Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen opettajankoulutus

Laajuus:
60 op

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Ammatillinen opettajankoulutus (60 op)
Korkeakoulututkinnon jälkeiset, opettajan yleisen pedagogisen kelpoisuuden tuottavat opinnot

Yhteystiedot

sähköposti: taok.tamk@tuni.fi

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Korkeakoulututkinto tai kyseisen alan korkein koulutustaso sekä kolmen (3) vuoden työkokemus koulutusta vastaavalla alalla (ammatillisten aineiden opettajat)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Osaamisperustainen opettajankoulutus perustuu opettajaopiskelijan aikaisemman osaamisen tunnistamiseen, tarvittavan osaamisen kehittämiseen ja koulutusprosessin aikaiseen jatkuvaan arviointiin

Tutkintovaatimukset ja niitä koskevat säännöt

Ammatillinen opettajankoulutus antaa pedagogisen kelpoisuuden toimia opettajana ammatillisen toisen asteen oppilaitoksissa,ammattikorkeakouluissa, vapaassa sivistystyössä sekä yleissivistävässä koulutuksessa. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (1129/2014).

Opintojen suorittaminen antaa henkilölle oikeuden käyttää lyhennettä AmO (ammatillinen opettaja).

Tutkinnon profiili

Ammatillisen opettajankoulutuksen opintojen tavoitteet

Ammatillisen opettajankoulutuksen opintojen tavoitteena on, että opettajankoulutuksen suorittaneella on valmiudet:

1) ohjata erilaisten opiskelijoiden oppimista; ja

2) kehittää opetusalaansa ottaen huomioon työelämän ja ammattien kehittyminen.
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (1129/2014).

Tutkinnon keskeiset osaamistavoitteet ja vuositeemat

Ammatillisen opettajan tehtävässä tarvittava osaaminen on vaativaa asiantuntija-osaamista, jossa yhdistyvät oman ammatti- tai opintoalan syvällinen osaaminen sekä laaja-alainen pedagoginen osaaminen. Tehtävässä korostuvat rinnakkaisina itsenäinen, yhteisöllinen ja verkostomainen työskentely, pedagogisten ratkaisujen ja oppimisympäristöjen tutkimusperustainen kehittäminen ja monimutkaisten yhteiskunnallisten, ammattipedagogisten ja ammattialakohtaisten ilmiöiden analysointi opettajan työn lähtökohtana. Koulutus antaa valmiuksia kestävän koulutuksen ja oppimisen edistämiseen.

Sijoittuminen työelämään

Ammatilliset opettajat toimivat pääosin ammatillisen oppilaitoksen, ammattikorkeakoulun tai vapaan sivistystyön opettajina. Koulutustaustasta ja työkokemuksesta riippuen toimiminen opettajana myös muissa oppilaitoksissa on mahdollista.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammatillinen erityisopettajankoulutus
Ammatillinen opinto-ohjaajan koulutus

Opintosuoritukset ja niiden arviointi

Hyväksytty / Hylätty

Opintojen toteuttaminen

Ammatillinen opettajankoulutus on monimuotokoulutusta. Se on mahdollista suorittaa verkkopainotteisesti ja oman työn ohella. Koulutuksen voi suorittaa osittain englannin kielellä ja harjoittelun voi suorittaa kansainvälisessä ympäristössä.

Ammatillinen opettajankoulutus
Tunnus
(23OPKOU)
Ammatillinen opettajankoulutus
Tunnus
(23OPKOU)
Ammatillinen opettajankoulutus
Tunnus
(21OPKOU)

Ammatillinen opettajankoulutus
Tunnus
(23OPKOU)
Ammatillinen opettajankoulutus
Tunnus
(19OPKOU)

Ammatillinen opettajankoulutus
Tunnus
(21OPKOU)

Ajoitussuunnitelmat:


Professional Teacher Education
Tunnus
(19PTE)
Ammatillinen opettajankoulutus
Tunnus
(19OPKOU)

Professional Teacher Education
Tunnus
(19PTE)
Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 23.10.2023

Ajoitus

16.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Jiri Vilppola
 • Taina Eweiss
 • Ville Palkinen
 • Leena Katto
 • Ari Jussila
Ryhmät
 • 22OPE
  22 opettajankoulutus
 • 23OPE
  23 opettajankoulutus

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa

- huomioida eettiset kysymykset ja valta-asetelmat arviointia toteuttaessaan tiedostaen arvioinnin historian, nykytilan ja tulevaisuuden suunnat
- toimia henkilökohtaistamisen periaatteiden ja voimassa olevien säädösten mukaisesti
- tunnistaa arvioinnin tehtäviä oppimisprosessin eri vaiheissa, kuten ennen oppimista, oppimisen aikana sekä osaamista arvioitaessa
- suunnitella ja hyödyntää monipuolisia arviointimenetelmiä osana oppimisprosessia huomioiden myös digitaaliset mahdollisuudet.
- hyödyntää monitahoarviointia osallistamalla oppijaa ja oppimisympäristön muita toimijoita jatkuvaan arviointiin
- nähdä arvioinnin laajana toimintamallina myös opettajan oman toiminnan ja organisaation käytänteiden sekä laadun arvioinnin näkökulmasta.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

- Miten arviointi ja sen tehtävät, menetelmät ja painopisteet muuttuvat aikajanalla historiasta nykypäivään ja kohti tulevaisuutta?
- Miten henkilökohtaistaminen ja arviointi linkittyvät toisiinsa?
- Miten opettaja arvioi opiskelijan oppimista ja osaamista monipuolisesti, eettisesti perustellen ja erilaisia oppimisympäristöjä osallistaen ja hyödyntäen?
- Miten arvioinnin monimuotoisuus ja -tasoisuus näyttäytyvät ammatillisen opettajan työssä opiskelijan oppimisen ja osaamisen arvioinnista aina oman työn ja organisaation toiminnan laadun arviointiin?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Hyväksytyn suorituksen kriteerit

Tietäminen
Jäsentää opintojakson sisältöön liittyvien ilmiöiden ja käsitteiden välisiä suhteita. Soveltaa, selittää, vertailee ja analysoi asiasisältöjä ammatillisen opettajan työn näkökulmasta.

Opettajaopiskelija
- kuvaa henkilökohtaistamisen prosessin valitussa oppilaitosympäristössä
- tuntee arvioinnin keskeiset tavoitteet, tehtävät ja menetelmät oppimisprosessin eri vaiheissa
- kuvaa arviointitoiminnan muutosta aikajanalla menneestä tulevaan.

Tekeminen
Osaa suunnitella ja valita eri toimintavaihtoehdoista työhön sopivia menettelytapoja ja perustella valintansa ammatillisena opettajana. Soveltaa opintojakson tietoperustaa ratkoessaan työn haasteita ja hyödyntäessään mahdollisuuksia.

Opettajaopiskelija
- suunnittelee arviointiprosessin valittuun opintojaksoon
- soveltaa monipuolisesti arvioinnin menetelmiä omalle opetusalalleen ja perustelee menetelmien valinnan
- soveltaa monitahoarviointia ja jatkuvan arvioinnin periaatetta toiminnassaan.

Opettajana kehittyminen
Antaa ja vastaanottaa palautetta aktiivisesti ja rakentavasti. Tarkastelee ja arvioi asioita sekä omasta että lähiyhteisön näkökulmasta. Toimii yhteistyössä vastuullisesti ja on valmis kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Tunnistaa ja noudattaa opettajan työn eettisiä periaatteita. Osaa kuvata ja arvioida oman toimintansa taloudellisia ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia.

Opettajaopiskelija
- toimii arviointityössä eettisesti ja oman valta-asemansa tunnistaen
- arvioi omaa toimintaansa arvioijana sekä yksilö- että organisaatiotasolla
- toimii rakentavasti ja kehittävästi arviointiin liittyvissä yhteistyöverkostoissa
- tunnistaa käytössä olevien resurssien yhteyden arviointiin sekä arviointiin liittyvien menettelytapojen vaikutuksen opettajan ja opiskelijan hyvinvointiin.

Aika ja paikka

Verkko- opetus Moodle- ja Zoom- ympäristöissä
Periodi 2 / 2023 (FIN)

Aloituswebinaari 26.10 klo 16.00- 18.00
Henkilökohtaistaminen, video katsottavissa oman aikataulun mukaan
II Webinaari 16.11. klo 16.00- 18.00
III Webinaari 30.11.klo 16.00- 18.00


(Webinaarit tallennetaan, mutta ensisijaisesti suositellaan osallistumista)

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Ei tenttejä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena toimivat opintojakson osaamistavoitteet. Osaamistavoitteiden saavuttaminen osoitetaan Arvioinnin -osaamismerkillä. Merkin suorittaja suunnittelee arviointiprosessin valitsemaansa opintojaksoon huomioiden henkilökohtaistamisen periaatteet.

Itsearviointi, vertaisarviointi, opettajan arviointi (osaamimerkki).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Verkko-opetus ja -oppiminen, webinaarit, itsenäinen työskentely, yhteisöllinen työskentely pienryhmässä,

Oppimateriaalit

TAOK OPS
Oppimateriaalit opintojakson moodle-ympäristössä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5op. (1op = n. 27h opiskelijan työtä)

Opiskelija osallistuu periodi 2:n aikana opintojakson yhteisiin aktiviteetteihin (webinaarit, pienryhmäsessiot jne.) sekä laatii opintojakson päätehtävänä digitaalisen tuotoksen, joka kuvaa arviointiprosessin (aloitusvaihe, oppimisprosessin vaihe, osaamisen arviointi) suorittajan itse valitsemalle alallle ja opintojaksolle.

Sisällön jaksotus

Periodi 2 / Syksy 2023. Periodi 2 päättyy jolululomaan. (viikot 51-52)

Lokakuu-joulukuu 2023.

Aloituswebinaari 26.10 klo 16.00- 18.00
Henkilökohtaistaminen, video katsottavissa oman aikataulun mukaan
II Webinaari 16.11. klo 16.00- 18.00
III Webinaari 30.11.klo 16.00- 18.00

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei Taokin järjestämiä valinnaisia suoritustapoja. (Opinnollistaminen)
Mikäli opiskelijalla on jo osaamistavoitteiden mukainen osaaminen, voi siirtyä suoraan osaamisen osoittamiseen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei varsinaista harjoittelua. Työelämän rooli otetaan huomioon osana henkilökohtaistamis- ja arviointiprosessia.

Kansainvälisyys

Opintojakson toteutus suomeksi ja englanniksi simultaanisesti tuo mukaan kieli- ja kansainvälisyysnäkökulmia.

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus on suunnattu TAOK ammatillisille opettajaopiskelijoille.
Tervetuloa mukaan henkilökohtaistamaan ja arvioimaan!

Lisätietoja opintojaksosta:
jiri.vilppola@tuni.fi
ari.jussila@tuni.fi
ville.palkkinen@tuni.fi
taina.eweiss@tuni.fi

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Hyväksytyn suorituksen kriteerit

Tietäminen
Jäsentää opintojakson sisältöön liittyvien ilmiöiden ja käsitteiden välisiä suhteita. Soveltaa, selittää, vertailee ja analysoi asiasisältöjä ammatillisen opettajan työn näkökulmasta.

Opettajaopiskelija
- kuvaa henkilökohtaistamisen prosessin valitussa oppilaitosympäristössä
- tuntee arvioinnin keskeiset tavoitteet, tehtävät ja menetelmät oppimisprosessin eri vaiheissa
- kuvaa arviointitoiminnan muutosta aikajanalla menneestä tulevaan.

Tekeminen
Osaa suunnitella ja valita eri toimintavaihtoehdoista työhön sopivia menettelytapoja ja perustella valintansa ammatillisena opettajana. Soveltaa opintojakson tietoperustaa ratkoessaan työn haasteita ja hyödyntäessään mahdollisuuksia.

Opettajaopiskelija
- suunnittelee arviointiprosessin valittuun opintojaksoon
- soveltaa monipuolisesti arvioinnin menetelmiä omalle opetusalalleen ja perustelee menetelmien valinnan
- soveltaa monitahoarviointia ja jatkuvan arvioinnin periaatetta toiminnassaan.

Opettajana kehittyminen
Antaa ja vastaanottaa palautetta aktiivisesti ja rakentavasti. Tarkastelee ja arvioi asioita sekä omasta että lähiyhteisön näkökulmasta. Toimii yhteistyössä vastuullisesti ja on valmis kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Tunnistaa ja noudattaa opettajan työn eettisiä periaatteita. Osaa kuvata ja arvioida oman toimintansa taloudellisia ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia.

Opettajaopiskelija
- toimii arviointityössä eettisesti ja oman valta-asemansa tunnistaen
- arvioi omaa toimintaansa arvioijana sekä yksilö- että organisaatiotasolla
- toimii rakentavasti ja kehittävästi arviointiin liittyvissä yhteistyöverkostoissa
- tunnistaa käytössä olevien resurssien yhteyden arviointiin sekä arviointiin liittyvien menettelytapojen vaikutuksen opettajan ja opiskelijan hyvinvointiin.

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 12.05.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.05.2025

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Sirpa Levo-Aaltonen
Vastuuhenkilö

Sirpa Levo-Aaltonen

Ryhmät
 • 24VE1
  Opettajankoulutus, Verkko-opiskeluryhmä 1

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- arvioida ammatillisen opettajan osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman osaamistavoitteiden saavuttamiseksi
- edistää omaa oppimistaan tavoitteiden mukaisesti
- osoittaa osaamistaan portfolion avulla
- edistää omaa jatkuvaa oppimistaan ja laatia uranaikaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Miten opettajaksi kasvu tapahtuu?
- Miten omaa osaamista arvioidaan ja dokumentoidaan?
- Miten osaamista kehitetään opettajan työssä?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi. Arviointikriteerien muodostumisen periaatteet on kuvattu Ammatillisen opettajankoulutuksen pedagogiset periaatteet-dokumentissa. Arviointikriteerit johdetaan opintojakson toteutussuunnitelmasta kuvatuista osaamistavoitteista.

Aika ja paikka

Opintojakso alkaa opettajaopintojen aloituspäivissä:
14.5.2024 klo 12-16 zoomissa sekä
15.5.2024 klo 12-16 zoomissa

Opetukset ja ohjaukset opintojen aikana
* opettajatuutorin ohjaus, nevonta ja dialogi verkossa tai sovittaessa lähitapaamisessa.
* TAOKin yhteisiä verkossa tapahtuvia infotilaisuuksia ja ohjaustilanteita.

Opintojen lopussa pidetään loppukeskustelu.

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

ei tenttejä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajatuutorin arviointi, itsearviointi ja mahdollinen vertaisarviointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Opettajatuutorin kanssa henkilökohtaiset HOPS-keskustelut käydään opintojen alussa.
Henkilökohtaiset HOPS-keskusteluajat sovitaan erikseen. Hopsia päivitetään tarvittaessa.

Portfoliota täydennetään koko opiskelun ajana sekä siihen liittyvä henkilökohtainen käyttötieto liitetään mukaan portfolioon.

Oppimateriaalit

Moodlen ohjeistukset. Opettajatuutorin ohjaus ja ohjeistukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa n. 27 h opiskelijan työtä.
Opiskelija käyttää ajan verkko-ohjaustilanteisiin osallistumalla ja itsenäisenä työskentelynä.

Sisällön jaksotus

HOPSia ja portfoliota päivitetään koko opiskelun ajan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Lisätietoja opiskelijoille

Sisältö:​
Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:​
- Miten opettajaksi kasvu tapahtuu?
- Miten omaa osaamista arvioidaan ja dokumentoidaan?
- Miten osaamista kehitetään opettajan työssä? ​

Arviointikriteerit - hylätty (0) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi.

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Osaamistavoitteet:​
Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa​
- arvioida ammatillisen opettajan osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman osaamistavoitteiden saavuttamiseksi​
- edistää omaa oppimistaan tavoitteiden mukaisesti​
- osoittaa osaamistaan portfolion avulla​
- edistää omaa jatkuvaa oppimistaan ja laatia uranaikaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.​

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. 
Osaaminen osoitetaan tekemällä hyväksytyt tuotokset: oma HOPS ja portfolio

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 31.05.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2025

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Hanne Mäki-Hakola
Vastuuhenkilö

Hanne Mäki-Hakola

Ryhmät
 • 24VE2
  Opettajankoulutus, Verkko-opiskeluryhmä 2

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- arvioida ammatillisen opettajan osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman osaamistavoitteiden saavuttamiseksi
- edistää omaa oppimistaan tavoitteiden mukaisesti
- osoittaa osaamistaan portfolion avulla
- edistää omaa jatkuvaa oppimistaan ja laatia uranaikaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Miten opettajaksi kasvu tapahtuu?
- Miten omaa osaamista arvioidaan ja dokumentoidaan?
- Miten osaamista kehitetään opettajan työssä?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi. Arviointikriteerien muodostumisen periaatteet on kuvattu Ammatillisen opettajankoulutuksen pedagogiset periaatteet-dokumentissa. Arviointikriteerit johdetaan opintojakson toteutussuunnitelmasta kuvatuista osaamistavoitteista.

Aika ja paikka

Henkilökohtaiset HOPS-keskusteluajat sovitaan erikseen. Hopsia päivitetään opiskelun ajan.

Portfoliota täydennetään koko opiskelun ajana.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajatuutorin arviointi, itsearviointi ja mahdollinen vertaisarviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Opettajatuutorin kanssa henkilökohtaiset HOPS-keskustelut käydään opintojen alussa.
Yhteisiä verkossa tapahtuvia infotilaisuuksia ja ohjaustilanteita. Opetusmenetelmänä opettajatuutorin ohjaus, nevonta ja dialogi verkossa tai sovittaessa lähitapaamisessa.

Oppimateriaalit

Moodlen ohjeistukset. Opetuutorin ohjaus ja ohjeistukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa n. 27 h opiskelijan työtä. Opiskelija käyttää ajan verkko-ohjaustilanteisiin osallistumalla ja itsenäisenä työskentelynä.

Sisällön jaksotus

HOPSia ja portfoliota päivitetään koko opiskelun ajan

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Lisätietoja opiskelijoille

Sisältö:​
Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:​
Miten opettajaksi kasvu tapahtuu? Miten omaa osaamista arvioidaan ja dokumentoidaan? Miten osaamista kehitetään opettajan työssä? ​

Arviointikriteerit - hylätty (0) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi.

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Osaamistavoitteet:​
Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa​
- arvioida ammatillisen opettajan osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman osaamistavoitteiden saavuttamiseksi​
- edistää omaa oppimistaan tavoitteiden mukaisesti​
- osoittaa osaamistaan portfolion avulla​
- edistää omaa jatkuvaa oppimistaan ja laatia uranaikaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.​

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. Osaaminen osoitetaan tekemällä hyväksytyt tuotokset: oma HOPS ja portfolio

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 31.05.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2025

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Kirsi Purhonen
 • Kirsi Purhonen
Vastuuhenkilö

Kirsi Purhonen

Ryhmät
 • 24VE3
  Opettajankoulutus, Verkko-opiskeluryhmä 3

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- arvioida ammatillisen opettajan osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman osaamistavoitteiden saavuttamiseksi
- edistää omaa oppimistaan tavoitteiden mukaisesti
- osoittaa osaamistaan portfolion avulla
- edistää omaa jatkuvaa oppimistaan ja laatia uranaikaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Miten opettajaksi kasvu tapahtuu?
- Miten omaa osaamista arvioidaan ja dokumentoidaan?
- Miten osaamista kehitetään opettajan työssä?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi. Arviointikriteerien muodostumisen periaatteet on kuvattu Ammatillisen opettajankoulutuksen pedagogiset periaatteet-dokumentissa. Arviointikriteerit johdetaan opintojakson toteutussuunnitelmasta kuvatuista osaamistavoitteista.

Aika ja paikka

Henkilökohtaiset HOPS-keskusteluajat sovitaan erikseen. Hopsia päivitetään opiskelun ajan. Portfoliota täydennetään koko opiskelun ajana.
Tuutorryhmän tapaamiset Zoomissa:
12.6.2024 klo 16.30-19.00 tai vaihtoehtoisesti 14.6.204 lähitapaamisena klo 9-15/TAMK Pedagoginen lähtölaukaus 1
21.8.2024 klo 16.30-19.00 Pedagoginen lähtölaukaus 2
18.9.2024 klo 16.30-19.00 Ammatilliseksi opettajaksi kasvu
31.10.2024 klo 16.30-19.00 Harjoittelu ja verkostot
21.11.2024 klo 16.30-19.00 Harjoittelusparraus
12.12.2024 klo 16.30-19.00 Syyslukukauden reflektio
22.1.2025 klo 16.30-19.00 Ammatillisen opettajan identiteetti
12.2.2025 klo 16.30-19.00 Hyvinvoiva opettaja osana työyhteisöä
12.3.2025 klo 16.30-19.00 Tarvelähtöiset teemat
9.4.2025 klo 16.30-19.00 Ammatillinen opettaja
7.5.2025 klo 16.30-19.00 Kevätlukukauden reflektio

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajatuutorin arviointi, itsearviointi ja mahdollinen vertaisarviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Opettajatuutorin kanssa henkilökohtaiset HOPS-keskustelut käydään opintojen alussa.
Yhteisiä verkossa tapahtuvia infotilaisuuksia ja ohjaustilanteita. Opetusmenetelmänä opettajatuutorin ohjaus, nevonta ja dialogi verkossa tai sovittaessa lähitapaamisessa.

Oppimateriaalit

Moodlen ohjeistukset. Opetuutorin ohjaus ja ohjeistukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa n. 27 h opiskelijan työtä. Opiskelija käyttää ajan verkko-ohjaustilanteisiin osallistumalla ja itsenäisenä työskentelynä.

Sisällön jaksotus

HOPSia ja portfoliota päivitetään koko opiskelun ajan

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Lisätietoja opiskelijoille

Sisältö:​
Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:​
Miten opettajaksi kasvu tapahtuu? Miten omaa osaamista arvioidaan ja dokumentoidaan? Miten osaamista kehitetään opettajan työssä? ​

Arviointikriteerit - hylätty (0) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi.

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Osaamistavoitteet:​
Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa​
- arvioida ammatillisen opettajan osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman osaamistavoitteiden saavuttamiseksi​
- edistää omaa oppimistaan tavoitteiden mukaisesti​
- osoittaa osaamistaan portfolion avulla​
- edistää omaa jatkuvaa oppimistaan ja laatia uranaikaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.​

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. Osaaminen osoitetaan tekemällä hyväksytyt tuotokset: oma HOPS ja portfolio

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 31.05.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2025

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Sanna Brauer
Vastuuhenkilö

Sanna Brauer

Ryhmät
 • 24VE4
  Opettajankoulutus, Verkko-opiskeluryhmä 4

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- arvioida ammatillisen opettajan osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman osaamistavoitteiden saavuttamiseksi
- edistää omaa oppimistaan tavoitteiden mukaisesti
- osoittaa osaamistaan portfolion avulla
- edistää omaa jatkuvaa oppimistaan ja laatia uranaikaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Miten opettajaksi kasvu tapahtuu?
- Miten omaa osaamista arvioidaan ja dokumentoidaan?
- Miten osaamista kehitetään opettajan työssä?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi. Arviointikriteerien muodostumisen periaatteet on kuvattu Ammatillisen opettajankoulutuksen pedagogiset periaatteet-dokumentissa. Arviointikriteerit johdetaan opintojakson toteutussuunnitelmasta kuvatuista osaamistavoitteista.

Aika ja paikka

Henkilökohtaiset HOPS-keskusteluajat sovitaan erikseen. Hopsia päivitetään opiskelun ajan.

Portfoliota täydennetään koko opiskelun ajana.

24VE4-tuutorryhmän tapaamiset Zoomissa kuukausittain seuraavasti:

12.6.2024 klo 16.30-19.00 Pedagoginen lähtölaukaus I
15.8.2024 klo 16.30-19.00 Pedagoginen lähtölaukaus II
18.9.2024 klo 16.30-19.00 Ammatilliseksi opettajaksi kasvu 
31.10.2024 klo 16.30-19.00 Harjoittelu ja verkostot 
16.11.2024 klo 9.30-12.00 Harjoittelusparraus
12.12.2024 klo 16.30-19.00 Syyslukukauden reflektio
22.1.2025 klo 16.30-19.00 Ammatillisen opettajan identiteetti 
12.2.2025 klo 16.30-19.00 Hyvinvoiva opettaja osana työyhteisöä
12.3.2025 klo 16.30-19.00 Tarvelähtöiset teemat
9.4.2025 klo 16.30-19.00 Ammatillinen opettaja 
7.5.2025 klo 16.30-19.00 Kevätlukukauden reflektio

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajatuutorin arviointi, itsearviointi ja mahdollinen vertaisarviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Opettajatuutorin kanssa henkilökohtaiset HOPS-keskustelut käydään opintojen alussa.
Yhteisiä verkossa tapahtuvia infotilaisuuksia ja ohjaustilanteita. Opetusmenetelmänä opettajatuutorin ohjaus, nevonta ja dialogi verkossa tai sovittaessa lähitapaamisessa.

Oppimateriaalit

Moodlen ohjeistukset. Opetuutorin ohjaus ja ohjeistukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa n. 27 h opiskelijan työtä. Opiskelija käyttää ajan verkko-ohjaustilanteisiin osallistumalla ja itsenäisenä työskentelynä.

Sisällön jaksotus

HOPSia ja portfoliota päivitetään koko opiskelun ajan

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Lisätietoja opiskelijoille

Sisältö:​
Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:​
Miten opettajaksi kasvu tapahtuu? Miten omaa osaamista arvioidaan ja dokumentoidaan? Miten osaamista kehitetään opettajan työssä? ​

Arviointikriteerit - hylätty (0) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi.

