Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalialan erityisasiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Sosionomi (ylempi AMK)
Sosiaalialan erityisasiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma

Yhteystiedot

Tutkintovastaava Niina Koskela: niina.koskela@tuni.fi
Opinto-ohjaaja Tiina Säilä: tiina.saila@tuni.fi,
Osaamispäällikkö: Vesa Joutsen vesa.joutsen@tuni.fi

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Hakukelpoisuus http://www.tuni.fi.
Sosionomi (AMK) tai jokin seuraavista opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnoista: sosiaalikasvattaja tai sosiaalikasvattajan tutkintoon rinnastuva opistotasoinen lähikasvattaja, sosiaaliohjaaja, kehitysvammaisten ohjaaja tai kehitysvamma-alan ohjaaja, sosiaalialan ohjaaja tai diakonin tutkinto, johon sisältyy sosiaaliohjaajan koulutus tai vastaava ulkomainen tutkinto.

Lisäksi vaaditaan kaksi vuotta työkokemusta, joka on kertynyt haussa käytettävän tutkinnon suorittamisen jälkeen. Työkokemuksen on oltava hankittu kevään haussa 31.7. mennessä.Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi siten, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta hakijalla on esittää työtodistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu.

Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Myöskään varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Ammattikorkeakoulujen ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteishaussa.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

TAMKissa on mahdollista hyväksilukea aiempia vastaavalla koulutustasolla hankittuja korkeakouluopintoja sekä myös aiemmin hankittua osaamista (AHOT), joka on saavutettu esimerkiksi työkokemuksen, kurssien, harrastusten tms. avulla.

Opiskelijan aiemmin kertynyt osaaminen kartoitetaan yleensä opintojen alussa henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS) laadittaessa. Opintojen ja osaamisen hyväksilukuun liittyvät periaatteet on kuvattu tutkintosäännössä.

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

TAMKin hallitus päättää opiskelijavalinnan perusteista. Valinta suoritetaan yhteis- tai erillishaun avulla. TAMK antaa sosiaali- ja terveysalaa opiskelemaan pyrkivälle tiedon terveydentilaa ja toimintakykyä koskevista vaatimuksista. Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aikaisempi opiskelupaikan peruutuspäätös, jos toisten henkilöiden terveyden tai turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät. TAMK harkitsee tapauskohtaisesti, onko aikaisemmalla peruutuspäätöksellä vaikutusta opiskeltavan alan kannalta.
Ammattikorkeakoululaki ja asetus ammattikorkeakouluista.

Tutkinnon profiili

Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on kehittää sosiaalialan työkäytäntöjä tuottamalla erityisosaamista sosiaalityön ja palveluohjauksen asiantuntijatehtäviin, palvelujen kehittämistehtäviin sekä johto- ja esihenkilötehtäviin.

Koulutus tuottaa valmiuksia tutkimukselliseen kehittämiseen sekä sosiaalialan innovaatiotoimintaan myös kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Koulutuksessa opiskelija syventää ja kehittää ammatillista asiantuntijuuttaan sekä laajentaa sosiaalityön ja palveluohjauksen erityis- ja asiantuntijaosaamistaan. Tämä mahdollistaa toimimisen sosiaalialan erityisasiantuntijana erilaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä, esihenkilötehtävissä, tutkimustehtävissä tai projektien hallintatehtävissä. Näiden ohella opiskelija hankkii valintojensa mukaisesti valmiuksia esim. organisaation strategiseen kehittämiseen ja/tai henkilöstövoimavarojen sekä osaamisen johtamiseen joko Suomessa tai ulkomailla.

Koulutus noudattaa korkeakoulututkinnoille asetettuja kansallisia (NQF) ja eurooppalaisia (EQF) ta-voitteita sijoittuen tasolle EQF 7.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Sosiaalialan työtä ohjaavat YK.n ihmisoikeuksia koskevat periaatteet. Nämä periaatteet muodostavat tutkinnon arvoperustan.
1. Ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus
2. Yksilön itsemäärämisoikeuden ja yksityisyyden kunnioittaminen
3. Sosiaalisen osallisuuden edistäminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa
4. Syrjinnän ja väkivallan vastustaminen
5. Köyhyyden vähentäminen

Koulutuksessa keskeisiä opiskeltavia aiheita ovat sosiaalityöhön,huono-osaisuuteen, palvelurakenteisiin sekä palveluohjaukseen liittyvät sisällöt. Opintojaksojen läpileikkaavia teemoja ovat eettisyys, kestävä kehitys ja hyvinvointitalous. Koulutuksessa huomioidaan myös digitaalisten ja sähköisten palvelujen kehittyminen.
Hyvinvointipalveluiden johtamisen ja kehittämisen osaaminen monimutkaistuvissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä muodostaa tärkeän osan opintoja.

Sijoittuminen työelämään

Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulutus tuottaa sosionomi (ylempi AMK) –tutkintonimikkeen (Master of Social Services). Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin muu ylempi korkeakoulututkinto ja yliopistossa suoritettu maisterin tutkinto.

Sosiaalialan ylempi korkeakoulututkinto antaa valmiuksia uudistaa ja kehittää sosiaalialan ammatillista asiantuntijuutta. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua vaativiin sosiaalialan asiakastehtäviin, esihenkilötehtäviin, palvelujen suunnittelu- ja johtotehtäviin sekä palvelujen kehittäjäksi. Tutkinto antaa valmiuksia myös monialaisten verkostojen johtamiseen, organisaation strategiseen kehittämiseen sekä henkilöstövoimavarojen ja osaamisen johtamiseen. Tutkinnon suorittanut voi sijoittua kehittämis-, koulutus- ja johtotehtäviin myös kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua opettajan pedagogisiin opintoihin ja saada opettajan pätevyyden.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Suoritusten arvioinnissa käytetään pohjana TAMKin yleisiä arviointikriteereitä. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat. Nämä tiedot ja tarkemmat kriteerit löytyvät kunkin opintojakson toteutussuunnitelmasta. Opetuksen toteuttamisessa ja arvioinnissa noudatetaan TAMKin tutkintosääntöä.
https://www.tuni.fi

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Tutkinnon suorittaminen kestää 1,5 – 2,5 vuotta ja se on mahdollista toteuttaa työn ohessa. Opiskelijan ohjaus tapahtuu kontakti- ja verkko-ohjauksena. Oppimista tuetaan monipuolisin pedagogisin keinoin käyttäen henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi ryhmä- ja vertaisohjausta. Koulutuksen pedagogiset lähtökohdat perustuvat jatkuvan oppimisen periaatteille, jolloin opiskelijalla on päävastuu oman oppimisensa etenemisestä.

Sosiaalialan koulutusohjelma (90 op) muodostuu opintojaksoista (60 op) sekä opinnäytetyöstä (30 op). Opintojen mitoituksen perusyksikkö on opintopiste, joka vastaa noin 27 tunnin työmäärää. Yhden lukuvuoden laskennallinen opintopistemäärä on 60 op.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmaa kehitetään yhteistyössä TAMKin muiden YAMK-koulutusten ja soveltavan tutkimuksen kanssa. Työelämän kanssa yhteistyö toteutuu opinnäytetöiden hankkeistamisen ja hankeideoinnin kautta sekä säännöllisenä verkostoyhteistyönä ja neuvottelukuntatoimintana. Opiskelijoilta kerätään vuosittain palautetta eri kurssien sekä henkilökohtaisen oppimissuunnitelmahaastattelujen yhteydessä. Valmistuneilta kerätään palautetta säännöllisesti sähköisten kyselyjen muodossa.

Sosiaalialan erityisasiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma
Tunnus
(24YESO)
Sosiaalialan erityisasiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma
Tunnus
(24YESO)
Sosionomi (YAMK) -koulutus
Tunnus
(21YSO)
Sosionomi (YAMK) -koulutus
Tunnus
(21YSO)
Sosionomi (YAMK) -koulutus
Tunnus
(21YSO)
Sosionomi (YAMK) -koulutus
Tunnus
(19YSO)
Sosionomi (YAMK) -koulutus
Tunnus
(19YSO)
Ilmoittautumisaika

22.11.2023 - 09.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 30.04.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaalialan erityisasiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eeva-Mari Miettinen
 • Kirsi Saarinen
Vastuuhenkilö

Vesa Joutsen

Ryhmät
 • 23YESO
  Sosionomi (ylempi amk) Sosiaalialan erityisasiantuntija

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija
- osaa hahmottaa sosiaalityön moninaisuuden kansainvälisesti ja eri toimintaympäristöissä

- tunnistaa sosiaalialaan vaikuttavat globaalit muutostekijät

- tietää monikulttuurisen ja kulttuurisensitiivisen työotteen periaatteet ja osaa soveltaa niitä omassa työssään

- osaa toimia oman alansa asiantuntijana kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työyhteisössä ja toimintaympäristössä
- opiskelija ymmärtää englanninkielisiä oman alansa tieteellisiä artikkeleita (taitotaso B2.2 eurooppalainen viitekehyksen taitotasoasteikko)
- opiskelija osaa kirjoittaa opinnäytetyönsä abstraktin asianmukaisella tyylillä
- opiskelija selviytyy vaativistakin vuorovaikutustilanteista kuten kokouksissa, neuvotteluissa ja konferensseissa

