Siirry suoraan sisältöön

Audiovisuaalisen median tutkinto-ohjelma

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Medianomi (AMK)

Laajuus:
240 op

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Medianomi (AMK)
NQF 6

Yhteystiedot

Pertti Näränen, tutkintovastaava
etunimi.sukunimi@tuni.fi

Maija Joensuu, opinto-ohjaaja
etunimi.sukunimi@tuni.fi

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoulun yleiset pääsyvaatimukset.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan on mahdollista hyväksilukea tutkintoon aiempia opintoja sekä aiemmin hankittua osaamista, joka on saavutettu esimerkiksi työkokemuksen, kurssien tai harrastusten avulla.
Katso TAMKin yleiset AHOT-ohjeet.

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen ja niitä vastaavan osaamistavoitteiden saavuttaminen.
Lisätietoja: TAMKin tutkintosääntö ja ammattikorkeakoululaki.

Tutkinnon profiili

Opinnoissa saa monipuoliset valmiudet audiovisuaalisen alan sisällöllisiin, taiteellisiin ja tuotannollisiin tehtäviin. Opiskelija voi suuntautua joko luovaan sisällöntuotantoon tai audiovisuaaliseen suunnitteluun ja ilmaisuun. Luovan sisällöntuotannon opinnoissa yhdistetään käsikirjoittamista ja tuotantojen hallintaa. Audiovisuaalisen suunnittelun ja ilmaisun opinnoissa voit syventyä mm. kuvauksen, äänen ja leikkauksen työprosessien osaamisen kehittämiseen. Äänen ammattiopintoja opiskellaan englanniksi yhdessä Media and Arts tutkinto-ohjelman musiikkituottajaopiskelijoiden kanssa.

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Opintosuuntauksesi mukaisesti sinulla on ammatillista erityisosaamista luovan sisällöntuotannon alueelta (tuottaminen, käsikirjoittamisen) tai audiovisuaalisen suunnittelun ja ilmaisun alueilta (kuvaus ja kuvausvalaisu, leikkaus, äänisuunnittelu).. Olet vastuullinen ja tiimityötaitoinen ammattilainen, jolla on hyvät valmiudet projektinhallintaan, asiakastyöhön ja yrittäjyyteen. Osaat seurata alasi muutosta ja kehittää omaa ammattialuettasi. Osaat myös toimia kansainvälisessä ympäristössä.

OPINTOJEN VUOSITEEMAT

Ensimmäinen vuosi: Opintojen alussa opiskellaan äänen, digitaalisen kuvan ja videon perusteita yhdessä kansainvälisten mediaopiskelijoiden kanssa. Tutkinto-ohjelman omiin opintoihin ensimmäisenä syksynä sisältyvät audiovisuaalinen tarinnankerronta ja dramaturgia sekä mediahistoria. Ensimmäisen vuoden keväällä opiskelijat toteuttavat yhdessä lyhyet fiktiiviset harjoituselokuvat, joihin liittyy myös projektinhallinnan ja oman suuntautumisen opintoja. Keväällä alkavat myös kieliopinnot

Toinen vuosi: Toisen vuoden opinnoissa opiskelijat perehtyvät televisiotuottamiseen sekä sisällöntuotannon että tuotantotekniikan näkökulmista. Televisio-opinnot sisältävät esimerkiksi journalismiin ja monikameratyöskentelyyn liittyviä harjoituksia ja projekteja. Toisena vuonna opiskellaan myös opintosuuntauksen ammattiopintoja sekä yrittäjyyteen ja työelämäosaamiseen liittyviä opintoja.

Kolmas ja neljäs vuosi: Kolmantena vuonna opiskelija syventää ja rakentaa aktiivisesti osaamistaan valinnaisten projekti- ja ammattiopintojen kautta. Opinnoissa syvennytään myös työelämäsääntöihin ja työnjohtamiseen av-alalla sekä rakennetaan osaamista asiakastyöhön. Opiskelija voi valita opintoja myös muista tutkinto-ohjelmista. Kolmanteen ja neljänteen vuoteen sijoittuvat myös harjoittelu ja mahdollisesti kansainvälinen vaihto. Ammatillisen asiantuntijuuden kehittämisessä luotsataan alan tulevaisuuteen sisältäen teknologisen muutoksen. Opintojen loppupäähän sijoittuu opinnäytetyö, jossa osoitetaan kertynyttä ammatillista ja kehittämisosaamista.

