoja yleisön ja tarvittaessa säestäjän ja/tai kamarimusiikkikokoonpanon kanssa. Resitaali on julkinen konsertti, joka sisältää myös kamarimusiikkiosuuden.

Musiikkiteatteri:
Tavoitetasoa edustavan ohjelmiston laulutekninen ja ilmaisullinen hallinta sisältäen ergonomiaan liittyvää osaamista sekä vuorovaikutustaitoja yleisön ja tarvittaessa säestäjän ja/tai yhtyeen kanssa. Resitaali on julkinen konsertti.

Tarkempi ohjeistus Tampereen ammattikorkeakoulun musiikin tutkinto-ohjelman instrumenttiopintojen suoritusvaatimuksissa.

Lisätiedot (OJ)

Opintojakso on mahdollista toteuttaa englannin kielellä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Musiikkipedagogi:
Opiskelija kykenee esittämään henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määritellyn osaamistason ohjelmiston. Taiteellinen ja tekninen sekä musiikillisten kokonaisuuksien hallinta on tyydyttävää. Sointikulttuuri on rajoittunut.

Musiikkiteatteri:
Opiskelija kykenee esittämään vaadittavan ammattitason ohjelmiston.
Taiteellinen ja tekninen instrumentin hallinta on tyydyttävää. Sointikulttuuri ja äänenkäyttö on rajoittunut. Musiikillisten kokonaisuuksien hallinta on välttävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Musiikkipedagogi:
Opiskelija hallitsee henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määritellyn osaamistasoa edustavan ohjelman teknisesti ja taiteellisesti sekä tuo esiin eri tyylisuuntien erityispiirteitä.
Opiskelijan sointikulttuuri on monipuolinen ja musiikillisten kokonaisuuksien hallinta on hyvä.

Musiikkiteatteri:
Opiskelija hallitsee ohjelman teknisesti ja taiteellisesti sekä tuo esiin eri tyylisuuntien erityispiirteitä.
Opiskelijan sointikulttuuri ja äänenkäyttö on kohtalaisen monipuolinen ja musiikillisten kokonaisuuksien hallinta on hyvä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Musiikkipedagogi:
Opiskelija osoittaa ohjelman erinomaisen teknisen hallinnan lisäksi taiteellista ja persoonallista ilmaisuvoimaa. Hän on omaksunut rikkaan sointikulttuurin, tuo esiin erityisen vakuuttavasti eri tyylisuuntien ominaispiirteitä sekä kykenee luomaan hallittuja musiikillisia muotokokonaisuuksia.

Musiikkiteatteri:
Opiskelija osoittaa ohjelman erinomaisen teknisen hallinnan lisäksi taiteellista ja persoonallista ilmaisuvoimaa. Opiskelija tuo esiin erityisen vakuuttavasti eri tyylisuuntien ominaispiirteitä. Opiskelija on omaksunut rikkaan sointikulttuurin ja hallitun äänenkäytön sekä kykenee luomaan kiinnostavia taiteellisia kokonaisuuksia.

Aika ja paikka

Musiikkiteatteri:
Tunnit sovitaan henkilökohtaisesti opettajan kanssa. Oppitunteja on 26 kertaa lukuvuodessa, tunnin kesto on 60 min. Myös mestarikurssit ja luennot ovat osa opetusta.

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Musiikkiteatteri:
Erikseen lukuvuoden aikana sovittavina ajankohtina. Tutkinnot ajoittuvat lukukausien loppuun.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Musiikkiteatteri:
Osallistuminen opetukseen (ja järjestetyille mestarikursseille sekä konsertteihin). Konsertin rakentaminen ja toteuttaminen (8-12 kappaletta tai minimi kesto 45 - 60 min)

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Musiikkiteatteri:
Yksilöopetus sekä mestarikurssit. Ryhmäopetusta mahdollisuuksien mukaan.

Oppimateriaalit

Musiikkiteatteri:
Ohjelmistosta sovitaan opettajan kanssa. Ohjelmiston tulee sisältää musiikkiteatterin ohjelmistoa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Musiikkiteatteri:
Vaatii sitoutumista ja säännöllistä osallistumista opetukseen, sekä säännöllistä henkilökohtaista harjoittelua. Osallistuminen konsertteihin ja mestarikursseihin kuuluu opetukseen.

Sisällön jaksotus

Musiikkiteatteri:
Opetus jatkuu tasaisesti läpi lukuvuoden. Produktioviikoilla opetuksesta sovitaan erikseen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Musiikkiteatteri:
Konsertit ja esiintymiset.

Kansainvälisyys

Musiikkiteatteri:
Mahdolliset mestarikurssit, kansainvälinen materiaali ja esim. osallistuminen etäopetukseen tietoverkon välityksellä (ulkomaiset opettajat).

Arviointikriteerit - hylätty (0) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Musiikkiteatteri:
Kurssisuoritus on hylätty. Tekemisessä on merkittäviä puutteita.

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Musiikkiteatteri:
Opiskelija kykenee esittämään henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määritellyn osaamistason ohjelmiston. Taiteellinen ja tekninen hallinta on tyydyttävää ja kehittyvässä vaiheessa. Sointikulttuuri on rajoittunut ja musiikillisten kokonaisuuksien hallinta tyydyttävää.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Musiikkiteatteri:
Opiskelija hallitsee henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määritellyn osaamistasoa edustavan ohjelman teknisesti ja taiteellisesti sekä tuo esiin eri tyylisuuntien erityispiirteitä.
Opiskelijan sointikulttuuri on monipuolinen ja musiikillisten kokonaisuuksien hallinta on hyvä.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Musiikkiteatteri:
Opiskelija hallitsee henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määritellyn osaamistasoa edustavan ohjelman teknisesti ja taiteellisesti korkeatasoisesti sekä tuo esiin eri tyylisuuntien erityispiirteitä monipuolisesti.
Opiskelijan sointikulttuuri on rikas ja musiikillisten kokonaisuuksien hallinta on kiitettävää

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 05.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

3 - 8

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Kalle Elkomaa
Vastuuhenkilö

Kalle Elkomaa

Ryhmät
 • 23MUPE
  Musiikkipedagogi

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija kykenee itsenäisesti soveltamaan instrumenttitaitojaan erilaisissa yhteismusisointitilanteissa.