Sisältö (OJ)

Sosiaalityö ja sosiaalipalvelut kansainvälisessä vertailussa

Monikulttuurinen työote ja kulttuurisensitiivisyys

Monikulttuurisen työn ajankohtaiset haasteet, palvelut ja lainsäädäntö
Autenttiset tieteelliset tekstit ja akateeminen tyyli ja kieli
Opinnäytetyön abstraktin sisältö ja rakenne
Neuvottelut
Taitotaso B2.2 (Eurooppalainen viitekehyksen taitotasoasteikko)

Lisätiedot (OJ)

Opintojakso voi toteutua myös kansainvälisen intensiiviviikon, kv-vaihdon tai kv-vertailevan tutkimuksen kautta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

1 Opiskelija tunnistaa sosiaalityön yhtäläisyydet ja eroavuudet eri konteksteissa ja hahmottaa sosiaalialan työn kansainväliset ja monikulttuuriset toimintakentät. Tietää maahanmuuttajatyön keskeiset palvelut, periaatteet ja käytännöt. Tietää interkulttuurisen viestinnän periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

3 Edellisten lisäksi: Opiskelija osaa interkulttuurisen viestinnän taitoja. Opiskelija osaa reflektoida maahanmuuttajatyön ja/tai monikulttuurisen työn haasteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

5 Edellisten lisäksi: Opiskelija osaa hyödyntää ajankohtaista kansainvälistä tietoa sosiaalityön ja -palvelujen kehittämiseksi.

Aika ja paikka

15.1.-30.4.2024

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Ei tenttiä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

15.3.2024 Suullinen esitys tiimeittäin in English 0-5 (sisältö) 40%
07.4.2024 Yksilötehtävä artikkelista: Reflektiivinen essee 1-2 sivua (0-5, kieli englanti) 40%
11.4.2024 Verkkokeskustelu yksilötehtävistä Hyv/Hyl
30.4.2024 Oman oppimisen reflektio: itsearviointi 0-5 20%

Arviointikriteerit tehtäväkohtaisesti Moodlessa

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, kontaktisessiot, ryhmäsessiot oman tiimin kanssa, esitykset seminaarissa, kirjalliset tehtävät

Oppimateriaalit

ks. Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135h
kontaktisessiot 24h
itsenäinen työskentely 43h
ryhmätyö 54h

Sisällön jaksotus

15.1-1.2.2024 Ennakkotehtävät
pe 2.2. klo 12.30-15.30 Global Social Work & Anti-racist approach /EM
välitehtävät, seminaarityön valmistelu
to 14.3. klo 8.30-12.30 Academic English/ KS
pe 15.3 klo 8.30-15.30 Kansainvälisen sosiaaltyön päivän seminaari /EM
7.4. esseetehtävän palautus (Academic English)
to 11.4. klo 8.30-15.30 English Abstract for Thesis, Cultural Sensitivity, Visiting lectures/EM&KS
30.4. mennessä itsereflektio ja -arviointi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso voi toteutua myös kansainvälisen intensiiviviikon, kv-vaihdon tai kv-vertailevan tutkimuksen kautta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yhteistyö seminaariesitysten valmistelussa mahdollista. Vierailuluennot.

Kansainvälisyys

Kurssin teemat ja sisällöt ovat lähtökohtaisesti kansainvälisiä, ja kurssin aikana toteutetaan kansainvälisten vieraiden vierailuluentoja

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssilla tehdään yhteistyötä ensimmäisen vuoden sosionomi-opiskelijoiden ja ERASMUS-opiskelijoiden kanssa.

Ilmoittautumisaika

22.11.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

07.03.2024 - 01.06.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosiaalialan erityisasiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Irja Nieminen
Vastuuhenkilö

Irja Nieminen

Ryhmät
 • 23YESO
  Sosionomi (ylempi amk) Sosiaalialan erityisasiantuntija
 • 24YAMK
  Ylempi AMK, yhteiset opinnot

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija
- ymmärtää laadullisia ja toiminnallisia menetelmiä sisältävän kehittämisen prosessin
- osaa valita ja/tai hankkia aiheen mukaiset aineistot ja menetelmät
- osaa analysoida käyttämänsä aineiston
- osaa arvioida tuottamansa analyysin luotettavuuden ja vakuuttavuuden

Sisältö (OJ)

Sisältö:
- lähestymistavat ja niiden taustat
- case-tutkimus
- toimintatutkimus
- konstruktiivinen tutkimus
- verkostotutkimus
- laadulliset aineistot ja niiden analysointi
- sisällönanalyysi
- vakuuttava raportointi

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Hyväksytty:
Opiskelija osaa
-soveltaa laadullista lähestymistapaa tutkimuksen suunnittelussa, tutkimuskysymyksen muotoilussa, aineiston määrittelyssä, hankinnassa ja analyysissa sekä tutkimuksen arvioinnissa.
-perustella tutkimusprosessissa tehdyt ratkaisut, myös eettisyyden ja luotettavuuden näkökulmasta.
-hallitsee aineistolähtöisen sisällönanalyysin käytännössä
-tuntee toimintatutkimuksen ja muiden toiminnallisten kehittämistutkimusmenetelmien lähestymistavat
-kirjoittaa ohjeistuksen mukaisen raportin ja työskennellä rakentavasti ryhmässä.


Hylätty
-opiskelijalla ei täyty edellä mainitut hyväksytyn kriteerit
-opiskelija ei osallistu opetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn

Aika ja paikka

Opetuksen ajankohdat:
pe 22.3.2024 klo 8.30 - 11.45, etäopetus Zoomissa
la 20.4.2024 klo 8.30 - 15.45, etäopetus Zoomissa
pe 17.5.2024.klo 8.30 - 15.45, etäopetus Zoomissa

HUOM! Kaikissa etäopetuksissa on läsnäolovelvollisuus. Kurssilla ei ole poissaoloa korvaavia tehtäviä. Opetus toteutetaan etäopetuksena Zoomissa. Mahdollisista muutoksista opiskelijoille ilmoitetaan ajoissa kurssin Moodlen uutisten kautta.

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Tenttejä ei ole. Kurssi arvioidaan läsnäolon ja kurssitehtävien perusteella.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen etäopetukseen ja pienryhmän toimintaan, henkilökohtaisten tehtävien tekemiseen, ryhmien väliseen vertaisarviointiin sekä opiskelijan itsearviointiin toiminnastaan. Opettajat kommentoivat työn etenemistä ja lopullisesta raportista annetaan palaute ja suoritusmerkintä.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkiin etäopetuksiin osallistumista ja vaadittujen tehtävien palauttamista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Opettajien alustukset, ryhmässä tehtävä laadullisen tutkimuksen harjoitustyö, sisällönanalyysin työpajaan osallistuminen, yksilötehtävänä tutkimukseen tutustuminen.

Oppimateriaalit

Elo, S., Kajula, O., Tohmola, A. & Kääriäinen, M. 2022. Laadullisen sisällönanalyysin vaiheet ja eteneminen. Hoitotiede 34(4), 215-225.
Heikkilä, A. Jokinen, P., Nurmela, T. 2008. Tutkiva kehittäminen: avaimia tutkimus- ja kehittämishankkeisiin terveysalalla. WSOY.
Heikkinen, H., Rovio, E., Syrjälä, L. 2006. Toiminnasta tietoon: toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat. Kansanvalistusseura.
Laine, M., Bamberg, J. Jokinen, P. Tapaustutkimuksen taito. Gaudeamus (saatavana myös verkkokirjana TAMKin kirjaston kautta).
Lempiäinen K. Löytty, O., Kinnunen, M. (toim.) 2008. Tutkijan kirja. Vastapaino: Tampere.
Ruusuvuori, J., Tiittula, L., Aaltonen, T. (2005). Haastattelu: tutkimus, tilanteet ja vuorvoaikutus. Vastapaino
Tuomi, J., Sarajärvi, Anneli 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Tammi.
Eriksson, P. & Koistinen, P. 2014. Monenlainen tapaustutkimus.
Grönfors, M. & Vilkka, H. 2008. Laadullisen tutkimuksen kenttätyömenetelmät.
Toikko, T. & Rantanen, T. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta.
Varto, J. 2005. Laadullisen tutkimuksen metodologia

Suositeltavaa materiaalia lisää Moodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö on 5 x 27 h = 135 tuntia

Sisällön jaksotus

1.Lähiopetus
Johdantoluento lähestymistavoista. Aineistojen aiheiden kanssa työskentelyn aloittaminen pienryhmissä.
Lähipäivien välissä aiheen täsmentämistä ja aineiston hankintaa pienryhmissä.
2. Lähiopetus
Johdantoluento analyysimenetelmistä, sisällönanalyysityöpaja
Lähipäivien välissä tutkimukseen tutustuminen, aineiston analyysia ja raportin kirjoittamista
3. Lähiopetus
Ryhmien esitykset työn etenemisestä
Luento: Vakuuttava raportointi ja tutkimuksen arviointi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole valinnaisia suoritustapoja.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi toteutetaan etäopetuksena Zoomissa.