Sijoittuminen työelämään

Medianomiksi valmistuneet opiskelijat työskentelevät laaja-alaisesti luovilla aloilla kuten elokuva-, televisío- ja medialan tuotannoissa, yritys- ja markkinointiviestinnässä sekä tapahtuma-alan tehtävissä. Huomattava osa valmistuneista toimivat luovan alan yrittäjänä ja freelancerina.

Jatko-opintomahdollisuudet

AMK-tutkinto (BA-taso) antaa hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon tai maisteriopintoihin yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa Suomessa tai ulkomailla.

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät opintojen toteutussuunnitelmista. Opiskelijoiden kanssa sovitaan opintojakson alussa opintojakson suoritus- ja arviointitavat.

Valmistuminen

Opintojen suorittaminen ja osaamistavoitteiden saavuttaminen opetussuunnitelman mukaisessa laajuudessa.

Opintojen toteuttaminen

Keskeinen työtapa on projektiopiskelu. Lisäksi opiskeluun kuuluu mm. luento-opetusta, verkko-opiskelua, kirjallisia tehtäviä, työharjoittelua ja itsenäistä tiedonhakua. Tutkintoon voi liittää opintoja myös TAMKin muilta opintoaloilta tai muista korkeakouluista.

Tutkinnon kehittäminen

Opetussuunnitelmassa noudatetaan eurooppalaista ja kansallista korkeakoulututkintojen viitekehystä (NQF ja EQF). Koulutusta suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Huomioon on otettu myös opiskelija- ja alumnipalautekyselyjen tulokset.

Audiovisuaalisen median tutkinto-ohjelma
Tunnus
(24AVMA)
Audiovisuaalisen median tutkinto-ohjelma
Tunnus
(24AVMA)
Ilmoittautumisaika

02.09.2024 - 30.09.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 18.12.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media-ala

Toimipiste

TAMK Mediapolis

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Audiovisuaalisen median tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Teppo Nuutinen
 • Arto Koskinen
Vastuuhenkilö

Teppo Nuutinen

Ryhmät
 • 24AVMA
  Audiovisuaalisen median tutkinto-ohjelma 2024

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija klassisen tarinankerronnan periaatteisiin ja kehittää hänen kykyään havainnoida, ideoida ja kirjoittaa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tietää klassisen tarinankerronnan dramaturgiset perusperiaatteet
- tietää käsikirjoitusformaatin ja ymmärtää sen tarkoituksen
- osaa soveltaa klassisen dramaturgian periaatteita ideoiden kehittämisessä
- osaa hyödyntää kulttuurista ympäristöään ja havaintomaailmaansa aiheiden ideoinnissa ja valinnassa
- osaa arvioida ideoita ja osaa perustella valintojaan eri näkökulmista
- osaa kirjoittaa ideastaan erilaisia lyhyitä tiivistelmiä

Sisältö (OJ)

Klassisen tarinankerronnan periaatteet.
Käsikirjoitusformaatti.
Omien kokemusten ja ympäröivän kulttuurin hyödyntäminen ideoinnissa.
Taito arvioida, kehittää, keskustella ja perustella ideoita monista eri näkökulmista.
Ideoiden tiivistämisen taito.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Opiskelijan tietämys klassisen tarinankerronnan periaatteista ja periaatteiden soveltaminen ideoiden kehittämisessä jäävät osin suppeiksi. Opiskelija hyödyntää kulttuurista ympäristöään ja havaintojaan rajoitetusti aiheiden ideoinnissa ja valinnassa. Ideoiden arviointiin ja kehittämiseen liittyvä työskentely ja vuorovaikutus on osin puutteelista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Opiskelijan tietää klassisen tarinankerronnan periaatteet ja osaa soveltaa niitä ideoiden kehittämisessä. Opiskelija hyödyntää kulttuurista ympäristöään ja havaintojaan aiheiden ideoinnissa ja valinnassa. Hän kehittää työskentelyään ja vuorovaikutustaan ideoiden arvioinnissa, kehittämisessä ja tiivistämisessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Opiskelijan osaa analysoida klassisen tarinankerronnan periaatteita ja osaa soveltaa periaatteita monipuolisesti ideoiden kehittämisessä. Opiskelija hyödyntää oivaltavasti kulttuurista ympäristöään ja havaintojaan aiheiden ideoinnissa ja valinnassa. Hän kehittää aktiivisesti työskentelyään ja vuorovaikutustaan ideoiden arvioinnissa, kehittämisessä ja tiivistämisessä.