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Osaamistavoitteet:​
Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa​
- arvioida ammatillisen opettajan osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman osaamistavoitteiden saavuttamiseksi​
- edistää omaa oppimistaan tavoitteiden mukaisesti​
- osoittaa osaamistaan portfolion avulla​
- edistää omaa jatkuvaa oppimistaan ja laatia uranaikaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.​

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. Osaaminen osoitetaan tekemällä hyväksytyt tuotokset: oma HOPS ja portfolio

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 31.05.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2025

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Jiri Vilppola
Vastuuhenkilö

Jiri Vilppola

Ryhmät
 • 24VE5
  Opettajankoulutus, Verkko-opiskeluryhmä 5

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- arvioida ammatillisen opettajan osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman osaamistavoitteiden saavuttamiseksi
- edistää omaa oppimistaan tavoitteiden mukaisesti
- osoittaa osaamistaan portfolion avulla
- edistää omaa jatkuvaa oppimistaan ja laatia uranaikaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Miten opettajaksi kasvu tapahtuu?
- Miten omaa osaamista arvioidaan ja dokumentoidaan?
- Miten osaamista kehitetään opettajan työssä?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi. Arviointikriteerien muodostumisen periaatteet on kuvattu Ammatillisen opettajankoulutuksen pedagogiset periaatteet-dokumentissa. Arviointikriteerit johdetaan opintojakson toteutussuunnitelmasta kuvatuista osaamistavoitteista.

Aika ja paikka

Henkilökohtaiset HOPS-keskusteluajat sovitaan erikseen. Hopsia päivitetään opiskelun ajan.

Portfoliota täydennetään koko opiskelun ajana.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajatuutorin arviointi, itsearviointi ja mahdollinen vertaisarviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Opettajatuutorin kanssa henkilökohtaiset HOPS-keskustelut käydään opintojen alussa.
Yhteisiä verkossa tapahtuvia infotilaisuuksia ja ohjaustilanteita. Opetusmenetelmänä opettajatuutorin ohjaus, nevonta ja dialogi verkossa tai sovittaessa lähitapaamisessa.

Oppimateriaalit

Moodlen ohjeistukset. Opetuutorin ohjaus ja ohjeistukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa n. 27 h opiskelijan työtä. Opiskelija käyttää ajan verkko-ohjaustilanteisiin osallistumalla ja itsenäisenä työskentelynä.

Sisällön jaksotus

HOPSia ja portfoliota päivitetään koko opiskelun ajan

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Lisätietoja opiskelijoille

Sisältö:​
Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:​
Miten opettajaksi kasvu tapahtuu? Miten omaa osaamista arvioidaan ja dokumentoidaan? Miten osaamista kehitetään opettajan työssä? ​

Arviointikriteerit - hylätty (0) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi.

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Osaamistavoitteet:​
Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa​
- arvioida ammatillisen opettajan osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman osaamistavoitteiden saavuttamiseksi​
- edistää omaa oppimistaan tavoitteiden mukaisesti​
- osoittaa osaamistaan portfolion avulla​
- edistää omaa jatkuvaa oppimistaan ja laatia uranaikaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.​

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. Osaaminen osoitetaan tekemällä hyväksytyt tuotokset: oma HOPS ja portfolio

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 31.05.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2025

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Annukka Tapani
Vastuuhenkilö

Annukka Tapani

Ryhmät
 • 24VE6
  Opettajankoulutus, Verkko-opiskeluryhmä 6

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- arvioida ammatillisen opettajan osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman osaamistavoitteiden saavuttamiseksi
- edistää omaa oppimistaan tavoitteiden mukaisesti
- osoittaa osaamistaan portfolion avulla
- edistää omaa jatkuvaa oppimistaan ja laatia uranaikaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Miten opettajaksi kasvu tapahtuu?
- Miten omaa osaamista arvioidaan ja dokumentoidaan?
- Miten osaamista kehitetään opettajan työssä?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi. Arviointikriteerien muodostumisen periaatteet on kuvattu Ammatillisen opettajankoulutuksen pedagogiset periaatteet-dokumentissa. Arviointikriteerit johdetaan opintojakson toteutussuunnitelmasta kuvatuista osaamistavoitteista.

Aika ja paikka

Henkilökohtaiset HOPS-keskusteluajat sovitaan erikseen. Hopsia päivitetään opiskelun ajan.

Portfoliota täydennetään koko opiskelun ajana.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajatuutorin arviointi, itsearviointi ja mahdollinen vertaisarviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Opettajatuutorin kanssa henkilökohtaiset HOPS-keskustelut käydään opintojen alussa.
Yhteisiä verkossa tapahtuvia infotilaisuuksia ja ohjaustilanteita. Opetusmenetelmänä opettajatuutorin ohjaus, nevonta ja dialogi verkossa tai sovittaessa lähitapaamisessa.

Oppimateriaalit

Moodlen ohjeistukset. Opetuutorin ohjaus ja ohjeistukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa n. 27 h opiskelijan työtä. Opiskelija käyttää ajan verkko-ohjaustilanteisiin osallistumalla ja itsenäisenä työskentelynä.

Sisällön jaksotus

HOPSia ja portfoliota päivitetään koko opiskelun ajan

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Lisätietoja opiskelijoille

Sisältö:​
Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:​
Miten opettajaksi kasvu tapahtuu? Miten omaa osaamista arvioidaan ja dokumentoidaan? Miten osaamista kehitetään opettajan työssä? ​

Arviointikriteerit - hylätty (0) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi.

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Osaamistavoitteet:​
Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa​
- arvioida ammatillisen opettajan osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman osaamistavoitteiden saavuttamiseksi​
- edistää omaa oppimistaan tavoitteiden mukaisesti​
- osoittaa osaamistaan portfolion avulla​
- edistää omaa jatkuvaa oppimistaan ja laatia uranaikaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.​

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. Osaaminen osoitetaan tekemällä hyväksytyt tuotokset: oma HOPS ja portfolio

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 31.05.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2025

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Katariina Hakala
Vastuuhenkilö

Katariina Hakala

Ryhmät
 • 24TA1
  Opettajankoulutus, Tampereen ryhmä 1

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- arvioida ammatillisen opettajan osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman osaamistavoitteiden saavuttamiseksi
- edistää omaa oppimistaan tavoitteiden mukaisesti
- osoittaa osaamistaan portfolion avulla
- edistää omaa jatkuvaa oppimistaan ja laatia uranaikaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Miten opettajaksi kasvu tapahtuu?
- Miten omaa osaamista arvioidaan ja dokumentoidaan?
- Miten osaamista kehitetään opettajan työssä?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi. Arviointikriteerien muodostumisen periaatteet on kuvattu Ammatillisen opettajankoulutuksen pedagogiset periaatteet-dokumentissa. Arviointikriteerit johdetaan opintojakson toteutussuunnitelmasta kuvatuista osaamistavoitteista.

Aika ja paikka

Henkilökohtaiset HOPS-keskusteluajat sovitaan erikseen. Hopsia päivitetään opiskelun ajan.

Portfoliota täydennetään koko opiskelun ajana.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajatuutorin arviointi, itsearviointi ja mahdollinen vertaisarviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Opettajatuutorin kanssa henkilökohtaiset HOPS-keskustelut käydään opintojen alussa.
Yhteisiä verkossa tapahtuvia infotilaisuuksia ja ohjaustilanteita. Opetusmenetelmänä opettajatuutorin ohjaus, nevonta ja dialogi verkossa tai sovittaessa lähitapaamisessa.

Oppimateriaalit

Moodlen ohjeistukset. Opetuutorin ohjaus ja ohjeistukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa n. 27 h opiskelijan työtä. Opiskelija käyttää ajan verkko-ohjaustilanteisiin osallistumalla ja itsenäisenä työskentelynä.

Sisällön jaksotus

HOPSia ja portfoliota päivitetään koko opiskelun ajan

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Lisätietoja opiskelijoille

Sisältö:​
Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:​
Miten opettajaksi kasvu tapahtuu? Miten omaa osaamista arvioidaan ja dokumentoidaan? Miten osaamista kehitetään opettajan työssä? ​

Arviointikriteerit - hylätty (0) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi.

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Osaamistavoitteet:​
Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa​
- arvioida ammatillisen opettajan osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman osaamistavoitteiden saavuttamiseksi​
- edistää omaa oppimistaan tavoitteiden mukaisesti​
- osoittaa osaamistaan portfolion avulla​
- edistää omaa jatkuvaa oppimistaan ja laatia uranaikaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.​

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. Osaaminen osoitetaan tekemällä hyväksytyt tuotokset: oma HOPS ja portfolio

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 31.05.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2025

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Nina Eskola-Salin
Vastuuhenkilö

Nina Eskola-Salin

Ryhmät
 • 24TA2
  Opettajankoulutus, Tampereen ryhmä 2

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- arvioida ammatillisen opettajan osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman osaamistavoitteiden saavuttamiseksi
- edistää omaa oppimistaan tavoitteiden mukaisesti
- osoittaa osaamistaan portfolion avulla
- edistää omaa jatkuvaa oppimistaan ja laatia uranaikaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Miten opettajaksi kasvu tapahtuu?
- Miten omaa osaamista arvioidaan ja dokumentoidaan?
- Miten osaamista kehitetään opettajan työssä?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi. Arviointikriteerien muodostumisen periaatteet on kuvattu Ammatillisen opettajankoulutuksen pedagogiset periaatteet-dokumentissa. Arviointikriteerit johdetaan opintojakson toteutussuunnitelmasta kuvatuista osaamistavoitteista.

Aika ja paikka

Henkilökohtaiset HOPS-keskusteluajat sovitaan erikseen. Hopsia päivitetään opiskelun ajan.

Portfoliota täydennetään koko opiskelun ajana.

Yhteiset tapaamiset:
AmO Orientaatiopäivät 14. - 15.5.2024
- yhteiset osiot verkossa
- mahdollisuus osallistua myös tutorryhmän kanssa lähinä TAMKin pääkampuksella Kuntokatu 3 B5-31

Tutorryhmän tapaamiset:
- 29.5.2024 klo 16.15 -18.00 lähi TAMK B6-31b / hybridi: Pedagoginen lähtölaukaus
- 7.8.2024 klo 15.00 - 18.30 lähi TAMK Lukuvuoden Pedagoginen lähtölaukaus
- 23.8.2024 klo 9.00-14.00 lähi TAMK: Ammatilliseksi opettajaksi kasvu
- 4.10.2024 klo 9.00-14.00 lähi TAMK: Harjoittelu ja verkostot
- 21.11.2024 klo 16.30-18.30 verkossa: Harjoittelun sparraus
- 13.12.2024 klo 9.00-14.00 lähi TAMK: Syyslukukauden reflektio
- 24.1.2025 klo 9.00-14.00 lähi TAMK: Ammatillisen opettajan identiteetti - Hyvinvoiva opettaja osana työyhteisöä
- 14.3.2025 klo 9.00-14.00 lähi TAMK: Harjoittelun sparraus / tarvelähtöiset teemat
- 9.5.2025 klo 9.00-14.00 lähi TAMK: Kevätlukukauden reflektio

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajatuutorin arviointi, itsearviointi ja mahdollinen vertaisarviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Opettajatuutorin kanssa henkilökohtaiset HOPS-keskustelut käydään opintojen alussa.
Yhteisiä lähinä / hybridinä tapahtuvia tutorryhmän tapaamisia ja ohjaustilanteita. Opetusmenetelmänä opettajatuutorin ohjaus, nevonta ja dialogi lähitapaamisissa ja sovittaessa verkossa.

Oppimateriaalit

Moodlen ohjeistukset. Opetuutorin ohjaus ja ohjeistukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa n. 27 h opiskelijan työtä. Opiskelija käyttää ajan ohjaustilanteisiin osallistumalla ja itsenäisenä työskentelynä.

Sisällön jaksotus

HOPSia ja portfoliota päivitetään koko opiskelun ajan

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Lisätietoja opiskelijoille

Sisältö:​
Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:​
Miten opettajaksi kasvu tapahtuu? Miten omaa osaamista arvioidaan ja dokumentoidaan? Miten osaamista kehitetään opettajan työssä? ​

Arviointikriteerit - hylätty (0) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi.

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Osaamistavoitteet:​
Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa​
- arvioida ammatillisen opettajan osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman osaamistavoitteiden saavuttamiseksi​
- edistää omaa oppimistaan tavoitteiden mukaisesti​
- osoittaa osaamistaan portfolion avulla​
- edistää omaa jatkuvaa oppimistaan ja laatia uranaikaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.​

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. Osaaminen osoitetaan tekemällä hyväksytyt tuotokset: oma HOPS ja portfolio

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 31.05.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2025

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Kosti Nivalainen
Vastuuhenkilö

Kosti Nivalainen

Ryhmät
 • 24PO1
  Opettajankoulutus, Porin ryhmä 1

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- arvioida ammatillisen opettajan osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman osaamistavoitteiden saavuttamiseksi
- edistää omaa oppimistaan tavoitteiden mukaisesti
- osoittaa osaamistaan portfolion avulla
- edistää omaa jatkuvaa oppimistaan ja laatia uranaikaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Miten opettajaksi kasvu tapahtuu?
- Miten omaa osaamista arvioidaan ja dokumentoidaan?
- Miten osaamista kehitetään opettajan työssä?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi. Arviointikriteerien muodostumisen periaatteet on kuvattu Ammatillisen opettajankoulutuksen pedagogiset periaatteet-dokumentissa. Arviointikriteerit johdetaan opintojakson toteutussuunnitelmasta kuvatuista osaamistavoitteista.

Aika ja paikka

Henkilökohtaiset HOPS-keskusteluajat sovitaan erikseen. Hopsia päivitetään opiskelun ajan.

Portfoliota täydennetään koko opiskelun ajana.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajatuutorin arviointi, itsearviointi ja mahdollinen vertaisarviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Opettajatuutorin kanssa henkilökohtaiset HOPS-keskustelut käydään opintojen alussa.
Yhteisiä verkossa tapahtuvia infotilaisuuksia ja ohjaustilanteita. Opetusmenetelmänä opettajatuutorin ohjaus, nevonta ja dialogi verkossa tai sovittaessa lähitapaamisessa.

Oppimateriaalit

Moodlen ohjeistukset. Opetuutorin ohjaus ja ohjeistukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa n. 27 h opiskelijan työtä. Opiskelija käyttää ajan verkko-ohjaustilanteisiin osallistumalla ja itsenäisenä työskentelynä.

Sisällön jaksotus

HOPSia ja portfoliota päivitetään koko opiskelun ajan

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Lisätietoja opiskelijoille

Sisältö:​
Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:​
Miten opettajaksi kasvu tapahtuu? Miten omaa osaamista arvioidaan ja dokumentoidaan? Miten osaamista kehitetään opettajan työssä? ​

Arviointikriteerit - hylätty (0) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi.

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Osaamistavoitteet:​
Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa​
- arvioida ammatillisen opettajan osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman osaamistavoitteiden saavuttamiseksi​
- edistää omaa oppimistaan tavoitteiden mukaisesti​
- osoittaa osaamistaan portfolion avulla​
- edistää omaa jatkuvaa oppimistaan ja laatia uranaikaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.​

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. Osaaminen osoitetaan tekemällä hyväksytyt tuotokset: oma HOPS ja portfolio

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 31.05.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2025

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Tuomas Mäki-Ontto
Vastuuhenkilö

Tuomas Mäki-Ontto

Ryhmät
 • 24PO2
  Opettajankoulutus, Porin ryhmä 2

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- arvioida ammatillisen opettajan osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman osaamistavoitteiden saavuttamiseksi
- edistää omaa oppimistaan tavoitteiden mukaisesti
- osoittaa osaamistaan portfolion avulla
- edistää omaa jatkuvaa oppimistaan ja laatia uranaikaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Miten opettajaksi kasvu tapahtuu?
- Miten omaa osaamista arvioidaan ja dokumentoidaan?
- Miten osaamista kehitetään opettajan työssä?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi. Arviointikriteerien muodostumisen periaatteet on kuvattu Ammatillisen opettajankoulutuksen pedagogiset periaatteet-dokumentissa. Arviointikriteerit johdetaan opintojakson toteutussuunnitelmasta kuvatuista osaamistavoitteista.

Aika ja paikka

Henkilökohtaiset HOPS-keskusteluajat sovitaan erikseen. Hopsia päivitetään opiskelun ajan.

Portfoliota täydennetään koko opiskelun ajana.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajatuutorin arviointi, itsearviointi ja mahdollinen vertaisarviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Opettajatuutorin kanssa henkilökohtaiset HOPS-keskustelut käydään opintojen alussa.
Yhteisiä verkossa tapahtuvia infotilaisuuksia ja ohjaustilanteita. Opetusmenetelmänä opettajatuutorin ohjaus, nevonta ja dialogi verkossa tai sovittaessa lähitapaamisessa.

Oppimateriaalit

Moodlen ohjeistukset. Opetuutorin ohjaus ja ohjeistukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa n. 27 h opiskelijan työtä. Opiskelija käyttää ajan verkko-ohjaustilanteisiin osallistumalla ja itsenäisenä työskentelynä.

Sisällön jaksotus

HOPSia ja portfoliota päivitetään koko opiskelun ajan

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Lisätietoja opiskelijoille

Sisältö:​
Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:​
Miten opettajaksi kasvu tapahtuu? Miten omaa osaamista arvioidaan ja dokumentoidaan? Miten osaamista kehitetään opettajan työssä? ​

Arviointikriteerit - hylätty (0) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi.

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Osaamistavoitteet:​
Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa​
- arvioida ammatillisen opettajan osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman osaamistavoitteiden saavuttamiseksi​
- edistää omaa oppimistaan tavoitteiden mukaisesti​
- osoittaa osaamistaan portfolion avulla​
- edistää omaa jatkuvaa oppimistaan ja laatia uranaikaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.​

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. Osaaminen osoitetaan tekemällä hyväksytyt tuotokset: oma HOPS ja portfolio

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 31.05.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2025

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Katariina Hakala
Vastuuhenkilö

Katariina Hakala

Ryhmät
 • 24SE
  Opettajankoulutus, Seinäjoen ryhmä

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- arvioida ammatillisen opettajan osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman osaamistavoitteiden saavuttamiseksi
- edistää omaa oppimistaan tavoitteiden mukaisesti
- osoittaa osaamistaan portfolion avulla
- edistää omaa jatkuvaa oppimistaan ja laatia uranaikaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Miten opettajaksi kasvu tapahtuu?
- Miten omaa osaamista arvioidaan ja dokumentoidaan?
- Miten osaamista kehitetään opettajan työssä?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi. Arviointikriteerien muodostumisen periaatteet on kuvattu Ammatillisen opettajankoulutuksen pedagogiset periaatteet-dokumentissa. Arviointikriteerit johdetaan opintojakson toteutussuunnitelmasta kuvatuista osaamistavoitteista.

Aika ja paikka

Henkilökohtaiset HOPS-keskusteluajat sovitaan erikseen. Hopsia päivitetään opiskelun ajan.

Portfoliota täydennetään koko opiskelun ajana.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajatuutorin arviointi, itsearviointi ja mahdollinen vertaisarviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Opettajatuutorin kanssa henkilökohtaiset HOPS-keskustelut käydään opintojen alussa.
Yhteisiä verkossa tapahtuvia infotilaisuuksia ja ohjaustilanteita. Opetusmenetelmänä opettajatuutorin ohjaus, nevonta ja dialogi verkossa tai sovittaessa lähitapaamisessa.

Oppimateriaalit

Moodlen ohjeistukset. Opetuutorin ohjaus ja ohjeistukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa n. 27 h opiskelijan työtä. Opiskelija käyttää ajan verkko-ohjaustilanteisiin osallistumalla ja itsenäisenä työskentelynä.

Sisällön jaksotus

HOPSia ja portfoliota päivitetään koko opiskelun ajan

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Lisätietoja opiskelijoille

Sisältö:​
Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:​
Miten opettajaksi kasvu tapahtuu? Miten omaa osaamista arvioidaan ja dokumentoidaan? Miten osaamista kehitetään opettajan työssä? ​

Arviointikriteerit - hylätty (0) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi.

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Osaamistavoitteet:​
Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa​
- arvioida ammatillisen opettajan osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman osaamistavoitteiden saavuttamiseksi​
- edistää omaa oppimistaan tavoitteiden mukaisesti​
- osoittaa osaamistaan portfolion avulla​
- edistää omaa jatkuvaa oppimistaan ja laatia uranaikaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.​

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. Osaaminen osoitetaan tekemällä hyväksytyt tuotokset: oma HOPS ja portfolio

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 31.05.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2025

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Tuomas Mäki-Ontto
Vastuuhenkilö

Tuomas Mäki-Ontto

Ryhmät
 • 24STEM
  Opettajankoulutus, Tampereen luonnontieteen ja matematiikan ryhmä

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- arvioida ammatillisen opettajan osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman osaamistavoitteiden saavuttamiseksi
- edistää omaa oppimistaan tavoitteiden mukaisesti
- osoittaa osaamistaan portfolion avulla
- edistää omaa jatkuvaa oppimistaan ja laatia uranaikaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Miten opettajaksi kasvu tapahtuu?
- Miten omaa osaamista arvioidaan ja dokumentoidaan?
- Miten osaamista kehitetään opettajan työssä?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi. Arviointikriteerien muodostumisen periaatteet on kuvattu Ammatillisen opettajankoulutuksen pedagogiset periaatteet-dokumentissa. Arviointikriteerit johdetaan opintojakson toteutussuunnitelmasta kuvatuista osaamistavoitteista.

Aika ja paikka

Henkilökohtaiset HOPS-keskusteluajat sovitaan erikseen. Hopsia päivitetään opiskelun ajan.

Portfoliota täydennetään koko opiskelun ajana.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajatuutorin arviointi, itsearviointi ja mahdollinen vertaisarviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Opettajatuutorin kanssa henkilökohtaiset HOPS-keskustelut käydään opintojen alussa.
Yhteisiä verkossa tapahtuvia infotilaisuuksia ja ohjaustilanteita. Opetusmenetelmänä opettajatuutorin ohjaus, nevonta ja dialogi verkossa tai sovittaessa lähitapaamisessa.

Oppimateriaalit

Moodlen ohjeistukset. Opetuutorin ohjaus ja ohjeistukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa n. 27 h opiskelijan työtä. Opiskelija käyttää ajan verkko-ohjaustilanteisiin osallistumalla ja itsenäisenä työskentelynä.

Sisällön jaksotus

HOPSia ja portfoliota päivitetään koko opiskelun ajan

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Lisätietoja opiskelijoille

Sisältö:​
Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:​
Miten opettajaksi kasvu tapahtuu? Miten omaa osaamista arvioidaan ja dokumentoidaan? Miten osaamista kehitetään opettajan työssä? ​

Arviointikriteerit - hylätty (0) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi.

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Osaamistavoitteet:​
Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa​
- arvioida ammatillisen opettajan osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman osaamistavoitteiden saavuttamiseksi​
- edistää omaa oppimistaan tavoitteiden mukaisesti​
- osoittaa osaamistaan portfolion avulla​
- edistää omaa jatkuvaa oppimistaan ja laatia uranaikaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.​

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. Osaaminen osoitetaan tekemällä hyväksytyt tuotokset: oma HOPS ja portfolio

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 31.05.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2025

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Mikko Turunen
Vastuuhenkilö

Mikko Turunen

Ryhmät
 • 24E
  Opettajankoulutus, englanninkielinen ryhmä

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- arvioida ammatillisen opettajan osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman osaamistavoitteiden saavuttamiseksi
- edistää omaa oppimistaan tavoitteiden mukaisesti
- osoittaa osaamistaan portfolion avulla
- edistää omaa jatkuvaa oppimistaan ja laatia uranaikaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Miten opettajaksi kasvu tapahtuu?
- Miten omaa osaamista arvioidaan ja dokumentoidaan?
- Miten osaamista kehitetään opettajan työssä?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi. Arviointikriteerien muodostumisen periaatteet on kuvattu Ammatillisen opettajankoulutuksen pedagogiset periaatteet-dokumentissa. Arviointikriteerit johdetaan opintojakson toteutussuunnitelmasta kuvatuista osaamistavoitteista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 16.05.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2025

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Eveliina Asikainen
Vastuuhenkilö

Eveliina Asikainen

Ryhmät
 • 24VE7
  Opettajankoulutus, Verkko-opiskeluryhmä 7

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- arvioida ammatillisen opettajan osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman osaamistavoitteiden saavuttamiseksi
- edistää omaa oppimistaan tavoitteiden mukaisesti
- osoittaa osaamistaan portfolion avulla
- edistää omaa jatkuvaa oppimistaan ja laatia uranaikaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Miten opettajaksi kasvu tapahtuu?
- Miten omaa osaamista arvioidaan ja dokumentoidaan?
- Miten osaamista kehitetään opettajan työssä?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi. Arviointikriteerien muodostumisen periaatteet on kuvattu Ammatillisen opettajankoulutuksen pedagogiset periaatteet-dokumentissa. Arviointikriteerit johdetaan opintojakson toteutussuunnitelmasta kuvatuista osaamistavoitteista.

Aika ja paikka

Henkilökohtaiset HOPS-keskusteluajat varattavissa Moodlessa tai erikseen pyydettäessä. HOPSa ja portfoliota päivitetään koko opiskelun ajan.

24VE7 Tuutorryhmän tapaamiset:
ma 17.6.2024 klo 16.30-19.00 ZOOM
21.8.2024 klo 16.30-19.00 Pedagoginen lähtölaukaus
18.9.2024 klo 16.30-19.00 Ammatilliseksi opettajaksi kasvu
31.10.2024 klo 16.30-19.00 Harjoittelu ja verkostot
21.11.2024 klo 16.30-19.00 Harjoittelusparraus
12.12.2024 klo 16.30-19.00 Syyslukukauden reflektio
22.1.2025 klo 16.30-19.00 Ammatillisen opettajan identiteetti
12.2.2025 klo 16.30-19.00 Hyvinvoiva opettaja osana työyhteisöä
12.3.2025 klo 16.30-19.00 Tarvelähtöiset teemat
9.4.2025 klo 16.30-19.00 Ammatillinen opettaja
7.5.2025 klo 16.30-19.00 Kevätlukukauden reflektio

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajatuutorin arviointi, itsearviointi ja mahdollinen vertaisarviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Opettajatuutorin kanssa henkilökohtaiset HOPS-keskustelut tarpeen mukaan.
Opetusmenetelminä yksilölliset ja yhteisölliset oppimisaktiviteetit.