Arviointikriteerit - hylätty (0) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Hylätty
-opiskelijalla ei täyty edellä mainitut hyväksytyn kriteerit
-opiskelija ei osallistu opetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista etäopetukseen, pienryhmän toimintaan, raportointiin sekä itse- ja vertaisarviointeihin sekä itsenäisen tehtävän tekemistä.

Opintojakson aikana opiskelija on osallistunut aktiivisesti etäopetukseen ja edistänyt toiminnallaan pienryhmän tavoitteiden saavuttamista. Henkilökohtainen tehtävä ja ryhmän raportti osoittavat, että laadullisen lähestymistavan perusperiaatteet on sisäistetty ja sisällönanalyysin käytäntö hallitaan. Ryhmän raportti noudattaa TAMKin kirjallisen raportoinnin ohjetta ja opintojaksolla annettuja ohjeita.

Ilmoittautumisaika

22.11.2023 - 17.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaalialan erityisasiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Marja Olli
 • Kati Långsjö
Vastuuhenkilö

Vesa Joutsen

Ryhmät
 • 23YESO
  Sosionomi (ylempi amk) Sosiaalialan erityisasiantuntija

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija
- - tunnistaa sosiaalialan toimintaympäristön ja palvelujärjestelmän keskeiset tekijät ja tunnistaa niiden kehittämisen kohteet nyt ja lähitulevaisuudessa

- tietää sosiaalialan työtä ohjaavan keskeisen lainsäädännön sekä hallinnolliset periaatteet

- osaa kriittisesti analysoida yhteiskunnallisia ja globaaleja muutoksia sekä ennakoida niiden sosiaalisia

- osaa hyödyntää ennakointitietoja ja – menetelmiä uudistuvien hyvinvointipalvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä

Sisältö (OJ)

Sosiaalialan toimintaympäristö ja sitä ohjaava lainsäädäntö

Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmän rakenne ja lähitulevaisuuden uudistukset

Sosiaalipalveluiden tuottamistavat ja hallinnolliset periaatteet

Tulevaisuuden ennakointitiedot ja niiden hyödyntäminen palveluiden suunnittelussa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

1 Tunnistaa ja osaa kuvata sosiaalialan toimintaympäristön keskeiset osatekijät ja niiden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Osaa kuvata keskeisen sosiaalialan työtä ohjaavan lainsäädännön ja hallinnolliset periaatteet. Tuntee ennakointitietojen lähteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

3 Edellisten lisäksi: Osaa jäsentää sosiaalialan toimintaympäristön osatekijöitä ja reflektoida kehitykseen vaikuttavia tekijöitä sekä soveltaa tietoa oman toimintaympäristön analyysissa ja käyttää ennakointitietoja. Tietää keskeisen alan lainsäädännön ja hallinnolliset periaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

5 Edellisten lisäksi: Osaa eritellä sosiaalialan toimintaympäristön osatekijöitä ja kriittisesti reflektoida kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Osaa ennakointitietojen pohjalta arvioida palveluiden kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Opintojakson tavoitteita ei ole saavutettu, kurssisuorituksen kaikki osa-alueet eivät ole hyväksytysti suoritettuja.

Aika ja paikka

18.1.2024-12.4.2024

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Ei tenttiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Työelämälähtöisen kehittämissuunnitelman laatiminen yhteistyössä Pirhan toimijoiden kanssa sekä kehittämissuunnitelmaan sisältyvän kirjallisuuskatsauksen tekeminen.
- Välitehtävien suorittaminen.
- Henkilökohtainen oppimispäiväkirja koskien kontaktiopetusta ja opiskelijan oppimista.

Arvointiasteikko: HYVÄKSYTTY/TÄYDETTÄVÄ/HYLÄTTY
Hyväksytty arvosana edellyttää arvosanan kolme tasoa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Opetusmenetelminä seminaarityöskentely, kehittämissuunitelman laadinta, välitehtävät (yksilöllisesti ja tiimeittäin) sekä oppimispäiväkirja. Opintojaksolla tehdään yhteistyötä restonomiopiskelijoiden kanssa palveluprosessien muotoilussa.

Oppimateriaalit

Materiaalipaketti Moodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h
lähipäivät 20 h
tiimityö ja muu itsenäinen työ = 115 h

Sisällön jaksotus

1. kontaktiopetus 18.1. klo 12:30-15:30
Välitehtävä 1.2. mennessä
2. kontaktiopetus 1.2. klo 8:30-11:30
Välitehtävä 14.3. mennessä
3. kontaktiopetus 14.3. klo 12.30-15:30
4. kontaktiopetus 12.4. klo 8:30-15:30
Oppimispäiväkirjojen palautus 12.4. mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään tiivistä kehittämisyhteistyötä Pirhan kanssa.

Kansainvälisyys

Opettajat ja opiskelijat hyödyntävät työskentelyssä Suomessa ja muissa maissa toimiviksi todettuja käytäntöjä.

Ilmoittautumisaika

22.11.2023 - 11.01.2024

Ajoitus

22.02.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 80

Koulutus
 • Sosiaalialan erityisasiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Irja Nieminen
Vastuuhenkilö

Irja Nieminen

Ryhmät
 • 23YESO
  Sosionomi (ylempi amk) Sosiaalialan erityisasiantuntija
 • 24YAMK
  Ylempi AMK, yhteiset opinnot

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija
Osaa hankkia vahvasti tutkittua tai näyttöön perustuvaa tietoa
Osaa arvioida tiedon laatua
Osaa tehdä kirjallisuuskatsauksen
Osaa toimia näyttöön perustuen

Sisältö (OJ)

Asiantuntijuus, näyttöön perustuva toiminta ja eettisyys
Tutkimusnäyttö ja vaikuttavuus
Näyttöön perustuvien yhtenäisten käytäntöjen kehittäminen
Systemaattinen tiedonhaku ja -käsittely näyttöön perustuvassa toiminnassa

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista kaikkiin lähipäiviin, pienryhmän toimintaan, raportointiin sekä itse- ja vertaisarviointeihin sekä itsenäisen tehtävän tekemistä.
Opintojakson aikana opiskelija on osallistunut aktiivisesti lähijaksoille ja edistänyt toiminnallaan pienryhmän tavoitteiden saavuttamista. Henkilökohtainen tehtävä ja ryhmän raportti osoittavat, että teoreettinen lähestymistapa on sisäistetty ja kirjallisuuskatsauksen analyysin toteuttaminen hallitaan. Ryhmän raportti noudattaa TAMKin raportointiohjetta ja opintojaksolla annettuja ohjeita.

Hyväksytty
Opiskelija
- on osallistunut lähipäiviin, raportointiin sekä itse- ja vertaisarviointeihin sekä tehnyt itsenäisen tehtävän
- on osallistunut aktiivisesti lähijaksoille
- on sisäistänyt teoreettisen lähestymistavan ja hallitsee kirjallisuuskatsauksen laatimisprosessin ja sen analyysin toteuttamisen.
- on noudattanut TAMKin raportointiohjetta ja opintojaksolla oppimiaan ohjeita

Hylätty
Opiskelija
- ei saavuta hyväksytyn kriteereitä

Aika ja paikka

Opintojakson orientaatio etäopetuksena Zoomissa 11.3. klo 9.00-11.30. Orientaatioluento tallennetaan.
Työpajat Zoomissa
Zoom-linkki luennolle ja työpajoihin kurssin Moodlessa.

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Suoritetaan oppimistehtävillä, erillistä tenttiä ei järjestetä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, kontaktiopetus ja kirjalliset oppimistehtävät.
Työpajat, joissa työskennellään opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti, osallistuminen vapaaehtoista.

Opintojakson materiaalit ja tehtävät Moodlessa.

Oppimateriaalit

Korhonen ym. (2018) Näyttöön perustuva toiminta - Tarpeesta tuloksiin
https://www.hotus.fi/julkaisut-ja-raportit/

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopisteen työmäärä opiskelijalle 5 x 27 = 135 tuntia.
Kontaktiopetus 1 x 2,5 tuntia + työpajat 3 x 1,5 tuntia (työpajoihin osallistuminen vapaaehtoista), muutoin kurssi suoritetaan itsenäisesti opiskellen.

Sisällön jaksotus

Opintojaksoon liittyy kaksi suoritettavaa tehtävää:

1) Tehtävänä on laatia omaan alaan / mielenkiinnon kohteeseen liittyvä näyttövinkki Hotuksen ja JBI:n ohjeistusta soveltaen. Valitun katsauksen laatu arvioidaan soveltaen Hotuksen ohjetta.

2) Tehtävänä oman opinnäytetyön teoreettisten lähtökohtien tiedonhaku pico -kysymyksen avulla ja prosessin kuvaus (ei analyysin tulosta).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävät voi tehdä oman työpaikan tai muun yksikön tarpeesta.