Sisältö (OJ)

- pienyhtye- ja orkesterimusisointia eri kokoonpanoissa tutustuen ohjelmistoon monipuolisesti

Esitietovaatimukset (OJ)

Musiikkiopiston oppimäärää vastaava osaaminen

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Keväällä 2016 konsertti on tenttisuoritus.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osallistuu opetukseen ja suorittaa annetut tehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Ryhmäopetus.

Oppimateriaalit

Sovitaan opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

60 min. /viikko , itsenäinen harjoittelu ja harjoitustehtävien suorittaminen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan opettajan kanssa.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin lopuksi esitetään harjoitellut kappaleet konsertissa. Jokainen opiskelija soittaa komppiryhmän eri instrumentteja.

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 05.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Kalle Elkomaa
Vastuuhenkilö

Kalle Elkomaa

Ryhmät
 • 22MUPE
  Musiikkipedagogi

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija on tutustunut komppisoittimien perustekniikoihin ja
rytmisektiosoittamiseen. Opiskelija kykenee itsenäisesti soveltamaan
instrumenttitaitojaan erilaisissa yhteismusisointitilanteissa.

Sisältö (OJ)

- tutustuminen kitaraan, bassoon, rumpuihin, lyömäsoittimiin sekä niiden rakenteisiin ja toimintaperiaatteisiin
- soittamisen perustekniikoiden ja säestysrytmien oppiminen sekä rytmisektiosoitto
- pienyhtye- ja orkesterimusisointia eri kokoonpanoissa tutustuen ohjelmistoon monipuolisesti

Esitietovaatimukset (OJ)

Rytmimusiikin yhtyesoitto 1

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Konsertti keväällä 2017 on samalla tenttisuoritus.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista ryhmätunneille sekä kevään konserttiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Ryhmäopetus 60min/viikko.

Oppimateriaalit

Sovitaan opettajan kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Lisätietoja opiskelijoille

Ryhmässä soitetaan komppiryhmän soittimia (rummut, kitara, basso, kosketinsoittimet), mukana voi olla myös oma instrumentti. Jokaisen opiskelijan pitää myös tehdä oma sovitus ryhmälle.

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 05.12.2023

Laajuus

3 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Kalle Elkomaa
Vastuuhenkilö

Kalle Elkomaa

Ryhmät
 • 21MUPE
  Musiikkipedagogi

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija on syventänyt komppisoittimiensoittotaitoja. Opiskelija osaa soveltaa taitojaan piensovitusten tekemiseen ja niiden harjoittamiseen yhtyeharjoituksissa. Opiskelija osaa käyttää musiikkitekniikan mahdollisuuksia yhtyesoiton tukena.

Sisältö (OJ)

- komppisoittimien soitto, yhteissoitto
- piensovitusten tekeminen ja harjoittaminen
- musiikkitekniikan ohjelmistoihin tutustuminen ja niiden soveltaminen yhtyesoittoon

Esitietovaatimukset (OJ)

Rytmimusiikin yhtyesoitto 1

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 05.12.2023

Laajuus

3 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Kalle Elkomaa
Vastuuhenkilö

Kalle Elkomaa

Ryhmät
 • 20MUPE
  Musiikkipedagogi

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija osaa toimia osana musiikkiprojektia muusikkona ja yhtyeenjohtajana.

Sisältö (OJ)

- musiikkiprojektin valmistaminen ja esittäminen

Esitietovaatimukset (OJ)

Rytmimusiikin yhtyesoitto 1

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 04.10.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 08.05.2024

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 50

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Vastuuhenkilö

Markus Yli-Jokipii

Ryhmät
 • 23MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 22MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 23MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 22MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 21MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 20MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 21MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 20MUPE
  Musiikkipedagogi

Aika ja paikka

Kuoron ensimmäinen harjoitus ke 13.9.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

AMK Choral Company lukuvuosi 23-24. Kuoro harjoittelee viikoittain keskiviikkoisin klo 17-19 salissa H0-06. Kuoroa valmentaa Markus Yli-Jokipii ja sitä johtavat hänen lisäkseen 1-3 kuoronjohdon opiskelijaa. Ohjelmistona musikaali- ja rytmimusiikkia sekä uudempaa kuoromusiikkia.

Kuorosta kiinnostuneet ottavat yhteyttä markus.yli-jokipii@tuni.fi

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

25.08.2023 - 05.04.2024

Laajuus

3 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 50

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Jari Salmela
 • Pekka Ahonen
 • Dimas Ruiz Santos
 • Hannu Pohjannoro
 • Kaisa Kokko
 • Miina Kivelä
Vastuuhenkilö

Hannu Pohjannoro

Ryhmät
 • 21MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 21MUPE
  Musiikkipedagogi

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija osaa ammatinharjoittajayrittäjyyden perusteet. Hän osaa perustaa toiminimen, osaa hinnoitella ja markkinoida palveluksiaan. Opiskelija ymmärtää tekijänoikeuden ja lähioikeuden merkityksen omassa ammattiosaamisessaan ja pystyy soveltamaan niitä liiketoimintaosaamisessaan. Hän osaa laatia sopimuksia ja ymmärtää sopimusoikeudesta keskeiset piirteet. Opiskelija hallitsee ammatinharjoittajana yrityksen taloushallinnon perusteet, verotuksen periaatteet, verotilin käyttämisen ja tuntee oman henkilökohtaisen freelancer-verotuksen ominaispiirteet.

