Siirry suoraan sisältöön

Kliinisen asiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma / Omahoidon tukeminen ja kansansairauksien hoitotyö: 24YKAOMA

Tunnus: 24YKAOMA

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Ensihoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
2 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Kuvaus

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Koulutuksen myötä opiskelija saavuttaa teoreettisesti syvälliset tiedot omahoidon tukemisesta ja kansansairauksien hoitotyöstä sekä valmiudet hankkia ja soveltaa tutkittua tietoa toiminnan perustaksi. Opintojen aikana opiskelija oppii arvioimaan kriittisesti oman alansa toimintaa ja kehitystä. Valmistuttuaan opiskelija osaa kehittää toimintaa näyttöön perustuen ja kansainväliset kehitystrendit huomioon ottaen.

Koulutuksessa opiskelija saavuttaa sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamisen, joka on vertailukelpoinen EU-maiden vastaavien tutkintojen kanssa (EQF 7).Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Koulutus antaa valmiudet työskennellä esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa työpaikoissa.

Kansainvälinen kokemus koulutuksesta osoittaa, että kliiniset asiantuntijat sijoittuvat hyvin erilaisiin asiantuntijaosaamista ja kehittämisosaamista vaativiin tehtäviin sekä projekteihin.

ARVOPERUSTA
Kliinisen asiantuntijan koulutuksessa opiskelija syventää kansansairauksien hoitotyön kriittistä eettisen toiminnan tarkastelua ja syventää osaamistaan hoitotyön tarpeen arvioinnissa ja päätöksenteossa.

Opiskelija perustaa toimintansa näyttöön perustuvaan tietoon ja huomioi toiminnassaan eri näkökulmat, kuten kestävän kehityksen.

Opiskelija osaa toimia ammatissaan sekä itsenäisesti että monialaisessa verkostoyhteistyössä eri toimijoiden kanssa toimien tai itsenäisenä yrittäjänä, toisten ammattitaitoa ja osaamista kunnioittaen. Opiskelija arvostaa oman toiminnan, itsensä ja oman alan jatkuvaa kehittämistä ja seuraa alan kehitystä kansallisesti ja kansainvälisesti.

OPINTOJEN RAKENNE
Syventävät ammattiopinnot 30 op
Vapaasti valittavat opinnot 30 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90 op

Vapaasti valittavat opinnot opiskelija valitsee oman kiinnostuksen ja aikataulun mukaisesti esimerkiksi TAMKin yhteisistä opinnoista.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelijalle tulee osaamista seuraavista teemoista:
• Asiantuntijaidentiteetin kehittyminen
• Kansansairauksien näyttöön perustuva hoitotyö
• Toiminnan ja työn kehittäminen näyttöön perustuen
• Laadukas ja eettinen toiminnan johtaminen muutoksessa
• Alaan liittyvät eettiset kysymykset
• Asiakkaan ja perheen ohjausosaaminen
• Asiakaslähtöisen, moniammatillisen hoidon tarpeen arvioinnin ja dokumentoinnin kehittäminen
• Alan digitalisoituminen

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelmia kehitetään yhteistyössä TAMKin muiden YAMK-tutkinto-ohjelmien kanssa. Lisäksi yhteistä kehittämistyötä ja yhteisiä toteutuksia on muiden ammattikorkeakoulujen kanssa ja valtakunnallisissa verkostoissa.

Opintojen aikana tehdään yhteistyötä työelämän organisaatioiden ja toimijoiden kanssa ja opintoja suoritetaan myös monenlaisissa valtakunnallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Osa opetuksesta voi toteutua englanninkielellä.

Uudistettu opetussuunnitelma on hyväksytty 29.4.2024 korkeakouluneuvostossa.

Lisätiedot

Tutoropettaja yliopettaja Tuula-Maria Rintala
Tutkintovastaava lehtori Minna Törnävä
Osaamispäällikkö Päivi Hautaviita

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026
24YKAOMA-1001
Syventävät ammattiopinnot

(Valitaan kaikki )

30
7L00FX00 Asiakkaan omahoidon tukeminen ja ohjaaminen 5 5 5 2.5 2.5
7L00FF58 Kansansairauksien kliinisenä asiantuntijana kehittyminen 5 5 5 2.5 2.5
7L00FF59 Kansansairaudet, niiden ehkäisy ja hoito 5 5 5 2.5 2.5
7L00FW99 Kliininen päätöksenteko kansansairauksien hoidossa ja omahoidossa 5 5 5 2.5 2.5
7L00FF62 Teknologia ja digitaaliset palvelut vaikuttavan hoidon tukena 5 5 5 2.5 2.5
7L00FF63 Työyhteisön ohjaaminen ja kehittäminen 5 5 5 2.5 2.5
24YKAOMA-1002
Vapaasti valittavat opinnot

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
7H00GW40 Näyttöön perustuvan toiminnan ja tutkimusprosessin lähtökohdat 5 5 5 2.5 2.5
24YKAOMA-1003
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki )

30
NY00FJ81 Opinnäytetyön suunnittelu 5 5 5 2.5 2.5
NY00FJ82 Opinnäytetyön toteuttaminen 20 13.3 6.7 6.7 6.7 6.7 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
NY00FJ83 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi 5 5 5 2.5 2.5
Yhteensä 90 43.3 21.7 26.7 16.7 21.7 0 13.3 13.3 8.3 8.3 10.8 10.8 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.