Kansainvälisyys

-

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Hyväksytty
Opiskelija
- on osallistunut opintojakson orientaatioon ja tehnyt yksilö- ja ryhmätehtävät
- on osallistunut aktiivisesti keskusteluun ja osaamisen arviointiin
- on sisäistänyt teoreettisen lähestymistavan ja hallitsee kirjallisuuskatsauksen laatimisprosessin ja sen analyysin toteuttamisen.
- on noudattanut TAMKin raportointiohjetta ja opintojaksolla oppimiaan ohjeita sekä toiminut hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti

Hylätty
Opiskelija
- ei saavuta hyväksytyn kriteereitä

Oppimistehtävien ohjeitukset ja arviointikriteerit kuvattu Moodlessa.

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 30.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 19.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaaliala YAMK

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaalialan erityisasiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Piia Roos
 • Päivi Heimonen
 • Anssi-Pekka Udd
 • Janne Hopeela
 • Merja Sinkkonen
 • Minna Niemi
Vastuuhenkilö

Merja Sinkkonen

Ryhmät
 • 22YESO
  Sosionomi (ylempi amk) Sosiaalialan erityisasiantuntija

Tavoitteet (OJ)

3. Opinnäytetyön raportointi ja arviointi (portin 5 sekä loppuarvioinnin jälkeen), 5 op.

Tavoitteet
Opiskelija
- tuottaa TAMKin ohjeiden ja tutkimuseettisten periaatteiden mukaisen opinnäytetyöraportin ja opinnäytetyöhön liittyvän materiaalin,
- esittää suullisesti, perustelee ja arvioi opinnäytetyössä soveltamiaan tutkimuksellisia menetelmiä, toteutusta ja tuloksia

Sisältö (OJ)

Osasuoritukset vaihtelevat tutkinto-ohjelmakohtaisesti:
- kirjallinen raportin viimeisteleminen ja julkaiseminen
- posterin valmistaminen
- plagioinnin tarkastaminen – Turnitin
- kypsyysnäyte
- opinnäytteen esittäminen arviointitilaisuudessa
- kirjallinen (ja suullinen) vertaisarviointi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Opinnäytetyön arviointikriteerit löytyvät TAMKin Intrasta https://intra.tuni.fi/handbook?page=3104. Opinnäytetyöohjeen liitteissä on erikseen YAMK-opinnäytetöiden arviointikriteerit.
Opintojakso Opinnäytetyön raportointi ja arviointi arvioidaan opinnäytetyön valmistuttua.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Opinnäytetyön arviointikriteerit löytyvät TAMKin Intrasta https://intra.tuni.fi/handbook?page=3104. Opinnäytetyöohjeen liitteissä on erikseen YAMK-opinnäytetöiden arviointikriteerit.
Opintojakso Opinnäytetyön raportointi ja arviointi arvioidaan opinnäytetyön valmistuttua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Opinnäytetyön arviointikriteerit löytyvät TAMKin Intrasta https://intra.tuni.fi/handbook?page=3104. Opinnäytetyöohjeen liitteissä on erikseen YAMK-opinnäytetöiden arviointikriteerit.
Opintojakso Opinnäytetyön raportointi ja arviointi arvioidaan opinnäytetyön valmistuttua.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 30.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 18.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaalialan erityisasiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jussi Kemmo
 • Niina Koskela
 • Päivi Heimonen
 • Anssi-Pekka Udd
 • Marja-Liisa Timperi
 • Merja Sinkkonen
Ryhmät
 • 23YESO
  Sosionomi (ylempi amk) Sosiaalialan erityisasiantuntija

Tavoitteet (OJ)

1. Opinnäytetyön suunnittelu (portit 1-3), 5 op
Tavoitteet
Opiskelija
- osaa valita ja rajata omaa oppimista tukevan ja työelämälähtöisen opinnäytetyöaiheen ja tehdä siihen TAMKin opinnäytetyöohjeiden mukaisen opinnäytetyösuunnitelman
- osaa käyttää kansallisia ja kansainvälisiä tietolähteitä oman opinnäytetyönsä suunnittelussa ja kunnioittaa niiden käytössä tekijänoikeuksia
- osaa valita opinnäytetyöhönsä sopivat aineistonkeruu- ja analysointimenetelmät ja ottaa huomioon tietosuojaan liittyvät tekijät sekä tutkimuseettiset että oman alansa eettiset periaatteet.

Sisältö (OJ)

Osasuoritukset
- Ideapaperi, tiedonhaku, alustava kirjallisuuskatsaus
- opinnäytetyösuunnitelma
- opinnäytetyösopimus / -lupa
- vertaisarviointi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Opinnäytetyön arviointikriteerit löytyvät TAMKin Intrasta https://intra.tuni.fi/handbook?page=3104. Opinnäytetyöohjeen liitteissä on erikseen YAMK-opinnäytetöiden arviointikriteerit.
Opintojakso Opinnäytetyön suunnittelu arvioidaan prosessin edetessa hyväksytty-hylätty-periaatteella. Opinnäytetyön kokonaisarvosana annetaan opinnäytetyön valmistuttua.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Opinnäytetyön arviointikriteerit löytyvät TAMKin Intrasta https://intra.tuni.fi/handbook?page=3104. Opinnäytetyöohjeen liitteissä on erikseen YAMK-opinnäytetöiden arviointikriteerit.
Opintojakso Opinnäytetyön suunnittelu arvioidaan prosessin edetessa hyväksytty-hylätty-periaatteella. Opinnäytetyön kokonaisarvosana annetaan opinnäytetyön valmistuttua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Opinnäytetyön arviointikriteerit löytyvät TAMKin Intrasta https://intra.tuni.fi/handbook?page=3104. Opinnäytetyöohjeen liitteissä on erikseen YAMK-opinnäytetöiden arviointikriteerit.
Opintojakso Opinnäytetyön suunnittelu arvioidaan prosessin edetessa hyväksytty-hylätty-periaatteella. Opinnäytetyön kokonaisarvosana annetaan opinnäytetyön valmistuttua.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

22.11.2023 - 30.07.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaalialan erityisasiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kati Långsjö
 • Sosionomi Virtuaalihenkilö
 • Piia Roos
 • Niina Koskela
 • Päivi Heimonen
 • Tuija Laakso
 • Anssi-Pekka Udd
 • Merja Sinkkonen
 • Eeva-Mari Miettinen
Vastuuhenkilö

Vesa Joutsen

Ryhmät
 • 23YESO
  Sosionomi (ylempi amk) Sosiaalialan erityisasiantuntija

Tavoitteet (OJ)

2. Opinnäytetyön toteuttaminen (portin 4 jälkeen), 20 op

Tavoitteet
Opiskelija
- osaa seurata ja edistää oman ammattialansa kehittymistä ja soveltaa ammattialansa tietoja ja teorioita, keskeisiä käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita kriittisesti omassa opinnäytetyössään
- osaa soveltaa opinnäytetyössään asianmukaista tutkimuksellista lähestymistapaa,
- osaa toteuttaa oman opinnäytetyönsä suunnitelman mukaisesti ohjausta hyödyntäen

Sisältö (OJ)

Osasuoritukset vaihtelevat tutkinto-ohjelmakohtaisesti:
- empiirisen ja/ tai teoreettisen osuuden toteuttaminen ja kirjallisen raportin kirjoittaminen
- menetelmäopinnot
- tietosuojailmoitus
- opinnäytetyöseminaareihin ja ohjaustilanteisiin osallistuminen ja vertaisarviointi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Opinnäytetyön arviointikriteerit löytyvät TAMKin Intrasta https://intra.tuni.fi/handbook?page=3104. Opinnäytetyöohjeen liitteissä on erikseen YAMK-opinnäytetöiden arviointikriteerit.
Opintojakso Opinnäytetyön toteuttaminen arvioidaan prosessin edetessa hyväksytty-hylätty-periaatteella. Opinnäytetyön kokonaisarvosana annetaan opinnäytetyön valmistuttua.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Opinnäytetyön arviointikriteerit löytyvät TAMKin Intrasta https://intra.tuni.fi/handbook?page=3104. Opinnäytetyöohjeen liitteissä on erikseen YAMK-opinnäytetöiden arviointikriteerit.
Opintojakso Opinnäytetyön toteuttaminen arvioidaan prosessin edetessa hyväksytty-hylätty-periaatteella. Opinnäytetyön kokonaisarvosana annetaan opinnäytetyön valmistuttua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Opinnäytetyön arviointikriteerit löytyvät TAMKin Intrasta https://intra.tuni.fi/handbook?page=3104. Opinnäytetyöohjeen liitteissä on erikseen YAMK-opinnäytetöiden arviointikriteerit.
Opintojakso Opinnäytetyön toteuttaminen arvioidaan prosessin edetessa hyväksytty-hylätty-periaatteella. Opinnäytetyön kokonaisarvosana annetaan opinnäytetyön valmistuttua.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.08.2023

Ajoitus

03.08.2023 - 03.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaaliala YAMK

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Sosiaalialan erityisasiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Päivi Heimonen
 • Merja Sinkkonen
Ryhmät
 • 22YESO
  Sosionomi (ylempi amk) Sosiaalialan erityisasiantuntija