Oppimateriaalit

Moodlen ohjeistukset. Opetuutorin ohjaus ja ohjeistukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa n. 27 h opiskelijan työtä. Opiskelija käyttää ajan osallistumalla tuutortapaamiseen ja työskentelemällä itsenäisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Lisätietoja opiskelijoille

Sisältö:​
Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:​
Miten opettajaksi kasvu tapahtuu?
Miten omaa osaamista arvioidaan ja dokumentoidaan?
Miten osaamista kehitetään opettajan työssä? ​

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- arvioida ammatillisen opettajan osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman osaamistavoitteiden saavuttamiseksi
- edistää omaa oppimistaan tavoitteiden mukaisesti
- osoittaa osaamistaan portfolion avulla
- edistää omaa jatkuvaa oppimistaan ja laatia uranaikaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. Osaaminen osoitetaan tekemällä hyväksytyt tuotokset: oma HOPS ja portfolio

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2025

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Taina Eweiss
Vastuuhenkilö

Taina Eweiss

Ryhmät
 • 24VE8
  Opettajankoulutus, Verkko-opiskeluryhmä 8

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- arvioida ammatillisen opettajan osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman osaamistavoitteiden saavuttamiseksi
- edistää omaa oppimistaan tavoitteiden mukaisesti
- osoittaa osaamistaan portfolion avulla
- edistää omaa jatkuvaa oppimistaan ja laatia uranaikaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Miten opettajaksi kasvu tapahtuu?
- Miten omaa osaamista arvioidaan ja dokumentoidaan?
- Miten osaamista kehitetään opettajan työssä?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi. Arviointikriteerien muodostumisen periaatteet on kuvattu Ammatillisen opettajankoulutuksen pedagogiset periaatteet-dokumentissa. Arviointikriteerit johdetaan opintojakson toteutussuunnitelmasta kuvatuista osaamistavoitteista.

Aika ja paikka

Henkilökohtaiset HOPS-keskusteluajat varattavissa Moodlessa tai erikseen pyydettäessä. HOPSa ja portfoliota päivitetään koko opiskelun ajan.

24VE8 Tuutorryhmän tapaamiset:
12.6.2024 klo 16.30-19.00 ZOOM tai 14.6.204 lähitapaamisena klo 9-15/TAMK Pedagoginen lähtölaukaus => Ryhmän toiveiden ja mahdollisuuksien mukaisesti
21.8.2024 klo 16.30-19.00 Pedagoginen lähtölaukaus
18.9.2024 klo 16.30-19.00 Ammatilliseksi opettajaksi kasvu
31.10.2024 klo 16.30-19.00 Harjoittelu ja verkostot
21.11.2024 klo 16.30-19.00 Harjoittelusparraus
12.12.2024 klo 16.30-19.00 Syyslukukauden reflektio
22.1.2025 klo 16.30-19.00 Ammatillisen opettajan identiteetti
12.2.2025 klo 16.30-19.00 Hyvinvoiva opettaja osana työyhteisöä
12.3.2025 klo 16.30-19.00 Tarvelähtöiset teemat
9.4.2025 klo 16.30-19.00 Ammatillinen opettaja
7.5.2025 klo 16.30-19.00 Kevätlukukauden reflektio

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajatuutorin arviointi, itsearviointi ja mahdollinen vertaisarviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Opettajatuutorin kanssa henkilökohtaiset HOPS-keskustelut tarpeen mukaan.
Opetusmenetelminä yksilölliset ja yhteisölliset oppimisaktiviteetit.

Oppimateriaalit

Moodlen ohjeistukset. Opetuutorin ohjaus ja ohjeistukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa n. 27 h opiskelijan työtä. Opiskelija käyttää ajan osallistumalla tuutortapaamiseen ja työskentelemällä itsenäisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Lisätietoja opiskelijoille

Sisältö:​
Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:​
Miten opettajaksi kasvu tapahtuu?
Miten omaa osaamista arvioidaan ja dokumentoidaan?
Miten osaamista kehitetään opettajan työssä? ​

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- arvioida ammatillisen opettajan osaamistaan ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman osaamistavoitteiden saavuttamiseksi
- edistää omaa oppimistaan tavoitteiden mukaisesti
- osoittaa osaamistaan portfolion avulla
- edistää omaa jatkuvaa oppimistaan ja laatia uranaikaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. Osaaminen osoitetaan tekemällä hyväksytyt tuotokset: oma HOPS ja portfolio

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2025

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Tuomas Mäki-Ontto
Vastuuhenkilö

Tuomas Mäki-Ontto

Ryhmät
 • 24STEM
  Opettajankoulutus, Tampereen luonnontieteen ja matematiikan ryhmä

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- toimia opetus- ja ohjaustehtävissä omalla alallaan
- toteuttaa, kehittää ja arvioida työelämäläheisiä opetustilanteita
- toimia tarkoituksenmukaisissa ammatillisen koulutuksen verkostoissa.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Minkälaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä opettaja työskentelee?
- Miten valitaan, perustellaan ja toteutetaan tilanteeseen ja ympäristöön soveltuvat oppimis-, ohjaus-, ja arviointimenetelmät oppijoiden aktiivisuus huomioiden?
- Miten oppimisprosesseja muotoillaan ja toteutetaan erilaisiin oppimisympäristöihin työelämälähtöisesti ja verkostoja hyödyntäen?
- Miten huomioidaan oppijoiden erilaisia haasteita ja vahvistetaan osallisuutta ja hyvinvointia?
- Miten opettajan toiminnassa näkyy tulevaisuusorientaatio ja yhteiskunnallinen vastuu?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Tietäminen:
Jäsentää opintojakson sisältökysymyksiin liittyvien ilmiöiden ja käsitteiden välisiä suhteita. Soveltaa, selittää, vertailee ja analysoi asiasisältöjä ammatillisen opettajan työn näkökulmasta.

Opettajaopiskelija:
- Kuvaa omaa opettajan käyttötietoaan (ihmis-, oppimis-, ja tietokäsitys) ja perustelee sen kautta tekemiään menetelmävalintoja opetuksessa, ohjauksessa ja arvioinnissa
- Tuntee monipuolisesti alalleen soveltuvia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä
- Tuntee opettajan työtä omassa toimintaympäristössään ohjaavat keskeiset säädökset ja asiakirjat

Tekeminen:
Osaa suunnitella, valita ja käyttää eri käytännön toimintavaihtoehdoista alalleen sopivia menettelytapoja ja perustella valintansa ammatillisena opettajana. Soveltaa opintojakson tietoperustaa (tietäminen) oppimistilanteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Opettajaopiskelija:
- Suunnittelee ja toteuttaa oppimisprosessin valitussa toimintaympäristössä monipuolisesti ja linjakkaasti
- Soveltaa monipuolisesti erilaisia opetus-, ohjaus-, ja arviointimenetelmiä omalle alalleen
- Hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä ja verkostoja oppimistilanteita suunnitellessaan ja toteuttaessaan (mm. työelämälähtöisyys, digitaalisuus, henkilökohtaistaminen)

Opettajana kehittyminen:
Tarkastelee, arvioi ja kehittää asioita sekä omasta että organisaation näkökulmasta. Toimii yhteistyössä vastuullisesti ja on valmis kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Tunnistaa ja noudattaa opettajan työn eettisiä periaatteita.

Opettajaopiskelija:
- Toimii opetustyössä eettisesti ja oman valta-asemansa tunnistaen
- Arvioi itse omaa toimintaansa ammatillisena opettajana
- Toimii rakentavasti ja kehittävästi yhteistyöverkostoissa ja antaa / vastaanottaa palautetta
- Arvioi oman toimintansa taloudellisia, kestäviä ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia
- Tunnistaa ja nimeää omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ammatillisena opettajana jatkuvan oppimisen periaatteella

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2025

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Katariina Hakala
Vastuuhenkilö

Katariina Hakala

Ryhmät
 • 24SE
  Opettajankoulutus, Seinäjoen ryhmä

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- toimia opetus- ja ohjaustehtävissä omalla alallaan
- toteuttaa, kehittää ja arvioida työelämäläheisiä opetustilanteita
- toimia tarkoituksenmukaisissa ammatillisen koulutuksen verkostoissa.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Minkälaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä opettaja työskentelee?
- Miten valitaan, perustellaan ja toteutetaan tilanteeseen ja ympäristöön soveltuvat oppimis-, ohjaus-, ja arviointimenetelmät oppijoiden aktiivisuus huomioiden?
- Miten oppimisprosesseja muotoillaan ja toteutetaan erilaisiin oppimisympäristöihin työelämälähtöisesti ja verkostoja hyödyntäen?
- Miten huomioidaan oppijoiden erilaisia haasteita ja vahvistetaan osallisuutta ja hyvinvointia?
- Miten opettajan toiminnassa näkyy tulevaisuusorientaatio ja yhteiskunnallinen vastuu?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Tietäminen:
Jäsentää opintojakson sisältökysymyksiin liittyvien ilmiöiden ja käsitteiden välisiä suhteita. Soveltaa, selittää, vertailee ja analysoi asiasisältöjä ammatillisen opettajan työn näkökulmasta.

Opettajaopiskelija:
- Kuvaa omaa opettajan käyttötietoaan (ihmis-, oppimis-, ja tietokäsitys) ja perustelee sen kautta tekemiään menetelmävalintoja opetuksessa, ohjauksessa ja arvioinnissa
- Tuntee monipuolisesti alalleen soveltuvia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä
- Tuntee opettajan työtä omassa toimintaympäristössään ohjaavat keskeiset säädökset ja asiakirjat

Tekeminen:
Osaa suunnitella, valita ja käyttää eri käytännön toimintavaihtoehdoista alalleen sopivia menettelytapoja ja perustella valintansa ammatillisena opettajana. Soveltaa opintojakson tietoperustaa (tietäminen) oppimistilanteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Opettajaopiskelija:
- Suunnittelee ja toteuttaa oppimisprosessin valitussa toimintaympäristössä monipuolisesti ja linjakkaasti
- Soveltaa monipuolisesti erilaisia opetus-, ohjaus-, ja arviointimenetelmiä omalle alalleen
- Hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä ja verkostoja oppimistilanteita suunnitellessaan ja toteuttaessaan (mm. työelämälähtöisyys, digitaalisuus, henkilökohtaistaminen)

Opettajana kehittyminen:
Tarkastelee, arvioi ja kehittää asioita sekä omasta että organisaation näkökulmasta. Toimii yhteistyössä vastuullisesti ja on valmis kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Tunnistaa ja noudattaa opettajan työn eettisiä periaatteita.

Opettajaopiskelija:
- Toimii opetustyössä eettisesti ja oman valta-asemansa tunnistaen
- Arvioi itse omaa toimintaansa ammatillisena opettajana
- Toimii rakentavasti ja kehittävästi yhteistyöverkostoissa ja antaa / vastaanottaa palautetta
- Arvioi oman toimintansa taloudellisia, kestäviä ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia
- Tunnistaa ja nimeää omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ammatillisena opettajana jatkuvan oppimisen periaatteella

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2025

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Kosti Nivalainen
Vastuuhenkilö

Kosti Nivalainen

Ryhmät
 • 24PO1
  Opettajankoulutus, Porin ryhmä 1

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- toimia opetus- ja ohjaustehtävissä omalla alallaan
- toteuttaa, kehittää ja arvioida työelämäläheisiä opetustilanteita
- toimia tarkoituksenmukaisissa ammatillisen koulutuksen verkostoissa.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Minkälaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä opettaja työskentelee?
- Miten valitaan, perustellaan ja toteutetaan tilanteeseen ja ympäristöön soveltuvat oppimis-, ohjaus-, ja arviointimenetelmät oppijoiden aktiivisuus huomioiden?
- Miten oppimisprosesseja muotoillaan ja toteutetaan erilaisiin oppimisympäristöihin työelämälähtöisesti ja verkostoja hyödyntäen?
- Miten huomioidaan oppijoiden erilaisia haasteita ja vahvistetaan osallisuutta ja hyvinvointia?
- Miten opettajan toiminnassa näkyy tulevaisuusorientaatio ja yhteiskunnallinen vastuu?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Tietäminen:
Jäsentää opintojakson sisältökysymyksiin liittyvien ilmiöiden ja käsitteiden välisiä suhteita. Soveltaa, selittää, vertailee ja analysoi asiasisältöjä ammatillisen opettajan työn näkökulmasta.

Opettajaopiskelija:
- Kuvaa omaa opettajan käyttötietoaan (ihmis-, oppimis-, ja tietokäsitys) ja perustelee sen kautta tekemiään menetelmävalintoja opetuksessa, ohjauksessa ja arvioinnissa
- Tuntee monipuolisesti alalleen soveltuvia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä
- Tuntee opettajan työtä omassa toimintaympäristössään ohjaavat keskeiset säädökset ja asiakirjat

Tekeminen:
Osaa suunnitella, valita ja käyttää eri käytännön toimintavaihtoehdoista alalleen sopivia menettelytapoja ja perustella valintansa ammatillisena opettajana. Soveltaa opintojakson tietoperustaa (tietäminen) oppimistilanteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Opettajaopiskelija:
- Suunnittelee ja toteuttaa oppimisprosessin valitussa toimintaympäristössä monipuolisesti ja linjakkaasti
- Soveltaa monipuolisesti erilaisia opetus-, ohjaus-, ja arviointimenetelmiä omalle alalleen
- Hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä ja verkostoja oppimistilanteita suunnitellessaan ja toteuttaessaan (mm. työelämälähtöisyys, digitaalisuus, henkilökohtaistaminen)

Opettajana kehittyminen:
Tarkastelee, arvioi ja kehittää asioita sekä omasta että organisaation näkökulmasta. Toimii yhteistyössä vastuullisesti ja on valmis kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Tunnistaa ja noudattaa opettajan työn eettisiä periaatteita.

Opettajaopiskelija:
- Toimii opetustyössä eettisesti ja oman valta-asemansa tunnistaen
- Arvioi itse omaa toimintaansa ammatillisena opettajana
- Toimii rakentavasti ja kehittävästi yhteistyöverkostoissa ja antaa / vastaanottaa palautetta
- Arvioi oman toimintansa taloudellisia, kestäviä ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia
- Tunnistaa ja nimeää omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ammatillisena opettajana jatkuvan oppimisen periaatteella

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2025

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Tuomas Mäki-Ontto
Vastuuhenkilö

Tuomas Mäki-Ontto

Ryhmät
 • 24PO2
  Opettajankoulutus, Porin ryhmä 2

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- toimia opetus- ja ohjaustehtävissä omalla alallaan
- toteuttaa, kehittää ja arvioida työelämäläheisiä opetustilanteita
- toimia tarkoituksenmukaisissa ammatillisen koulutuksen verkostoissa.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Minkälaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä opettaja työskentelee?
- Miten valitaan, perustellaan ja toteutetaan tilanteeseen ja ympäristöön soveltuvat oppimis-, ohjaus-, ja arviointimenetelmät oppijoiden aktiivisuus huomioiden?
- Miten oppimisprosesseja muotoillaan ja toteutetaan erilaisiin oppimisympäristöihin työelämälähtöisesti ja verkostoja hyödyntäen?
- Miten huomioidaan oppijoiden erilaisia haasteita ja vahvistetaan osallisuutta ja hyvinvointia?
- Miten opettajan toiminnassa näkyy tulevaisuusorientaatio ja yhteiskunnallinen vastuu?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Tietäminen:
Jäsentää opintojakson sisältökysymyksiin liittyvien ilmiöiden ja käsitteiden välisiä suhteita. Soveltaa, selittää, vertailee ja analysoi asiasisältöjä ammatillisen opettajan työn näkökulmasta.

Opettajaopiskelija:
- Kuvaa omaa opettajan käyttötietoaan (ihmis-, oppimis-, ja tietokäsitys) ja perustelee sen kautta tekemiään menetelmävalintoja opetuksessa, ohjauksessa ja arvioinnissa
- Tuntee monipuolisesti alalleen soveltuvia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä
- Tuntee opettajan työtä omassa toimintaympäristössään ohjaavat keskeiset säädökset ja asiakirjat

Tekeminen:
Osaa suunnitella, valita ja käyttää eri käytännön toimintavaihtoehdoista alalleen sopivia menettelytapoja ja perustella valintansa ammatillisena opettajana. Soveltaa opintojakson tietoperustaa (tietäminen) oppimistilanteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Opettajaopiskelija:
- Suunnittelee ja toteuttaa oppimisprosessin valitussa toimintaympäristössä monipuolisesti ja linjakkaasti
- Soveltaa monipuolisesti erilaisia opetus-, ohjaus-, ja arviointimenetelmiä omalle alalleen
- Hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä ja verkostoja oppimistilanteita suunnitellessaan ja toteuttaessaan (mm. työelämälähtöisyys, digitaalisuus, henkilökohtaistaminen)

Opettajana kehittyminen:
Tarkastelee, arvioi ja kehittää asioita sekä omasta että organisaation näkökulmasta. Toimii yhteistyössä vastuullisesti ja on valmis kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Tunnistaa ja noudattaa opettajan työn eettisiä periaatteita.

Opettajaopiskelija:
- Toimii opetustyössä eettisesti ja oman valta-asemansa tunnistaen
- Arvioi itse omaa toimintaansa ammatillisena opettajana
- Toimii rakentavasti ja kehittävästi yhteistyöverkostoissa ja antaa / vastaanottaa palautetta
- Arvioi oman toimintansa taloudellisia, kestäviä ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia
- Tunnistaa ja nimeää omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ammatillisena opettajana jatkuvan oppimisen periaatteella

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2025

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Katariina Hakala
Vastuuhenkilö

Katariina Hakala

Ryhmät
 • 24TA1
  Opettajankoulutus, Tampereen ryhmä 1

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- toimia opetus- ja ohjaustehtävissä omalla alallaan
- toteuttaa, kehittää ja arvioida työelämäläheisiä opetustilanteita
- toimia tarkoituksenmukaisissa ammatillisen koulutuksen verkostoissa.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Minkälaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä opettaja työskentelee?
- Miten valitaan, perustellaan ja toteutetaan tilanteeseen ja ympäristöön soveltuvat oppimis-, ohjaus-, ja arviointimenetelmät oppijoiden aktiivisuus huomioiden?
- Miten oppimisprosesseja muotoillaan ja toteutetaan erilaisiin oppimisympäristöihin työelämälähtöisesti ja verkostoja hyödyntäen?
- Miten huomioidaan oppijoiden erilaisia haasteita ja vahvistetaan osallisuutta ja hyvinvointia?
- Miten opettajan toiminnassa näkyy tulevaisuusorientaatio ja yhteiskunnallinen vastuu?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Tietäminen:
Jäsentää opintojakson sisältökysymyksiin liittyvien ilmiöiden ja käsitteiden välisiä suhteita. Soveltaa, selittää, vertailee ja analysoi asiasisältöjä ammatillisen opettajan työn näkökulmasta.

Opettajaopiskelija:
- Kuvaa omaa opettajan käyttötietoaan (ihmis-, oppimis-, ja tietokäsitys) ja perustelee sen kautta tekemiään menetelmävalintoja opetuksessa, ohjauksessa ja arvioinnissa
- Tuntee monipuolisesti alalleen soveltuvia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä
- Tuntee opettajan työtä omassa toimintaympäristössään ohjaavat keskeiset säädökset ja asiakirjat

Tekeminen:
Osaa suunnitella, valita ja käyttää eri käytännön toimintavaihtoehdoista alalleen sopivia menettelytapoja ja perustella valintansa ammatillisena opettajana. Soveltaa opintojakson tietoperustaa (tietäminen) oppimistilanteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Opettajaopiskelija:
- Suunnittelee ja toteuttaa oppimisprosessin valitussa toimintaympäristössä monipuolisesti ja linjakkaasti
- Soveltaa monipuolisesti erilaisia opetus-, ohjaus-, ja arviointimenetelmiä omalle alalleen
- Hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä ja verkostoja oppimistilanteita suunnitellessaan ja toteuttaessaan (mm. työelämälähtöisyys, digitaalisuus, henkilökohtaistaminen)

Opettajana kehittyminen:
Tarkastelee, arvioi ja kehittää asioita sekä omasta että organisaation näkökulmasta. Toimii yhteistyössä vastuullisesti ja on valmis kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Tunnistaa ja noudattaa opettajan työn eettisiä periaatteita.

Opettajaopiskelija:
- Toimii opetustyössä eettisesti ja oman valta-asemansa tunnistaen
- Arvioi itse omaa toimintaansa ammatillisena opettajana
- Toimii rakentavasti ja kehittävästi yhteistyöverkostoissa ja antaa / vastaanottaa palautetta
- Arvioi oman toimintansa taloudellisia, kestäviä ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia
- Tunnistaa ja nimeää omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ammatillisena opettajana jatkuvan oppimisen periaatteella

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.06.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2025

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Nina Eskola-Salin
Vastuuhenkilö

Nina Eskola-Salin

Ryhmät
 • 24TA2
  Opettajankoulutus, Tampereen ryhmä 2

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- toimia opetus- ja ohjaustehtävissä omalla alallaan
- toteuttaa, kehittää ja arvioida työelämäläheisiä opetustilanteita
- toimia tarkoituksenmukaisissa ammatillisen koulutuksen verkostoissa.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Minkälaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä opettaja työskentelee?
- Miten valitaan, perustellaan ja toteutetaan tilanteeseen ja ympäristöön soveltuvat oppimis-, ohjaus-, ja arviointimenetelmät oppijoiden aktiivisuus huomioiden?
- Miten oppimisprosesseja muotoillaan ja toteutetaan erilaisiin oppimisympäristöihin työelämälähtöisesti ja verkostoja hyödyntäen?
- Miten huomioidaan oppijoiden erilaisia haasteita ja vahvistetaan osallisuutta ja hyvinvointia?
- Miten opettajan toiminnassa näkyy tulevaisuusorientaatio ja yhteiskunnallinen vastuu?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Tietäminen:
Jäsentää opintojakson sisältökysymyksiin liittyvien ilmiöiden ja käsitteiden välisiä suhteita. Soveltaa, selittää, vertailee ja analysoi asiasisältöjä ammatillisen opettajan työn näkökulmasta.

Opettajaopiskelija:
- Kuvaa omaa opettajan käyttötietoaan (ihmis-, oppimis-, ja tietokäsitys) ja perustelee sen kautta tekemiään menetelmävalintoja opetuksessa, ohjauksessa ja arvioinnissa
- Tuntee monipuolisesti alalleen soveltuvia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä
- Tuntee opettajan työtä omassa toimintaympäristössään ohjaavat keskeiset säädökset ja asiakirjat

Tekeminen:
Osaa suunnitella, valita ja käyttää eri käytännön toimintavaihtoehdoista alalleen sopivia menettelytapoja ja perustella valintansa ammatillisena opettajana. Soveltaa opintojakson tietoperustaa (tietäminen) oppimistilanteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Opettajaopiskelija:
- Suunnittelee ja toteuttaa oppimisprosessin valitussa toimintaympäristössä monipuolisesti ja linjakkaasti
- Soveltaa monipuolisesti erilaisia opetus-, ohjaus-, ja arviointimenetelmiä omalle alalleen
- Hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä ja verkostoja oppimistilanteita suunnitellessaan ja toteuttaessaan (mm. työelämälähtöisyys, digitaalisuus, henkilökohtaistaminen)

Opettajana kehittyminen:
Tarkastelee, arvioi ja kehittää asioita sekä omasta että organisaation näkökulmasta. Toimii yhteistyössä vastuullisesti ja on valmis kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Tunnistaa ja noudattaa opettajan työn eettisiä periaatteita.

Opettajaopiskelija:
- Toimii opetustyössä eettisesti ja oman valta-asemansa tunnistaen
- Arvioi itse omaa toimintaansa ammatillisena opettajana
- Toimii rakentavasti ja kehittävästi yhteistyöverkostoissa ja antaa / vastaanottaa palautetta
- Arvioi oman toimintansa taloudellisia, kestäviä ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia
- Tunnistaa ja nimeää omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ammatillisena opettajana jatkuvan oppimisen periaatteella

Aika ja paikka

1.periodi - 5.periodi

Yhteiset tapaamiset:
AmO Orientaatiopäivät 14. - 15.5.2024
- yhteiset osiot verkossa
- mahdollisuus osallistua myös tutorryhmän kanssa lähinä TAMKin pääkampuksella Kuntokatu 3 B5-31

Tutorryhmän tapaamiset:
- 29.5.2024 klo 16.15 -18.00 lähi TAMK B6-31b / hybridi: Pedagoginen lähtölaukaus
- 16.9.2024 klo 9.00-14.00 lähi TAMK Ammatilliseksi opettajaksi kasvu
- 4.10.2024 klo 9.00-14.00 lähi TAMK Harjoittelu ja verkostot
- 21.11.2024 klo 16.30-18.30 verkossa Harjoittelun sparraus
- 13.12.2024 klo 9.00-14.00 lähi TAMK Syyslukukauden reflektio
- 24.1.2025 klo 9.00-14.00 lähi TAMK Ammatillisen opettajan identiteetti - Hyvinvoiva opettaja osana työyhteisöä
- 14.3.2025 klo 9.00-14.00 lähi TAMK Harjoittelun sparraus / tarvelähtöiset teemat
- 9.5.2025 klo 9.00-14.00 lähi TAMK Kevätlukukauden reflektio

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

ei tenttejä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajatuutorin arviointi, itsearviointi ja vertaisarviointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Harjoittelu jakautuu kahteen pienempään moduuliin:
· AmO:n toiminta-/oppimisympäristöt ja verkostot (suositus n. 3 op)
· Opetus- ja ohjausharjoittelu (suositus n. 7 op)

Harjoittelun opettajaopiskelijakohtaisista sisällöstä sovitaan opettajatuutorin kanssa käytävässä HOPS-keskustelussa.
Yhteisiä infotilaisuuksia ja ohjaustilanteita tuutortapaaisten aikana.
Opetusmenetelminä lisäksi itsenäinen työskentely, yhteistoiminnallinen oppiminen, vertaispalaute, dialogi, tutustumisikäynnit ja vierailut, verkostoituminen sekä opetus- ja ohjausharjoitteeluun liittyvät työtehtävät

Oppimateriaalit

Moodlen ohjeistukset ja kirjallisuus. Opetuutorin ohjaus ja ohjeistukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa n. 27 h opiskelijan itsenäistä työtä. Opiskelijan ajankäyttö koostuu seuraavista asioista
· AmO:n toiminta-/oppimisympäristöt ja verkostot (suositus n. 3 op)
· Opetus- ja ohjausharjoittelu (suositus n. 7 op)
Lisäksi opiskelija osallistuu opettajatuutorin järjestämiin tuutorryhmän tapaamisiin.