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Kontakti- ja etopetus.

Ilmoittautumisaika

23.05.2024 - 30.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 07.10.2024

Laajuus

3 - 5

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Media-ala

Toimipiste

TAMK Mediapolis

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Tampereen korkeakouluyhteisön ristiinopiskelu
 • Avoin ammattikorkeakoulu
 • Audiovisuaalisen median tutkinto-ohjelma
Opettaja
 • Pertti Näränen
 • Media-ala Virtuaalihenkilö
Vastuuhenkilö

Leena Mäkelä

Ryhmät
 • 24AVMA
  Audiovisuaalisen median tutkinto-ohjelma 2024

Tavoitteet (OJ)

Opintojakso perehdyttää erityisesti audiovisuaalisen median historiaan. Jaksolla analysoidaan estetiikan ja mediateknologian kehityksen yhteyksiä sekä pohditaan propagandan ja mediaetiikan teemoja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tietää audiovisuaalisen median kehityksen päälinjoja ja käännekohtia
- tunnistaa median ilmaisumuotojen ja sisältöjen yhteyksiä teknologian, talouden, taiteen ja politiikan kehitykseen länsimaissa
- kehittää tiedonhakuun, lähdekritiikkiin ja tekijänoikeuksiin liittyvää osaamistaan
- osaa arvioida tai testata mediahistorian ilmaisukeinojen tai arkistomateriaalien käyttämistä nykypäivän mediatuotantoihin

Sisältö (OJ)

Liikkuvan kuvan alkuhistoria.
Dokumentarismin kehitys.
Valistus ja propaganda.
Sähköisen median ja digimedian murrosvaiheita.
Mediatulevaisuus ja kehittyvä globaali digitalisaatio.
Julkiset media-arkistot ja arkistojen hyödyntäminen uusiin tuotantoihin.

Huom! Kolmen pisteen kokonaisuudessa keskitytään mediahistoriaa koskevan tiedon rakentamiseen. Viiden pisteen kokonaisuuteen sisältyy mediahistorian ilmaisukeinojen soveltaminen uuteen mediatuotantoon tai muu tietoa soveltava näyttö.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) (OJ)

Opiskelija tunnistaa audiovisuaalisen median historian päälinjat. Opiskelija osallistuu opetukseen, yhteistoimintaan ja keskusteluihin niukasti. Itsenäinen tiedonhaku on suppeaa. Toiminta, ohjeiden ja aikataulujen noudattaminen jaksolla on tyydyttävällä tasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) (OJ)

Opiskelija tunnistaa audiovisuaalisen median kehityksen päälinjat ja pystyy arvioimaan kehityksen yhteyksiä kulttuurin, politiikan, talouden ja tekniikan kehitykseen. Opiskelija tuntee mediaetiikan periaatteet. Opiskelija osallistuu opetukseen, yhteistoimintaan ja keskusteluihin aktiivisesti. Itsenäinen tiedonhaku on monipuolista. Opiskelija osaa arvioida audiovisuaalisen historian taiteellisten ja teknisten ilmaisukeinojen soveltumista nykypäivän mediatuotantoihin. Opiskelija kehittää verkko-opintoihin liittyvää osaamistaan. Hän osaa hyödyntää ja antaa muille rakentavaa palautetta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) (OJ)