Opiskelija on perehtynyt tehtäväkenttänsä mukaisten työyhteisöjen organisaatiorakenteisiin sekä hallinnollisiin ja työtehtäviin liittyviin periaatteisiin. Opiskelija tuntee tehtäväkenttäänsä koskevaa lainsäädäntöä ja muita normatiivisia ohjeita sekä työsopimuksiin ja työnhakuun liittyviä käytäntöjä. Opiskelija on rakentanut omaa urapolkuaan ammattialallaan

Sisältö (OJ)

Taiteilijayrittäjyys
- ammatinharjoittajayrittäjyyden perusteet; yrittäjyys vs. freelancer
- tekijänoikeus
- lähioikeus
- sopimusten laatiminen ja sopimusoikeus
- yrityksen taloushallinnon perusteet
- verotus
- sosiaaliturva
- apurahat

Urasuunnittelu
- organisaatiorakenteet
- hallinnolliset ja työtehtäviin liittyvät periaatteet
- säädökset ja normatiiviset ohjeet
- työehtosopimukset
- työsopimukset
- työnhakukäytännöt
- urapolku

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan opiskelijan aktiivinen osallistuminen opintojakson lähitapaamisiin ja annettujen tehtävien suorittaminen.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

18.01.2024 - 19.03.2024

Laajuus

3 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 50

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Maria Piirainen
Vastuuhenkilö

Hannu Pohjannoro

Ryhmät
 • 21MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 20MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 21MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 20MUPE
  Musiikkipedagogi

Aika ja paikka

Pääkampus, to 13.45-15.45.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Luennot, keskustelut, yksilö- ja ryhmätyöt

Oppimateriaalit

Oppimateriaalin saa luennoilta.

Sisällön jaksotus

1. tunti Tapahtumatuotannon perusteet
2. tunti Apurahat
3. tunti Oman apurahahakemuksen läpikäynti ryhmän kanssa
4. tunti Oman tuotantosuunnitelman teko
5. tunti Oman tuotantosuunnitelman läpikäynti oman ryhmän kesken
6. tunti Gaalakonsertin tuotantotehtävissä toimiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lisätehtävien palautus määräajassa.

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

26.09.2023 - 16.04.2024

Laajuus

1 - 2

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 25

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Susanna Vainio
Vastuuhenkilö

Hannu Pohjannoro

Ryhmät
 • 23MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 23MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 22MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 22MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 21MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 20MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 21MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 20MUPE
  Musiikkipedagogi

Aika ja paikka

Syyslukukaudella

ti 26.9. klo 15.45-17.15
to 28.9. klo 15.00-16.30
ti 3.10. klo 15.45-17.15

to 2.11. klo 15.00-16.30
ti 7.11. klo 15.45-17.15
to 9.11. klo 15.00-16.30

Kevätlukukaudella
to 15.2. klo 14.00-15.30
ti 20.2. klo 15.45-17.15
to 22.2. klo 14.00-15.30

ti 9.4. klo 15.45-17.15
to 11.4. klo 14.00-15.30
ti 16.4. klo 15.45-17.15

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Yleiset tenttipäivät sekä varsinaisten teoriakurssien tenttien yhteydessä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opetukseen osallistuminen ja harjoitteiden tekeminen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Ryhmäopetus, itsenäiset harjoitteet.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssilla harjoitetaan musiikinteorian ja säveltapailun perusasioita. Kurssi on tarkoitettu niille opiskelijoille, joilla on haasteita teoria- ja säveltapailukurssien suorittamisessa.

Opetukseen voi osallistua haluamansa määrän. Opintopisteitä osallistumisen mukaan: 6 kertaa = 1 op, 12 kertaa = 2 op.

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 30.04.2024

Laajuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
Opettaja
 • Hanna Hurskainen
Vastuuhenkilö

Hanna Hurskainen

Ryhmät
 • 23MUSTE
  Musiikkiteatteri

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija osaa soveltaa musiikkiteatterin alueella oppimiaan taitoja projektityöskentelyyn.
Hän kykenee soveltamaan osaamistaan ja toimimaan aidoissa työympäristöissä ja -tehtävissä.

Opintojakso suoritetan korkeakoulun omissa produktioissa.

Sisältö (OJ)

Opintojakso on luonteeltaan orientoiva ja tapahtuu pääasiassa korkeakoulun sisäisissä produktioissa. Opintojakso voi sisältää yhtä tai useampaa seuraavista lajeista:
- musiikkiteatteri
- teatterimusiikki
- ensembletyöskentely
- yhtyelaulu
- kamarimusiikki
- orkesterisoitto
- yhtyesoitto
- kuoro
- lied
- ooppera
- taiteellis-tuotannolliset tehtävät produktiossa

Lisätiedot (OJ)

Opintojakso voidaan toteuttaa tarvittaessa englanniksi.
Opiskelija kirjoittaa harjoittelustaan lyhyen raportin, jossa hän reflektoi prosessia ja oppimistaan.

Läsnäolo pakollista 100%. Poikkeuksista neuvoteltava etukäteen ohjaajan kanssa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Opiskelija on suorittanut hänelle projektikohtaisesti määritellyt tehtävät.

Aika ja paikka

Harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan produktioviikoilla, joita ovat syksyllä: 47, 50 ja keväällä: 2. Tarkemmat ajankohdat vahvistetaan syksyn alussa. Esitykset vahvistetaan erikseen.
1. vsk:n harjoittelu on Tampere talon kanssa yhteistyössä järjestettävä lasten musiikkinäytelmä "Rikkinäinen puhelin".

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija on osallistunut opetukseen/ ohjaukseen ja tehnyt vaadittavat tehtävät. Jokaisesta harjoittelusta kirjoitetaan 1-2 A4 pituinen raportti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Kontaktiopetus. Monialainen taiteellinen työryhmä. Työryhmän kokoonpano on produktiokohtainen.
Opintojakso voi sisältää yhtä tai useampaa seuraavista lajeista:
- musikaalin/ produktion harjoittelemisen työtavat
- musiikkiteatteri
- teatterimusiikki
- ensembletyöskentely
- yhtyelaulu
- kamarimusiikki
- orkesterisoitto
- yhtyesoitto
- kuoro
- lied
- ooppera
- taiteellis-tuotannolliset tehtävät produktiossa

Oppimateriaalit

Sovitaan ohjaajan/ ohjaavan opettajan kanssa produktiokohtaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Vaatii vahvaa sitoutumista ja läsnäoloa, läsnäoloprosentti 100. Paljon itsenäistä ja ryhmässä tapahtuvaa harjoittelua. Saattaa sisältää poikkeusaikatauluja.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT vastaava monialainen (näyttelijäntyö, tanssi, laulu/ äänenkäyttö) laaja harjoittelu tai produktiotoiminta ammattiteattereissa tai muussa ammattimaisesti toimivassa paikassa.
Neuvoteltava vastaavan opettajan kanssa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ammattiteatterit tai oppilaitoksen järjestämä monialainen ammattimainen yhteistyö (määrittyy produktiokohtaisesti).