Sisällön jaksotus

Harjoittelun sisältö ja laajuus määräytyvät OPSin tavoitteiden perusteella ja henkilökohtaisten osaamistavoitteiden mukaisesti. Osaamistavoitteet kirjataan HOPS-keskustelussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voidaan hyväksilukea/ahotoida joko osittain tai kokonaan. Osaamisen tulee olla osaamistavoitteiden mukaista, uudenlaista ja tutkimusperustaista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoitteluympäristön organisaation kanssa tehtävä työelämäyhteistyö.

Kansainvälisyys

Harjoittelun voi suorittaa myös kv-vaihtona.

Arviointikriteerit - hylätty (0) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi. Arviointikriteerien muodostumisen periaatteet on kuvattu Ammatillisen opettajankoulutuksen pedagogiset periaatteet-dokumentissa. Arviointikriteerit johdetaan opintojakson toteutussuunnitelmasta kuvatuista osaamistavoitteista.

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen.

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2025

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Mikko Turunen
Vastuuhenkilö

Mikko Turunen

Ryhmät
 • 24E
  Opettajankoulutus, englanninkielinen ryhmä

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- toimia opetus- ja ohjaustehtävissä omalla alallaan
- toteuttaa, kehittää ja arvioida työelämäläheisiä opetustilanteita
- toimia tarkoituksenmukaisissa ammatillisen koulutuksen verkostoissa.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Minkälaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä opettaja työskentelee?
- Miten valitaan, perustellaan ja toteutetaan tilanteeseen ja ympäristöön soveltuvat oppimis-, ohjaus-, ja arviointimenetelmät oppijoiden aktiivisuus huomioiden?
- Miten oppimisprosesseja muotoillaan ja toteutetaan erilaisiin oppimisympäristöihin työelämälähtöisesti ja verkostoja hyödyntäen?
- Miten huomioidaan oppijoiden erilaisia haasteita ja vahvistetaan osallisuutta ja hyvinvointia?
- Miten opettajan toiminnassa näkyy tulevaisuusorientaatio ja yhteiskunnallinen vastuu?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Tietäminen:
Jäsentää opintojakson sisältökysymyksiin liittyvien ilmiöiden ja käsitteiden välisiä suhteita. Soveltaa, selittää, vertailee ja analysoi asiasisältöjä ammatillisen opettajan työn näkökulmasta.

Opettajaopiskelija:
- Kuvaa omaa opettajan käyttötietoaan (ihmis-, oppimis-, ja tietokäsitys) ja perustelee sen kautta tekemiään menetelmävalintoja opetuksessa, ohjauksessa ja arvioinnissa
- Tuntee monipuolisesti alalleen soveltuvia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä
- Tuntee opettajan työtä omassa toimintaympäristössään ohjaavat keskeiset säädökset ja asiakirjat

Tekeminen:
Osaa suunnitella, valita ja käyttää eri käytännön toimintavaihtoehdoista alalleen sopivia menettelytapoja ja perustella valintansa ammatillisena opettajana. Soveltaa opintojakson tietoperustaa (tietäminen) oppimistilanteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Opettajaopiskelija:
- Suunnittelee ja toteuttaa oppimisprosessin valitussa toimintaympäristössä monipuolisesti ja linjakkaasti
- Soveltaa monipuolisesti erilaisia opetus-, ohjaus-, ja arviointimenetelmiä omalle alalleen
- Hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä ja verkostoja oppimistilanteita suunnitellessaan ja toteuttaessaan (mm. työelämälähtöisyys, digitaalisuus, henkilökohtaistaminen)

Opettajana kehittyminen:
Tarkastelee, arvioi ja kehittää asioita sekä omasta että organisaation näkökulmasta. Toimii yhteistyössä vastuullisesti ja on valmis kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Tunnistaa ja noudattaa opettajan työn eettisiä periaatteita.

Opettajaopiskelija:
- Toimii opetustyössä eettisesti ja oman valta-asemansa tunnistaen
- Arvioi itse omaa toimintaansa ammatillisena opettajana
- Toimii rakentavasti ja kehittävästi yhteistyöverkostoissa ja antaa / vastaanottaa palautetta
- Arvioi oman toimintansa taloudellisia, kestäviä ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia
- Tunnistaa ja nimeää omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ammatillisena opettajana jatkuvan oppimisen periaatteella

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 31.05.2024

Ajoitus

13.05.2024 - 31.07.2025

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Sirpa Levo-Aaltonen
Vastuuhenkilö

Sirpa Levo-Aaltonen

Ryhmät
 • 24VE1
  Opettajankoulutus, Verkko-opiskeluryhmä 1

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- toimia opetus- ja ohjaustehtävissä omalla alallaan
- toteuttaa, kehittää ja arvioida työelämäläheisiä opetustilanteita
- toimia tarkoituksenmukaisissa ammatillisen koulutuksen verkostoissa.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Minkälaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä opettaja työskentelee?
- Miten valitaan, perustellaan ja toteutetaan tilanteeseen ja ympäristöön soveltuvat oppimis-, ohjaus-, ja arviointimenetelmät oppijoiden aktiivisuus huomioiden?
- Miten oppimisprosesseja muotoillaan ja toteutetaan erilaisiin oppimisympäristöihin työelämälähtöisesti ja verkostoja hyödyntäen?
- Miten huomioidaan oppijoiden erilaisia haasteita ja vahvistetaan osallisuutta ja hyvinvointia?
- Miten opettajan toiminnassa näkyy tulevaisuusorientaatio ja yhteiskunnallinen vastuu?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Tietäminen:
Jäsentää opintojakson sisältökysymyksiin liittyvien ilmiöiden ja käsitteiden välisiä suhteita. Soveltaa, selittää, vertailee ja analysoi asiasisältöjä ammatillisen opettajan työn näkökulmasta.

Opettajaopiskelija:
- Kuvaa omaa opettajan käyttötietoaan (ihmis-, oppimis-, ja tietokäsitys) ja perustelee sen kautta tekemiään menetelmävalintoja opetuksessa, ohjauksessa ja arvioinnissa
- Tuntee monipuolisesti alalleen soveltuvia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä
- Tuntee opettajan työtä omassa toimintaympäristössään ohjaavat keskeiset säädökset ja asiakirjat

Tekeminen:
Osaa suunnitella, valita ja käyttää eri käytännön toimintavaihtoehdoista alalleen sopivia menettelytapoja ja perustella valintansa ammatillisena opettajana. Soveltaa opintojakson tietoperustaa (tietäminen) oppimistilanteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Opettajaopiskelija:
- Suunnittelee ja toteuttaa oppimisprosessin valitussa toimintaympäristössä monipuolisesti ja linjakkaasti
- Soveltaa monipuolisesti erilaisia opetus-, ohjaus-, ja arviointimenetelmiä omalle alalleen
- Hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä ja verkostoja oppimistilanteita suunnitellessaan ja toteuttaessaan (mm. työelämälähtöisyys, digitaalisuus, henkilökohtaistaminen)

Opettajana kehittyminen:
Tarkastelee, arvioi ja kehittää asioita sekä omasta että organisaation näkökulmasta. Toimii yhteistyössä vastuullisesti ja on valmis kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Tunnistaa ja noudattaa opettajan työn eettisiä periaatteita.

Opettajaopiskelija:
- Toimii opetustyössä eettisesti ja oman valta-asemansa tunnistaen
- Arvioi itse omaa toimintaansa ammatillisena opettajana
- Toimii rakentavasti ja kehittävästi yhteistyöverkostoissa ja antaa / vastaanottaa palautetta
- Arvioi oman toimintansa taloudellisia, kestäviä ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia
- Tunnistaa ja nimeää omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ammatillisena opettajana jatkuvan oppimisen periaatteella

Aika ja paikka

Opintojakso alkaa opettajaopintojen aloituspäivissä lähinnä yleisellä keskustelulla ja keskusteluja jatketaan syvällisemmin HOPS-keskusteluissa.
Harjoittelun sisällöstä sovitaan opettajatuutorin kanssa käytävässä HOPS-keskustelussa.

Opetusta/Ohjausta/Infoja:
* TAOKin yhteisiä verkossa tapahtuvia infotilaisuuksia ja ohjaustilanteita sekä yksilöohjauksia.
* Opettajatuutorin ohjaus ja dialogi verkossa.

Tavoitteena, että viimeistään 31.5.2025 mennessä harjoittelu on tehty kokonaisuudessaan.
Opettajatuutorin kanssa käydään keskusteluja aiheeseen liittyen.

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

ei tenttejä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajatuutorin arviointi, itsearviointi ja vertaisarviointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Opintojakso alkaa opettajaopintojen aloituspäivissä lähinnä yleisellä keskustelulla ja keskusteluja jatketaan syvällisemmin HOPS-keskusteluissa.
Harjoittelun sisällöstä sovitaan opettajatuutorin kanssa käytävässä HOPS-keskustelussa.

Opetusta/Ohjausta/Infoja:
* TAOKin yhteisiä verkossa tapahtuvia infotilaisuuksia ja ohjaustilanteita sekä yksilöohjauksia.
* Opettajatuutorin ohjaus ja dialogi verkossa.

Tavoitteena, että viimeistään 31.5.2025 mennessä harjoittelu on tehty kokonaisuudessaan.
Opettajatuutorin kanssa käydään keskusteluja aiheeseen liittyen.

Oppimateriaalit

Moodle-pohjissa olevat ohjeistukset ja kirjallisuus. Opettajatuutorin ohjaus ja ohjeistukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa n. 27 h opiskelijan itsenäistä työtä.

Opiskelijan ajankäyttö koostuu seuraavista asioista
* oppimisprosessin muotoilu, toteutus ja arviointi,
* opetus-, ohjaus ja arviointitilanteet,
* perehtyminen erilaisiin oppimis- ja toimintaympäristöihin ja verkostoihin,
* työelämäyhteistyöhön osallistuminen sekä ammatillisen koulutuksen verkostoissa toiminen.
.
Opiskelija etsii itselleen harjoittelupaikan, jos ei toimi opettajana ammatillisessa koulutuksessa.
Lisäksi opiskelija osallistuu TAOKin yhteisiin infoihin ja opettajatuutorin järjestämiin ohjaustilanteisiin. .

Sisällön jaksotus

Harjoittelun sisältö ja laajuus määräytyvät OPSin tavoitteiden perusteella ja henkilökohtaisten osaamistavoitteiden mukaisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voidaan hyväksilukea/ahotoida joko osittain tai kokonaan.
Osaamisen tulee olla osaamistavoitteiden mukaista, uudenlaista ja tutkimusperustaista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoitteluympäristön organisaation kanssa tehtävä työelämäyhteistyö.

Kansainvälisyys

Harjoittelun voi suorittaa myös kv-vaihtona.

Arviointikriteerit - hylätty (0) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita tai ei ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi.

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen.

Opintojakson osaamistavoitteissa todetaan, että opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
* toimia opetus- ja ohjaustehtävissä omalla alallaan
* toteuttaa, kehittää ja arvioida työelämäläheisiä opetustilanteita
* toimia tarkoituksenmukaisissa ammatillisen koulutuksen verkostoissa.

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.06.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2025

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Hanne Mäki-Hakola
Vastuuhenkilö

Hanne Mäki-Hakola

Ryhmät
 • 24VE2
  Opettajankoulutus, Verkko-opiskeluryhmä 2

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- toimia opetus- ja ohjaustehtävissä omalla alallaan
- toteuttaa, kehittää ja arvioida työelämäläheisiä opetustilanteita
- toimia tarkoituksenmukaisissa ammatillisen koulutuksen verkostoissa.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Minkälaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä opettaja työskentelee?
- Miten valitaan, perustellaan ja toteutetaan tilanteeseen ja ympäristöön soveltuvat oppimis-, ohjaus-, ja arviointimenetelmät oppijoiden aktiivisuus huomioiden?
- Miten oppimisprosesseja muotoillaan ja toteutetaan erilaisiin oppimisympäristöihin työelämälähtöisesti ja verkostoja hyödyntäen?
- Miten huomioidaan oppijoiden erilaisia haasteita ja vahvistetaan osallisuutta ja hyvinvointia?
- Miten opettajan toiminnassa näkyy tulevaisuusorientaatio ja yhteiskunnallinen vastuu?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Tietäminen:
Jäsentää opintojakson sisältökysymyksiin liittyvien ilmiöiden ja käsitteiden välisiä suhteita. Soveltaa, selittää, vertailee ja analysoi asiasisältöjä ammatillisen opettajan työn näkökulmasta.

Opettajaopiskelija:
- Kuvaa omaa opettajan käyttötietoaan (ihmis-, oppimis-, ja tietokäsitys) ja perustelee sen kautta tekemiään menetelmävalintoja opetuksessa, ohjauksessa ja arvioinnissa
- Tuntee monipuolisesti alalleen soveltuvia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä
- Tuntee opettajan työtä omassa toimintaympäristössään ohjaavat keskeiset säädökset ja asiakirjat

Tekeminen:
Osaa suunnitella, valita ja käyttää eri käytännön toimintavaihtoehdoista alalleen sopivia menettelytapoja ja perustella valintansa ammatillisena opettajana. Soveltaa opintojakson tietoperustaa (tietäminen) oppimistilanteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Opettajaopiskelija:
- Suunnittelee ja toteuttaa oppimisprosessin valitussa toimintaympäristössä monipuolisesti ja linjakkaasti
- Soveltaa monipuolisesti erilaisia opetus-, ohjaus-, ja arviointimenetelmiä omalle alalleen
- Hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä ja verkostoja oppimistilanteita suunnitellessaan ja toteuttaessaan (mm. työelämälähtöisyys, digitaalisuus, henkilökohtaistaminen)

Opettajana kehittyminen:
Tarkastelee, arvioi ja kehittää asioita sekä omasta että organisaation näkökulmasta. Toimii yhteistyössä vastuullisesti ja on valmis kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Tunnistaa ja noudattaa opettajan työn eettisiä periaatteita.

Opettajaopiskelija:
- Toimii opetustyössä eettisesti ja oman valta-asemansa tunnistaen
- Arvioi itse omaa toimintaansa ammatillisena opettajana
- Toimii rakentavasti ja kehittävästi yhteistyöverkostoissa ja antaa / vastaanottaa palautetta
- Arvioi oman toimintansa taloudellisia, kestäviä ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia
- Tunnistaa ja nimeää omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ammatillisena opettajana jatkuvan oppimisen periaatteella

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2025

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Kirsi Purhonen
 • Kirsi Purhonen
Vastuuhenkilö

Kirsi Purhonen

Ryhmät
 • 24VE3
  Opettajankoulutus, Verkko-opiskeluryhmä 3

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- toimia opetus- ja ohjaustehtävissä omalla alallaan
- toteuttaa, kehittää ja arvioida työelämäläheisiä opetustilanteita
- toimia tarkoituksenmukaisissa ammatillisen koulutuksen verkostoissa.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Minkälaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä opettaja työskentelee?
- Miten valitaan, perustellaan ja toteutetaan tilanteeseen ja ympäristöön soveltuvat oppimis-, ohjaus-, ja arviointimenetelmät oppijoiden aktiivisuus huomioiden?
- Miten oppimisprosesseja muotoillaan ja toteutetaan erilaisiin oppimisympäristöihin työelämälähtöisesti ja verkostoja hyödyntäen?
- Miten huomioidaan oppijoiden erilaisia haasteita ja vahvistetaan osallisuutta ja hyvinvointia?
- Miten opettajan toiminnassa näkyy tulevaisuusorientaatio ja yhteiskunnallinen vastuu?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Tietäminen:
Jäsentää opintojakson sisältökysymyksiin liittyvien ilmiöiden ja käsitteiden välisiä suhteita. Soveltaa, selittää, vertailee ja analysoi asiasisältöjä ammatillisen opettajan työn näkökulmasta.

Opettajaopiskelija:
- Kuvaa omaa opettajan käyttötietoaan (ihmis-, oppimis-, ja tietokäsitys) ja perustelee sen kautta tekemiään menetelmävalintoja opetuksessa, ohjauksessa ja arvioinnissa
- Tuntee monipuolisesti alalleen soveltuvia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä
- Tuntee opettajan työtä omassa toimintaympäristössään ohjaavat keskeiset säädökset ja asiakirjat

Tekeminen:
Osaa suunnitella, valita ja käyttää eri käytännön toimintavaihtoehdoista alalleen sopivia menettelytapoja ja perustella valintansa ammatillisena opettajana. Soveltaa opintojakson tietoperustaa (tietäminen) oppimistilanteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Opettajaopiskelija:
- Suunnittelee ja toteuttaa oppimisprosessin valitussa toimintaympäristössä monipuolisesti ja linjakkaasti
- Soveltaa monipuolisesti erilaisia opetus-, ohjaus-, ja arviointimenetelmiä omalle alalleen
- Hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä ja verkostoja oppimistilanteita suunnitellessaan ja toteuttaessaan (mm. työelämälähtöisyys, digitaalisuus, henkilökohtaistaminen)

Opettajana kehittyminen:
Tarkastelee, arvioi ja kehittää asioita sekä omasta että organisaation näkökulmasta. Toimii yhteistyössä vastuullisesti ja on valmis kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Tunnistaa ja noudattaa opettajan työn eettisiä periaatteita.

Opettajaopiskelija:
- Toimii opetustyössä eettisesti ja oman valta-asemansa tunnistaen
- Arvioi itse omaa toimintaansa ammatillisena opettajana
- Toimii rakentavasti ja kehittävästi yhteistyöverkostoissa ja antaa / vastaanottaa palautetta
- Arvioi oman toimintansa taloudellisia, kestäviä ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia
- Tunnistaa ja nimeää omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ammatillisena opettajana jatkuvan oppimisen periaatteella

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2025

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Sanna Brauer
Vastuuhenkilö

Sanna Brauer

Ryhmät
 • 24VE4
  Opettajankoulutus, Verkko-opiskeluryhmä 4

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- toimia opetus- ja ohjaustehtävissä omalla alallaan
- toteuttaa, kehittää ja arvioida työelämäläheisiä opetustilanteita
- toimia tarkoituksenmukaisissa ammatillisen koulutuksen verkostoissa.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Minkälaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä opettaja työskentelee?
- Miten valitaan, perustellaan ja toteutetaan tilanteeseen ja ympäristöön soveltuvat oppimis-, ohjaus-, ja arviointimenetelmät oppijoiden aktiivisuus huomioiden?
- Miten oppimisprosesseja muotoillaan ja toteutetaan erilaisiin oppimisympäristöihin työelämälähtöisesti ja verkostoja hyödyntäen?
- Miten huomioidaan oppijoiden erilaisia haasteita ja vahvistetaan osallisuutta ja hyvinvointia?
- Miten opettajan toiminnassa näkyy tulevaisuusorientaatio ja yhteiskunnallinen vastuu?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Tietäminen:
Jäsentää opintojakson sisältökysymyksiin liittyvien ilmiöiden ja käsitteiden välisiä suhteita. Soveltaa, selittää, vertailee ja analysoi asiasisältöjä ammatillisen opettajan työn näkökulmasta.

Opettajaopiskelija:
- Kuvaa omaa opettajan käyttötietoaan (ihmis-, oppimis-, ja tietokäsitys) ja perustelee sen kautta tekemiään menetelmävalintoja opetuksessa, ohjauksessa ja arvioinnissa
- Tuntee monipuolisesti alalleen soveltuvia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä
- Tuntee opettajan työtä omassa toimintaympäristössään ohjaavat keskeiset säädökset ja asiakirjat

Tekeminen:
Osaa suunnitella, valita ja käyttää eri käytännön toimintavaihtoehdoista alalleen sopivia menettelytapoja ja perustella valintansa ammatillisena opettajana. Soveltaa opintojakson tietoperustaa (tietäminen) oppimistilanteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Opettajaopiskelija:
- Suunnittelee ja toteuttaa oppimisprosessin valitussa toimintaympäristössä monipuolisesti ja linjakkaasti
- Soveltaa monipuolisesti erilaisia opetus-, ohjaus-, ja arviointimenetelmiä omalle alalleen
- Hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä ja verkostoja oppimistilanteita suunnitellessaan ja toteuttaessaan (mm. työelämälähtöisyys, digitaalisuus, henkilökohtaistaminen)

Opettajana kehittyminen:
Tarkastelee, arvioi ja kehittää asioita sekä omasta että organisaation näkökulmasta. Toimii yhteistyössä vastuullisesti ja on valmis kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Tunnistaa ja noudattaa opettajan työn eettisiä periaatteita.

Opettajaopiskelija:
- Toimii opetustyössä eettisesti ja oman valta-asemansa tunnistaen
- Arvioi itse omaa toimintaansa ammatillisena opettajana
- Toimii rakentavasti ja kehittävästi yhteistyöverkostoissa ja antaa / vastaanottaa palautetta
- Arvioi oman toimintansa taloudellisia, kestäviä ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia
- Tunnistaa ja nimeää omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ammatillisena opettajana jatkuvan oppimisen periaatteella

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2025

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Jiri Vilppola
Vastuuhenkilö

Jiri Vilppola

Ryhmät
 • 24VE5
  Opettajankoulutus, Verkko-opiskeluryhmä 5

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- toimia opetus- ja ohjaustehtävissä omalla alallaan
- toteuttaa, kehittää ja arvioida työelämäläheisiä opetustilanteita
- toimia tarkoituksenmukaisissa ammatillisen koulutuksen verkostoissa.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Minkälaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä opettaja työskentelee?
- Miten valitaan, perustellaan ja toteutetaan tilanteeseen ja ympäristöön soveltuvat oppimis-, ohjaus-, ja arviointimenetelmät oppijoiden aktiivisuus huomioiden?
- Miten oppimisprosesseja muotoillaan ja toteutetaan erilaisiin oppimisympäristöihin työelämälähtöisesti ja verkostoja hyödyntäen?
- Miten huomioidaan oppijoiden erilaisia haasteita ja vahvistetaan osallisuutta ja hyvinvointia?
- Miten opettajan toiminnassa näkyy tulevaisuusorientaatio ja yhteiskunnallinen vastuu?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Tietäminen:
Jäsentää opintojakson sisältökysymyksiin liittyvien ilmiöiden ja käsitteiden välisiä suhteita. Soveltaa, selittää, vertailee ja analysoi asiasisältöjä ammatillisen opettajan työn näkökulmasta.

Opettajaopiskelija:
- Kuvaa omaa opettajan käyttötietoaan (ihmis-, oppimis-, ja tietokäsitys) ja perustelee sen kautta tekemiään menetelmävalintoja opetuksessa, ohjauksessa ja arvioinnissa
- Tuntee monipuolisesti alalleen soveltuvia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä
- Tuntee opettajan työtä omassa toimintaympäristössään ohjaavat keskeiset säädökset ja asiakirjat

Tekeminen:
Osaa suunnitella, valita ja käyttää eri käytännön toimintavaihtoehdoista alalleen sopivia menettelytapoja ja perustella valintansa ammatillisena opettajana. Soveltaa opintojakson tietoperustaa (tietäminen) oppimistilanteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Opettajaopiskelija:
- Suunnittelee ja toteuttaa oppimisprosessin valitussa toimintaympäristössä monipuolisesti ja linjakkaasti
- Soveltaa monipuolisesti erilaisia opetus-, ohjaus-, ja arviointimenetelmiä omalle alalleen
- Hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä ja verkostoja oppimistilanteita suunnitellessaan ja toteuttaessaan (mm. työelämälähtöisyys, digitaalisuus, henkilökohtaistaminen)

Opettajana kehittyminen:
Tarkastelee, arvioi ja kehittää asioita sekä omasta että organisaation näkökulmasta. Toimii yhteistyössä vastuullisesti ja on valmis kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Tunnistaa ja noudattaa opettajan työn eettisiä periaatteita.

Opettajaopiskelija:
- Toimii opetustyössä eettisesti ja oman valta-asemansa tunnistaen
- Arvioi itse omaa toimintaansa ammatillisena opettajana
- Toimii rakentavasti ja kehittävästi yhteistyöverkostoissa ja antaa / vastaanottaa palautetta
- Arvioi oman toimintansa taloudellisia, kestäviä ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia
- Tunnistaa ja nimeää omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ammatillisena opettajana jatkuvan oppimisen periaatteella

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2025

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Annukka Tapani
Vastuuhenkilö

Annukka Tapani

Ryhmät
 • 24VE6
  Opettajankoulutus, Verkko-opiskeluryhmä 6

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- toimia opetus- ja ohjaustehtävissä omalla alallaan
- toteuttaa, kehittää ja arvioida työelämäläheisiä opetustilanteita
- toimia tarkoituksenmukaisissa ammatillisen koulutuksen verkostoissa.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Minkälaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä opettaja työskentelee?
- Miten valitaan, perustellaan ja toteutetaan tilanteeseen ja ympäristöön soveltuvat oppimis-, ohjaus-, ja arviointimenetelmät oppijoiden aktiivisuus huomioiden?
- Miten oppimisprosesseja muotoillaan ja toteutetaan erilaisiin oppimisympäristöihin työelämälähtöisesti ja verkostoja hyödyntäen?
- Miten huomioidaan oppijoiden erilaisia haasteita ja vahvistetaan osallisuutta ja hyvinvointia?
- Miten opettajan toiminnassa näkyy tulevaisuusorientaatio ja yhteiskunnallinen vastuu?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Tietäminen:
Jäsentää opintojakson sisältökysymyksiin liittyvien ilmiöiden ja käsitteiden välisiä suhteita. Soveltaa, selittää, vertailee ja analysoi asiasisältöjä ammatillisen opettajan työn näkökulmasta.

