Siirry suoraan sisältöön

Final Camp (6 op)

Toteutuksen tunnus: 3H00CA61-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2021 - 31.08.2021

Ajoitus

23.08.2021 - 06.12.2021

Laajuus

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yrittäjyys (Proakatemia)

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

15 - 40

Koulutus

  • Yrittäjyyden ja tiimijohtamisen tutkinto-ohjelma

Opettaja

  • Hanna Saraketo
  • Mikael Lindell

Ryhmät

  • 18PRO
    Yrittäjyys ja tiimijohtaminen 2018, nuoret

Tavoitteet (OJ)

Opintojaksolla tiimiyritys järjestää itselleen ”loppuhuipennuksen”, jossa annetaan tiimin osaamisesta viimeiset näytöt. Tiimi osaa yhdistää lukemansa teoreettisen kirjallisuuden käytännön haasteisiin. Tavoitteena on, että osa opintojaksosta suoritetaan ulkomailla.

Tavoite
- Opiskelija osaa toimia kansanvälisessä ympäristössä ja arvioida oman liiketoimintansa kansainvälisiä mahdollisuuksia.
- Tiimiyrittäjä osaa rakentaa itselleen kansainvälisen verkoston.
- Tiimiyrittäjä osaa soveltaa erilaisia innovointi- ja ideointityökaluja kansainvälisessä ympäristössä.
- Tiimiyrittäjä osaa ratkaista erilaisia kansainvälisten yritysten toimeksiantoja, sekä tutustua kohdemaan yrityskulttuuriin.

Sisältö (OJ)

Miten innovoida ja kehittää uutta toimintaa kansainvälisessä toimintaympäristössä?
Mitä toimiminen kansainvälisessä ympäristössä edellyttää?
Mitkä ovat tiimiyrityksen ja -yrittäjän vahvuudet ja kehittämisen tarpeet kansainvälisessä toiminnassa?

Lisätiedot (OJ)

Opintojakson arviointi perustuu tiiminäyttöön, jossa koko tiimi yhdessä näyttää osaamisensa käytännönläheisessä näyttökokeessa. Näyttöviikon aikana on mahdollista tehdä useampikin näyttökoe kohdemaan toimeksiantajille. Valmentaja, tiimi itse sekä näyttökokeiden toimeksiantajat arvioivat tiimin osaamista. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Aika ja paikka

Katso Pakista/lukkarikoneesta ja seuraa viestintää Proakatemian ja tiimin kanavilla. Pajat ovat pääsääntöisesti kaksi kertaa viikossa, neljä tuntia kerrallaan, Proakatemialla tai muussa, tiimin järjestämässä paikassa.

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Perinteistä tenttiä ei ole. Osaaminen näytetään muin tavoin, esimerkiksi suorittamalla toimeksiantoja Proakatemian tapahtumissa kuten Tiimidiilissä, myyntipäivillä, 24H:ssa tms. Valmentaja kertoo tarkemmin ja sopii käytännöistä tiimin kanssa sen tarpeiden mukaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen pajatyöskentelyyn, dialogi, reflektio, final camp. Itse-, vertais- ja valmentaja-arvio asetettuihin tavoitteisiin peilaten.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Proakateamialla ei juurikaan ole perinteisiä luentoja tai tenttejä. Oppimistapoja ja -tilanteita ovat esimerkiksi pajat (alustukset, dialogi, työpajatyöskentely, itsenäinen opiskelu), kirjallisuus, kirjoittaminen ja julkaiseminen, asiantuntijaluennot ja muu tiedonhankinta, projektityöskentely, seminaarit, solut ja yhteiset tapahtumat. Oppiminen kytkeytyy liiketoimintaprojekteihin. Tiimiyrittäjät vastaavat pajojen sisällöistä valmentajan kanssa. Final campin myötä mukana on kansainvälinen projekti.

Oppimateriaalit

Kirjallisuusvinkkejä saa mm. valmentajilta, opettajilta ja toisilta tiimiyrittäjiltä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lukukauden aikana laskennallisesti pajoja 80 h, Final camp 40 h, tiimiopinnot 40 h (mm. 24h loppunäyttö).
Esteen tai oppimisen vuoksi pajat on mahdollista korvata ristipölyttämällä.
Pajoihin osallistuminen edellyttää lisäksi
- pajan valmistelua
- pajaan valmistautumista (mahdolliset ennakkotehtävät)
- reflektointia.
Pajat ovat pääsääntöisesti 1-2 x 4 h / viikko.

Sisällön jaksotus

Tiimiyrityksen senhetkisen oppimistarpeen mukaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Pääsääntöisesti tiimiyrittäjä osallistuu oman tiiminsä pajoihin ja final campille, mutta esteen tai oppimisen vuoksi on mahdollista ns. ristipölyttää toisen Proakatemian tiimin, toisen tiimiakatemian tai vastaavia treenejä käyttävien tiimioppimista toteuttavien organisaatioiden pajoissa.

Kun tiimiyrittäjä on kansainvälisessä vaihdossa, sen aikana olleet pajatunnit korvautuvat vaihdossa suoritetuilla opintojaksoilla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Pajojen sisältö liittyy tiimiyrityksen toimintaan.

Kansainvälisyys

Liiketoiminnan kasvaessa ja/tai kansainvälisen projektin myötä myös kv-liiketoimintaan liittyvät sisällöt tulevat mukaan pajatyöskentelyyn. Final camp sisältää kansainvälisen projektin.

Lisätietoja opiskelijoille

Proakatemian opintojaksot on integroitu tiimiyrityksen toimintaan. Yksittäisten opintojaksojen suorittaminen opetussuunnitelmasta ei ole mahdollista ilman erityisjärjestelyjä.

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Hyväksytty
Opiskelija on osallistunut pajoihin sekä final campille ja työskennellyt tiiminsä kanssa aktiivisesti, rikastuttavasti ja vähintään vaaditun tuntimäärän verran (80 + 40 + 40 h). Hän osoittaa hallitsevansa käsitellyt sisällöt niin, että pystyy toteuttamaan niitä käytännössä tiimiyrityksessään. Hänen dialogitaitonsa ovat kehittynyeet. Hän osaa toimia tiimin arvojen mukaisesti ja noudattaa yhdessä sovittuja toimintatapoja.

Hylätty
Opiskelija ei ole osallistunut pajoihin tai tiimityöskentelyyn vaadittavaa minimimäärää (120 + 40 h). Hän ei osoita hallitsevansa aihealueen sisältöjä niin, että pystyisi viemään niitä käytäntöön tiimiyrityksessään. Hän ei toimi tiimiyrityksen arvojen mukaisesti tai noudata sopimuksia.