Opiskelija tietää audiovisuaalisen median kehityksen päälinjat ja pystyy arvioimaan kehityksen yhteyksiä kulttuurin, politiikan, talouden ja tekniikan kehitykseen analyyttisesti. Opiskelija tuntee mediaetiikan periaatteet ja pystyy arvioimaan mediasisältöjä etiikan näkökulmasta. Opiskelija osallistuu opetukseen, yhteistoimintaan, keskusteluihin ja omien tavoitteiden määrittelyyn aktiivisesti. Itsenäinen tiedonhaku on monipuolista ja lähdekriittistä. Opiskelija osaa arvioida audiovisuaalisen median historian taiteellisten ja teknisten ilmaisukeinojen soveltumista nykypäivän mediatuotantoihin analyyttisesti. Hän tuntee IPR-kysymyksiin ja tekijänoikeuksiin liittyvät periaatteet median arkistomateriaalien käyttöön liittyen. Hän kehittää verkko-opintoihin ja liittyvää teknistä ja vuorovaikutukseen liittyvää osaamista. Hän osaa hyödyntää ja antaa muille rakentavaa palautetta.

Aika ja paikka

Verkkoluonnot ja keskustelut (Zoom) maanantaisin 13-16 välillä 26.8. - 30.9.
Lopputöiden esittelyt ja keskustelut ma 7.19. klo 13-17 luokassa ADA (10016).

Arviointiasteikko

0-5

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Kurssi järjestetään pääosin etänä (Zoom ja Moodle). Jaksolle voi osallistua myös avoimen AMK:n ja muiden alojen opiskelijoita. suorituksensa on 3 op laajuinen sisältäen tehtävät ja verkkoluennot maanantaisin 13-16 (Zoom) välillä 26.8. - 30. syyskuuta. TAMKin audiovisuaalisen media opiskelijoiden on mahdollista edellisten lisäksi suorittaa kurssin lopputyö yksin tai ryhmissä, jolloin suorituksen laajuus on 5 op. Lopputöiden esittelyt järjestetään livenä luokassa ADA ma 7.10. klo 13-17.

Kurssilla käydään läpi elokuvan, television ja sähköisen median kehityksen yleispiirteet ja keskeisimmät käännekohdat. Lisäksi analysoidaan median yhteyksiä politiikan, talouden ja tekniikan kehitykseen. Kurssi sisältää Zoomin kautta välitettäviä verkkoluentoja, elokuvanäytteitä, keskusteluja ja kirjallisia tehtäviä. Tehtävistä osa tehdään ns. kotitehtävinä.

TAMKin AV-median opiskelijoiden 5 op:n suoritus voi olla joko yksin kirjoitettu essee, yksin tai kaksin tehtävä esitelmä tai pienryhmässä toteutettava audiovisuaalinen demo. Demo voi olla esimerkiksi havainnollistus jostain mediahistorian tekniikasta tai sisällöstä, pastissi tai tyylikokeilu.

Luentojen pääteemat:
Median varhaismuodot ja elokuvan alku
Ääni ja värielokuva, dokumentarismi
Elokuvapropaganda, TV:n pioneerit
Elokuvan uudet aallot ja uusi Hollywood
Suomen television vaiheita
Video, digimedia, some ja ”valemedia"
Lopputöiden esittelyt

Oppimateriaalit

Esitellään kurssin Moodle-alustalla

Ilmoittautumisaika

14.07.2024 - 12.08.2024

Ajoitus

13.08.2024 - 31.07.2025

Laajuus

60 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

TAMK Mediapolis

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 1

Koulutus
 • Audiovisuaalisen median tutkinto-ohjelma
Ryhmät
 • AVOINAMK
  Avoin amk

Sisältö (OJ)

Opinnot koostuvat tutkinto-ohjelman ensimmäisen vuoden opinnoista. Löydät opintosuunnitelmat TAMKin opinto-oppaasta, https://opinto-opas-ops.tamk.fi/.

Opiskelu on kokopäiväopiskelua tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä. Paikkoja avoimen AMKin opiskelijoille on 1.

Ilmoittautuminen alkaa 1.8.2024 klo 9.00 ja päättyy 2.8.2024 klo 23.59. Mikäli paikkoja on tämän jälkeen vapaana, ilmoittautumisaikaa voidaan pidentää. Ilmoittautumislomake julkaistaan tällä sivulla ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on verkkokauppailmoittautuminen ja opintomaksu 300 € maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Opinnoissa menestyminen edellyttää hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa.