Opettajaopiskelija:
- Kuvaa omaa opettajan käyttötietoaan (ihmis-, oppimis-, ja tietokäsitys) ja perustelee sen kautta tekemiään menetelmävalintoja opetuksessa, ohjauksessa ja arvioinnissa
- Tuntee monipuolisesti alalleen soveltuvia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä
- Tuntee opettajan työtä omassa toimintaympäristössään ohjaavat keskeiset säädökset ja asiakirjat

Tekeminen:
Osaa suunnitella, valita ja käyttää eri käytännön toimintavaihtoehdoista alalleen sopivia menettelytapoja ja perustella valintansa ammatillisena opettajana. Soveltaa opintojakson tietoperustaa (tietäminen) oppimistilanteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Opettajaopiskelija:
- Suunnittelee ja toteuttaa oppimisprosessin valitussa toimintaympäristössä monipuolisesti ja linjakkaasti
- Soveltaa monipuolisesti erilaisia opetus-, ohjaus-, ja arviointimenetelmiä omalle alalleen
- Hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä ja verkostoja oppimistilanteita suunnitellessaan ja toteuttaessaan (mm. työelämälähtöisyys, digitaalisuus, henkilökohtaistaminen)

Opettajana kehittyminen:
Tarkastelee, arvioi ja kehittää asioita sekä omasta että organisaation näkökulmasta. Toimii yhteistyössä vastuullisesti ja on valmis kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Tunnistaa ja noudattaa opettajan työn eettisiä periaatteita.

Opettajaopiskelija:
- Toimii opetustyössä eettisesti ja oman valta-asemansa tunnistaen
- Arvioi itse omaa toimintaansa ammatillisena opettajana
- Toimii rakentavasti ja kehittävästi yhteistyöverkostoissa ja antaa / vastaanottaa palautetta
- Arvioi oman toimintansa taloudellisia, kestäviä ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia
- Tunnistaa ja nimeää omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ammatillisena opettajana jatkuvan oppimisen periaatteella

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 01.11.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2025

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Eveliina Asikainen
Vastuuhenkilö

Eveliina Asikainen

Ryhmät
 • 24VE7
  Opettajankoulutus, Verkko-opiskeluryhmä 7

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- toimia opetus- ja ohjaustehtävissä omalla alallaan
- toteuttaa, kehittää ja arvioida työelämäläheisiä opetustilanteita
- toimia tarkoituksenmukaisissa ammatillisen koulutuksen verkostoissa.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Minkälaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä opettaja työskentelee?
- Miten valitaan, perustellaan ja toteutetaan tilanteeseen ja ympäristöön soveltuvat oppimis-, ohjaus-, ja arviointimenetelmät oppijoiden aktiivisuus huomioiden?
- Miten oppimisprosesseja muotoillaan ja toteutetaan erilaisiin oppimisympäristöihin työelämälähtöisesti ja verkostoja hyödyntäen?
- Miten huomioidaan oppijoiden erilaisia haasteita ja vahvistetaan osallisuutta ja hyvinvointia?
- Miten opettajan toiminnassa näkyy tulevaisuusorientaatio ja yhteiskunnallinen vastuu?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Tietäminen:
Jäsentää opintojakson sisältökysymyksiin liittyvien ilmiöiden ja käsitteiden välisiä suhteita. Soveltaa, selittää, vertailee ja analysoi asiasisältöjä ammatillisen opettajan työn näkökulmasta.

Opettajaopiskelija:
- Kuvaa omaa opettajan käyttötietoaan (ihmis-, oppimis-, ja tietokäsitys) ja perustelee sen kautta tekemiään menetelmävalintoja opetuksessa, ohjauksessa ja arvioinnissa
- Tuntee monipuolisesti alalleen soveltuvia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä
- Tuntee opettajan työtä omassa toimintaympäristössään ohjaavat keskeiset säädökset ja asiakirjat

Tekeminen:
Osaa suunnitella, valita ja käyttää eri käytännön toimintavaihtoehdoista alalleen sopivia menettelytapoja ja perustella valintansa ammatillisena opettajana. Soveltaa opintojakson tietoperustaa (tietäminen) oppimistilanteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Opettajaopiskelija:
- Suunnittelee ja toteuttaa oppimisprosessin valitussa toimintaympäristössä monipuolisesti ja linjakkaasti
- Soveltaa monipuolisesti erilaisia opetus-, ohjaus-, ja arviointimenetelmiä omalle alalleen
- Hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä ja verkostoja oppimistilanteita suunnitellessaan ja toteuttaessaan (mm. työelämälähtöisyys, digitaalisuus, henkilökohtaistaminen)

Opettajana kehittyminen:
Tarkastelee, arvioi ja kehittää asioita sekä omasta että organisaation näkökulmasta. Toimii yhteistyössä vastuullisesti ja on valmis kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Tunnistaa ja noudattaa opettajan työn eettisiä periaatteita.

Opettajaopiskelija:
- Toimii opetustyössä eettisesti ja oman valta-asemansa tunnistaen
- Arvioi itse omaa toimintaansa ammatillisena opettajana
- Toimii rakentavasti ja kehittävästi yhteistyöverkostoissa ja antaa / vastaanottaa palautetta
- Arvioi oman toimintansa taloudellisia, kestäviä ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia
- Tunnistaa ja nimeää omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ammatillisena opettajana jatkuvan oppimisen periaatteella

Arviointiasteikko

0-5

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.07.2025

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Taina Eweiss
Vastuuhenkilö

Taina Eweiss

Ryhmät
 • 24VE8
  Opettajankoulutus, Verkko-opiskeluryhmä 8

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
- toimia opetus- ja ohjaustehtävissä omalla alallaan
- toteuttaa, kehittää ja arvioida työelämäläheisiä opetustilanteita
- toimia tarkoituksenmukaisissa ammatillisen koulutuksen verkostoissa.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
- Minkälaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä opettaja työskentelee?
- Miten valitaan, perustellaan ja toteutetaan tilanteeseen ja ympäristöön soveltuvat oppimis-, ohjaus-, ja arviointimenetelmät oppijoiden aktiivisuus huomioiden?
- Miten oppimisprosesseja muotoillaan ja toteutetaan erilaisiin oppimisympäristöihin työelämälähtöisesti ja verkostoja hyödyntäen?
- Miten huomioidaan oppijoiden erilaisia haasteita ja vahvistetaan osallisuutta ja hyvinvointia?
- Miten opettajan toiminnassa näkyy tulevaisuusorientaatio ja yhteiskunnallinen vastuu?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Tietäminen:
Jäsentää opintojakson sisältökysymyksiin liittyvien ilmiöiden ja käsitteiden välisiä suhteita. Soveltaa, selittää, vertailee ja analysoi asiasisältöjä ammatillisen opettajan työn näkökulmasta.

Opettajaopiskelija:
- Kuvaa omaa opettajan käyttötietoaan (ihmis-, oppimis-, ja tietokäsitys) ja perustelee sen kautta tekemiään menetelmävalintoja opetuksessa, ohjauksessa ja arvioinnissa
- Tuntee monipuolisesti alalleen soveltuvia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä
- Tuntee opettajan työtä omassa toimintaympäristössään ohjaavat keskeiset säädökset ja asiakirjat

Tekeminen:
Osaa suunnitella, valita ja käyttää eri käytännön toimintavaihtoehdoista alalleen sopivia menettelytapoja ja perustella valintansa ammatillisena opettajana. Soveltaa opintojakson tietoperustaa (tietäminen) oppimistilanteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Opettajaopiskelija:
- Suunnittelee ja toteuttaa oppimisprosessin valitussa toimintaympäristössä monipuolisesti ja linjakkaasti
- Soveltaa monipuolisesti erilaisia opetus-, ohjaus-, ja arviointimenetelmiä omalle alalleen
- Hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä ja verkostoja oppimistilanteita suunnitellessaan ja toteuttaessaan (mm. työelämälähtöisyys, digitaalisuus, henkilökohtaistaminen)

Opettajana kehittyminen:
Tarkastelee, arvioi ja kehittää asioita sekä omasta että organisaation näkökulmasta. Toimii yhteistyössä vastuullisesti ja on valmis kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Tunnistaa ja noudattaa opettajan työn eettisiä periaatteita.

Opettajaopiskelija:
- Toimii opetustyössä eettisesti ja oman valta-asemansa tunnistaen
- Arvioi itse omaa toimintaansa ammatillisena opettajana
- Toimii rakentavasti ja kehittävästi yhteistyöverkostoissa ja antaa / vastaanottaa palautetta
- Arvioi oman toimintansa taloudellisia, kestäviä ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia
- Tunnistaa ja nimeää omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ammatillisena opettajana jatkuvan oppimisen periaatteella

Aika ja paikka

1.periodi - 5.periodi

24VE8 tuuturryhmän tapaamiset, ZOOM (Opintojaksot Hops ja portfolio 5 op, Harjoittelu 10 ov)

12.6.2024 klo 16.30-19.00 ZOOM tai 14.6.204 lähitapaamisena klo 9-15/TAMK Pedagoginen lähtölaukaus => Ryhmän toiveiden ja mahdollisuuksien mukaisesti
21.8.2024 klo 16.30-19.00 Pedagoginen lähtölaukaus
18.9.2024 klo 16.30-19.00 Ammatilliseksi opettajaksi kasvu
31.10.2024 klo 16.30-19.00 Harjoittelu ja verkostot
21.11.2024 klo 16.30-19.00 Harjoittelusparraus
12.12.2024 klo 16.30-19.00 Syyslukukauden reflektio
22.1.2025 klo 16.30-19.00 Ammatillisen opettajan identiteetti
12.2.2025 klo 16.30-19.00 Hyvinvoiva opettaja osana työyhteisöä
12.3.2025 klo 16.30-19.00 Tarvelähtöiset teemat
9.4.2025 klo 16.30-19.00 Ammatillinen opettaja
7.5.2025 klo 16.30-19.00 Kevätlukukauden reflektio

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

ei tenttejä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opettajatuutorin arviointi, itsearviointi ja vertaisarviointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Harjoittelu jakautuu kahteen pienempään moduuliin:
· AmO:n toiminta-/oppimisympäristöt ja verkostot (suositus n. 3 op)
· Opetus- ja ohjausharjoittelu (suositus n. 7 op)

Harjoittelun opettajaopiskelijakohtaisista sisällöstä sovitaan opettajatuutorin kanssa käytävässä HOPS-keskustelussa.
Yhteisiä infotilaisuuksia ja ohjaustilanteita tuutortapaaisten aikana.
Opetusmenetelminä lisäksi itsenäinen työskentely, yhteistoiminnallinen oppiminen, vertaispalaute, dialogi, tutustumisikäynnit ja vierailut, verkostoituminen sekä opetus- ja ohjausharjoitteeluun liittyvät työtehtävät

Oppimateriaalit

Moodlen ohjeistukset ja kirjallisuus. Opetuutorin ohjaus ja ohjeistukset.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa n. 27 h opiskelijan itsenäistä työtä. Opiskelijan ajankäyttö koostuu seuraavista asioista
· AmO:n toiminta-/oppimisympäristöt ja verkostot (suositus n. 3 op)
· Opetus- ja ohjausharjoittelu (suositus n. 7 op)
Lisäksi opiskelija osallistuu opettajatuutorin järjestämiin tuutorryhmän tapaamisiin.

Sisällön jaksotus

Harjoittelun sisältö ja laajuus määräytyvät OPSin tavoitteiden perusteella ja henkilökohtaisten osaamistavoitteiden mukaisesti. Osaamistavoitteet kirjataan HOPS-keskustelussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voidaan hyväksilukea/ahotoida joko osittain tai kokonaan. Osaamisen tulee olla osaamistavoitteiden mukaista, uudenlaista ja tutkimusperustaista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoitteluympäristön organisaation kanssa tehtävä työelämäyhteistyö.

Kansainvälisyys

Harjoittelun voi suorittaa myös kv-vaihtona.

Arviointikriteerit - hylätty (0) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi. Arviointikriteerien muodostumisen periaatteet on kuvattu Ammatillisen opettajankoulutuksen pedagogiset periaatteet-dokumentissa. Arviointikriteerit johdetaan opintojakson toteutussuunnitelmasta kuvatuista osaamistavoitteista.

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 09.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Päivi Lehtonen
Ryhmät
 • AVOINAMK
  Avoin amk

Tavoitteet (OJ)

Kehyksenä kaikille osaamistavoitteille ovat opettajan työn ydinosaamisalueet, joita ovat arviointiosaaminen, kulttuuriosaaminen, opetus- ja ohjaamisosaaminen, kumppanuusosaaminen ja hyvinvointiosaaminen.

Opettajaopiskelija
- tuntee kasvatustieteen ja kasvatustieteellisen tutkimuksen peruskäsitteitä ja ilmiöitä ja osaa selittää oppimista niiden pohjalta
- käsitteellistää oppimista sekä tuntee erilaisia oppimiskäsityksiä ja osaa käyttää niitä kehittämisen työvälineinä ja soveltaa niitä omalla alallaan sekä oman opettajan/ohjaajan käyttötiedon rakentumisessa
- selittää ihmisen kasvun ja elämänkaaren merkitystä opetuksessa ja kasvatuksessa
- arvioi kasvatuksen filosofisia ja historiallisia taustanäkökulmia ja pohtii niiden merkitystä ja ajankohtaisuutta oman kasvatusajattelunsa ja toimintaympäristönsä kehittämisessä
- analysoi koulutusjärjestelmän yhteiskunnallisia tehtäviä ja laajentaa ymmärrystään omista yhteiskunnallisista vaikutusmahdollisuuksista opettajana/ohjaajana.

Sisältö (OJ)

Opettajan työn peruslähtökohtia on laaja-alainen näkemys oppimisesta ja kasvatuksesta. Opettajan työ heijastaa kulloistakin aikakautta ja sen näkemyksiä. Opintojaksossa tarkastellaan kasvatustieteen osa-alueita. Opintojakso on osa kasvatustieteen opintoja.

Ydinkysymyksiä:
Mitä ovat kasvatustieteen ja kasvatuksen tutkimuksen peruskäsitteet ja -ilmiöt?
Millaisia oppimiskäsityksiä on ja miten niillä selitetään oppimista? Miten niitä voidaan soveltaa opettajan omassa työssä?
Millaisia näkökulmia kasvatus- ja kehityspsykologia tuo opettajan työhön? Mitä on elämänkulkuajattelu?
Miten opettajan työ on muuttunut ja millaisia historiallisia käänteitä ja aatesuuntia on aiemmin ollut? Miten käsitys opettajuudesta ja oppimisesta on muuttunut osana yhteiskunnan muuttumista?
Millaisia näkökulmia kasvatusfilosofia tuo opettajuuteen ja opettajan työhön?
Millaisia näkökulmia kasvatussosiologia tuo opettajuuteen ja opettajan työhön?
Millainen on Suomen koulutusjärjestelmä ja mitkä ovat sen yhteiskunnalliset tehtävät?

Lisätiedot (OJ)

Toteutus:
Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja ryhmissä tapahtuvaa työskentelyä kontaktipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

HYVÄKSYTTY
Opettajaopiskelija
- yhdistää teoreettista tietoa omiin kokemuksiinsa ja havaintoihinsa
- reflektoi omaa toimintaansa, kokemuksiaan ja havaintojaan ja arvioi niiden vaikutusta tietämiseensä ja osaamiseensa
- osallistuu aktiivisesti ryhmän oppimisprosessiin jakamalla asiantuntijuuttaan, hakemalla tietoa ja luomalla kollaboratiivisesti tietoa niin verkossa kuin kontaktitapaamisissa
- analysoi ja arvioi oppimistuloksia ja tehtyjä valintoja.

HYLÄTTY
Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi.

(Opintokokonaisuus arvioidaan suhteessa opintokokonaisuuden tavoitteisiin. Opintojakso arvioidaan suhteessa opintojakson tavoitteisiin. Opintokokonaisuuden/opintojakson itsearvioinnissa käytetään opetussuunnitelman kolmiportaista arviointikriteeristöä: kuvaileva osaaminen, soveltava osaaminen ja integroitunut osaaminen.)

Aika ja paikka

Syyslukukaudella 2023 (ajoitus: 7.9.2023-9.11.2023)

Aloitus: verkkowebinaarilla 7.9.2023 klo 15:00-17:30 (pakollinen osallistuminen tai tallenteeseen tutustuminen) ja webinaaria edeltää ennakkopohdinta. Lisätietoa ja ZOOM-linkki toimitetaan opintojaksolle ilmoittautuneille sähköpostitse noin viikkoa ennen aloituswebinaaria.
Webinaarin jälkeen verkossa kokonaan etänä.

Oppimisympäristö: Moodle-verkkoympäristö

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Pääsääntöisesti opintojaksossa ei toteuteta tenttejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsearviointi, vertaisarviointi sekä opettajan arviointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Opetustapa: ONLINE
Opintojakso toteutetaan verkossa, Moodle-oppimisalustalla.
Opintojakso käynnistetään verkkowebinaarilla, josta tehdään myös tallenne. Osallistuminen verkkowebinaariin tai tallenteeseen tutustuminen (tehtävineen) on pakollinen osa opintojakson suoritusta.
Opintojaksolla käytetään itsenäistä työskentelyä annettujen ohjeiden mukaisesti sekä osallistutaan aktiivisesti yhteisölliseen tiedon ja ajatusten vaihtoon. Opintojaksolla sovelletaan vaihtelevia, aktivoivia ja yhteistä oppimista tukevia ratkaisuja. Tehtävien raportointimuotoja ovat mm. kirjalliset tuotokset ja kommenttikirjoitukset.

Aloitus: verkkowebinaarilla torstaina 7.9.2023 klo 15:00-17:30 (pakollinen osallistuminen tai tallenteeseen tutustuminen), ja webinaaria edeltää ennakkopohdinta. Lisätietoa ja ZOOM-linkki toimitetaan opintojaksolle ilmoittautuneille sähköpostitse noin viikkoa ennen aloituswebinaaria.
Webinaarin jälkeen verkossa kokonaan etänä.

Oppimateriaalit

Moodlessa ilmoitetaan tarkemmin, tässä esimerkkejä kirjallisuudesta:
· Hirsjärvi, S. & Huttunen, J. 1995 (tai uudempi). Johdatus kasvatustieteeseen. Porvoo: WSOY.
· Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. Johdatus kasvatustieteisiin. Jyväskylä: PS-kustannus.
· Saari, A. 2021. Kasvatusteoria antiikista nykypäivään. Helsinki: Gaudeamus.
· Heikkinen, A. & Leino-Kaukiainen, P. (toim.) 2011. Valistus ja koulunpenkki: kasvatus ja koulutus 1860-
luvulta 1960-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
· Kettunen, P. & Simola, H. (toim.) 2012. Tiedon ja osaamisen Suomi: kasvatus ja koulutus 1960-luvulta
2000-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
· Dunderfelt, T. 2011 (14. uud.p.). Elämänkaaripsykologia: lapsen kasvusta yksilön henkiseen kehitykseen.
Helsinki: WSOY Pro.
· Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus. TAI
· Lehtinen, E., Kuusinen, J. & Vauras, M. 2007 (2. uud.p.). Kasvatuspsykologia. Helsinki: WSOY
Oppimateriaalit.
· Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.) 2009. Yliopisto-opettajan käsikirja. Helsinki: WSOYPro.
· Antikainen, A., Koski, L. & Rinne, R. 2021. Kasvatussosiologia. Jyväskylä: PS-kustannus.
· Collin, K., Paloniemi, S., Pantzar, E., Valleala, U.M., Virtanen, A. Leskelä, J. Hytönen, T. & Huotari, V. 2007.
Aikuiskasvatus tieteenä ja toimintakenttinä. Jyväskylä: PS-kustannus.
· Eteläpelto, A., Onnismaa, J., Vähäsantanen, K., Ropo, E., Gustafsson, A-M., Hakkarainen, P.,
Jääskeläinen, P., Ruohotie, P., Vanhalakka-Ruoho, M., Lapinoja, K-P., Heikkinen, H.L.T., Leskelä, J.,
Hänninen, S., Nurmi, H., Sivonen, A. 2006. Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu. Helsinki:
Kansanvalistusseura.
· Tuominen, M. & Wihersaari, J. 2006. Ammattikasvatusfilosofia. Helsinki: OKKA-säätiö (Opetus- ja kasvatus-
ja koulutusalojen säätiö).
· Raudasoja, A., Norontaus, A., Tapani, A. & Ylitervo, R. (toim). 2018. Innokkaasti edelläkävijänä!: kohti
opetus- ja ohjaushenkilöstön uudistuvia identiteettipositioita. Hämeen ammattikorkeakoulu. Saatavilla:
https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-807-7
· Siirilä, J. & Laukia, J. 2021. Mihin menet ammattikasvatus? – Ammattikasvatuksen tutkimuksen
suuntaukset Suomessa. eSignals Research. HaagaHelia ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi-
fe2021101450990
Tieteelliset aikakauslehdet:
· Aikuiskasvatus (https://journal.fi/aikuiskasvatus)
· Ammattikasvatuksen aikakauskirja (https://journal.fi/akakk)
· Kasvatus (https://journal.fi/kasvatus)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaisajankäyttö 5 op * 26,7h/op = 133 h

Sisällön jaksotus

Opiskelijalla on mahdollisuus joustavaan suoritukseen syksyllä aikavälillä 7.9.2023-2.11.2023. Moodle sulkeutuu 9.11.2023.
Aloituswebinaariin osallistuminen tai tallenteeseen tutustuminen (tehtävineen) on pakollinen osa opintojakson suoritusta.
Opintojakson yhteinen aloitus: verkkowebinaarilla torstaina 7.9.2023 klo 15:00-17:00 (webinaari tallennetaan).
Huom. Webinaaria edeltää ennakkopohdinta.
Opiskelija etenee itsenäisesti Moodlen tehtäviä tehden.
Opintojakso päättyy opiskelijan tehtäväpalautusten osalta 2.11.2023, ja Moodle sulkeutuu 9.11.2023.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Pääsääntöisesti ei ole valinnaista suoritusmahdollisuutta. Opintojakson mahdollisista osittaisista osaamisista opiskelija voi ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan. Jos osittaista hyväksilukua on mahdollista toteuttaa, niin opiskelijan on osoitettava osaamisensa tämän opintojakson osaamistavoitteissa opintojakson opettajan kanssa sovitun näytön kautta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä käytännön työharjoittelua.

Kansainvälisyys

Ei. Lähdemateriaaleina voi käyttää englanninkielisiä e-kirjoja ja videoita.

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Hyväksytty/täydennettävä
Opiskelija osoittaa tehtyjen tehtävien perusteella saavuttaneensa opintojakson tavoitteet eli
opiskelija osaa:
- määritellä kasvatustieteen ja kasvatustieteellisen tutkimuksen peruskäsitteitä ja ilmiöitä sekä selittää oppimista niiden pohjalta 
- kuvata erilaisia oppimiskäsityksiä ja käyttää niitä koskevaa tietoa kasvatus-, opetus- ja ohjaustoimintansa perustana
- selittää ihmisen kasvun ja elämänkaaren merkitystä eri-ikäisten oppijoiden oppimisessa ja kasvatuksessa
- arvioida kasvatuksen filosofisia ja historiallisia taustoja sekä niiden merkitystä ja ajankohtaisuutta oman kasvatusajattelunsa ja toimintaympäristönsä muutoksessa 
- analysoida koulutusjärjestelmän kasvatuksellisia tehtäviä ja arvioida omia yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksiaan kasvattajana.

Ilmoittautumisaika

17.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

14.09.2023 - 16.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Päivi Lehtonen
Ryhmät
 • AVOINAMK
  Avoin amk

Tavoitteet (OJ)

Kehyksenä kaikille osaamistavoitteille ovat opettajan työn ydinosaamisalueet, joita ovat arviointiosaaminen, kulttuuriosaaminen, opetus- ja ohjaamisosaaminen, kumppanuusosaaminen ja hyvinvointiosaaminen.

Opiskelija
- tuntee suomalaisen aikuis- ja ammattikasvatuksen toimintaympäristöjä sekä niiden pedagogisia lähtökohtia (esim. osaamisperustaisuus /-teisuus, henkilökohtaisuus, oppimisen kaikkiallisuus)
- tunnistaa ihmisen elämänkaaresta nuoruuteen ja aikuisuuteen liittyviä kasvun ja kehityksen vaiheita sekä niiden merkitystä kasvatuksessa, koulutuksessa ja urapolun kehityksessä
- hyödyntää monipuolisesti työpaikalla tapahtuvaa oppimista keskeisenä osana jatkuvaa oppimista ja osallistuu oman alansa näkökulmasta työelämässä tarvittavaa osaamista kartoittavaan keskusteluun
- tunnistaa ammatti-identiteetin kehitysvaiheita ja tukee/ohjaa ammatti-identiteetin rakentumista oman/tulevan työnkuvansa mukaisesti
- hyödyntää tutkimus- ja kehittämistietoa omassa toiminnassaan.

Sisältö (OJ)

Opettajan työssä on tärkeää ymmärtää kasvatuksen ja opetuksen yhteys työelämään, jatkuva oppiminen sekä lisäksi erilaiset identiteetit. Opettaja toimii yksilönä, työyhteisönsä jäsenenä, tutkijana ja kehittäjänä sekä yhteiskunnallisena toimijana. Opintojakso on osa kasvatustieteen opintoja.