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija:
- osaa määritellä laadun eri näkökulmia ja sen ulottuvuuksia sosiaalipalveluissa
- tietää laadunhallinnan periaatteet ja prosessin
- osaa määritellä vaikuttavuuden arvioinnin käsitteenä ja sen lähikäsitteet.
- osaa itsenäisesti suunnitella arviointiprosessin sekä kriittisesti analysoida sitä
- tietää ja tunnistaa vaikuttavuuden arvioinnin mahdollisuudet ja rajoitteet

Sisältö (OJ)

Laadun määrittelyjä
Laadunhallinta, prosessi ja sen menetelmät
Vaikuttavuuden käsite ja sen lähikäsitteet.
Vaikuttavuuden arvioinnin tarkoitus ja erityispiirteet sosiaali- alalla.
Vaikuttavuuden arviointiprosessi ja sen eri vaiheet (tavoite, ratkaisu, tuotos, muutos, vaikutus).
Vaikuttavuuden arvioinnin keskeiset menetelmät sosiaalialalla.
Vaikuttavuuden arvioinnin tulokset osana päätöksentekoa ja arviointiprosessi osana toimintaa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Opiskelija tietää laadunhallinnan periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella vaikuttavuuden arviointiprosessin eri vaiheet (tavoite, ratkaisu, tuotos, muutos, vaikutus) sekä tietää vaikuttavuuden arvioinnin keskeiset menetelmät sosiaalialalla. Opiskelija tunnistaa laadunhallinnan ja vaikuttavuuden arvioinnin merkityksen osana päätöksentekoa ja osana toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Opiskelija osaa soveltaa laadunhallinnan periaatteita. Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella vaikuttavuuden arviointiprosessin eri vaiheet (tavoite, ratkaisu, tuotos, muutos, vaikuttavuus) sekä osaa soveltaa vaikuttavuuden arvioinnin keskeisiä menetelmiä sosiaalialalla. Opiskelija osaa arvioida laadunhallinnan ja vaikuttavuuden arvioinnin merkitystä osana päätöksentekoa ja osana toimintaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida laadunhallinnan periaatteita. Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja kehittää vaikuttavuuden arviointiprosessin eri vaiheita (tavoite, ratkaisu, muutos, vaikuttavuus) sekä osaa soveltaa ja kehittää omalta osaltaan vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä sosiaalialalla. Opiskelija osaa perustella laadunhallinnan ja vaikuttavuuden arvioinnin tulosten käytön osana päätöksentekoa ja viedä arvioinnin osaksi toimintaa.

Aika ja paikka

31.8.-27.10.2023

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ennakkotehtävä (hyv/hyl)
Ryhmätehtävä (0-5)

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Luennot
Itsenäinen työskentely (HUOM: ennakkotehtävä)
Yhteistoiminnallinen opiskelu, ryhmätyö

Oppimateriaalit

Ennakkotehtävä
Oppimateriaali ja tiedot kirjallisuudesta jaetaan opintojakson aikana ja Moodlessa.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolle tehdään ennakkotehtävä. Palautus 28.8.2023 Moodleen.
Ennakkotehtävä: Lue teoksesta Laaksonen, Laitinen & Hiilamo (toim.) Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä luku 5: Laatu ja vaikuttavuus, s. 74-109 sekä etsi ja lue oman organisaatiosi alaan liittyvät kansalliset laatukriteerit tai suositukset. Kirjallisuuteen peilaten kirjoita noin 3-4 sivun essee, miten oma organisaatiosi hyödyntää ja noudattaa laatukriteerejä ja miten laadunhallinta ilmenee organisaatiossanne. Reflektoi ajatuksiasi laadusta ja vaikuttavuudesta artikkelin kanssa. Lisäksi voit loppuun pohtia lyhyesti organisaationne laadunhallinnan kehittämistarpeita. Jos et juuri ole työelämässä, voit valita jonkin muun tuntemasi sosiaalialan organisaation.
(fontti 12, riviväli 1,5)


to 31.8.2023 klo 12.30-15.30 (LÄHI) LAATU JA VAIKUTTAVUUS, luento, keskustelut ennakkotehtävien pohjalta + ryhmätehtävän aloitus
to 28.9.2023 kello 8.30 - 15.30 (LÄHI) VAIKUTTAVUUSPERUSTEISUUS JA -INVESTOINNIT SEKÄ PALVELUKETJUJEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN, asiantuntijaluennot: Mika Pyykkö, Aivoliitto & Riitta Salunen, TAYS, sekä työskentely yhdessä 22YKARAD, 22YSTK ja 23YSTY opiskelijoiden kanssa
to 26.10.2023 klo 8.30-15.30 (LÄHI) ryhmätehtävien esitykset ja opponointi, loppukeskustelut

Ryhmätehtävä tiimeissä: Tarkemmat ohjeet aloituskerralla.

Ilmoittautumisaika

16.08.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.08.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaaliala YAMK

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 32

Koulutus
 • Sosiaalialan erityisasiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Kati Långsjö
 • Jussi Kemmo
Vastuuhenkilö

Minna Niemi

Ryhmät
 • 22YESO
  Sosionomi (ylempi amk) Sosiaalialan erityisasiantuntija

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija
- opiskelija osaa soveltaa palveluohjauksen lähtökohtia ja mahdollisuuksia, asiakastyön käytäntöjä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä
- opiskelija osaa arvioida yhdessä asiakkaan kanssa palvelujen ja tuen tarpeet kokonaisvaltaisesti
- opiskelija osaa suunnitella ja johtaa asiakasprosesseja eri palveluiden tuottajien kanssa sekä tehdä kokonaisarvion asiakasprosessista ja sen vaikutuksista
- opiskelija tuntee toimijayhteistyöhön, moniammatillisuuteen ja moniasiantuntijuuteen liittyvää teoreettista ja käytäntölähtöistä tutkimusta ja uusia verkostomaisia toimintatapoja
- opiskelija osaa toimia sosiaalialan asiantuntijana erilaisissa moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa

Sisältö (OJ)

Palveluohjauksen arvot ja lähtökohdat
Asiakkuus ja ohjaaminen palveluohjauksessa
Palveluohjauksen erilaiset toteutustavat (ennaltaehkäisevän ja yhteisöllisen työn toimintamallit)
Palveluohjauksen kehittäminen omassa työssä ja yksikössä
Moniammatillisuus, moniasiantuntijuus ja verkostoyhteistyö käsitteinä ja käytäntölähtöinen tutkimus
Yhteistyöverkostojen ja moniasiantuntija – verkoston johtaminen
Sähköiset toimintaympäristöt ja digitalisaatio ohjauksessa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Opiskeija:
- tietää palveluohjauksen osa-alueet ja ohjauksen merkityksen
- tiedostaa palvelunohjauksen prosessimaisuuden

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Opiskeilja:
- osaa soveltaa asiakastyön käytäntöjä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä
- arvioi yhdessä asiakkaan kanssa palvelujen ja tuen tarpeet kokonaisvaltaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Opiskleija:
- innovoi ja kehittää uusia palveluita asiakaslähtöisesti moniammatillisissa verkostoissa toimimalla
- hyödyntää digitaalista ohjausta palveluohjauksessa

Aika ja paikka

1.9.2022 klo 8.30-15.30 kontaktiopetus (lähiopetus TAMKilla)
- Orientaatiota opintojaksoon
- Luento palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin käsitteestä ja käytännöistä

29.9.2022 klo 8.30-11.30 kontaktiopetus etäyhteyksin (Teams)
- Välitehtävän purku
- Luento moniammatillista yhteistyöstä ja verkostotyöskentelystä
- (Työelämävierailija)

27.10.2022 klo 8.30-15.30 kontaktiopetus (lähiopetus TAMKilla)
- Välitehtävän purku
- (Työelämävierailija)
- Yhteistä keskustelua ja opintojakson päätös

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Ei ole

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan:
1) osallistumalla kontaktiopetuspäiviin,
2) paneutumalla välitehtäviin sekä
3) ryhmätyöllä

Oppimateriaalit

Kirjallisuusvinkit löytyvät Moodlesta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 20 h
Itsenäinen opiskelu ja ryhmätyöskentely 115 h

Sisällön jaksotus

1.9.2022 klo 8.30-15.30 kontaktiopetus TAMKilla (lähiopetus TAMKilla)
- Orientaatiota opintojaksoon
- Luento palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin käsitteestä ja käytännöistä

29.9.2022 klo 8.30-11.30 kontaktiopetus etäyhteyksin (Teams)
- Välitehtävän purku
- Luento moniammatillista yhteistyöstä ja verkostotyöskentelystä


27.10.2022 klo 8.30-15.30 kontaktiopetus (lähiopetus TAMKilla)
- Välitehtävän purku
- Yhteistä keskustelua ja opintojakson päätös

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämävierailijoita kutsutaan opintojaksolle alustamaan ja keskustelemaan opiskelijoiden kanssa kurssisisällöistä.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja Moodlessa.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 25.08.2023