Haku ja valinta tutkinto-opiskelijaksi
Polkuopintojen perusteella voit hakeutua tutkinto-opiskelijaksi. Haku tutkinto-opiskelijaksi tapahtuu avoimen väylän erillishaussa toukokuun alussa 2025 opintopolku.fi -palvelussa.

Tutkinto-opiskelijaksi valintaan vaikuttavat avoimessa suoritettu opintopistemäärä, opintomenestys, opintojen vastaavuus TAMKin opetussuunnitelmaan sekä mahdollinen haastattelu. Hakijat asetetaan tarvittaessa paremmuusjärjestykseen keskiarvon perusteella. Valintaan vaadittu opintopistemäärä TAMKin AMK-tutkinnoissa on 50 opintopistettä ja se pitää olla suoritettuna 31.7.2025 mennessä.

Kulttuurialalla ja musiikkipedagogin tutkinto-ohjelmassa valinta tehdään substanssinäytteen/ portfolion ja haastattelun perusteella. Substanssinäytteen/ portfolion ohjeet julkaistaan tuni.fi -sivuilla tai lähetetään hakijalle sähköpostitse. Saat kutsun substanssinäytteeseen ja haastatteluun sähköpostitse tai puhelimitse.

Opintososiaaliset edut
Avoimen AMKin opintoihin ei saa opintotukea, eikä muita opintososiaalisia etuuksia. Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista alustava osallistumisoikeutesi opintoihin TE-toimistosta ennen ilmoittautumista polkuopiskelijaksi.

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

14.07.2024 - 12.08.2024

Ajoitus

13.08.2024 - 31.07.2025

Laajuus

60 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

TAMK Mediapolis

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 1

Koulutus
 • Audiovisuaalisen median tutkinto-ohjelma
Ryhmät
 • AVOINAMK
  Avoin amk

Sisältö (OJ)

Opinnot koostuvat tutkinto-ohjelman ensimmäisen vuoden opinnoista. Löydät opintosuunnitelmat TAMKin opinto-oppaasta, https://opinto-opas-ops.tamk.fi/.

Opiskelu on kokopäiväopiskelua tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä. Paikkoja avoimen AMKin opiskelijoille on 1.

Ilmoittautuminen alkaa 1.8.2024 klo 9.00 ja päättyy 2.8.2024 klo 23.59. Mikäli paikkoja on tämän jälkeen vapaana, ilmoittautumisaikaa voidaan pidentää. Ilmoittautumislomake julkaistaan tällä sivulla ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on verkkokauppailmoittautuminen ja opintomaksu 300 € maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Opinnoissa menestyminen edellyttää hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa.

Haku ja valinta tutkinto-opiskelijaksi
Polkuopintojen perusteella voit hakeutua tutkinto-opiskelijaksi. Haku tutkinto-opiskelijaksi tapahtuu avoimen väylän erillishaussa toukokuun alussa 2025 opintopolku.fi -palvelussa.

Tutkinto-opiskelijaksi valintaan vaikuttavat avoimessa suoritettu opintopistemäärä, opintomenestys, opintojen vastaavuus TAMKin opetussuunnitelmaan sekä mahdollinen haastattelu. Hakijat asetetaan tarvittaessa paremmuusjärjestykseen keskiarvon perusteella. Valintaan vaadittu opintopistemäärä TAMKin AMK-tutkinnoissa on 50 opintopistettä ja se pitää olla suoritettuna 31.7.2025 mennessä.

Kulttuurialalla ja musiikkipedagogin tutkinto-ohjelmassa valinta tehdään substanssinäytteen/ portfolion ja haastattelun perusteella. Substanssinäytteen/ portfolion ohjeet julkaistaan tuni.fi -sivuilla tai lähetetään hakijalle sähköpostitse. Saat kutsun substanssinäytteeseen ja haastatteluun sähköpostitse tai puhelimitse.

Opintososiaaliset edut
Avoimen AMKin opintoihin ei saa opintotukea, eikä muita opintososiaalisia etuuksia. Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista alustava osallistumisoikeutesi opintoihin TE-toimistosta ennen ilmoittautumista polkuopiskelijaksi.

Arviointiasteikko

0-5