Lisätietoja opiskelijoille

Kukin produktio ja siihen liityvät yksityiskohdat vahvistetaan erikseen syksyn alussa. Läsnäolo 100%. Sairaustapauksista ja niiden korvaavuuksista neuvotellaan erikseen ohjaajan kanssa.
Vain musiikkiteatterin opiskelijoille. Opintojaksolle ilmoittautumisesta on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa.
HUOM!
Noudatamme harjoitteluissa musten "harjoittelupolkua". Lisätietoa tästä saat opettajaltasi tai harjoittelusta vastaavalta lehtorilta.

Arviointikriteerit - hylätty (0) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Opiskelija ei ole osallitunut toteutukselle tai poissaoloja on liikaa. Opiskelija ei ole suorittanut vaadittavia tehtäviä.

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Kurssi on hyväksytty, jos läsnäolovelvoite täyttyy tai mahdollisista poissaoloista (sairaustapaukset ja niiden korvaukset) on neuvoteltu ohjaajan kanssa. Raportti tulee olla palautettuna harjoittelun ohjaavalle opettajalle.

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 30.04.2024

Laajuus

10 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 20

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
Opettaja
 • Hanna Hurskainen
Vastuuhenkilö

Hanna Hurskainen

Ryhmät
 • 22MUSTE
  Musiikkiteatteri

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija osaa soveltaa musiikkiteatterin alueella saavuttamaansa osaamista projektityöskentelyssä.
Opiskelijalla on innovaatio-osaamista, oppimisen taitoja ja työyhteisöosaamista, joita hän kykenee soveltamaan aidoissa työympäristöissä ja -tehtävissä.

Opintojakson voi toteuttaa mahdollisuuksien mukaan myös korkeakoulun ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa.

Sisältö (OJ)

Opintojakso on luonteeltaan edelleen orientoiva ja tapahtuu pääasiassa korkeakoulun sisäisissä produktioissa. Opintojakso voi sisältää yhtä tai useampaa seuraavista lajeista:
- musiikkiteatteri
- teatterimusiikki
- ensembletyöskentely
- yhtyelaulu
- kamarimusiikki
- orkesterisoitto
- yhtyesoitto
- kuoro
- lied
- ooppera
- taiteellis-tuotannolliset tehtävät produktiossa

Esitietovaatimukset (OJ)

- Triple Threat Performer 1

Lisätiedot (OJ)

Opintojakso voidaan toteuttaa tarvittaessa englanniksi.
Opiskelija kirjoittaa harjoittelustaan lyhyen raportin, jossa hän reflektoi prosessia ja oppimistaan.

Läsnäolo pakollista 100%. Neuvottele pakollisista poissaoloista ohjaajan kanssa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Opiskelija on suorittanut hänelle projektikohtaisesti määritellyt tehtävät.

Aika ja paikka

Harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan produktioviikoilla, joita ovat syksyllä: 46, 47, 50 ja keväällä: 2, 10 ja 11. Tarkemmat ajankohdat vahvistetaan produktiokohtaisesti. Toteutuspaikka on produktiokohtainen. Esitykset vahvistetaan erikseen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija on osallistunut opetukseen/ ohjaukseen ja tehnyt vaadittavat tehtävät. Jokaisesta harjoittelusta kirjoitetaan 1-2 A4 pituinen raportti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Kontaktiopetus. Monialainen taiteellinen työryhmä. Työryhmän kokoonpano on produktiokohtainen.
Opintojakso voi sisältää yhtä tai useampaa seuraavista lajeista:
- musikaalin/ produktion harjoittelemisen työtavat
- musiikkiteatteri
- teatterimusiikki
- ensembletyöskentely
- yhtyelaulu
- kamarimusiikki
- orkesterisoitto
- yhtyesoitto
- kuoro
- lied
- ooppera
- taiteellis-tuotannolliset tehtävät produktiossa

Oppimateriaalit

Sovitaan ohjaajan/ ohjaavan opettajan kanssa produktiokohtaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Vaatii vahvaa sitoutumista ja läsnäoloa, läsnäoloprosentti 100. Paljon itsenäistä ja ryhmässä tapahtuvaa harjoittelua. Saattaa sisältää poikkeusaikatauluja.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT vastaava monialainen (näyttelijäntyö, tanssi, laulu/ äänenkäyttö) laaja harjoittelu tai produktiotoiminta ammattiteattereissa tai muussa ammattimaisesti toimivassa paikassa.
Neuvoteltava vastaavan opettajan kanssa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ammattiteatterit tai oppilaitoksen järjestämä monialainen ammattimainen yhteistyö (määrittyy produktiokohtaisesti).

Lisätietoja opiskelijoille

Kukin produktio ja siihen liityvät yksityiskohdat vahvistetaan erikseen syksyn alussa.
Läsnäolo 100%. Sairaustapauksista ja niiden korvaavuuksista neuvotellaan erikseen ohjaajan kanssa.
Vain musiikkiteatterin opiskelijoille. Opintojaksolle ilmoittautumisesta on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa.
HUOM!
Noudatamme harjoitteluissa musten "harjoittelupolkua". Lisätietoa tästä saat opettajaltasi tai harjoittelusta vastaavalta lehtorilta.

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Kurssi on hyväksytty, jos läsnäolovelvoite täyttyy tai mahdollisista poissaoloista (sairaustapaukset ja niiden korvaukset) on neuvoteltu ohjaajan kanssa. Raportti tulee olla palautettuna harjoittelun ohjaavalle opettajalle.