Ajoitus

25.08.2023 - 07.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Sosiaalialan erityisasiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Jussi Kemmo
 • Niina Koskela
 • Päivi Heimonen
Ryhmät
 • 23YESO
  Sosionomi (ylempi amk) Sosiaalialan erityisasiantuntija

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija
- osaa arvioida ja hyödyntää sosiaalityön teoreettisia lähtökohtia
- osaa analysoida ja toteuttaa sosiaalityössä toteutettavia työorientaatioita
- hallitsee sosiaalialan eettiset lähtökohdat
- hallitsee asiakaslähtöisyyden
- osaa arvioida erilaisista käytäntötutkimusta sosiaalialalla ja omassa työelämäkontekstissaan

Sisältö (OJ)

Sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat ja työorientaatiot
Sosiaalialan eettisyys
Käytäntötutkimus sosiaalialalla

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Opintojakson keskeiset teemat käsitelty tehtävissä. Opiskelija tunnistaa ja osata kuvata sosiaalityön teoreettisia lähtökohtia. Nimeää käsitteet, mutta ei juurikaan osoita niiden soveltamista omaan ajatteluun tai sosiaalialan työn käytäntöjen ja havaintojensa jäsentelyyn.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Opintojakson keskeiset teemat käsitelty monipuolisesti. Opiskelija hallitsee laajalti sosiaalialan teoreettisia lähtökohtia. Nimeää käsitteet, ja osoittaa niiden yhteyden omaan ajatteluun, sekä kokemuksensa ja havaintojensa jäsentelyyn. Opiskelija kykenee laaja-alaisesti ja monipuolisesti analysoimaan sosiaalialan työorientaatioita teorialähtöisesti, ja soveltamamaan saamaansa tietoa käytäntöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Opiskelijalla on selkeä ja monipuolinen ymmärrys sosiaalialan teoreettista lähtökohdista, ja hän osaa analysoida sosiaalialan työorientaatioiden teoreettista perustaa kriittisesti. Opiskelija osaa soveltaa sosiaalialan teoriaa eri yhteyksissä ja kykenee kriittiseen teoreettiseen reflektioon. Tiedon ja teorian soveltaminen käytäntöön on laaja-alaista ja analyyttistä.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Opintojakson tavoitteita ei ole saavutettu, kurssisuorituksen kaikki osa-alueet eivät ole hyväksytysti suoritettuja.

Aika ja paikka

25.8.-10.11.2023

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Tentti 10.11.2023 kontaktiopetuspäivän aikana.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäisen esseetehtävän suorittaminen (hyv.), ryhmätöiden keskustelu/vertaispalaute (hyv.) sekä ryhmätyö (0-5) ja tentti (0-5)

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Luennot/kontaktiopetus
Ryhmätyöskentely ja yhteistoiminnallinen opiskelu
Itsenäinen työskentely
Tentti

Oppimateriaalit

Payne, Malcom (2020) How to Use Social Work Theory in Practice : An Essential Guide.
Linkki tenttikirjaan: https://ebookcentral.proquest.com/lib/tampere/detail.action?docID=6007142

Banks, Sarah & Nohr Kirsten (2012) Practising Social Work Ethics Around the World : Cases and Commentaries. Linkki tenttikirjaan: https://ebookcentral.proquest.com/lib/tampere/detail.action?pq-origsite=primo&docID=735283

Lisäksi luennolla esillä olleet materiaalit ja muut julkaisut aihealueesta. Tarkennetaan opintojakson alussa.

Sisällön jaksotus

pe 25.8. klo 8.30-15.30 kontaktiopetus (LÄHI)
itsenäinen välitehtävä (essee)
to 14.9. klo 12.30-15.30 kontaktiopetus ja ryhmätehtävän aloitus (LÄHI)
työtä ryhmätehtävän parissa, kirjallinen raportti ja esitys
toisten ryhmien töiden lukeminen ja keskustelu/vertaispalaute Moodlessa ajalla 5.10.-11.10.
pe 13.10. klo 8.30-11.30 ryhmien esitykset ja yhteistoiminnallinen oppiminen, keskustelut (LÄHI)
pe 10.11. klo 12.30-15.30 tentti ja loppukeskustelu (LÄHI)

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 30.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 18.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaalialan erityisasiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Eija Lähteenmäki
 • Päivi Heimonen
 • Merja Sinkkonen
Ryhmät
 • 23YESO
  Sosionomi (ylempi amk) Sosiaalialan erityisasiantuntija

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija
- tuntee sekä osaa tulkita ja arvioida sosiaalityön ajankohtaista tutkimusta
- osaa soveltaa käsitteellisiä näkökulmia asiantuntijatoiminnan kehittämisessä
- osaa analysoida kriittisesti tutkimuksen haasteita ja mahdollisuuksia

Sisältö (OJ)

Sosiaalityön ajankohtaisten tutkimusten kriittinen tarkastelu, analysointi ja arviointi
Luotettavan tiedon tuottamisen perusedellytykset
Ammatillisen artikkelin kirjoittaminen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Tuntee sosiaalialan keskeisiä ajankohtaisia tutkimuskohteita. Tunnistaa huono-osaisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden kysymyksiä, joita käsittelee ammatillisessa artikkelissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Tietää sosiaalialan keskeiset ajankohtaiset tutkimuskohteet ja hahmottaa sosiaalisten ongelmien ja riskien syitä. Tunnistaa ja osaa analysoida ammatillisessa artikkelissa huono-osaisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden kysymyksiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Tuntee sekä osaa tulkita ja arvioida sosiaalityön ajankohtaista tutkimusta, analysoida kriittisesti tutkimuksen haasteita ja mahdollisuuksia sekä jäsentää sosiaalisten ongelmien ja riskien syitä. Analysoi kriittisesti ammatillisessa artikkelissa yhteiskunnallisen huono-osaisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden kysymyksiä.

Aika ja paikka

15.9.-24.11.2023

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ennakkotehtävän suorittaminen hyväksytysti.
Artikkeli/blogi (0-5)

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely (ennakkotehtävä)
Luennot ja keskustelut
Ryhmätyö, blogin kirjoittaminen ajankohtaisesta aiheesta (kiireelliset sijoitukset) sekä blogin esittäminen ja julkaiseminen.

Sisällön jaksotus

Ennakkotehtävä, ohjeet Moodlessa ja palautus 12.9.2023 mennessä Moodleen.

pe 15.9.2023 klo 8.30 - 11.30 (LÄHI) Huono-osaisuus käsitteenä, ennakkotehtävän purku ja kirjoittamiseen orientoituminen. Merja Sinkkonen ja Pirhan edustajat
pe 12.10.2023 klo 8.30 - 11.30 (LÄHI) Opastusta blogin/artikkelin kirjoittamiseen. Eija Lähteenmäki
to 9.11.2023 klo 8.30-11.30 (LÄHI) Artikkeli/blogisuunnitelmien esittely. Huono-osaisuus tilastoissa ja tutkimuksissa (10.30-11.30) Merja Sinkkonen
pe 24.11.2023 klo 12.30-14.30 (LÄHI) Valmiiden artikkelien/blogien esittely. Pirhalaiset mukana.

Artikkeleja/blogi työstetään tiimeittäin opintojakson aikana.
Ohjaava opettaja osallistuu prosessiin sovitusti tarpeen mukaan.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Artikkelit/blogit toetetaan yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa. Artikkelien/blogien julkaiseminen ammatillisessa lehdessä/verkkosivuilla.

Ilmoittautumisaika

02.05.2024 - 31.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaalialan erityisasiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Piia Roos
 • Katja Kärki
 • Kati Långsjö
 • Niina Koskela
 • Päivi Heimonen
 • Tuija Laakso
 • Anssi-Pekka Udd
 • Merja Sinkkonen
Vastuuhenkilö

Vesa Joutsen

Ryhmät
 • 23YESO
  Sosionomi (ylempi amk) Sosiaalialan erityisasiantuntija

Tavoitteet (OJ)

3. Opinnäytetyön raportointi ja arviointi (portin 5 sekä loppuarvioinnin jälkeen), 5 op.

Tavoitteet
Opiskelija
- tuottaa TAMKin ohjeiden ja tutkimuseettisten periaatteiden mukaisen opinnäytetyöraportin ja opinnäytetyöhön liittyvän materiaalin,
- esittää suullisesti, perustelee ja arvioi opinnäytetyössä soveltamiaan tutkimuksellisia menetelmiä, toteutusta ja tuloksia

Sisältö (OJ)