Ydinkysymyksiä:
Mitä on aikuis- ja ammattikasvatus ja oppiminen eri toimintaympäristöissä? Millainen oppimisympäristö työ/työpaikka on?
Miten koulutuspolitiikka vaikuttaa koulutusjärjestelmään ja työelämään?
Mitä tarkoittaa osaaminen ja mitä on osaamisperustaisuus? Millaisia ovat osaamisperustaiset käytännöt työn ja oppimisen rajapinnassa?
Miten huomioidaan yksilöllisesti nuoret ja aikuiset opettamisessa ja ohjaamisessa?
Mitä ovat erilaiset identiteetit ja miten ne kehittyvät? Miten tuetaan ammatti-identiteetin kehittymisessä erilaisissa toimintaympäristöissä? Miten tuetaan jatkuvaa oppimista?
Millaista näkökulmaa kasvatustieteellinen tutkimus ja erilaiset kehittämishankkeet antavat opetus- ja ohjaustyöhön?

Lisätiedot (OJ)

Toteutus:
Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja ryhmissä tapahtuvaa työskentelyä kontaktipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

HYVÄKSYTTY
Opettajaopiskelija
- yhdistää teoreettista tietoa omiin kokemuksiinsa ja havaintoihinsa
- reflektoi omaa toimintaansa, kokemuksiaan ja havaintojaan ja arvioi niiden vaikutusta tietämiseensä ja osaamiseensa
- osallistuu aktiivisesti ryhmän oppimisprosessiin jakamalla asiantuntijuuttaan, hakemalla tietoa ja luomalla kollaboratiivisesti tietoa niin verkossa kuin kontaktitapaamisissa
- analysoi ja arvioi oppimistuloksia ja tehtyjä valintoja.

HYLÄTTY
Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi.

(Opintokokonaisuus arvioidaan suhteessa opintokokonaisuuden tavoitteisiin. Opintojakso arvioidaan suhteessa opintojakson tavoitteisiin. Opintokokonaisuuden/opintojakson itsearvioinnissa käytetään opetussuunnitelman kolmiportaista arviointikriteeristöä: kuvaileva osaaminen, soveltava osaaminen ja integroitunut osaaminen.)

Aika ja paikka

Syksy 2023: ajalla 14.9.2023-9.11.2023

Opintojakson yhteinen aloitus: verkkowebinaarilla torstaina 14.9.2023 klo 15:00-17:00 (pakollinen osallistuminen; webinaari tallennetaan).
Huom. Webinaaria edeltää ennakkopohdinta.

Lisätietoa ja zoom-linkki toimitetaan opintojaksolle ilmoittautuneille noin viikkoa ennen aloituswebinaaria sähköpostitse.
Webinaarin jälkeen verkossa kokonaan etänä.

Oppimisympäristö: Moodle-verkkoympäristö

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Pääsääntöisesti ei pidetä tenttejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsearviointi, vertaisarviointi sekä opettajan arviointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Opetustapa: ONLINE
Opintojakso toteutetaan verkossa, Moodle-oppimisalustalla.
Opintojakso käynnistetään verkkowebinaarilla, josta tehdään myös tallenne. Osallistuminen verkkowebinaariin tai tallenteeseen tutustuminen (tehtävineen) on pakollinen osa opintojakson suoritusta.
Opintojaksolla käytetään itsenäistä työskentelyä annettujen ohjeiden mukaisesti sekä osallistutaan aktiivisesti yhteisölliseen tiedon ja ajatusten vaihtoon. Opintojaksolla sovelletaan vaihtelevia, aktivoivia ja yhteistä oppimista tukevia ratkaisuja. Tehtävien raportointimuotoja ovat mm. kirjalliset tuotokset ja kommenttikirjoitukset.

Opintojakson yhteinen aloitus: verkkowebinaarilla maanantaina 14.9.2023 klo 15:00-17:00 (pakollinen osallistuminen; webinaari tallennetaan).
Huom. Webinaaria edeltää ennakkopohdinta.

Lisätietoa ja zoom-linkki toimitetaan opintojaksolle ilmoittautuneille noin viikkoa ennen aloituswebinaaria sähköpostitse.
Webinaarin jälkeen verkossa kokonaan etänä.

Oppimisympäristö: Moodle-verkkoympäristö

Oppimateriaalit

Moodlessa ilmoitetaan tarkemmin, tässä esimerkkejä kirjallisuudesta:
· Hirsjärvi, S. & Huttunen, J. 1995 (tai uudempi). Johdatus kasvatustieteeseen. Porvoo: WSOY.
· Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. Johdatus kasvatustieteisiin. Jyväskylä: PS-kustannus.
· Saari, A. 2021. Kasvatusteoria antiikista nykypäivään. Helsinki: Gaudeamus.
· Heikkinen, A. & Leino-Kaukiainen, P. (toim.) 2011. Valistus ja koulunpenkki: kasvatus ja koulutus 1860-
luvulta 1960-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
· Kettunen, P. & Simola, H. (toim.) 2012. Tiedon ja osaamisen Suomi: kasvatus ja koulutus 1960-luvulta
2000-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
· Dunderfelt, T. 2011 (14. uud.p.). Elämänkaaripsykologia: lapsen kasvusta yksilön henkiseen kehitykseen.
Helsinki: WSOY Pro.
· Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus. TAI
· Lehtinen, E., Kuusinen, J. & Vauras, M. 2007 (2. uud.p.). Kasvatuspsykologia. Helsinki: WSOY
Oppimateriaalit.
· Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.) 2009. Yliopisto-opettajan käsikirja. Helsinki: WSOYPro.
· Antikainen, A., Koski, L. & Rinne, R. 2021. Kasvatussosiologia. Jyväskylä: PS-kustannus.
· Collin, K., Paloniemi, S., Pantzar, E., Valleala, U.M., Virtanen, A. Leskelä, J. Hytönen, T. & Huotari, V. 2007.
Aikuiskasvatus tieteenä ja toimintakenttinä. Jyväskylä: PS-kustannus.
· Eteläpelto, A., Onnismaa, J., Vähäsantanen, K., Ropo, E., Gustafsson, A-M., Hakkarainen, P.,
Jääskeläinen, P., Ruohotie, P., Vanhalakka-Ruoho, M., Lapinoja, K-P., Heikkinen, H.L.T., Leskelä, J.,
Hänninen, S., Nurmi, H., Sivonen, A. 2006. Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu. Helsinki:
Kansanvalistusseura.
· Tuominen, M. & Wihersaari, J. 2006. Ammattikasvatusfilosofia. Helsinki: OKKA-säätiö (Opetus- ja kasvatus-
ja koulutusalojen säätiö).
· Raudasoja, A., Norontaus, A., Tapani, A. & Ylitervo, R. (toim). 2018. Innokkaasti edelläkävijänä!: kohti
opetus- ja ohjaushenkilöstön uudistuvia identiteettipositioita. Hämeen ammattikorkeakoulu. Saatavilla:
https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-807-7
· Siirilä, J. & Laukia, J. 2021. Mihin menet ammattikasvatus? – Ammattikasvatuksen tutkimuksen
suuntaukset Suomessa. eSignals Research. HaagaHelia ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi-
fe2021101450990
Tieteelliset aikakauslehdet:
· Aikuiskasvatus (https://journal.fi/aikuiskasvatus)
· Ammattikasvatuksen aikakauskirja (https://journal.fi/akakk)
· Kasvatus (https://journal.fi/kasvatus)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaisajankäyttö 5 op * 26,7 h/op = 133 h

Sisällön jaksotus

Opiskelijalla on mahdollisuus joustavaan suoritukseen syksyllä aikavälillä 14.9.2023-9.11.2023. Moodle sulkeutuu 16.11.2023.
Aloituswebinaariin osallistuminen tai tallenteeseen tutustuminen (tehtävineen) on pakollinen osa opintojakson suoritusta.
Opintojakson yhteinen aloitus: verkkowebinaarilla torstaina 14.9.2023 klo 15:00-17:00.
Huom. Webinaaria edeltää ennakkopohdinta.
Opiskelija etenee itsenäisesti Moodlen tehtäviä tehden.
Opintojakso päättyy opiskelijan tehtäväpalautusten osalta 9.11.2023, ja Moodle sulkeutuu 16.11.2023.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Pääsääntöisesti ei ole valinnaista suoritusmahdollisuutta. Opintojakson mahdollisista osittaisista osaamisista opiskelija voi ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan. Jos osittaista hyväksilukua on mahdollista toteuttaa, niin opiskelijan on osoitettava osaamisensa tämän opintojakson osaamistavoitteissa opintojakson opettajan kanssa sovitun näytön kautta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä käytännön työharjoittelua.

Kansainvälisyys

Ei. Lähdemateriaaleina voi käyttää englanninkielisiä e-kirjoja ja videoita.

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Hyväksytty/täydennettävä
Opiskelija osoittaa tehtyjen tehtävien perusteella saavuttaneensa opintojakson tavoitteet eli
opiskelija osaa:
- kuvata suomalaisen aikuis- ja ammattikasvatuksen toimintaympäristöjä sekä niiden pedagogisia lähtökohtia
- eritellä nuoruuteen ja aikuisuuteen liittyviä kasvun ja kehityksen vaiheita sekä selittää niiden merkitystä ammatillisessa kehittymisessä ja urapolun muotoutumisessa  
- yhdistää työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja jatkuvan oppimisen osaksi oppijan ammatillista kasvua  
- tunnistaa oman asiantuntijaidentiteettinsä kehitysvaiheita sekä tukea ja ohjata oppijan ammatti-identiteetin rakentumista
- hyödyntää ajankohtaista tutkimus- ja kehittämistietoa kasvattajan tehtävänsä tukena.

Ilmoittautumisaika

01.05.2024 - 30.09.2025

Ajoitus

01.05.2024 - 31.12.2025

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Katariina Hakala
Vastuuhenkilö

Katariina Hakala

Ryhmät
 • 24OPE
  Ammatillinen opettajankoulutus 2024
 • 23OPE
  23 opettajankoulutus

Tavoitteet (OJ)

Kehittämistyössä opiskelija työskentelee tavoitteellisesti pedagogisen toiminnan, oppimisympäristöjen tai käytäntöjen kehittämiseksi oppilaitoksessa tai osana koulutuksen kehittämishanketta. Kehittämistyön voi tehdä yksin tai parityönä
Opintojakson tavoitteet
Opettajaopiskelija
• käyttää ja kehittää omaa ammatillista osaamistaan kehittämistyön tekemisessä
• kuvaa ja arvioi kehittämistyön tuloksia ja johtopäätöksiä kirjallisessa raportissa
• arvioi kehittämisprosessia, omaa tutkimis- ja kehittämisosaamistaan sekä omaa oppimistaan.

Sisältö (OJ)

• Pedagoginen kehittämistoiminta oppilaitoksessa tai organisaatiossa
• Kehittämisen suunnittelu, toteutus, raportointi ja arviointi ohjatusti

Lisätiedot (OJ)

Itsenäistä tai pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä kohdeorganisaatiossa tai kehittämishankkeessa. Ohjaajan kanssa käytyjä keskusteluja ohjauskeskusteluja, kirjallisuuteen perehtymistä, kehittämistyön toteuttaminen, raportointi ja esittely.
Opintojakso on mahdollista toteuttaa missä tahansa opintojen vaiheessa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Opettajaopiskelija
• yhdistää teoreettista tietoa omiin kokemuksiinsa ja havaintoihinsa kehittämisestä
• suunnittelee, toteuttaa ja raportoi pedagogisen kehittämisprojektin
• reflektoi omaa toimintaansa sekä arvioi ja analysoi kehittämisprojektin onnistumista ja omaa oppimistaan.

Aika ja paikka

Toukokuu 2024 – kesäkuu 2025
Webinaarit järjestetään seuraavina ajankohtina:

Tiistai 21.5.2024 klo 16.00-18.00
Keskiviikko 5.6.2024 klo 16.30-18.30
Perjantai 13.9.2024 klo 16.30-18.30
Perjantai 25.10.2024 klo 16.30-18.30
Perjantai 29.11.2024 16.30-18.30
Keskiviikko 15.1.2025 klo 16.30-18.30
Keskiviikko 19.2.2025 klo 16.30-18.30
Keskiviikko 19.3.2025 klo 16.30-18.30

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

ei tenttejä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu prosessiin ja työn esittämiseen. Työtä arvioivat opettaja, opiskelija itse sekä vertaismentori.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Webinaarit, joissa ohjataan opiskelijan aiheen ideointia, rajausta ja kehittämistyön toteutusta. Jokaisesta kehittämistyöstä pidetään webinaareissa vähintään yksi esitys opiskelijan ohjaustarpeen mukaan. Esityksiä voi olla enintään kolme: tarpeen mukaan voi esitellä työn ideaa ja välitilannetta. Valmis tai lähes valmis työ esitetään aina. Esityksen pohjamateriaali tuodaan Moodleen viikkoa ennen webinaaria. Opintojakson suoritus edellyttää vähintäin kolmeen (3)webinaariin osallistumista.

Henkilökohtainen ohjauskerta 1h.

Syyslukukauden esityskerrat varataan syyskuun 1. päivään mennessä.

Opiskelija valitsee työlleen vertaismentorin, joka voi olla joku toinen opiskelija tai kehittämistyön toteutuksen organisaation edustaja. Vertaismentorin osallistuu työn kommentaattorina seminaariesityksiin.

Kehittämistyön voi tehdä myös pari- tai ryhmätyönä, jolloin vertaismentoria ei tarvita.

Kehittämistyön prosessi, tulokset ja tuotokset raportoidaan käyttäen TAMKin raportointipohjaa tai jollain vastaavalla tavalla keskustellen opettajankoulutuksen kokonaisuuden sisältöjen sekä pedagogisen kirjallisuuden ja muun tutkimuksen kanssa.

Suoritukseen vaaditaan vähintäin yksi, enintään kolme esitystä webinaarissa.
- alustava idea - vapaaehtoinen ohjauskeskustelu
- työn tilannekatsaus - vapaaehtoinen ohjauskeskustelu
- valmiin työn esitys - pakollinen palautekeskustelu ja hyväksytyn työn vaatimukset

Oppimateriaalit

Sovitaan tapaamisissa, kirjallisuusehdotuksia Moodlessa, omaa aihetta tukeva teoreettinen kirjallisuus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste on n. 27 h opiskelijan työtä.
Kehittämistyö tehdään pääasiassa itsenäisenä tai parin/pienryhmän kanssa tehtävänä työskentelynä.
Opetus koostuu webinaareista, ohjaustilanteista ja esityksistä.
Kokonaisuudessaan opiskelijan ajankäyttö on yhteensä n. 135 h.

Sisällön jaksotus

Kehittämistyön voi toteuttaa missä tahansa opintojen vaiheessa.
Webinaarit järjestetään noin 1 krt/kk Zoom-sovelluksessa. Syyslukukauden webinaarien ohjelma rakennetaan syyslukukauden alussa ja kevätlukukauden webinaarien ohjelma kevätlukukauden alussa osallistujien ilmoittautumisten perusteella.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aiemmin tai muulla tavalla hankittu osaaminen osoitetaan:
Opettajaopiskelija osoittaa, että on tehnyt vastaavan kehittämistyön, jossa hän on täyttänyt opintojakson osaamistavoitteet. Hän esittää siitä tehdyt dokumentit ja pyytää organisaatiosta lausunnon kehittämistyön toteutuksesta tai osoittaa muulla tavoin kehittämistyön merkityksen organisaatiolle.

Tehty työ esitellään webinaarissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kehittämistyön voi integroida harjoitteluun, omalla työpaikalla tehtävään kehittämiseen tai TAMKin hankkeessa tehtävään kehittämiseen.

Kansainvälisyys

Opiskelijan aiheen mukaan. Kehittämistyö voidaan esim. tehdä TAMKin kansainvälisessä hankkeessa.

Lisätietoja opiskelijoille

katariina.hakala@tuni.fi

Arviointikriteerit - hylätty (0) (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Suoritus on hylätty, mikäli edellisen kohdan kriteerit eivät täyty.

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Hyväksytyn suorituksen kriteerit

Tietäminen
Jäsentää ja käsitteellistää pedagogisen toiminnan, oppimisympäristöjen tai käytäntöjen kehittämiseksi valitsemansa kehittämistyön kohteen ja soveltaa, selittää, vertailee ja analysoi asiasisältöjä ammatillisen opettajan työn näkökulmasta.

Opettajaopiskelija
- kuvaa valitsemansa pedagogisen kehittämistyön prosessin
- tuntee raportointikirjoittamisen keskeiset periaatteet
- pohtii omia valintojaan ja perustelee ne pedagogiseen kirjallisuuteen viitaten

Tekeminen
Kehittämistyössä opiskelija työskentelee tavoitteellisesti pedagogisen toiminnan, oppimisympäristöjen tai käytäntöjen kehittämiseksi oppilaitoksessa tai osana koulutuksen kehittämishanketta. Kehittämistyön voi tehdä yksin tai parityönä

Opettajaopiskelija
- suunnittelee, taustoittaa ja rajaa kehittämistyön prosessin
- toteuttaa ja raportoi kehittämistyönsä
- esittelee kehittämistyönsä webinaarissa vähintään yhden kerran, enintään kolme kertaa
- kommentoi ja keskustelee webinaareissa muiden töistä

Opettajana kehittyminen
Kehittämistyön prosessin kautta opettajaopiskelija oppii yhdistämään teoreettista tietoa omiin kokemuksiinsa ja havaintoihinsa pedagogisesta kehittämisestä

Opettajaopiskelija
- suunnittelee, toteuttaa ja raportoi pedagogisen kehittämisprojektin
- reflektoi omaa toimintaansa sekä arvioi ja analysoi kehittämisprojektin onnistumista ja omaa oppimistaan opettajana toimimisen näkökulmasta.

Ilmoittautumisaika

01.05.2024 - 30.09.2025

Ajoitus

01.05.2024 - 31.12.2025

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Eveliina Asikainen
Vastuuhenkilö

Eveliina Asikainen

Ryhmät
 • 24E
  Opettajankoulutus, englanninkielinen ryhmä
 • 23E
  Opettajankoulutus, englanninkielinen ryhmä

Tavoitteet (OJ)

Kehittämistyössä opiskelija työskentelee tavoitteellisesti pedagogisen toiminnan, oppimisympäristöjen tai käytäntöjen kehittämiseksi oppilaitoksessa tai osana koulutuksen kehittämishanketta. Kehittämistyön voi tehdä yksin tai parityönä
Opintojakson tavoitteet
Opettajaopiskelija
• käyttää ja kehittää omaa ammatillista osaamistaan kehittämistyön tekemisessä
• kuvaa ja arvioi kehittämistyön tuloksia ja johtopäätöksiä kirjallisessa raportissa
• arvioi kehittämisprosessia, omaa tutkimis- ja kehittämisosaamistaan sekä omaa oppimistaan.

Sisältö (OJ)

• Pedagoginen kehittämistoiminta oppilaitoksessa tai organisaatiossa
• Kehittämisen suunnittelu, toteutus, raportointi ja arviointi ohjatusti

Lisätiedot (OJ)

Itsenäistä tai pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä kohdeorganisaatiossa tai kehittämishankkeessa. Ohjaajan kanssa käytyjä keskusteluja ohjauskeskusteluja, kirjallisuuteen perehtymistä, kehittämistyön toteuttaminen, raportointi ja esittely.
Opintojakso on mahdollista toteuttaa missä tahansa opintojen vaiheessa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Opettajaopiskelija
• yhdistää teoreettista tietoa omiin kokemuksiinsa ja havaintoihinsa kehittämisestä
• suunnittelee, toteuttaa ja raportoi pedagogisen kehittämisprojektin
• reflektoi omaa toimintaansa sekä arvioi ja analysoi kehittämisprojektin onnistumista ja omaa oppimistaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Ilmoittautumisaika

26.03.2024 - 31.05.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.08.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Kirsi Purhonen
 • Kosti Nivalainen
 • Jukka Kemppi
 • Nina Eskola-Salin
Vastuuhenkilö

Kirsi Purhonen

Ryhmät
 • 24OPE
  Ammatillinen opettajankoulutus 2024
 • 23OPE
  23 opettajankoulutus

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija tunnistaa mielen hyvinvointia uhkaavia ja vahvistavia tekijöitä opetustyössä.
Opiskelija vahvistaa mielen hyvinvointiosaamista yksilö- ja ryhmäkohtaisessa opetus- ja ohjaamistyössä yhdessä työelämän sekä muiden oppilaitoksen sidosryhmien kanssa.
Opiskelija huolehtii omasta hyvinvoinnistaan ja tunnistaa sen merkityksen opetus- ja ohjaamistyössään.

Sisältö (OJ)

Mielen hyvinvoinnin tunnistaja
Mielen hyvinvointia vahvistava opettaja
Mielen hyvinvointia tukeva yksilöohjaaja
Hyvällä mielellä työelämään saattaja
Hyvän mielen työelämävalmentaja
Oman mielen hyvinvoinnin vahvistaja

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Opintojakso katsotaan hyväksytysti suoritetuksi, kun opiskelija on osallistunut verkkotyöskentelyyn ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tarvittavat tehtävät.

Aika ja paikka

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti verkossa. Opintojakso päättyy 31.8.2024, johon mennessä tehtävät tai osaamismerkit tulee olla suoritettuna.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso katsotaan hyväksytysti suoritetuksi, kun opiskelija on osallistunut verkkotyöskentelyyn ja tehnyt hyväksytysti opintojaksoon liittyvät tehtävät tai osoittanut osaamisensa osaamismerkeillä. Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät Moodle-oppimisympäristöstä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua, lukupiirityöskentelyä ja osallistumista yhteisiin verkkokeskusteluihin. Käytössä on Moodle-oppimisympäristö. Opiskelijat laativat opintojakson eri teemoista mielen hyvinvoinnin pedagogista osaamista kuvaavan infograafin.

Oppimateriaalit

Kaikki oppimateriaali on saatavilla Moodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa 27 tunnin työtä.

Sisällön jaksotus

* Mielen hyvinvoinnin tunnistaja
Opiskelija tunnistaa mielen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja tiedostaa mielen hyvinvoinnin merkityksen opettajan työssä.
* Mielen hyvinvointia vahvistava opettaja
Opiskelija osaa hyödyntää mielen hyvinvointia tukevia menetelmiä, jotka mahdollistavat opiskelijan itsetuntemuksen, vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittymisen sekä mielen hyvinvoinnin vahvistumisen.
* Mielen hyvinvointia tukeva yksilöohjaaja
Opiskelija tuntee mielen hyvinvointia edistäviä ohjausmenetelmiä ja soveltaa niitä yksilöohjauksessaan.
*Hyvällä mielellä työelämään saattaja
Opiskelija osaa vahvistaa ohjattavan työelämätaitoja mielen hyvinvoinnin näkökulmasta valmentaessaan häntä työelämään.
*Hyvän mielen työelämävalmentaja
Opiskelija osaa perehdyttää työelämän toimijoita teemoissa, jotka liittyvät mielen hyvinvoinnin merkitykseen ja tukemiseen työyhteisössä.
*Oman mielen hyvinvoinnin vahvistaja
Opiskelija osaa huomioida myös oman mielen hyvinvointinsa ja siitä huolehtimisen osana opetus- ja ohjaustyötä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi tehdä opintojakson sisällöt joko oppimistehtävinä tai osaamismerkkeinä.

Ilmoittautumisaika

18.01.2024 - 26.02.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 31.05.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Hanna Teräs
 • Kirsi Purhonen
 • Eveliina Asikainen
Vastuuhenkilö

Kirsi Purhonen

Ryhmät
 • 22OPE
  22 opettajankoulutus
 • 23OPE
  23 opettajankoulutus

Aika ja paikka

Opintojakso alkaa webinaarilla 6.3. klo 16:30-17:45. Tämän jälkeen opiskelu tapahtuu itsenäisesti verkossa, eikä muita synkronisia tapaamisia ole. Opintojakso päättyy 31.5., mihin mennessä osaamismerkit tulee olla suoritettuna.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso katsotaan hyväksytysti suoritetuksi, kun opiskelija on saavuttanut EduSTA Kestävän tulevaisuuden rakentaja -metamerkin (metamerkki koostuu vähintään kuudesta mikromerkistä).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa osaamismerkein ohjautuvana oppimisena. Opintojakso alkaa webinaarilla 6.3. klo 16:30-17:45. Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua ja verkkokeskustelua, jotka tukevat osaamismerkkien suorittamista. Käytössä on EduSTA-osaamismerkistö, jossa opettajan kestävyysosaamiseen liittyviä ydintaitoja ja -tietoja kerrytetään osaamismerkkien avulla. Käytössä on lisäksi Moodle-oppimisympäristö.