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 30.04.2024

Laajuus

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 50

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
Opettaja
 • Hanna Hurskainen
Vastuuhenkilö

Hanna Hurskainen

Ryhmät
 • 21MUSTE
  Musiikkiteatteri

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija osaa monipuolisesti soveltaa taiteellista osaamistaan monialaiseen projekti- ja produktiotyöskentelyyn. Hän kykenee soveltamaan osaamistaan aidoissa työympäristöissä ja -tehtävissä.

Opintojakson voi toteuttaa mahdollisuuksien mukaan myös korkeakoulun ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa.

Sisältö (OJ)

Opintojakson voi toteuttaa mahdollisuuksien mukaan myös korkeakoulun ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa. Opintojakson rakenne:
- suunnittelu
- ohjaus
- toteutus
- evaluaatio

Esitietovaatimukset (OJ)

- Triple Threat Performer 1 ja 2

Lisätiedot (OJ)

Opintojakso voidaan toteuttaa tarvittaessa englanniksi.
Opiskelija kirjoittaa harjoittelustaan lyhyen raportin, jossa hän reflektoi prosessia ja oppimistaan.

Läsnäolo pakollista 100%. Neuvottele pakollisista poissaoloista ohjaajan kanssa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Opiskelija on suorittanut hänelle projektikohtaisesti määritellyt tehtävät.

Aika ja paikka

Harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan produktioviikoilla, joita ovat syksyllä: 46, 47, 50 ja keväällä: 2, 10 ja 11. Tarkemmat ajankohdat vahvistetaan produktiokohtaisesti. Toteutuspaikka on produktiokohtainen. Esitykset vahvistetaan erikseen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Riittävä läsnäolo 100% ja osallistuminen opetukseen. Annettujen tehtävien tekeminen.
Hyväksytty merkintä edellyttää sitoutumista ja läsnäoloa. Jokaisesta harjoittelusta kirjoitetaan 1-2 A4 pituinen raportti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Kontaktiopetus. Monialainen taiteellinen työryhmä. Työryhmän kokoonpano on produktiokohtainen.
Opintojakso voi sisältää yhtä tai useampaa seuraavista lajeista:
- musikaalin/ produktion harjoittelemisen työtavat
- teatterimusiikki
- ensembletyöskentely
- yhtyelaulu
- kamarimusiikki
- orkesterisoitto
- yhtyesoitto
- kuoro
- lied
- ooppera
- taiteellis-tuotannolliset tehtävät produktiossa

Oppimateriaalit

Sovitaan ohjaajan/ ohjaavan opettajan kanssa produktiokohtaisesti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Vaatii sitoutumista ja läsnäoloa, 100% osallistuminen. Paljon itsenäistä ja ryhmässä tapahtuvaa harjoittelua. Saattaa sisältää poikkeusaikatauluja.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT vastaava monialainen (näyttelijäntyö, tanssi, laulu/ äänenkäyttö) laaja harjoittelu tai produktiotoiminta ammattiteattereissa tai muussa ammattimaisesti toimivassa paikassa.
Neuvoteltava vastaavan opettajan kanssa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ammattiteatteri tai oppilaitoksen järjestämä monialainen ammattimainen yhteistyö.

Lisätietoja opiskelijoille

Kukin produktio ja siihen liityvät yksityiskohdat vahvistetaan erikseen syksyn alussa.
Läsnäolo 100%. Sairaustapauksista ja niiden korvaavuuksista neuvotellaan erikseen ohjaajan kanssa.
Vain musiikkiteatterin opiskelijoille. Opintojaksolle ilmoittautumisesta on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa.
HUOM!
Noudatamme harjoitteluissa musten "harjoittelupolkua". Lisätietoa tästä saat opettajaltasi tai harjoittelusta vastaavalta lehtorilta.

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Kurssi on hyväksytty, jos läsnäolovelvoite täyttyy tai mahdollisista poissaoloista (sairaustapaukset ja niiden korvaukset) on neuvoteltu ohjaajan kanssa. Raportti tulee olla palautettuna harjoittelun ohjaavalle opettajalle.

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 30.04.2024

Laajuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 10

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
Opettaja
 • Hanna Hurskainen
Vastuuhenkilö

Hanna Hurskainen

Ryhmät
 • 20MUSTE
  Musiikkiteatteri

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija osaa laaja-alaisesti soveltaa osaamistaan ja antaa oman kehittämispanoksensa monialaisessa projekti- ja produktiotyöskentelyssä. Hän kykenee toimimaan tarvittaessa itsenäisenä ja vastuullisena työyhteisön jäsenenä prosessissa myös digitaalisissa toimintaympäristöissä.

Opintojakson voi toteuttaa mahdollisuuksien mukaan myös korkeakoulun ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa.

Sisältö (OJ)

Opintojakso sisältää yhtä tai useampaa seuraavista lajeista:
- musiikkiteatteri
- teatterimusiikki
- ensembletyöskentely
- yhtyelaulu
- kamarimusiikki
- orkesterisoitto
- yhtyesoitto
- kuoro
- lied
- ooppera
- taiteellis-tuotannolliset tehtävät produktiossa

Esitietovaatimukset (OJ)

- Triple Threat Performer 1, 2 ja 3

Lisätiedot (OJ)

Opintojakso voidaan toteuttaa tarvittaessa englanniksi.
Opiskelija kirjoittaa harjoittelustaan lyhyen raportin, jossa hän reflektoi prosessia ja oppimistaan.

Läsnäolo pakollista 100%. Neuvottele pakollisista poissaoloista ohjaajan kanssa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Opiskelija on suorittanut hänelle projektikohtaisesti määritellyt tehtävät.

Aika ja paikka

Harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan produktioviikoilla, joita ovat syksyllä: 46, 47, 50 ja keväällä: 2, 10 ja 11. Tarkemmat ajankohdat vahvistetaan produktiokohtaisesti. Toteutuspaikka on produktiokohtainen. Esitykset vahvistetaan erikseen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi on hyväksytty, jos läsnäolovelvoite täyttyy tai mahdollisista poissaoloista (sairaustapaukset ja niiden korvaukset) on neuvoteltu ohjaajan kanssa. Raportti tulee olla palautettuna harjoittelun ohjaavalle opettajalle.