Osasuoritukset vaihtelevat tutkinto-ohjelmakohtaisesti:
- kirjallinen raportin viimeisteleminen ja julkaiseminen
- posterin valmistaminen
- plagioinnin tarkastaminen – Turnitin
- kypsyysnäyte
- opinnäytteen esittäminen arviointitilaisuudessa
- kirjallinen (ja suullinen) vertaisarviointi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Opinnäytetyön arviointikriteerit löytyvät TAMKin Intrasta https://intra.tuni.fi/handbook?page=3104. Opinnäytetyöohjeen liitteissä on erikseen YAMK-opinnäytetöiden arviointikriteerit.
Opintojakso Opinnäytetyön raportointi ja arviointi arvioidaan opinnäytetyön valmistuttua.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Opinnäytetyön arviointikriteerit löytyvät TAMKin Intrasta https://intra.tuni.fi/handbook?page=3104. Opinnäytetyöohjeen liitteissä on erikseen YAMK-opinnäytetöiden arviointikriteerit.
Opintojakso Opinnäytetyön raportointi ja arviointi arvioidaan opinnäytetyön valmistuttua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Opinnäytetyön arviointikriteerit löytyvät TAMKin Intrasta https://intra.tuni.fi/handbook?page=3104. Opinnäytetyöohjeen liitteissä on erikseen YAMK-opinnäytetöiden arviointikriteerit.
Opintojakso Opinnäytetyön raportointi ja arviointi arvioidaan opinnäytetyön valmistuttua.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.05.2024 - 15.10.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaaliala YAMK

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaalialan erityisasiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Niina Koskela
 • Jussi Kemmo
 • Päivi Heimonen
 • Eija Lähteenmäki
 • Anssi-Pekka Udd
 • Merja Sinkkonen
Ryhmät
 • 24YESO
  Sosionomi (ylempi amk) Sosiaalialan erityisasiantuntija 2024

Tavoitteet (OJ)

1. Opinnäytetyön suunnittelu (portit 1-3), 5 op
Tavoitteet
Opiskelija
- osaa valita ja rajata omaa oppimista tukevan ja työelämälähtöisen opinnäytetyöaiheen ja tehdä siihen TAMKin opinnäytetyöohjeiden mukaisen opinnäytetyösuunnitelman
- osaa käyttää kansallisia ja kansainvälisiä tietolähteitä oman opinnäytetyönsä suunnittelussa ja kunnioittaa niiden käytössä tekijänoikeuksia
- osaa valita opinnäytetyöhönsä sopivat aineistonkeruu- ja analysointimenetelmät ja ottaa huomioon tietosuojaan liittyvät tekijät sekä tutkimuseettiset että oman alansa eettiset periaatteet.

Sisältö (OJ)

Osasuoritukset
- Ideapaperi, tiedonhaku, alustava kirjallisuuskatsaus
- opinnäytetyösuunnitelma
- opinnäytetyösopimus / -lupa
- vertaisarviointi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Opinnäytetyön arviointikriteerit löytyvät TAMKin Intrasta https://intra.tuni.fi/handbook?page=3104. Opinnäytetyöohjeen liitteissä on erikseen YAMK-opinnäytetöiden arviointikriteerit.
Opintojakso Opinnäytetyön suunnittelu arvioidaan prosessin edetessa hyväksytty-hylätty-periaatteella. Opinnäytetyön kokonaisarvosana annetaan opinnäytetyön valmistuttua.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Opinnäytetyön arviointikriteerit löytyvät TAMKin Intrasta https://intra.tuni.fi/handbook?page=3104. Opinnäytetyöohjeen liitteissä on erikseen YAMK-opinnäytetöiden arviointikriteerit.
Opintojakso Opinnäytetyön suunnittelu arvioidaan prosessin edetessa hyväksytty-hylätty-periaatteella. Opinnäytetyön kokonaisarvosana annetaan opinnäytetyön valmistuttua.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Opinnäytetyön arviointikriteerit löytyvät TAMKin Intrasta https://intra.tuni.fi/handbook?page=3104. Opinnäytetyöohjeen liitteissä on erikseen YAMK-opinnäytetöiden arviointikriteerit.
Opintojakso Opinnäytetyön suunnittelu arvioidaan prosessin edetessa hyväksytty-hylätty-periaatteella. Opinnäytetyön kokonaisarvosana annetaan opinnäytetyön valmistuttua.

Arviointiasteikko

0-5

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson toteutussuunnitelma ja Moodle päivittyvät 11.9.2024 mennessä. Ilmoittautumisia hyväksytään viikolta 33 alkaen.

Ilmoittautumisaika

02.05.2024 - 31.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 15.12.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaalialan erityisasiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Niina Koskela
 • Päivi Heimonen
Vastuuhenkilö

Päivi Heimonen

Ryhmät
 • 23YESO
  Sosionomi (ylempi amk) Sosiaalialan erityisasiantuntija

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija:
- osaa määritellä laadun eri näkökulmia ja sen ulottuvuuksia sosiaalipalveluissa
- tietää laadunhallinnan periaatteet ja prosessin
- osaa määritellä vaikuttavuuden arvioinnin käsitteenä ja sen lähikäsitteet.
- osaa itsenäisesti suunnitella arviointiprosessin sekä kriittisesti analysoida sitä
- tietää ja tunnistaa vaikuttavuuden arvioinnin mahdollisuudet ja rajoitteet

Sisältö (OJ)

Laadun määrittelyjä
Laadunhallinta, prosessi ja sen menetelmät
Vaikuttavuuden käsite ja sen lähikäsitteet.
Vaikuttavuuden arvioinnin tarkoitus ja erityispiirteet sosiaali- alalla.
Vaikuttavuuden arviointiprosessi ja sen eri vaiheet (tavoite, ratkaisu, tuotos, muutos, vaikutus).
Vaikuttavuuden arvioinnin keskeiset menetelmät sosiaalialalla.
Vaikuttavuuden arvioinnin tulokset osana päätöksentekoa ja arviointiprosessi osana toimintaa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Opiskelija tietää laadunhallinnan periaatteet. Opiskelija osaa suunnitella vaikuttavuuden arviointiprosessin eri vaiheet (tavoite, ratkaisu, tuotos, muutos, vaikutus) sekä tietää vaikuttavuuden arvioinnin keskeiset menetelmät sosiaalialalla. Opiskelija tunnistaa laadunhallinnan ja vaikuttavuuden arvioinnin merkityksen osana päätöksentekoa ja osana toimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Opiskelija osaa soveltaa laadunhallinnan periaatteita. Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella vaikuttavuuden arviointiprosessin eri vaiheet (tavoite, ratkaisu, tuotos, muutos, vaikuttavuus) sekä osaa soveltaa vaikuttavuuden arvioinnin keskeisiä menetelmiä sosiaalialalla. Opiskelija osaa arvioida laadunhallinnan ja vaikuttavuuden arvioinnin merkitystä osana päätöksentekoa ja osana toimintaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida laadunhallinnan periaatteita. Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja kehittää vaikuttavuuden arviointiprosessin eri vaiheita (tavoite, ratkaisu, muutos, vaikuttavuus) sekä osaa soveltaa ja kehittää omalta osaltaan vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä sosiaalialalla. Opiskelija osaa perustella laadunhallinnan ja vaikuttavuuden arvioinnin tulosten käytön osana päätöksentekoa ja viedä arvioinnin osaksi toimintaa.

Arviointiasteikko

0-5

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ilmoittautumisaika 2.5. - 31.8.2024. Toteutussuunnitelma päivittyy ja Moodle-alusta julkaistaan opintojakson alkuun mennessä.

5.6.24 jälkeen tulleiden ilmoittautumisten hyväksyntä tehdään viikolle 33 mennessä.

Ilmoittautumisaika

02.05.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 18.12.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysala

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaalialan erityisasiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Niina Koskela
 • Jussi Kemmo
Vastuuhenkilö

Vesa Joutsen

Ryhmät
 • 23YESO
  Sosionomi (ylempi amk) Sosiaalialan erityisasiantuntija

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija
- opiskelija osaa soveltaa palveluohjauksen lähtökohtia ja mahdollisuuksia, asiakastyön käytäntöjä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä
- opiskelija osaa arvioida yhdessä asiakkaan kanssa palvelujen ja tuen tarpeet kokonaisvaltaisesti
- opiskelija osaa suunnitella ja johtaa asiakasprosesseja eri palveluiden tuottajien kanssa sekä tehdä kokonaisarvion asiakasprosessista ja sen vaikutuksista
- opiskelija tuntee toimijayhteistyöhön, moniammatillisuuteen ja moniasiantuntijuuteen liittyvää teoreettista ja käytäntölähtöistä tutkimusta ja uusia verkostomaisia toimintatapoja
- opiskelija osaa toimia sosiaalialan asiantuntijana erilaisissa moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa

Sisältö (OJ)

Palveluohjauksen arvot ja lähtökohdat
Asiakkuus ja ohjaaminen palveluohjauksessa
Palveluohjauksen erilaiset toteutustavat (ennaltaehkäisevän ja yhteisöllisen työn toimintamallit)
Palveluohjauksen kehittäminen omassa työssä ja yksikössä
Moniammatillisuus, moniasiantuntijuus ja verkostoyhteistyö käsitteinä ja käytäntölähtöinen tutkimus
Yhteistyöverkostojen ja moniasiantuntija – verkoston johtaminen
Sähköiset toimintaympäristöt ja digitalisaatio ohjauksessa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Opiskeija:
- tietää palveluohjauksen osa-alueet ja ohjauksen merkityksen
- tiedostaa palvelunohjauksen prosessimaisuuden

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Opiskeilja:
- osaa soveltaa asiakastyön käytäntöjä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä
- arvioi yhdessä asiakkaan kanssa palvelujen ja tuen tarpeet kokonaisvaltaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Opiskleija:
- innovoi ja kehittää uusia palveluita asiakaslähtöisesti moniammatillisissa verkostoissa toimimalla
- hyödyntää digitaalista ohjausta palveluohjauksessa

Arviointiasteikko

0-5

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ilmoittautumisaika 2.5. - 31.8.2024. Toteutussuunnitelma päivittyy ja Moodle-alusta julkaistaan opintojakson alkuun mennessä.