Oppimateriaalit

Kaikki oppimateriaali on saatavilla Moodlen kautta. Kunkin osaamismerkin tukena on suositeltavia aineistoja, jotka tukevat merkin osaamistavoitteiden saavuttamisessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia työtä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamimerkkejä on mahdollista hakea myös osoittamalla aikaisemmin hankittua osaamista.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 16.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Jiri Vilppola
 • Taina Eweiss
 • Mari Leppävuori
 • Kirsi Purhonen
Vastuuhenkilö

Jiri Vilppola

Ryhmät
 • 23MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 22OPE
  22 opettajankoulutus
 • 23OPE
  23 opettajankoulutus

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
• toimia henkilökohtaistamisen arvopohjan, periaatteiden ja prosessien mukaisesti
• suunnitella oppimis- ja arviointiprosesseja tutkinnon perusteiden ja opetussuunnitelmien pohjalta
• suunnitella ja toteuttaa pedagogisesti linjakkaita oppimisprosesseja erilaisissa oppimisympäristöissä
• osallistaa oppijoita oppimisprosessin muotoilun eri vaiheisiin
• suunnitella oppimis- ja arviointiprosesseja yhteistyössä oppilaitosyhteisön toimijoiden, työpaikkojen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
• Mitkä ovat oppimisprosessin vaiheet ja miten oppimisprosesseja voidaan jäsentää?
• Miten muotoillaan oppimisprosesseja erilaisiin oppimisympäristöihin?
• Mikä on oppijan rooli oppimis- ja arviointiprosessissa?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Tietäminen:
Jäsentää opintojakson sisältöön liittyvien ilmiöiden ja käsitteiden välisiä suhteita. Soveltaa, selittää, vertailee ja analysoi asiasisältöjä ammatillisen opettajan työn näkökulmasta.
Opettajaopiskelija
• tuntee henkilökohtaistamisen prosessin ja arvopohjan ja integroi tätä tietoa omaan/tulevaan toimintaympäristöönsä opettajana
• perustelee oppimisprosessin muotoilua ja ohjausta pedagogisen linjakkuuden näkökulmista, huomioiden oman alansa opetussuunnitelmat/tutkinnon perusteet.
Tekeminen:
Osaa suunnitella ja valita eri käytännön toimintavaihtoehdoista työhön sopivia menettelytapoja ja perustella valintansa ammatillisena opettajana. Soveltaa opintojakson tietoperustaa ratkoessaan työn haasteita ja hyödyntäessään mahdollisuuksia
Opettajaopiskelija
• muotoilee omalle alalleen soveltuvan pedagogisesti linjakkaan ja oppijoita osallistavan oppimisprosessin/opintojakson
• tunnistaa, osallistaa ja hyödyntää suunnitelmassaan monipuolisia oppimisympäristöjä (esim. oppilaitosympäristöt, työpaikat, digitaaliset oppimismahdollisuudet).

Opettajana kehittyminen:
Antaa ja vastaanottaa palautetta aktiivisesti ja rakentavasti. Tarkastelee ja arvioi asioita sekä omasta että lähiyhteisön näkökulmasta. Toimii yhteistyössä vastuullisesti ja on valmis kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Tunnistaa ja noudattaa opettajan työn eettisiä periaatteita. Osaa kuvata ja arvioida oman toimintansa taloudellisia ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia.
Opettajaopiskelija
• arvioi omaa työtään, toimintaansa ja osaamistaan suhteessa oppimisprosessin muotoiluun
• arvioi toimintaansa ja suunnitelmaansa oppimisprosessin muotoilusta sekä opettajan eettisten periaatteiden, osallisten hyvinvoinnin sekä oppilaitoksen kustannustehokkuuden näkökulmista.

Aika ja paikka

Verkko- opetus Moodle- ja Zoom- ympäristöissä
Periodi 2 / 2023 (FIN)

Aloituswebinaari 25.10 klo 16.00- 18.00
II Webinaari 1.11. klo 16.00- 18.00, vapaaehtoinen ohjauspaja klo 18-19
III Webinaari 15.11. klo 16.00- 18.00, vapaaehtoinen ohjauspaja klo 18-19
IV Webinaari 29.11.klo 16.00- 18.00
Vertaisarviointitilaisuus 12.12. klo 16-18 omavalintaisesti verkossa tai TAMK:lla.

(Webinaarit tallennetaan, mutta ensisijaisesti suositellaan osallistumista)

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Ei tenttejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena toimivat opintojakson osaamistavoitteet. Osaamistavoitteiden saavuttaminen osoitetaan esittelemällä (opintojakson aikana rakennettava) oppimismuotoilun suunnitelma opettajaopiskelijan omalle alalle.

Itsearviointi, vertaisarviointi, opettajan toteuttama arviointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Verkko-opetus ja -oppiminen, webinaarit, itsenäinen työskentely, yhteisöllinen työskentely pienryhmässä, oppimismuotoiluprosessi opiskelijan omalle opetusalalle (laaditaan oppimismuotoilun työkirja, jonka avulla arvioidaan myös osaaminen).

Oppimateriaalit

TAOK OPS
Oppimateriaalit opintojakson moodle-ympäristössä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5op. (1op = n. 27h opiskelijan työtä)

Opiskelija osallistuu periodi 1:n aikana opintojakson yhteisiin aktiviteetteihin (webinaarit, pienryhmäsessiot jne.) sekä laatii opintojakson päätehtävänä oppimisprosessin muotoilusuunnitelman (työkirja) omalle opetusalalle.

Sisällön jaksotus

Periodi 2 / Syksy 2023. Periodi 2 päättyy jolululomaan. (viikot 51-52)

Lokakuu-joulukuu 2023.

Aloituswebinaari 25.10 klo 16.00- 18.00
II Webinaari 1.11. klo 16.00- 18.00, vapaaehtoinen ohjauspaja klo 18-19
III Webinaari 15.11. klo 16.00- 18.00, vapaaehtoinen ohjauspaja klo 18-19
IV Webinaari 29.11.klo 16.00- 18.00
Vertaisarviointitilaisuus 12.12. klo 16-18 omavalintaisesti verkossa tai TAMK:lla.

(Webinaarit tallennetaan, mutta ensisijaisesti suositellaan osallistumista)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei Taokin järjestämiä valinnaisia suoritustapoja. (Opinnollistaminen)
Mikäli opiskelijalla on jo osaamistavoitteiden mukainen osaaminen, voi siirtyä suoraan osaamisen osoittamiseen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei varsinaista harjoittelua. Omaan oppimismuotoilun työkirjaan pohditaan työelämälähtöisiä kumppaneita omalla alalla.

Kansainvälisyys

Opintojakson toteutus suomeksi ja englanniksi simultaanisesti tuo mukaan kieli- ja kansainvälisyysnäkökulmia.

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus on suunnattu TAOK ammatillisille opettajaopiskelijoille.
Tervetuloa mukaan muotoilemaan oppimisprosesseja!

Lisätietoja opintojaksosta:
kirsi.purhonen@tuni.fi
jiri.vilppola@tuni.fi
taina.eweiss@tuni.fi

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Tietäminen:
Jäsentää opintojakson sisältöön liittyvien ilmiöiden ja käsitteiden välisiä suhteita. Soveltaa, selittää, vertailee ja analysoi asiasisältöjä ammatillisen opettajan työn näkökulmasta.
Opettajaopiskelija
- tuntee henkilökohtaistamisen prosessin ja arvopohjan ja integroi tätä tietoa omaan/tulevaan toimintaympäristöönsä opettajana
- perustelee oppimisprosessin muotoilua ja ohjausta pedagogisen linjakkuuden näkökulmista, huomioiden oman alansa opetussuunnitelmat/tutkinnon perusteet.
Tekeminen:
Osaa suunnitella ja valita eri käytännön toimintavaihtoehdoista työhön sopivia menettelytapoja ja perustella valintansa ammatillisena opettajana. Soveltaa opintojakson tietoperustaa ratkoessaan työn haasteita ja hyödyntäessään mahdollisuuksia
Opettajaopiskelija
- muotoilee omalle alalleen soveltuvan pedagogisesti linjakkaan ja oppijoita osallistavan oppimisprosessin/opintojakson
- tunnistaa, osallistaa ja hyödyntää suunnitelmassaan monipuolisia oppimisympäristöjä (esim. oppilaitosympäristöt, työpaikat, digitaaliset oppimismahdollisuudet).

Opettajana kehittyminen:
Antaa ja vastaanottaa palautetta aktiivisesti ja rakentavasti. Tarkastelee ja arvioi asioita sekä omasta että lähiyhteisön näkökulmasta. Toimii yhteistyössä vastuullisesti ja on valmis kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Tunnistaa ja noudattaa opettajan työn eettisiä periaatteita. Osaa kuvata ja arvioida oman toimintansa taloudellisia ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia.
Opettajaopiskelija
- arvioi omaa työtään, toimintaansa ja osaamistaan suhteessa oppimisprosessin muotoiluun
- arvioi toimintaansa ja suunnitelmaansa oppimisprosessin muotoilusta sekä opettajan eettisten periaatteiden, osallisten hyvinvoinnin sekä oppilaitoksen kustannustehokkuuden näkökulmista.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 20.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Jiri Vilppola
 • Kirsi Purhonen
 • Mari Leppävuori
 • Taina Eweiss
Vastuuhenkilö

Jiri Vilppola

Ryhmät
 • 23E
  Opettajankoulutus, englanninkielinen ryhmä

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
• toimia henkilökohtaistamisen arvopohjan, periaatteiden ja prosessien mukaisesti
• suunnitella oppimis- ja arviointiprosesseja tutkinnon perusteiden ja opetussuunnitelmien pohjalta
• suunnitella ja toteuttaa pedagogisesti linjakkaita oppimisprosesseja erilaisissa oppimisympäristöissä
• osallistaa oppijoita oppimisprosessin muotoilun eri vaiheisiin
• suunnitella oppimis- ja arviointiprosesseja yhteistyössä oppilaitosyhteisön toimijoiden, työpaikkojen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
• Mitkä ovat oppimisprosessin vaiheet ja miten oppimisprosesseja voidaan jäsentää?
• Miten muotoillaan oppimisprosesseja erilaisiin oppimisympäristöihin?
• Mikä on oppijan rooli oppimis- ja arviointiprosessissa?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Tietäminen:
Jäsentää opintojakson sisältöön liittyvien ilmiöiden ja käsitteiden välisiä suhteita. Soveltaa, selittää, vertailee ja analysoi asiasisältöjä ammatillisen opettajan työn näkökulmasta.
Opettajaopiskelija
• tuntee henkilökohtaistamisen prosessin ja arvopohjan ja integroi tätä tietoa omaan/tulevaan toimintaympäristöönsä opettajana
• perustelee oppimisprosessin muotoilua ja ohjausta pedagogisen linjakkuuden näkökulmista, huomioiden oman alansa opetussuunnitelmat/tutkinnon perusteet.
Tekeminen:
Osaa suunnitella ja valita eri käytännön toimintavaihtoehdoista työhön sopivia menettelytapoja ja perustella valintansa ammatillisena opettajana. Soveltaa opintojakson tietoperustaa ratkoessaan työn haasteita ja hyödyntäessään mahdollisuuksia
Opettajaopiskelija
• muotoilee omalle alalleen soveltuvan pedagogisesti linjakkaan ja oppijoita osallistavan oppimisprosessin/opintojakson
• tunnistaa, osallistaa ja hyödyntää suunnitelmassaan monipuolisia oppimisympäristöjä (esim. oppilaitosympäristöt, työpaikat, digitaaliset oppimismahdollisuudet).

Opettajana kehittyminen:
Antaa ja vastaanottaa palautetta aktiivisesti ja rakentavasti. Tarkastelee ja arvioi asioita sekä omasta että lähiyhteisön näkökulmasta. Toimii yhteistyössä vastuullisesti ja on valmis kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Tunnistaa ja noudattaa opettajan työn eettisiä periaatteita. Osaa kuvata ja arvioida oman toimintansa taloudellisia ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia.
Opettajaopiskelija
• arvioi omaa työtään, toimintaansa ja osaamistaan suhteessa oppimisprosessin muotoiluun
• arvioi toimintaansa ja suunnitelmaansa oppimisprosessin muotoilusta sekä opettajan eettisten periaatteiden, osallisten hyvinvoinnin sekä oppilaitoksen kustannustehokkuuden näkökulmista.

Aika ja paikka

Verkko- opetus Moodle- ja Zoom- ympäristöissä
Periodi 2 / 2023 (FIN)

Aloituswebinaari 25.10 klo 18.15- 19.45
II Webinaari 1.11. klo 18.15- 19.45
III Webinaari 15.11. klo 18.15- 19.45
IV Webinaari 29.11.klo 18.15- 19.45
Vertaisarviointitilaisuus verkossa 13.12. 16.00-18.00

(Webinaarit tallennetaan, mutta ensisijaisesti suositellaan osallistumista)

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Ei tenttejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena toimivat opintojakson osaamistavoitteet. Osaamistavoitteiden saavuttaminen osoitetaan esittelemällä (opintojakson aikana rakennettava) oppimismuotoilun suunnitelma opettajaopiskelijan omalle alalle.

Itsearviointi, vertaisarviointi, opettajan toteuttama arviointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Verkko-opetus ja -oppiminen, webinaarit, itsenäinen työskentely, yhteisöllinen työskentely pienryhmässä, oppimismuotoiluprosessi opiskelijan omalle opetusalalle (laaditaan oppimismuotoilun työkirja, jonka avulla arvioidaan myös osaaminen).

Oppimateriaalit

TAOK OPS
Oppimateriaalit opintojakson moodle-ympäristössä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5op. (1op = n. 27h opiskelijan työtä)

Opiskelija osallistuu periodi 2:n aikana opintojakson yhteisiin aktiviteetteihin (webinaarit, pienryhmäsessiot jne.) sekä laatii opintojakson päätehtävänä oppimisprosessin muotoilusuunnitelman (työkirja) omalle opetusalalle.

Sisällön jaksotus

Periodi 2 / Syksy 2023. Periodi 2 päättyy jolululomaan. (viikot 51-52)

Lokakuu-joulukuu 2023.

Aloituswebinaari 25.10 klo 18.15- 19.45
II Webinaari 1.11. klo 18.15- 19.45
III Webinaari 15.11. klo 18.15- 19.45
IV Webinaari 29.11.klo 18.15- 19.45
Vertaisarviointitilaisuus verkossa 13.12. 16.00-18.00

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei Taokin järjestämiä valinnaisia suoritustapoja. (Opinnollistaminen)
Mikäli opiskelijalla on jo osaamistavoitteiden mukainen osaaminen, voi siirtyä suoraan osaamisen osoittamiseen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei varsinaista harjoittelua. Omaan oppimismuotoilun työkirjaan pohditaan työelämälähtöisiä kumppaneita omalla alalla.

Kansainvälisyys

Opintojakson toteutus suomeksi ja englanniksi simultaanisesti tuo mukaan kieli- ja kansainvälisyysnäkökulmia.

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus on suunnattu TAOK ammatillisille opettajaopiskelijoille.
Tervetuloa mukaan muotoilemaan oppimisprosesseja!

Lisätietoja opintojaksosta:
kirsi.purhonen@tuni.fi
jiri.vilppola@tuni.fi
taina.eweiss@tuni.fi

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Opintojakson arviointi on hyväksytty, kun opettajaopiskelija on osoittanut osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi.

Ilmoittautumisaika

31.10.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 13

Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Kosti Nivalainen
Vastuuhenkilö

Kosti Nivalainen

Ryhmät
 • 22OPE
  22 opettajankoulutus
 • 23OPE
  23 opettajankoulutus

Tavoitteet (OJ)

Opiskelija
• tuntee sosiokulttuurisen innostamisen ja positiivisen pedagogiikan perusperiaatteet ja pystyy soveltamaan niitä omaan ohjaustyöhön
• osaa tunnistaa hahmottaa elämäntaitojen perusteet (itsetuntemus ja omat
vahvuudet, tunnetaidot, sosiaaliset taidot, tulevaisuustaidot, rahasuhdetaidot)
• osaa hyödyntää osallistavia ja toiminnallisia menetelmiä tutkintokoulutuksen valmentavan koulutuksen (TUVA- koulutus) oppimisympäristöissä
• kykenee suunnittelemaan ohjaustilanteet tavoite- ja tarvelähtöisesti
• osaa huomioida ohjaustilanteiden vastavuoroisuuden ja dialogisuuden
• tunnistaa ja kehittää omaan ohjaamisosaamistaan

Aika ja paikka

• Etäkoulutus: ti 6.2.2024 klo 16.00–19.00 (Teams, tallennetaan)
• Lähikoulutuspäivät: la 10.2. ja la 17.2. klo 10.00–16.00 TAMK (pakollinen)
• Vertaistapaaminen: 06.05.2024 klo 16.30 -18.00 TEAMS- yhteys
Työpajojen ohjauksien aikataulusta TUVA-ryhmissä sovitaan erikseen TUVA-opettajan kanssa. TUVA- ryhmien ohjaukset yhteisopettajuus- periaatteella toteutetaan pääsääntöisesti Tredun ja Winnovan TUVA- ryhmissä.


Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osallistuminen koulutukseen, vertaistapaamisiin ja ohjausraportin kaatiminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Koulutuksen lisäksi siihen kuuluu työpajojen ohjaamista toisen opiskelijan kanssa (5 x 90 min)
Ohjaajien vertaistapaamiset. Niiden ajankohta sovitaan sitten, kun on tietoa siitä
miten ohjaukset ajoittuvat.
• Koulutus n. 16 h (sis. etä- ja lähikoulutuksen)
• Vertaistapaaminen
• Palaverit ja kommunikointi Tuva-opettajan kanssa
• Tutustumiskäynti TUVA-ryhmään
• Harjoittelu
Kirjalliset työt:
• Yleissuunnitelma
• Pedagogiset käsikirjoitukset
• Reflektiot

Oppimateriaalit

Materiaalit annetaan koulutuksessa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei ole

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Koulutukseen kuuluu työpajojen ohjaamista toisen opiskelijan kanssa (5 x 90 min) TUVA ryhmissä

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnot voi sisällyttää joko valinnaisiin pedagogisiin opintoihin tai harjoitteluun.

Ilmoittautumisaika

13.05.2024 - 11.10.2024

Ajoitus

21.10.2024 - 31.12.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Jiri Vilppola
 • Taina Eweiss
 • Ville Palkinen
 • PEDA Virtuaalihenkilö
 • Sanna Brauer
Vastuuhenkilö

Jiri Vilppola

Ryhmät
 • 24OPE
  Ammatillinen opettajankoulutus 2024
 • 22OPE
  22 opettajankoulutus
 • 23OPE
  23 opettajankoulutus

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa

- huomioida eettiset kysymykset ja valta-asetelmat arviointia toteuttaessaan tiedostaen arvioinnin historian, nykytilan ja tulevaisuuden suunnat
- toimia henkilökohtaistamisen periaatteiden ja voimassa olevien säädösten mukaisesti
- tunnistaa arvioinnin tehtäviä oppimisprosessin eri vaiheissa, kuten ennen oppimista, oppimisen aikana sekä osaamista arvioitaessa
- suunnitella ja hyödyntää monipuolisia arviointimenetelmiä osana oppimisprosessia huomioiden myös digitaaliset mahdollisuudet.
- hyödyntää monitahoarviointia osallistamalla oppijaa ja oppimisympäristön muita toimijoita jatkuvaan arviointiin
- nähdä arvioinnin laajana toimintamallina myös opettajan oman toiminnan ja organisaation käytänteiden sekä laadun arvioinnin näkökulmasta.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

- Miten arviointi ja sen tehtävät, menetelmät ja painopisteet muuttuvat aikajanalla historiasta nykypäivään ja kohti tulevaisuutta?
- Miten henkilökohtaistaminen ja arviointi linkittyvät toisiinsa?
- Miten opettaja arvioi opiskelijan oppimista ja osaamista monipuolisesti, eettisesti perustellen ja erilaisia oppimisympäristöjä osallistaen ja hyödyntäen?
- Miten arvioinnin monimuotoisuus ja -tasoisuus näyttäytyvät ammatillisen opettajan työssä opiskelijan oppimisen ja osaamisen arvioinnista aina oman työn ja organisaation toiminnan laadun arviointiin?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Hyväksytyn suorituksen kriteerit

Tietäminen
Jäsentää opintojakson sisältöön liittyvien ilmiöiden ja käsitteiden välisiä suhteita. Soveltaa, selittää, vertailee ja analysoi asiasisältöjä ammatillisen opettajan työn näkökulmasta.

Opettajaopiskelija
- kuvaa henkilökohtaistamisen prosessin valitussa oppilaitosympäristössä
- tuntee arvioinnin keskeiset tavoitteet, tehtävät ja menetelmät oppimisprosessin eri vaiheissa
- kuvaa arviointitoiminnan muutosta aikajanalla menneestä tulevaan.

Tekeminen
Osaa suunnitella ja valita eri toimintavaihtoehdoista työhön sopivia menettelytapoja ja perustella valintansa ammatillisena opettajana. Soveltaa opintojakson tietoperustaa ratkoessaan työn haasteita ja hyödyntäessään mahdollisuuksia.

Opettajaopiskelija
- suunnittelee arviointiprosessin valittuun opintojaksoon
- soveltaa monipuolisesti arvioinnin menetelmiä omalle opetusalalleen ja perustelee menetelmien valinnan
- soveltaa monitahoarviointia ja jatkuvan arvioinnin periaatetta toiminnassaan.

Opettajana kehittyminen
Antaa ja vastaanottaa palautetta aktiivisesti ja rakentavasti. Tarkastelee ja arvioi asioita sekä omasta että lähiyhteisön näkökulmasta. Toimii yhteistyössä vastuullisesti ja on valmis kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Tunnistaa ja noudattaa opettajan työn eettisiä periaatteita. Osaa kuvata ja arvioida oman toimintansa taloudellisia ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia.

Opettajaopiskelija
- toimii arviointityössä eettisesti ja oman valta-asemansa tunnistaen
- arvioi omaa toimintaansa arvioijana sekä yksilö- että organisaatiotasolla
- toimii rakentavasti ja kehittävästi arviointiin liittyvissä yhteistyöverkostoissa
- tunnistaa käytössä olevien resurssien yhteyden arviointiin sekä arviointiin liittyvien menettelytapojen vaikutuksen opettajan ja opiskelijan hyvinvointiin.

Aika ja paikka

Verkko- opetus Moodle- ja Zoom- ympäristöissä
Periodi 2 / 2024 (FIN)

1. Web. Arvioinnin perusta to 24.10.2024 klo 16.30-18.30
Itsenäistä ja pienryhmätyöskentely: Henkilökohtaistamiseen liittyvät tallenteet ja oppimisaktiviteetit
2. Web. Arviointi ja arviointimenetelmät ke 6.11.2024 klo 16.30-18.30
3. Web. Arvioinnin ja henkilökohtaistamisen työpaja 14.11.2024 klo 16.30-18.30
4. Web. Arviointi, laatu ja kehittäminen oppilaitosympäristössä ke 20.11 klo 16.30-18.30
(Webinaarit tallennetaan, mutta ensisijaisesti suositellaan osallistumista)

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Ei tenttejä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena toimivat opintojakson osaamistavoitteet. Osaamistavoitteiden saavuttaminen osoitetaan AmO Arviointiosaamisen -osaamismerkillä. Merkin suorittaja suunnittelee arviointiprosessin valitsemaansa opintojaksoon huomioiden henkilökohtaistamisen periaatteet ja arvioinnin laajana toimintamallina myös opettajan oman toiminnan ja organisaation käytänteiden sekä laadun arvioinnin näkökulmasta.

Itsearviointi, vertaisarviointi, opettajan arviointi (osaamimerkki).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Verkko-opetus ja -oppiminen, webinaarit, teidonhankinta/lukeminen, itsenäinen työskentely, yhteisöllinen työskentely pienryhmässä

Oppimateriaalit

TAOK OPS
Oppimateriaalit opintojakson moodle-ympäristössä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5op. (1op = n. 27h opiskelijan työtä)

Opiskelija osallistuu periodi 2:n aikana opintojakson yhteisiin aktiviteetteihin (webinaarit, pienryhmäsessiot jne.) sekä laatii opintojakson päätehtävänä digitaalisen tuotoksen, joka kuvaa arviointiprosessin (aloitusvaihe, oppimisprosessin vaihe, osaamisen arviointi) suorittajan itse valitsemalle alallle ja opintojaksolle.

Sisällön jaksotus

Periodi 2 / Syksy 2023. Periodi 2 päättyy joululomaan (vkot 51-52)

Lokakuu-joulukuu 2024.

1. Web. Arvioinnin perusta to 24.10.2024 klo 16.30-18.30
Itsenäistä ja pienryhmätyöskentely: Henkilökohtaistamiseen liittyvät tallenteet ja oppimisaktiviteetit
2. Web. Arviointi ja arviointimenetelmät ke 6.11.2024 klo 16.30-18.30
3. Web. Arvioinnin ja henkilökohtaistamisen työpaja to 14.11.2024 klo 16.30-18.30
4. Web. Arviointi, laatu ja kehittäminen oppilaitosympäristössä ke 20.11 klo 16.30-18.30

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei Taokin järjestämiä valinnaisia suoritustapoja. (Opinnollistaminen)
Mikäli opiskelijalla on jo osaamistavoitteiden mukainen osaaminen, voi siirtyä suoraan osaamisen osoittamiseen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei varsinaista harjoittelua. Työelämän rooli otetaan huomioon osana henkilökohtaistamis- ja arviointiprosessia.

Kansainvälisyys

Opintojakson toteutus suomeksi ja englanniksi simultaanisesti tuo mukaan kieli- ja kansainvälisyysnäkökulmia.

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus on suunnattu TAOK ammatillisille opettajaopiskelijoille.
Tervetuloa mukaan henkilökohtaistamaan ja arvioimaan!

Lisätietoja opintojaksosta:
jiri.vilppola@tuni.fi
taina.eweiss@tuni.fi
sanna.brauer@tuni.fi
taina.eweiss@tuni.fi

Ilmoittautumisaika

03.07.2024 - 31.08.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 14.11.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Jiri Vilppola
 • PEDA Virtuaalihenkilö
Ryhmät
 • AVOINAMK
  Avoin amk
 • VAPAA
  Vapaasti valittavat opinnot

Tavoitteet (OJ)

Kehyksenä kaikille osaamistavoitteille ovat opettajan työn ydinosaamisalueet, joita ovat arviointiosaaminen, kulttuuriosaaminen, opetus- ja ohjaamisosaaminen, kumppanuusosaaminen ja hyvinvointiosaaminen.