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Kontaktiopetus. Monialainen taiteellinen työryhmä. Työryhmän kokoonpano on produktiokohtainen.
Opintojakso voi sisältää yhtä tai useampaa seuraavista lajeista:
- musikaalin/ produktion harjoittelemisen työtavat
- teatterimusiikki
- ensembletyöskentely
- yhtyelaulu
- kamarimusiikki
- orkesterisoitto
- yhtyesoitto
- kuoro
- lied
- ooppera
- taiteellis-tuotannolliset tehtävät produktiossa

Oppimateriaalit

Sovitaan ohjaajan/ ohjaavan opettajan kanssa produktiokohtaisesti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Vaatii sitoutumista ja läsnäoloa, 100% osallistuminen. Paljon itsenäistä ja ryhmässä tapahtuvaa harjoittelua. Saattaa sisältää poikkeusaikatauluja.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT vastaava monialainen (näyttelijäntyö, tanssi, laulu/ äänenkäyttö) laaja harjoittelu tai produktiotoiminta ammattiteattereissa tai muussa ammattimaisesti toimivassa paikassa.
Neuvoteltava vastaavan opettajan kanssa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ammattiteatteri tai oppilaitoksen järjestämä monialainen ammattimainen yhteistyö.

Lisätietoja opiskelijoille

Kukin produktio ja siihen liityvät yksityiskohdat vahvistetaan erikseen syksyn alussa.
Läsnäolo 100%. Sairaustapauksista ja niiden korvaavuuksista neuvotellaan erikseen ohjaajan kanssa.
Vain musiikkiteatterin opiskelijoille. Opintojaksolle ilmoittautumisesta on sovittava etukäteen opintojakson opettajan kanssa.
HUOM!
Noudatamme harjoitteluissa musten "harjoittelupolkua". Lisätietoa tästä saat opettajaltasi tai harjoittelusta vastaavalta lehtorilta.

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 26.10.2023

Ajoitus

27.10.2023 - 19.01.2024

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 50

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Päivi Lukin
 • Marita Mäki
 • Leeni Pukkinen
Vastuuhenkilö

Hannu Pohjannoro

Ryhmät
 • 21MUSTE
  Musiikkiteatteri
 • 21MUPE
  Musiikkipedagogi

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija osaa
- laajentaa ja kehittää tietopohjaansa suunnitelmallisen tiedonhankinnan avulla
- soveltaa tiedonhaun keskeisiä tekniikoita erilaisiin tietokantoihin ja käyttöliittymiin
- hakea suunnitelmallisesti ja tehokkaasti oman koulutusalansa tietoa, myös kansainvälistä
- löytää työnsä kannalta keskeiset, ajantasaiset ja kattavat lähteet
- käyttää erityyppisiä tietoaineistoja
- käyttää tietoa eettisesti oikein (mm. huomioiden tekijänoikeudet)
- arvioida kriittisesti tiedonhakuaan ja löytämäänsä tietoa

Opiskelija osaa suunnitella omaa kirjoittamisprosessiaan etukäteen ja noudattaa suunnitelmaa.
Opiskelija osaa hyödyntää oman alansa lähteitä monipuolisesti ja kriittisesti osana oman tekstinsä kokonaisuutta. Hän osaa yhdistää lähteistä referoituja tietoja toisiinsa ja omiin ajatuksiinsa tyylillisesti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.
Opiskelija osaa kirjoittaa rakenteellisesti ehjän, yksiselitteisen ja havainnollisen asiatyylisen tekstin.
Opiskelija noudattaa TAMKin yhteisiä opinnäytetyön raportointiohjeita.
Opiskelija
- omaa valmiuksia tutkimus- ja kehittämishankkeiden toteuttamiseen soveltaen alan olemassa olevaa tietoa
- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Opiskelija toimii luontevasti erilaisissa verkkoyhteisöissä ja osaa kehittää toimintaansa niiden avulla. Opiskelija osaa verkostoitua ja käyttää digitalisaatiota hyödyntäviä menetelmiä.
Opiskelija kykenee arvioimaan erilaisten verkkoyhteisöjen palveluiden käytettävyyttä ja sisältöjen luotettavuutta.

Sisältö (OJ)

- oman tietopohjan ja osaamisen laajentaminen ja kehittäminen suunnitelmallisen tiedonhankinnan avulla
- tiedonhaun perustekniikat
- tiedonhaun suunnittelu ja tehokas tiedonhaku
- erityyppisten tietoaineistojen käyttäminen
- tiedon eettinen (mm. tekijänoikeudet) käyttö
- tiedonhaun ja tiedonlähteiden arviointi
- oman koulutusalan keskeiset kotimaiset ja kansainväliset tietokannat ja aineistot
- TAMK Kirjaston hankkimat aineistot
- kirjoitusprosessin vaiheet
- kirjallisen työn perusrakenne
- tutkimuskirjoittamisen merkintätavat
- omien väitteiden perustelu
- lähteiden käyttö
- tekstiviitteiden ja lähteiden merkitseminen
- vakioasemoitu asiakirja
- asiatekstin kirjoittaminen

- erilaiset verkkoyhteisöt
- verkkoyhteisöjen luotettavuus
- niiden toimintaperiaatteita
- toiminta verkkoyhteisöissä
- verkkoyhteisötyön kehittäminen

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Viestintätaidot
Kokonaisuus arvioidaan kurssin aikana kirjoitettavan ongelmaperustaisen tekstin perusteella.
Esseen arvioinnissa otetaan huomioon seuraavat seikat:
- aiheen rajaus
- tavoitteen asettaminen kirjoittamiselle
- tekstin jäsentely
- omien ajatusten ja väitteiden perusteleminen
- lähteiden käyttö (referoinnin sujuvuus, omien ajatusten yhdistäminen referoituun)
- lähteiden merkitseminen (lähdeviitemerkinnät ja lähdeluettelo)
- ongelmaperustaisen tekstin rakenne
- neutraali asiatyyli
- tekstin ohjeiden mukainen asettelu.