5.6.24 jälkeen tulleiden ilmoittautumisten hyväksyntä tehdään viikolle 33 mennessä.

Ilmoittautumisaika

01.05.2024 - 31.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaaliala YAMK

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaalialan erityisasiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Niina Koskela
 • Jussi Kemmo
Vastuuhenkilö

Jussi Kemmo

Ryhmät
 • 24YESO
  Sosionomi (ylempi amk) Sosiaalialan erityisasiantuntija 2024

Tavoitteet (OJ)

Tällä opintojaksolla käsitellään sosiaalityön teoreettisia lähtökohtia ja työorientaatioita sekä eettisyyttä ja käytäntötutkimusta sosiaalialalla.

Opiskelija
• osaa arvioida ja hyödyntää sosiaalityön teoreettisia lähtökohtia
• osaa analysoida ja toteuttaa sosiaalityössä toteutettavia työorientaatioita
• hallitsee sosiaalialan eettiset lähtökohdat
• hallitsee asiakaslähtöisyyden
• osaa arvioida erilaisista käytäntötutkimusta sosiaalialalla ja omassa työelämäkontekstissaan

Sisältö (OJ)

• sosiaalityön teoreettiset lähtökohdat ja työorientaatiot
• sosiaalialan eettisyys
• käytäntötutkimus sosiaalialalla

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Opintojakson keskeiset teemat käsitelty tehtävissä. Opiskelija tunnistaa ja osata kuvata sosiaalityön teoreettisia lähtökohtia. Nimeää käsitteet, mutta ei juurikaan osoita niiden soveltamista omaan ajatteluun tai sosiaalialan työn käytäntöjen ja havaintojensa jäsentelyyn.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Opintojakson keskeiset teemat käsitelty monipuolisesti. Opiskelija hallitsee laajalti sosiaalialan teoreettisia lähtökohtia. Nimeää käsitteet, ja osoittaa niiden yhteyden omaan ajatteluun, sekä kokemuksensa ja havaintojensa jäsentelyyn. Opiskelija kykenee laaja-alaisesti ja monipuolisesti analysoimaan sosiaalialan työorientaatioita teorialähtöisesti, ja soveltamamaan saamaansa tietoa käytäntöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Opiskelijalla on selkeä ja monipuolinen ymmärrys sosiaalialan teoreettista lähtökohdista, ja hän osaa analysoida sosiaalialan työorientaatioiden teoreettista perustaa kriittisesti. Opiskelija osaa soveltaa sosiaalialan teoriaa eri yhteyksissä ja kykenee kriittiseen teoreettiseen reflektioon. Tiedon ja teorian soveltaminen käytäntöön on laaja-alaista ja analyyttistä.

Arviointiasteikko

0-5

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ilmoittautumisaika 2.5. - 31.8.2024. Toteutussuunnitelma päivittyy ja Moodle-alusta julkaistaan opintojakson alkuun mennessä.

5.6.24 jälkeen tulleiden ilmoittautumisten hyväksyntä tehdään viikolle 33 mennessä.

Ilmoittautumisaika

01.05.2024 - 31.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaaliala YAMK

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaalialan erityisasiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Niina Koskela
 • Eija Lähteenmäki
 • Merja Sinkkonen
Vastuuhenkilö

Merja Sinkkonen

Ryhmät
 • 24YESO
  Sosionomi (ylempi amk) Sosiaalialan erityisasiantuntija 2024

Tavoitteet (OJ)

Tällä opintojaksolla tarkastellaan sosiaalityön ajankohtaista tutkimusta ja hyödynnetään sitä ammatillisessa kirjoittamisessa.

Opiskelija
• tuntee sekä osaa tulkita ja arvioida sosiaalityön ajankohtaista tutkimusta
• osaa soveltaa käsitteellisiä näkökulmia asiantuntijatoiminnan kehittämisessä
• osaa analysoida kriittisesti tutkimuksen haasteita ja mahdollisuuksia sekä hyödyntää luotettavaa tutkimustietoa.

Sisältö (OJ)

• sosiaalityön ajankohtaisten tutkimusten kriittinen tarkastelu, analysointi ja arviointi.
• luotettavan tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen.
• ammatillisen artikkelin / blogin kirjoittaminen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Opiskelija tuntee sosiaalialan keskeisiä ajankohtaisia tutkimuskohteita. Tunnistaa huono-osaisuuden ja eriarvoisuuden kysymyksiä, joita käsittelee ammatillisessa artikkelissa tai blogissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Opiskelija tietää sosiaalialan keskeiset ajankohtaiset tutkimuskohteet ja hahmottaa sosiaalisten on-gelmien ja riskien syitä. Tunnistaa ja osaa analysoida ammatillisessa artikkelissa tai blogissa huono-osaisuuden ja eriarvoisuuden kysymyksiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Tuntee sekä osaa tulkita ja arvioida sosiaalityön ajankohtaista tutkimusta, analysoida kriittisesti tutkimuksen haasteita ja mahdollisuuksia sekä jäsentää sosiaalisten ongelmien ja riskien syitä. Analysoi kriittisesti ammatillisessa artikkelissa tai blogissa yhteiskunnallisen huono-osaisuuden ja eriarvoisuuden kysymyksiä.

Arviointiasteikko

0-5

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle ilmoittautumisaika 2.5. - 31.8.2024. Toteutussuunnitelma päivittyy ja Moodle-alusta julkaistaan opintojakson alkuun mennessä.

5.6.24 jälkeen tulleiden ilmoittautumisten hyväksyntä tehdään viikolle 33 mennessä.

Ilmoittautumisaika

12.08.2024 - 10.09.2024

Ajoitus

11.09.2024 - 31.07.2025

Laajuus

30 - 60

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 2

Koulutus
 • Sosiaalialan erityisasiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma
Ryhmät
 • AVOINAMK
  Avoin amk

Sisältö (OJ)

Polkuopiskelijana suoritat tutkinto-ohjelman ensimmäisen lukukauden tai lukuvuoden (30-60) opinnot avoimen AMKin opiskelijana. Löydät opintosuunnitelmat TAMKin opinto-oppaasta https://opinto-opas-ops.tamk.fi/.

Voit ilmoittautua polkuopintoihin, jos sinulla on sosionomin AMK -tutkinto tai seuraavat opistoasteen tutkinnot:
sosiaalikasvattaja ja sosiaalikasvattajan tutkintoon rinnastuva opistotasoinen lähikasvattaja,
sosiaaliohjaaja, kehitysvammaisten ohjaaja tai kehitysvamma-alan ohjaaja, sosiaalialan ohjaaja, diakonin tutkinto, johon sisältyy sosiaaliohjaajan koulutus, ulkomailla suoritettu vastaava korkeakoulututkinto.

Ilmoittautuminen alkaa 1.8.2024 klo 9.00 ja päättyy 2.8.2024 klo 23.59.
YAMK-tutkintoryhmään on varattu yhteensä 2 paikkaa avoimen AMKin opiskelijoille. Mikäli paikkoja on tämän jälkeen vapaana, ilmoittautumisaikaa voidaan pidentää.

Ilmoittautumislomake julkaistaan tällä sivulla ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on verkkokauppailmoittautuminen ja opintomaksu 300 € maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Syksyn ensimmäiset lähipäivät ovat 11.9.-13.9.2024
Syksyn muut lähipäivät ovat 10.-11.10, 7.-8.11, 21.-22.11. ja 4.-5.12. Päivien kesto on pääsääntöisesti klo 8.30 - 15.30. Opintojen aikana suoritetaan lisäksi vapaavalintaisia opintoja 30 opintopistettä itse valitsemanasi ajankohtana.

Haku tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen jälkeen

Polkuopintojen suorittamisen perusteella voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän erillishaussa opintopolku.fi-palvelussa toukokuussa 2025 tai jo lokakuussa 2024, mikäli opintosuunnitelmassasi syksyllä on valintaan vaadittu opintopistemäärä.

Jotta voit tulla valituksi, opintoja tulee olla suoritettuna 20 opintopistettä syksyn avoimen väylän erillishaussa 31.12.2024 mennessä ja kevään 2025 haussa 31.7.2025 mennessä. Jos vaaditun opintopistemäärän suorittaminen ei onnistu syyslukukauden aikana, opiskele vielä kevät avoimen opiskelijana ja hae tutkinto-opiskelijaksi toukokuun alussa 2025. Syksyn avoimen väylän erillishaku järjestetään lokakuun 2 ensimmäisen viikon aikana.

Huomioithan, että hakiessasi YAMK-tutkintoon sinun pitää täyttää myös pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset.

Arviointiasteikko

0-5