Opettajaopiskelija
- tuntee kasvatustieteen ja kasvatustieteellisen tutkimuksen peruskäsitteitä ja ilmiöitä ja osaa selittää oppimista niiden pohjalta
- käsitteellistää oppimista sekä tuntee erilaisia oppimiskäsityksiä ja osaa käyttää niitä kehittämisen työvälineinä ja soveltaa niitä omalla alallaan sekä oman opettajan/ohjaajan käyttötiedon rakentumisessa
- selittää ihmisen kasvun ja elämänkaaren merkitystä opetuksessa ja kasvatuksessa
- arvioi kasvatuksen filosofisia ja historiallisia taustanäkökulmia ja pohtii niiden merkitystä ja ajankohtaisuutta oman kasvatusajattelunsa ja toimintaympäristönsä kehittämisessä
- analysoi koulutusjärjestelmän yhteiskunnallisia tehtäviä ja laajentaa ymmärrystään omista yhteiskunnallisista vaikutusmahdollisuuksista opettajana/ohjaajana.

Sisältö (OJ)

Opettajan työn peruslähtökohtia on laaja-alainen näkemys oppimisesta ja kasvatuksesta. Opettajan työ heijastaa kulloistakin aikakautta ja sen näkemyksiä. Opintojaksossa tarkastellaan kasvatustieteen osa-alueita. Opintojakso on osa kasvatustieteen opintoja.

Ydinkysymyksiä:
Mitä ovat kasvatustieteen ja kasvatuksen tutkimuksen peruskäsitteet ja -ilmiöt?
Millaisia oppimiskäsityksiä on ja miten niillä selitetään oppimista? Miten niitä voidaan soveltaa opettajan omassa työssä?
Millaisia näkökulmia kasvatus- ja kehityspsykologia tuo opettajan työhön? Mitä on elämänkulkuajattelu?
Miten opettajan työ on muuttunut ja millaisia historiallisia käänteitä ja aatesuuntia on aiemmin ollut? Miten käsitys opettajuudesta ja oppimisesta on muuttunut osana yhteiskunnan muuttumista?
Millaisia näkökulmia kasvatusfilosofia tuo opettajuuteen ja opettajan työhön?
Millaisia näkökulmia kasvatussosiologia tuo opettajuuteen ja opettajan työhön?
Millainen on Suomen koulutusjärjestelmä ja mitkä ovat sen yhteiskunnalliset tehtävät?

Lisätiedot (OJ)

Toteutus:
Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja ryhmissä tapahtuvaa työskentelyä kontaktipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

HYVÄKSYTTY
Opettajaopiskelija
- yhdistää teoreettista tietoa omiin kokemuksiinsa ja havaintoihinsa
- reflektoi omaa toimintaansa, kokemuksiaan ja havaintojaan ja arvioi niiden vaikutusta tietämiseensä ja osaamiseensa
- osallistuu aktiivisesti ryhmän oppimisprosessiin jakamalla asiantuntijuuttaan, hakemalla tietoa ja luomalla kollaboratiivisesti tietoa niin verkossa kuin kontaktitapaamisissa
- analysoi ja arvioi oppimistuloksia ja tehtyjä valintoja.

HYLÄTTY
Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi.

(Opintokokonaisuus arvioidaan suhteessa opintokokonaisuuden tavoitteisiin. Opintojakso arvioidaan suhteessa opintojakson tavoitteisiin. Opintokokonaisuuden/opintojakson itsearvioinnissa käytetään opetussuunnitelman kolmiportaista arviointikriteeristöä: kuvaileva osaaminen, soveltava osaaminen ja integroitunut osaaminen.)

Aika ja paikka

Syyslukukaudella 2024 (tarkempi ajoitus Moodle-pohjassa)

Ajoitus: suoritusaika 2.9.-14.11.2024 (Moodlessa ajoitus on tarkennettu)
Aloitus: verkkowebinaarilla syyskuun alkupuolella (pakollinen osallistuminen tai tallenteeseen tutustuminen), ja webinaaria edeltää ennakkopohdinta. Tarkempi ajankohta, ZOOM-linkki ja muuta lisätietoa on saatavilla Moodlessa (Moodle-pohja aukeaa automaattisesti hyväksyttyihin ilmoittautumisiin). Ennakkotehtävä saatavilla Moodlessa heti kun Moodle-pohja on auki. Alustavan suunnitelman mukaan Moodle-pohja aukeaa 2.9.2024.
Webinaarin jälkeen verkossa kokonaan etänä.
Moodle-pohja sulkeutuu 14.11.2024 (tarkempi ajoitus Moodle-pohjassa).

Oppimisympäristö: Moodle-verkkoympäristö

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Pääsääntöisesti opintojaksossa ei toteuteta tenttejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsearviointi, vertaisarviointi sekä opettajan arviointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkossa, Moodle-oppimisalustalla.
Opintojakso käynnistetään verkkowebinaarilla, josta tehdään myös tallenne. Osallistuminen verkkowebinaariin tai tallenteeseen tutustuminen (tehtävineen) on pakollinen osa opintojakson suoritusta.
Opintojaksolla käytetään itsenäistä työskentelyä annettujen ohjeiden mukaisesti sekä osallistutaan aktiivisesti yhteisölliseen tiedon ja ajatusten vaihtoon. Opintojaksolla sovelletaan vaihtelevia, aktivoivia ja yhteistä oppimista tukevia ratkaisuja. Tehtävien raportointimuotoja ovat mm. kirjalliset tuotokset ja kommenttikirjoitukset.

Ajoitus: suoritusaika 2.9.-14.11.2024 (Moodlessa ajoitus on tarkennettu)
Aloitus: verkkowebinaarilla syyskuun alkupuolella (pakollinen osallistuminen tai tallenteeseen tutustuminen), ja webinaaria edeltää ennakkopohdinta. Tarkempi ajankohta, ZOOM-linkki ja muuta lisätietoa on saatavilla Moodlessa (Moodle-pohja aukeaa automaattisesti hyväksyttyihin ilmoittautumisiin). Ennakkotehtävä saatavilla Moodlessa heti kun Moodle-pohja on auki. Alustavan suunnitelman mukaan Moodle-pohja aukeaa 2.9.2024.
Webinaarin jälkeen verkossa kokonaan etänä.
Moodle-pohja sulkeutuu 14.11.2024 (tarkempi ajoitus Moodle-pohjassa).

Oppimateriaalit

Moodlessa ilmoitetaan tarkemmin, tässä esimerkkejä kirjallisuudesta:
· Hirsjärvi, S. & Huttunen, J. 1995 (tai uudempi). Johdatus kasvatustieteeseen. Porvoo: WSOY.
· Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. Johdatus kasvatustieteisiin. Jyväskylä: PS-kustannus.
· Saari, A. 2021. Kasvatusteoria antiikista nykypäivään. Helsinki: Gaudeamus.
· Heikkinen, A. & Leino-Kaukiainen, P. (toim.) 2011. Valistus ja koulunpenkki: kasvatus ja koulutus 1860-
luvulta 1960-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
· Kettunen, P. & Simola, H. (toim.) 2012. Tiedon ja osaamisen Suomi: kasvatus ja koulutus 1960-luvulta
2000-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
· Dunderfelt, T. 2011 (14. uud.p.). Elämänkaaripsykologia: lapsen kasvusta yksilön henkiseen kehitykseen.
Helsinki: WSOY Pro.
· Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus. TAI
· Lehtinen, E., Kuusinen, J. & Vauras, M. 2007 (2. uud.p.). Kasvatuspsykologia. Helsinki: WSOY
Oppimateriaalit.
· Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.) 2009. Yliopisto-opettajan käsikirja. Helsinki: WSOYPro.
· Antikainen, A., Koski, L. & Rinne, R. 2021. Kasvatussosiologia. Jyväskylä: PS-kustannus.
· Collin, K., Paloniemi, S., Pantzar, E., Valleala, U.M., Virtanen, A. Leskelä, J. Hytönen, T. & Huotari, V. 2007.
Aikuiskasvatus tieteenä ja toimintakenttinä. Jyväskylä: PS-kustannus.
· Eteläpelto, A., Onnismaa, J., Vähäsantanen, K., Ropo, E., Gustafsson, A-M., Hakkarainen, P.,
Jääskeläinen, P., Ruohotie, P., Vanhalakka-Ruoho, M., Lapinoja, K-P., Heikkinen, H.L.T., Leskelä, J.,
Hänninen, S., Nurmi, H., Sivonen, A. 2006. Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu. Helsinki:
Kansanvalistusseura.
· Tuominen, M. & Wihersaari, J. 2006. Ammattikasvatusfilosofia. Helsinki: OKKA-säätiö (Opetus- ja kasvatus-
ja koulutusalojen säätiö).
· Raudasoja, A., Norontaus, A., Tapani, A. & Ylitervo, R. (toim). 2018. Innokkaasti edelläkävijänä!: kohti
opetus- ja ohjaushenkilöstön uudistuvia identiteettipositioita. Hämeen ammattikorkeakoulu. Saatavilla:
https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-807-7
· Siirilä, J. & Laukia, J. 2021. Mihin menet ammattikasvatus? – Ammattikasvatuksen tutkimuksen
suuntaukset Suomessa. eSignals Research. HaagaHelia ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi-
fe2021101450990
Tieteelliset aikakauslehdet:
· Aikuiskasvatus (https://journal.fi/aikuiskasvatus)
· Ammattikasvatuksen aikakauskirja (https://journal.fi/akakk)
· Kasvatus (https://journal.fi/kasvatus)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaisajankäyttö 5 op * 26,7h/op = 133 h

Sisällön jaksotus

Ajoitus: suoritusaika 2.9.-14.11.2024 (Moodlessa ajoitus on tarkennettu)
Opiskelijalla on mahdollisuus joustavaan suoritukseen opintojakson suoritusaikana (tarkempi ajoitus Moodle-pohjassa)
Alustavan suunnitelman mukaan Moodle-pohja aukeaa 2.9.2024.
Aloituswebinaariin osallistuminen tai tallenteeseen tutustuminen (tehtävineen) on pakollinen osa opintojakson suoritusta.
Opintojakson yhteinen aloitus: syyskuun alkupuolella, tarkempi ajoitus Moodle-pohjassa (webinaari tallennetaan).
Huom. Webinaaria edeltää ennakkopohdinta.
Opiskelija etenee itsenäisesti Moodlen tehtäviä tehden.
Moodle-pohja sulkeutuu 14.11.2024 (tarkempi ajoitus Moodle-pohjassa).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Pääsääntöisesti ei ole valinnaista suoritusmahdollisuutta. Opintojakson mahdollisista osittaisista osaamisista opiskelija voi ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan. Jos osittaista hyväksilukua on mahdollista toteuttaa, niin opiskelijan on osoitettava osaamisensa tämän opintojakson osaamistavoitteissa opintojakson opettajan kanssa sovitun näytön kautta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä käytännön työharjoittelua.

Kansainvälisyys

Ei. Lähdemateriaaleina voi käyttää englanninkielisiä e-kirjoja ja videoita.

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Hyväksytty/täydennettävä
Opiskelija osoittaa tehtyjen tehtävien perusteella saavuttaneensa opintojakson tavoitteet eli
opiskelija osaa:
- määritellä kasvatustieteen ja kasvatustieteellisen tutkimuksen peruskäsitteitä ja ilmiöitä sekä selittää oppimista niiden pohjalta 
- kuvata erilaisia oppimiskäsityksiä ja käyttää niitä koskevaa tietoa kasvatus-, opetus- ja ohjaustoimintansa perustana
- selittää ihmisen kasvun ja elämänkaaren merkitystä eri-ikäisten oppijoiden oppimisessa ja kasvatuksessa
- arvioida kasvatuksen filosofisia ja historiallisia taustoja sekä niiden merkitystä ja ajankohtaisuutta oman kasvatusajattelunsa ja toimintaympäristönsä muutoksessa 
- analysoida koulutusjärjestelmän kasvatuksellisia tehtäviä ja arvioida omia yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksiaan kasvattajana.

Ilmoittautumisaika

03.07.2024 - 31.08.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 14.11.2024

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Jiri Vilppola
 • PEDA Virtuaalihenkilö
Ryhmät
 • AVOINAMK
  Avoin amk
 • VAPAA
  Vapaasti valittavat opinnot

Tavoitteet (OJ)

Kehyksenä kaikille osaamistavoitteille ovat opettajan työn ydinosaamisalueet, joita ovat arviointiosaaminen, kulttuuriosaaminen, opetus- ja ohjaamisosaaminen, kumppanuusosaaminen ja hyvinvointiosaaminen.

Opiskelija
- tuntee suomalaisen aikuis- ja ammattikasvatuksen toimintaympäristöjä sekä niiden pedagogisia lähtökohtia (esim. osaamisperustaisuus /-teisuus, henkilökohtaisuus, oppimisen kaikkiallisuus)
- tunnistaa ihmisen elämänkaaresta nuoruuteen ja aikuisuuteen liittyviä kasvun ja kehityksen vaiheita sekä niiden merkitystä kasvatuksessa, koulutuksessa ja urapolun kehityksessä
- hyödyntää monipuolisesti työpaikalla tapahtuvaa oppimista keskeisenä osana jatkuvaa oppimista ja osallistuu oman alansa näkökulmasta työelämässä tarvittavaa osaamista kartoittavaan keskusteluun
- tunnistaa ammatti-identiteetin kehitysvaiheita ja tukee/ohjaa ammatti-identiteetin rakentumista oman/tulevan työnkuvansa mukaisesti
- hyödyntää tutkimus- ja kehittämistietoa omassa toiminnassaan.

Sisältö (OJ)

Opettajan työssä on tärkeää ymmärtää kasvatuksen ja opetuksen yhteys työelämään, jatkuva oppiminen sekä lisäksi erilaiset identiteetit. Opettaja toimii yksilönä, työyhteisönsä jäsenenä, tutkijana ja kehittäjänä sekä yhteiskunnallisena toimijana. Opintojakso on osa kasvatustieteen opintoja.

Ydinkysymyksiä:
Mitä on aikuis- ja ammattikasvatus ja oppiminen eri toimintaympäristöissä? Millainen oppimisympäristö työ/työpaikka on?
Miten koulutuspolitiikka vaikuttaa koulutusjärjestelmään ja työelämään?
Mitä tarkoittaa osaaminen ja mitä on osaamisperustaisuus? Millaisia ovat osaamisperustaiset käytännöt työn ja oppimisen rajapinnassa?
Miten huomioidaan yksilöllisesti nuoret ja aikuiset opettamisessa ja ohjaamisessa?
Mitä ovat erilaiset identiteetit ja miten ne kehittyvät? Miten tuetaan ammatti-identiteetin kehittymisessä erilaisissa toimintaympäristöissä? Miten tuetaan jatkuvaa oppimista?
Millaista näkökulmaa kasvatustieteellinen tutkimus ja erilaiset kehittämishankkeet antavat opetus- ja ohjaustyöhön?

Lisätiedot (OJ)

Toteutus:
Opintojaksolla käytetään itsenäistä ja ryhmissä tapahtuvaa työskentelyä kontaktipäivinä, muissa pienryhmätapaamisissa ja verkkotyöskentelyssä.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

HYVÄKSYTTY
Opettajaopiskelija
- yhdistää teoreettista tietoa omiin kokemuksiinsa ja havaintoihinsa
- reflektoi omaa toimintaansa, kokemuksiaan ja havaintojaan ja arvioi niiden vaikutusta tietämiseensä ja osaamiseensa
- osallistuu aktiivisesti ryhmän oppimisprosessiin jakamalla asiantuntijuuttaan, hakemalla tietoa ja luomalla kollaboratiivisesti tietoa niin verkossa kuin kontaktitapaamisissa
- analysoi ja arvioi oppimistuloksia ja tehtyjä valintoja.

HYLÄTTY
Mikäli opettajaopiskelija ei ole saavuttanut osaamistavoitteita eikä ole täydentänyt osaamistaan sovitulla tavalla, opintojakso arvioidaan hylätyksi.

(Opintokokonaisuus arvioidaan suhteessa opintokokonaisuuden tavoitteisiin. Opintojakso arvioidaan suhteessa opintojakson tavoitteisiin. Opintokokonaisuuden/opintojakson itsearvioinnissa käytetään opetussuunnitelman kolmiportaista arviointikriteeristöä: kuvaileva osaaminen, soveltava osaaminen ja integroitunut osaaminen.)

Aika ja paikka

Syyslukukaudella 2024 (tarkempi ajoitus Moodle-pohjassa)

Ajoitus: suoritusaika 2.9.-14.11.2024 (Moodlessa ajoitus on tarkennettu)
Aloitus: verkkowebinaarilla syyskuun alkupuolella (pakollinen osallistuminen tai tallenteeseen tutustuminen), ja webinaaria edeltää ennakkopohdinta. Tarkempi ajankohta, ZOOM-linkki ja muuta lisätietoa on saatavilla Moodlessa (Moodle-pohja aukeaa automaattisesti hyväksyttyihin ilmoittautumisiin). Ennakkotehtävä saatavilla Moodlessa heti kun Moodle-pohja on auki. Alustavan suunnitelman mukaan Moodle-pohja aukeaa 2.9.2024.
Webinaarin jälkeen verkossa kokonaan etänä.
Moodle-pohja sulkeutuu 14.11.2024 (tarkempi ajoitus Moodle-pohjassa).

Oppimisympäristö: Moodle-verkkoympäristö

Tenttien ja uusintatenttien ajankohdat

Pääsääntöisesti ei pidetä tenttejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsearviointi, vertaisarviointi sekä opettajan arviointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkossa, Moodle-oppimisalustalla.
Opintojakso käynnistetään verkkowebinaarilla, josta tehdään myös tallenne. Osallistuminen verkkowebinaariin tai tallenteeseen tutustuminen (tehtävineen) on pakollinen osa opintojakson suoritusta.
Opintojaksolla käytetään itsenäistä työskentelyä annettujen ohjeiden mukaisesti sekä osallistutaan aktiivisesti yhteisölliseen tiedon ja ajatusten vaihtoon. Opintojaksolla sovelletaan vaihtelevia, aktivoivia ja yhteistä oppimista tukevia ratkaisuja. Tehtävien raportointimuotoja ovat mm. kirjalliset tuotokset ja kommenttikirjoitukset.

Ajoitus: alustavasti suunniteltu suoritusaika 2.9.-14.11.2024 (Moodlessa ajoitus on tarkennettu)
Aloitus: verkkowebinaarilla syyskuun alkupuolella (pakollinen osallistuminen tai tallenteeseen tutustuminen), ja webinaaria edeltää ennakkopohdinta. Tarkempi ajankohta, ZOOM-linkki ja muuta lisätietoa on saatavilla Moodlessa (Moodle-pohja aukeaa automaattisesti hyväksyttyihin ilmoittautumisiin). Ennakkotehtävä saatavilla Moodlessa heti kun Moodle-pohja on auki. Alustavan suunnitelman mukaan Moodle-pohja aukeaa 2.9.2024.
Webinaarin jälkeen verkossa kokonaan etänä.
Moodle-pohja sulkeutuu 14.11.2024 (tarkempi ajoitus Moodle-pohjassa).

Oppimateriaalit

Moodlessa ilmoitetaan tarkemmin, tässä esimerkkejä kirjallisuudesta:
· Hirsjärvi, S. & Huttunen, J. 1995 (tai uudempi). Johdatus kasvatustieteeseen. Porvoo: WSOY.
· Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. Johdatus kasvatustieteisiin. Jyväskylä: PS-kustannus.
· Saari, A. 2021. Kasvatusteoria antiikista nykypäivään. Helsinki: Gaudeamus.
· Heikkinen, A. & Leino-Kaukiainen, P. (toim.) 2011. Valistus ja koulunpenkki: kasvatus ja koulutus 1860-
luvulta 1960-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
· Kettunen, P. & Simola, H. (toim.) 2012. Tiedon ja osaamisen Suomi: kasvatus ja koulutus 1960-luvulta
2000-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
· Dunderfelt, T. 2011 (14. uud.p.). Elämänkaaripsykologia: lapsen kasvusta yksilön henkiseen kehitykseen.
Helsinki: WSOY Pro.
· Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus. TAI
· Lehtinen, E., Kuusinen, J. & Vauras, M. 2007 (2. uud.p.). Kasvatuspsykologia. Helsinki: WSOY
Oppimateriaalit.
· Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.) 2009. Yliopisto-opettajan käsikirja. Helsinki: WSOYPro.
· Antikainen, A., Koski, L. & Rinne, R. 2021. Kasvatussosiologia. Jyväskylä: PS-kustannus.
· Collin, K., Paloniemi, S., Pantzar, E., Valleala, U.M., Virtanen, A. Leskelä, J. Hytönen, T. & Huotari, V. 2007.
Aikuiskasvatus tieteenä ja toimintakenttinä. Jyväskylä: PS-kustannus.
· Eteläpelto, A., Onnismaa, J., Vähäsantanen, K., Ropo, E., Gustafsson, A-M., Hakkarainen, P.,
Jääskeläinen, P., Ruohotie, P., Vanhalakka-Ruoho, M., Lapinoja, K-P., Heikkinen, H.L.T., Leskelä, J.,
Hänninen, S., Nurmi, H., Sivonen, A. 2006. Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu. Helsinki:
Kansanvalistusseura.
· Tuominen, M. & Wihersaari, J. 2006. Ammattikasvatusfilosofia. Helsinki: OKKA-säätiö (Opetus- ja kasvatus-
ja koulutusalojen säätiö).
· Raudasoja, A., Norontaus, A., Tapani, A. & Ylitervo, R. (toim). 2018. Innokkaasti edelläkävijänä!: kohti
opetus- ja ohjaushenkilöstön uudistuvia identiteettipositioita. Hämeen ammattikorkeakoulu. Saatavilla:
https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-784-807-7
· Siirilä, J. & Laukia, J. 2021. Mihin menet ammattikasvatus? – Ammattikasvatuksen tutkimuksen
suuntaukset Suomessa. eSignals Research. HaagaHelia ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi-
fe2021101450990
Tieteelliset aikakauslehdet:
· Aikuiskasvatus (https://journal.fi/aikuiskasvatus)
· Ammattikasvatuksen aikakauskirja (https://journal.fi/akakk)
· Kasvatus (https://journal.fi/kasvatus)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaisajankäyttö 5 op * 26,7 h/op = 133 h

Sisällön jaksotus

Opiskelijalla on mahdollisuus joustavaan suoritukseen syksyllä aikavälillä 2.9.-14.11.2024.
Alustavan suunnitelman mukaan Moodle-pohja aukeaa 2.9.2024.
Aloituswebinaariin osallistuminen tai tallenteeseen tutustuminen (tehtävineen) on pakollinen osa opintojakson suoritusta.
Opintojakson yhteinen aloitus: syyskuun alkupuolella, tarkempi ajoitus Moodle-pohjassa (webinaari tallennetaan).
Huom. Webinaaria edeltää ennakkopohdinta.
Opiskelija etenee itsenäisesti Moodlen tehtäviä tehden.
Moodle-pohja sulkeutuu 14.11.2024 (tarkempi ajoitus Moodle-pohjassa).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Pääsääntöisesti ei ole valinnaista suoritusmahdollisuutta. Opintojakson mahdollisista osittaisista osaamisista opiskelija voi ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan. Jos osittaista hyväksilukua on mahdollista toteuttaa, niin opiskelijan on osoitettava osaamisensa tämän opintojakson osaamistavoitteissa opintojakson opettajan kanssa sovitun näytön kautta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä käytännön työharjoittelua.

Kansainvälisyys

Ei. Lähdemateriaaleina voi käyttää englanninkielisiä e-kirjoja ja videoita.

Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty (Ei käytössä, kts Opintojakson Arviointikriteerit ylempänä)

Hyväksytty/täydennettävä
Opiskelija osoittaa tehtyjen tehtävien perusteella saavuttaneensa opintojakson tavoitteet eli
opiskelija osaa:
- kuvata suomalaisen aikuis- ja ammattikasvatuksen toimintaympäristöjä sekä niiden pedagogisia lähtökohtia
- eritellä nuoruuteen ja aikuisuuteen liittyviä kasvun ja kehityksen vaiheita sekä selittää niiden merkitystä ammatillisessa kehittymisessä ja urapolun muotoutumisessa  
- yhdistää työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja jatkuvan oppimisen osaksi oppijan ammatillista kasvua  
- tunnistaa oman asiantuntijaidentiteettinsä kehitysvaiheita sekä tukea ja ohjata oppijan ammatti-identiteetin rakentumista
- hyödyntää ajankohtaista tutkimus- ja kehittämistietoa kasvattajan tehtävänsä tukena.

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 11.10.2024

Ajoitus

21.10.2024 - 17.12.2024

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajankoulutus

Toimipiste

TAMK Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ammatillinen opettajankoulutus
Opettaja
 • Sirpa Levo-Aaltonen
 • Jiri Vilppola
 • Mari Leppävuori
 • Kirsi Purhonen
 • Taina Eweiss
Vastuuhenkilö

Jiri Vilppola

Ryhmät
 • 23MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 24OPE
  Ammatillinen opettajankoulutus 2024
 • 22OPE
  22 opettajankoulutus
 • 24MUPE
  Musiikkipedagogi
 • 23OPE
  23 opettajankoulutus

Tavoitteet (OJ)

Opintojakson suoritettuaan opettajaopiskelija osaa
• toimia henkilökohtaistamisen arvopohjan, periaatteiden ja prosessien mukaisesti
• suunnitella oppimis- ja arviointiprosesseja tutkinnon perusteiden ja opetussuunnitelmien pohjalta
• suunnitella ja toteuttaa pedagogisesti linjakkaita oppimisprosesseja erilaisissa oppimisympäristöissä
• osallistaa oppijoita oppimisprosessin muotoilun eri vaiheisiin
• suunnitella oppimis- ja arviointiprosesseja yhteistyössä oppilaitosyhteisön toimijoiden, työpaikkojen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Sisältö (OJ)

Opintojakson aikana etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
• Mitkä ovat oppimisprosessin vaiheet ja miten oppimisprosesseja voidaan jäsentää?
• Miten muotoillaan oppimisprosesseja erilaisiin oppimisympäristöihin?
• Mikä on oppijan rooli oppimis- ja arviointiprosessissa?

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty (OJ)

Tietäminen:
Jäsentää opintojakson sisältöön liittyvien ilmiöiden ja käsitteiden v