Tiedonhankinta:
Opiskelijan tehtävänä on etsiä lähdemateriaalia omasta aiheestaan ja laatia lähdeluettelo parhaista löydöistä. Opintojakson osa arvioidaan sopivien lähdeaineistojen käytön, tiedonhakujen onnistumisen ja kirjallisuuskatsauksen sisältämien relevanttien lähteiden perusteella.

Aika ja paikka

Lokakuu 2021-tammikuu 2022.

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Ei tenttiä. Tehtävien aikataulutus täsmentyy opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen sekä kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittamista aikataulutavoitteiden mukaan. Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Luennot, ryhmä- ja yksilötehtävät.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan Moodlen kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhden opintopisteen laskennallinen työaika on noin 27 tuntia. Opiskelijoiden tulee panostaa myös itsenäiseen opiskeluun ja annettuihin tehtäviin.

Sisällön jaksotus

Kirjallinen viestintä: asiatyylisen tekstin suunnittelu, tuottaminen ja viimeistely; oikeakielisyys.
Raportointi: TAMKin raportointiohjeet ja raporttipohja; referointi, tekstiviitteet ja lähdeluettelo.

Opintojakson aikataulu, sisällöt ja tehtävät esitellään ensimmäisellä lähiopetuskerralla, ja ne ovat tarkistettavissa Moodlesta.

Tapaamiset: 27.10. klo 13 - 14.30 tiedonhankinta/Leeni Pukkinen
3.11. klo 13.00-15.30, viestintätaidot/Päivi Suominen-Tontti
10.11. klo 13.00 -15.30 viestintätaidot/Päivi Suominen-Tontti
1.12. klo 13.00 -15.30 viestintätaidot/Päivi Suominen-Tontti
19.1. klo 13-14.30, tiedonhankinta/Leeni Pukkinen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT-menettely, josta tulee neuvotella opettajan kanssa.

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 25.08.2023

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 20

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
Opettaja
 • Hanna Hurskainen
Vastuuhenkilö

Hanna Hurskainen

Ryhmät
 • 22MUSTE
  Musiikkiteatteri

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 25.08.2023

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 20

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
Opettaja
 • Pauliina Paasila
Vastuuhenkilö

Hanna Hurskainen

Ryhmät
 • 22MUSTE
  Musiikkiteatteri

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

10.06.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

25.08.2023 - 13.10.2023

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 25

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Sari Myllymäki
Vastuuhenkilö

Sari Myllymäki

Ryhmät
 • 22MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 22MUSTE
  Musiikkiteatteri

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija
- osaa kommunikoida tarkoituksenmukaisesti erilaisissa ammatillisissa viestintätilanteissa
- osaa musiikkialan keskeisintä termistöä
- osaa kertoa omasta ammattialan osaamisestaan ja tavoitteistaan
- osaa hakea ja tulkita oman alansa ammatillista tietoa ruotsinkielisistä julkaisuista
- osaa arvioida, ylläpitää ja kehittää omaa kielitaitoaan ja kielen oppimistaitojaan
- saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon

Sisältö (OJ)

- autenttiset ammatilliset tekstit, musiikkialan sanasto
- alan työtehtävät
- omasta koulutuksesta ja omista tavoitteista kertominen
- oman alan tuotantojen ja teoksien kuvaaminen
- erilaiset viestintätilanteet: opetustilanteet ja neuvottelutilanteet

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

(Taitotaso B1.1) Opiskelija osaa:
- viestiä yksinkertaisesti omasta kulttuurialan osaamisestaan (esim. työhakemus, ansioluettelo, työhaastattelu)
- kertoa omasta instrumentistaan suppeasti sekä opettamaan sen soittoa toisille ymmärrettävästi
- hoitaa pääosin ymmärrettävästi kulttuurialan keskeisimpiä ennakoitavia vuorovaikutustilanteita ja asiakaskontakteja (esim. puhelinviestintä, sähköinen viestintä, haastattelut, opetus- ja ohjaustilanteet, palaverit).

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

(Taitotaso B1.2) Opiskelija osaa:
- viestiä selkeästi pääosin tilanteeseen sopivalla tavalla omasta kulttuurialan osaamisestaan (esim. työhakemus, ansioluettelo, työhaastattelu)
- kertoa omasta instrumentistaan sekä opettamaan sen soittoa toisille
- hoitaa melko hyvin kulttuurialan jokapäiväisiä vuorovaikutustilanteita ja asiakaskontakteja (esim. puhelinviestintä, sähköinen viestintä, haastattelut, opetus- ja ohjaustilanteet, palaverit).

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

(Taitotaso B2.2-C1) Opiskelija osaa:
- viestiä sujuvasti tilanteeseen sopivalla tavalla omasta kulttuurialan osaamisestaan (esim. työhakemus, ansioluettelo, työhaastattelu)
- kertoa omasta instrumentistaan monipuolisesti ja sujuvasti sekä opettamaan sen soittoa toisille vivahteikkaasti
- hoitaa luontevasti verkostoituen kulttuurialan monipuolisia vuorovaikutustilanteita ja asiakaskontakteja (esim. puhelinviestintä, sähköinen viestintä, haastattelut, opetus- ja ohjaustilanteet, palaverit).

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Kirjallinen tentti kurssin lopussa. Tarkemmat tiedot kurssin Moodlesivulla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin tehtävien suorittaminen hyväksytysti (jatkuva arviointi)
Tentti
Ks. arviointikriteerit Moodlesta

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Kirjallisia harjoituksia, jotka ovat tärkeitä alan työelämässä
Sanaston harjoittelua kurssin aihepiireihin liittyen
Harjoitusten tavoitteena harjoitella kirjallista viestintää työelämää varten ja valmistaa opiskelijaa kirjalliseen tenttiin.

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa
Tarvittaessa oma sanakirja ja kielioppikirja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2op tarkoittaa noin 54 tuntia työtä opiskelijalle lähtötasosta riippuen
Tunnit lukujärjestyksen mukaan
Kirjallisia harjoituksia tunneilla ja kotona
Aikataulu esitellään kurssin alussa ja muokataan tarvittaessa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ota yhteys vastuuopettajaan

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2) (Taitotaso B1.1)
Osaa kirjoittaa yksinkertaisesti, pääosin yhtenäisesti ja ymmärrettävästi rutiininomaisia työelämässä tarvittavia yleisiä oman alansa tekstejä.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Arviointikriteerit - hyvä (3-4) (Taitotaso B1.2)
Osaa kirjoittaa yksinkertaisesti, pääosin yhtenäisesti ja ymmärrettävästi rutiininomaisia työelämässä tarvittavia yleisiä oman alansa tekstejä.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Arviointikriteerit - kiitettävä (5) (Taitotaso B2.2-C1)
Osaa kirjoittaa asiantuntevasti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia, vaativiakin työelämässä tarvittavia yleisiä ja oman alansa tekstejä tilanteen ja kohderyhmän mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

12.01.2024 - 23.02.2024

Laajuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Musiikki

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 25

Koulutus
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Muusikko
 • Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi
Opettaja
 • Reijo Mäkelä
Vastuuhenkilö

Reijo Mäkelä

Ryhmät
 • 22MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 22MUSTE
  Musiikkiteatteri

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija
- osaa kommunikoida tarkoituksenmukaisesti erilaisissa ammatillisissa viestintätilanteissa
- osaa musiikkialan keskeisintä termistöä
- osaa kertoa omasta ammattialan osaamisestaan ja tavoitteistaan
- osaa hakea ja tulkita oman alansa ammatillista tietoa ruotsinkielisistä julkaisuista
- osaa arvioida, ylläpitää ja kehittää omaa kielitaitoaan ja kielen oppimistaitojaan
- saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon

Sisältö (OJ)

- autenttiset ammatilliset tekstit, musiikkialan sanasto
- alan työtehtävät
- omasta koulutuksesta ja omista tavoitteista kertominen
- oman alan tuotantojen ja teoksien kuvaaminen
- erilaiset viestintätilanteet: opetustilanteet ja neuvottelutilanteet

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

(Taitotaso B1.1) Opiskelija osaa:
- viestiä yksinkertaisesti omasta kulttuurialan osaamisestaan (esim. työhakemus, ansioluettelo, työhaastattelu)
- kertoa omasta instrumentistaan suppeasti sekä opettamaan sen soittoa toisille ymmärrettävästi
- hoitaa pääosin ymmärrettävästi kulttuurialan keskeisimpiä ennakoitavia vuorovaikutustilanteita ja asiakaskontakteja (esim. puhelinviestintä, sähköinen viestintä, haastattelut, opetus- ja ohjaustilanteet, palaverit).

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

(Taitotaso B1.2) Opiskelija osaa:
- viestiä selkeästi pääosin tilanteeseen sopivalla tavalla omasta kulttuurialan osaamisestaan (esim. työhakemus, ansioluettelo, työhaastattelu)
- kertoa omasta instrumentistaan sekä opettamaan sen soittoa toisille
- hoitaa melko hyvin kulttuurialan jokapäiväisiä vuorovaikutustilanteita ja asiakaskontakteja (esim. puhelinviestintä, sähköinen viestintä, haastattelut, opetus- ja ohjaustilanteet, palaverit).

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

(Taitotaso B2.2-C1) Opiskelija osaa:
- viestiä sujuvasti tilanteeseen sopivalla tavalla omasta kulttuurialan osaamisestaan (esim. työhakemus, ansioluettelo, työhaastattelu)
- kertoa omasta instrumentistaan monipuolisesti ja sujuvasti sekä opettamaan sen soittoa toisille vivahteikkaasti
- hoitaa luontevasti verkostoituen kulttuurialan monipuolisia vuorovaikutustilanteita ja asiakaskontakteja (esim. puhelinviestintä, sähköinen viestintä, haastattelut, opetus- ja ohjaustilanteet, palaverit).

Aika ja paikka

Etäopetusta

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Kirjallinen tentti exam-tenttipalvelussa kurssin lopussa. Tarkemmat tiedot kurssin Moodlesivulla

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

80% läsnäolo oppitunneilla
Kurssin tehtävien suorittaminen hyväksytysti (jatkuva arviointi)
Tentti
Ks. arviointikriteerit Moodlesta

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Kirjallisia harjoituksia, jotka ovat tärkeitä alan työelämässä
Sanaston harjoittelua kurssin aihepiireihin liittyen
Harjoitusten tavoitteena harjoitella kirjallista viestintää työelämää varten ja valmistaa opiskelijaa kirjalliseen tenttiin.

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa
Tarvittaessa oma sanakirja ja kielioppikirja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2op tarkoittaa noin 54 tuntia työtä opiskelijalle lähtötasosta riippuen
Tunnit lukujärjestyksen mukaan
Kirjallisia harjoituksia tunneilla ja kotona
Aikataulu esitellään kurssin alussa ja muokataan tarvittaessa

Sisällön jaksotus

Ensimmäinen aihepiiri: oman alan opiskelu
Toinen aihepiiri: Työelämä
Kolmas aihepiiri: oma ala

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ota yhteys vastuuopettajaan

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2) (Taitotaso B1.1)
Osaa kirjoittaa yksinkertaisesti, pääosin yhtenäisesti ja ymmärrettävästi rutiininomaisia työelämässä tarvittavia yleisiä oman alansa tekstejä.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Arviointikriteerit - hyvä (3-4) (Taitotaso B1.2)
Osaa kirjoittaa yksinkertaisesti, pääosin yhtenäisesti ja ymmärrettävästi rutiininomaisia työelämässä tarvittavia yleisiä oman alansa tekstejä.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Arviointikriteerit - kiitettävä (5) (Taitotaso B2.2-C1)
Osaa kirjoittaa asiantuntevasti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia, vaativiakin työelämässä tarvittavia yleisiä ja oman alansa tekstejä tilanteen ja kohderyhmän mukaisesti.